PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) SKELBIA ATRANKĄ LOGOPEDO PAREIGOMS NUO 2024-09-01 UŽIMTI

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis: 0,75 etato.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:
• aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir logopedo kvalifikacija;
• gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
• sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikio mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas ir jas taikyti;
• rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų lavinimui;
• geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
• gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
• iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas.

Privalumai: darbo patirtis, rekomendacijos.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,9981 – darbo užmokestis 1782,00 Eur, iki pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,1597 – darbo užmokestis 2070,52 Eur).

Dokumentai priimami iki 2024-06-17 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, Prienai) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti asmeniškai, siųsti juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda „Logopedo atrankai“. Dokumentų originalai pristatomi tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną.

Reikalavimus atitinkantys kandidatai bus informuoti ir pakviesti pokalbiui 2024-06-20. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti pokalbyje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuoti atskirai.

Telefonas pasiteirauti: (+370 319) 60 212, el. p. [email protected]