Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. į sakymu Nr. V-1680.

Pareigybės lygis – A2.
Darbo krūvis – 1 etatas.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo apmokėjimas – pagal 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą Nr. XIII-198.
Darbo užmokestis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą (baziniais dydžiais) nuo 1,0223 iki 1,4358, priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos.

Pretendentas turi atitikti šiuos reikalavimus:
• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir logopedo profesinę kvalifikaciją;
• gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius;
• išmanyti vaikų, turinčių kalbos sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, gebėti juos taikyti;
• turėti gerus bendravimo su ugdytiniais ir tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo pagalbos tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais įgūdžius;
• gebėti naudotis IKT;
• būti kūrybiškas, iniciatyvus, atsakingas, gebėti dirbti komandoje.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• kvalifikaciją, darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
• gyvenimo aprašymą;
• galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Dokumentus iki 2024-08-16 galima pateikti adresu F. Vaitkaus g. 4, LT-59113 Prienai, siųsti el. paštu: [email protected] arba [email protected], arba registruotu laišku.
Pretendentų pateikti dokumentai registruojami. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai telefonu arba el. paštu 2024-08-19 ir kviečiami į pokalbį.

Atrankos būdas – pokalbis.

Informaciją telefonu +370 691 39818 teikia Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ administracija.

Atrankos pokalbis vyks 2024 m. rugpjūčio 29 d.