Rugpjūčio 30 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomi aktualūs rajonui klausimai.    Posėdžio pradžioje tylos minute pagerbtas a.a. Pakuonio seniūnės Nijolės Averkienės ir buvusio ilgamečio Tarybos nario Kęstučio Palionio atminimas.    Vėliau pristatyta ir pasveikinta naujoji Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Elena Sakavičiūtė – Pečiulaitienė.    Taryba pritarė Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“, Skriaudžių pagrindinės mokyklos, Stakliškių, Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijų ikimokyklinio ugdymo skyrių ikimokyklinio ugdymo programoms, patvirtino priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelius, klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2018–2019 mokslo metais.   Tarybos nariai pritarė, kad būtų įsteigta VšĮ „Prienai“. Įstaiga rūpinsis krepšinio vystymu Prienų rajone ir Lietuvoje, infrastruktūros plėtojimu, galimybėmis vykdyti komercinę veiklą. Vienu iš VšĮ „Prienai“ steigėjų ir dalininkų tapo Prienų r. savivaldybė (11 dalių iš 21). Įstaigos numatomas buveinės adresas – Pramonės g. 20, Prienai.   Taryba pritarė VšĮ Prienų ligoninės numatomam įgyvendinti projektui, kurio metu numatoma ant ligoninės pastato stogo įrengti 78 kW galios saulės fotovoltinę elektrinę ligoninės poreikiams tenkinti. Saulės elektrinės generuojamas elektros energijos kiekis sudarys iki 21,33 proc. nuo bendro elektros energijos suvartojimo. Bendra projekto vertė 99 518,87 Eur, iš jų parama Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis 76 711,10 Eur, nuosavos ligoninės lėšos 22 807,77 Eur. Investuotos lėšos ligoninei atsipirks per 2,5 metų.   Šiuo metu Regioninės plėtros departamento prie VRM Kauno apskrities skyrius atlieka projektinio pasiūlymo „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ vertinimą. avivaldybė įsipareigojo 5 metus po projekto užbaigimo savo lėšomis dengti sutvarkytos teritorijos priežiūros išlaidas. Preliminari bendra projekto vertė –131 399 Eur: 111 689 Eur (85 proc.) – ES lėšos,  19 710 Eur (15 proc.) – Savivaldybės biudžeto lėšos. Šiam projektui planuojama skirti lėšas, sutaupytas (dėl pirkimų) įgyvendinant projektą „Prienų rajono savivaldybės teritorijos ir Prienų miesto bendrijų planų koregavimas kraštovaizdžio ir gamtinio karkaso aspektais“.   Taryba patvirtino metinius nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, ir nuomos mokesčio už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo – pardavimo sutarčių sudarymo tarifus. 2018 m. žemės nuomos mokestis bus skaičiuojamas pagal 2018 m. sausio 1 d. žemės vertinimo modelį. Tarifai palikti tokie patys kaip ir 2017 m. Lengvatos taikomos tik žemės ūkio paskirties žemei ir namų valdos žemei. Taip pat neapmokestinami mokesčių mokėtojai, kurių žemės nuomos mokestis neviršija dviejų eurų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3, 1.4 ir 1.8 papunkčiuose numatyta, kad, nuomojant valstybinę žemę be aukciono, nuomos mokesčio tarifas metams negali būti mažesnis kaip 0,1 procento ir didesnis kaip 4 procentai žemės vertės.   Taryba pritarė siūlymui papildyti Prienų r. savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatus nauja finansinės paramos forma ir finansinę paramą iš Fondo skirti vaizdinės reklamos, atspindinčios Prienų krašto savitumą, išlaidoms iš dalies padengti. Bus dengiama iki 4000 Eur siekiančios išlaidos šiai veiklos rūšiai. Raginame verslininkus aktyviai naudotis fondo parama ir kreiptis į Prienų r. savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistę L. Mikušauskienę, tel. pasiteirauti (8 319) 61 121.   Pritarta AB „Prienų šilumos tinklai“ 2016–2018 m. investicijų plano papildymui eilute „Balbieriškio katilinės 1 MW galios biokuro katilo keitimas į du mažesnės suminės galios katilus“. AB „Prienų šilumos tinklai“ planuoja vietoje 1 MW galios katilo įdiegti du mažesnės suminės galios bepersonalius biokuro katilus su didesniu naudingo veiksmo koeficientu, su akumuliacine talpa, pritaikant prie esamos kuro padavimo – sandėliavimo sistemos. Visas katilines Balbieriškio miestelyje prižiūrėtų vienas žmogus. Katilo darbas būtų stebimas ir valdomas Prienų katilinėje Nr. 2.   Naujai planuojamos investicijos sudarytų 180 000 Eur. ES lėšos – 72 000 Eur. Likusi dalis – įmonės skolintos lėšos. Planuojamų investicijų atsipirkimo laikotarpis – 16 metų.    Patvirtintas naujos redakcijos Prienų r. savivaldybės objektų, finansuojamų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis, sąrašas.     Panaikinus Ašmintos seniūniją, jos kelių priežiūrą perima Prienų, Pakuonio ir Išlaužo seniūnijos, todėl Prienų seniūnijai kelių priežiūrai papildomai skiriama 8 000 Eur, Pakuonio seniūnijai – 7 000 Eur, Išlaužo seniūnijai – 5 000 Eur.   Patvirtintas Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo  tvarkos aprašas (pakeistas pavadinimas, pakoreguota lėšų skyrimo tvarka bei lėšų skyrimo kriterijai). Tvarkos apraše numatyta, kad ūkininkai gali gauti išlaidų, patirtų atliekant melioracijos statinių remonto darbus Prienų rajono savivaldybės teritorijoje, dalinį kompensavimą. Taip pat patvirtintas Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų r. savivaldybėje sąrašas. Šių sklypų savininkams bus taikomas padidintas 4 proc. žemės mokesčio tarifas.Prienų r. savivaldybės informacija