Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 16,24 iki 16,39 (baziniais dydžiais) (priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir mokinių skaičiaus).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
2.4. būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;
2.5. turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turėtų būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai).
3. turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Pagrindinės pareigybės funkcijos: vadovauja Centro strateginio plano, metinio veiklos plano ir neformaliojo švietimo programų rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, atsako už pavestų uždavinių įgyvendinimą, materialinius ir intelektinius išteklius, analizuoja ir vertina Centro veiklą; užtikrina, kad mokinius ugdytų kvalifikuoti sporto specialistai, organizuoja trūkstamų trenerių paiešką; užtikrina bendradarbiavimu pagrįstus santykius, bendruomenės narių informavimą, sveiką, saugią, užkertančią kelią bet kokioms smurto, prievartos apraiškoms bei žalingiems įpročiams aplinką; atsižvelgdamas į darbo užmokesčio fondą ir Prienų rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos nustatytą didžiausią leistiną pareigybių skaičių, tvirtina Centro darbuotojų pareigybių sąrašą, tvirtina Centro vidaus struktūrą; tvirtina Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, nustato darbo užmokestį, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas; užtikrina tinkamą Centro dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą teisės aktų nustatyta tvarka; sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais; leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą; atstovauja Centrui valstybinės valdžios ir valdymo institucijose, teisme, santykiuose su kitais asmenimis, derybose su šalies ir užsienio veiklos partneriais, sudaro Centro vardu sutartis Centro funkcijoms atlikti; rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją; kontroliuoja įstatymų bei kitų teisės aktų vykdymą Centre; nustato Centro darbuotojų veiklos sritis, formuoja jiems metines veiklos užduotis, įvertina praėjusių kalendorinių metų veiklą pagal nustatytas metines užduotis, siektinus rezultatus; inicijuoja projektų, programų papildomoms lėšoms gauti rengimą; vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę, įgyvendina valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje; užtikrina kokybišką Centro paslaugų teikimą; nustato Centro direktoriaus pavaduotojo (-ų) veiklos sritis; tvirtina darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus; užtikrina veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, funkcionavimą ir tobulinimą; rūpinasi palankaus mikroklimato ugdymui, lavinimui bei darbui kūrimu, užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, skaidriai ir demokratiškai priima sprendimus; užtikrina kokybišką Centro paslaugų teikimą, infrastruktūros ir įrengimų priežiūrą; užtikrina Centro veiklos, teikiamų paslaugų, vykdomų projektų ir kitų veiklų viešinimą; kiekvienais metais iki sausio 20 dienos teikia Centro bendruomenei, Centro tarybai ir Savivaldybės tarybai svarstyti bei viešai paskelbti savo metų veiklos ataskaitą, parengtą pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus reikalavimus; yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu; teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina optimalų jų valdymą ir naudojimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais; analizuoja Centro veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už Centro veiklos rezultatus; užtikrina finansinę, statistinę ir kitą atskaitomybę Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, užtikrina jos teisingumą; vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas bei Savivaldybės mero pavedimus.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos, į kurios vadovo pareigas pretenduojama, veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų apraše. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10 000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
5. vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų aprašo nustatyta tvarka. kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as). Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu (-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;
8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
9. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Konkurso paskelbimo data 2023-10-09.

Dokumentus pretendentai pateikia elektroniniu paštu ([email protected]) arba, jei tas neįmanoma, registruotu laišku adresu: Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, Prienai iki 2024 m. sausio 22 d. įskaitytinai. Dokumentų originalai konkurso organizatoriaus nurodytu būdu ir laiku pateikiami sutikrinti su kopijomis iki atrankos. Pretendentams, nepateikusiems visų nurodytų privalomų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Atranka vyks 2024 m. vasario 1 d. 10.00 val.

Pretendento pateikti dokumentai patikrinami, pretendentai, kurie atitinka kvalifikacinius reikalavimus ir yra pateikę privalomus nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki atrankos posėdžio informuojami, kad yra kviečiami į atrankos posėdį (kiekvienam pretendentui pranešamas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė; jei atrankos posėdis bus vykdomas nuotoliniu būdu, vietoj atrankos vietos pateikiama prisijungimo nuoroda), o pretendentai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų ar nustatyta tvarka nepateikę dokumentų, informuojami, kad į atrankos posėdį kviečiami nebus, kartu nurodomos priežastys.

Informacija teikiama tel. (8 319) 61 107, el. p. [email protected].