Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu „Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu“ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Prienų miesto, Balbieriškio, Jiezno, Veiverių, Skriaudžių gyvenviečių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB ,,Prienų šilumos tinklai“, Statybininkų g. 6, Prienai LT–59131, tel. +370 319 53 300, el. paštas [email protected], interneto svetainė http://www.prienusiluma.lt/. Už šio plano sprendinių rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyriausias inžinierius Edmundas Raugevičius, tel. +370 685 32 500, el. paštas [email protected] .

Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139 A, LT-09120 Vilnius, interneto svetainės adresas www.atamis.lt, atsakingas asmuo – projekto vadovė Asta Anikėnienė (kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2020, išduotas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-151), tel. +370 601 41775, el. paštas [email protected].

Plano tikslas – parengti Prienų miesto, Balbieriškio, Jiezno, Veiverių, Skriaudžių gyvenviečių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje http://www.prienusiluma.lt/svarbi-informacija/parengtas-prienu-miesto-balbieriskio-jiezno-veiveriu-skriaudziu-gyvenvieciu-silumos-perdavimo-tinklu-apsaugos-zonu-planas/.