PRIENŲ „REVUONOS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA (savivaldybės biudžetinė įstaiga, Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai, mokyklos kodas – 190189861) SKELBIA ANTRANKĄ PSICHOLOGO PAREIGOMS UŽIMTI NUO 2024-09-01

Pareigybės lygis: A1
Darbo krūvis: 1,0 etatas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintas išsilavinimas;
• teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams;
• bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas;
• bendradarbiauti su Pedagoginės psichologinės tarnybos ar Švietimo pagalbos tarnybos specialistais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirbti Vaiko gerovės komisijoje;
• konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• rengti individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• dalyvauti mokyklos vykdomose prevencinėse programose, kurti ir puoselėti emociškai saugią mokymo(si) aplinką mokykloje, reaguoti į smurtą ir patyčias pagal mokyklos nustatytą tvarką, budėti pertraukų metu, spręsti iškilusias mokymosi ir elgesio problemas;
• atlikti mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius;
• tvarkyti ir pildyti individualių konsultacijų registracijos žurnalą, individualios pagalbos mokiniui planus, dokumentus mokinių vertinimui Švietimo pagalbos tarnyboje, tėvų prašymų registravimo žurnalą, pokalbių su tėvais, mokiniais atvejo aprašymų žurnalą;
• puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;
• mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

Privalumai: darbo patirtis; rekomendacijos (pageidautina).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,9981 – darbo užmokestis 1782,00 Eur, iki pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 1,3053 – darbo užmokestis 2330,48 Eur).
Dokumentai priimami iki 2024-06-17 Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos raštinėje (Dariaus ir Girėno g. 6, LT-59114 Prienai) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu [email protected] su nuoroda Psichologo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime ir pakviesime į pokalbį 2024-06-20. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuoti atskirai.

Telefonas pasiteirauti +370 319 60 212, el. p. [email protected]