Skelbimo nr.: 96003
Skelbimo data: 2024-05-09
Skelbimas galioja iki: 2024-05-23 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Švietimo ir sporto skyrius vyriausiasis specialistas
Pareiginės algos koeficientas: 1,13
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2017,50
Darbo vieta (miestas): Prienai
Informacija apie įstaigą: Prienų rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, į. k. 288742590, adresu Prienų rajono sav., Prienų m., Laisvės a. 12. Atsakingas asmuo Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė, tel. +370 319 61 107, el.p. [email protected]
PATVIRTINTA Prienų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024 m. vasario 23 d.
įsakymu Nr. A3-113
PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A (A2) (specialistas).
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam lygiaverte aukštojo mokslo kvalifikacija;
3.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
3.3. mokėti užsienio kalbą (anglų arba prancūzų, arba vokiečių) B2 lygiu. Mokėjimo lygis nustatomas vadovaujantis 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą (Europasas);
3.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais švietimą. vietos savivaldą, viešąjį administravimą;
3.5. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, LibreOffice.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
4.2. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose;
4.3. skyriaus kompetencijos klausimais savivaldybės interneto svetainėje sudaro visuomenei sąlygas gauti visą viešą informaciją, užtikrina jos veiksmingumą, pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą, reguliarų informacijos atnaujinimą;
4.4. įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo savivaldybei nustatytas funkcijas, užtikrina valstybinės švietimo politikos vykdymą savivaldybėje, dalyvauja rengiant savivaldybės strateginio švietimo plano, metinių švietimo veiklos, tikslinių švietimo programų projektus ir šias programas įgyvendinant;
4.5. analizuoja švietimo būklę, teikia mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie savivaldybės teritorijoje veikiančias švietimo ir švietimo pagalbos įstaigas, vykdomas švietimo programas, taikomas mokymosi formas;
4.6. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
4.7. vykdo švietimo stebėseną, vadovaudamasis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais švietimo stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, sudarydamas sąlygas švietimo valdymo subjektams priimti pagrįstus, švietimo kokybę laiduojančius sprendimus;
4.8. analizuoja savivaldybės švietimo įstaigų veiklos kokybę, stebi, tiria ir koordinuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo programų mokyklose įgyvendinimą, kad rajone būtų užtikrintas švietimo prieinamumas ir tęstinumas;
4.9. atlieka savivaldybės mokyklų veiklos priežiūrą, vykdo prevencines priemones, taiko pažangą skatinančias poveikio priemones, dalyvauja vertinant kuruojamų mokyklų veiklą pagal Mokyklų, vykdančių bendrojo ugdymo programas, veiklos išorinio vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, kad būtų įvertinta mokyklų veiklos kokybė ir numatyti tobulėjimo prioritetai;
4.10. kuruoja Veiverių T. Žilinsko gimnazijos, Prienų „Revuonos“ ir Balbieriškio pagrindinių mokyklų, Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos veiklą, padėdamas švietimo įstaigoms užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą;
4.11. dalyvauja kuruojamų įstaigų mokytojų atestacijos komisijų veikloje, stebi ir vertina mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus), pretenduojančių įgyti mokytojo ar pagalbos mokiniui specialisto metodininko, eksperto kvalifikacinę kategoriją, praktinę veiklą;
4.12. koordinuoja mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų atestaciją, turėdamas tikslą skatinti juos tobulėti;
4.13. analizuoja kuruojamų įstaigų nuostatus, strateginius planus, veiklos planus, ugdymo planus ir kt. dokumentus, siekdamas užtikrinti kokybišką dokumentų valdymą ir teisės aktų reikalavimus atitinkantį švietimo įstaigų veiklos reglamentavimą;
4.14. kuruoja pradinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, informacinių technologijų, ekonomikos, technologijų bendrųjų programų įgyvendinimą ir metodinę veiklą;
4.15. kuruoja specialiojo ugdymo pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų metodinę veiklą;
4.16. vykdo centralizuotą vaikų priėmimą į priešmokyklinio ugdymo grupes bei pirmas klases Prienų mieste, mokinių priėmimą į Prienų miesto mokyklas per mokslo metus;
4.17. koordinuoja ir organizuoja brandos egzaminų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo vykdymą rajone;
4.18. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nustatyta tvarka, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais bei tarnybos paslaptį sudarančia informacija, žymima „Riboto naudojimo“ slaptumo žyma, organizuoja rajono brandos egzaminų užduočių priėmimą iš Nacionalinės švietimo agentūros bei išdavimą mokykloms;
4.19. dirba su duomenų perdavimo sistema KELTAS, užtikrindamas operatyvų, savalaikį informacijos ir duomenų pateikimą mokykloms ir Nacionalinei švietimo agentūrai;
4.20. koordinuoja profesinį orientavimą mokyklose, kad mokiniams būtų užtikrinta pagalba, priimant sprendimus dėl tolesnio mokymosi ar veiklos;
4.21. koordinuoja mokinių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų įgyvendinimą rajono mokyklose;
4.22. teikia savivaldybės institucijoms siūlymus dėl sąlygų vykdyti privalomąjį ir visuotinį švietimą sudarymo, mokyklų tinklo formavimo, dalyvauja rengiant savivaldybės Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektą, savivaldybės tarybai patvirtinus, organizuoja jo įgyvendinimą;
4.23. koordinuoja prevencinių programų savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimą;
4.24 koordinuoja ugdymosi šeimoje įgyvendinimą, siekdamas sudaryti sąlygas Prienų r. savivaldybės mokiniams ugdytis pagal savo poreikius;
4.25. užtikrina dokumentų valdymą, naudojimą, rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais;
4.26. švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka teikia informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir visuomenei apie švietimo būklę savivaldybėje, užtikrindamas švietimo būklės viešumą;
4.27. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
IV SKYRIUS
PAVALDUMAS
5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra pavaldus skyriaus vedėjui.
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)
Pretendentai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
4. užpildytą pretendento anketą pagal LR Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimą Nr. 496.
Pretendentų dokumentai priimami per 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo Viešojo valdymo agentūros ir Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėse. Pateikiant pretendentų dokumentus, kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus (sprendimą priima sprendimą skelbti konkursą priėmęs subjektas), terminas pretendentams, kurie jau pateikė dokumentus, gali būti pratęstas 5 darbo dienoms, jeigu pretendentų prašoma pateikti papildomus dokumentus, reikalingus pretendento atitikčiai nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams įvertinti. Kai nė vienas pretendentas nepateikia dokumentų dalyvauti konkurse arba nė vienas pretendentas neatitinka konkurso skelbime nustatytų kvalifikacinių reikalavimų ir (ar) teigiamai atsako į bent vieną iš pretendento anketos 4–10 klausimų, terminas, per kurį priimami pretendentų dokumentai po konkurso paskelbimo nurodytose interneto svetainėse, gali būti pratęstas iki 10 darbo dienų (sprendimą priima sprendimą skelbti konkursą priėmęs subjektas).
Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).