Skelbimo nr.: 59264
Skelbimo data: 2024-05-13
Skelbimas galioja iki: 2024-05-27 (imtinai)
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Konkursą organizuojanti įstaiga: Prienų rajono savivaldybės administracija
Pareigos: Veiverių seniūnijos seniūno pavaduotojas (karjeros valstybės tarnautojas) (išbandymo terminas taikomas nebus)
Pareiginės algos koeficientas: 1,08
Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1928,23
Darbo vieta (miestas): Veiverių mstl., Prienų r. sav.
Informacija apie įstaigą: Prienų rajono savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, į. k. 288742590, adresu Prienų rajono sav., Prienų m., Laisvės a. 12. Atsakingas asmuo Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vytautė Draugelytė, tel. +370 319 61 107, el.p. [email protected]

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VEIVERIŲ SENIŪNIJOS
SENIŪNO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – VII pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnui.

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. administracinis reglamentavimas.
4. teisės aktų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo ir laikymosi priežiūra.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Seniūnijos veiklos organizavimas.
6. Seniūnijos veiklos organizavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS
7. Konsultuoja su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
8. Nesant seniūno, laikinai atlieka seniūnui nustatytas funkcijas.
9. Prireikus planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
10. Prireikus priima su seniūnijos veikla susijusius sprendimus.
11. Prireikus valdo seniūnijos žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su seniūnijos veikla susijusiais klausimais.
13. Seniūno pavedimu atstovauja seniūnijai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
14. Užtikrina seniūnijos veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.
15. Užtikrina seniūnijos veiklų vykdymą.
16. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
17. Užtikrina su seniūnijos veikla susijusių dokumentų rengimą.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
19. Atlieka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 37 straipsnyje nustatytas funkcijas.
20. Atlieka Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu Nr. 889, 9 punkte nustatytas funkcijas.
21. Kontroliuoja, kad būtų vykdomi įsipareigojimai, nustatyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos ir Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos sutartyse, o esant pažeidimų, imasi priemonių jiems pašalinti.
22. Vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos projektą, taip pat kitus strateginio planavimo dokumentų projektus, rengia ataskaitas, tvarko registrus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia duomenis.
23. Siekdamas įvertinti piniginės socialinės paramos teikimo veiksmingumą, teisės aktų nustatyta tvarka periodiškai tikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą..
24. Seniūnijos veiklos klausimais dalyvauja komisijų ar darbo grupių veikloje, protokoluoja posėdžius, pasitarimus, tvarko raštvedybą, dokumentų apskaitą, archyvą, vykdo viešuosius pirkimus, rengia su jais susijusius dokumentus, pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka tyrimą, surašo protokolus, nagrinėja bylas ir skiria administracines nuobaudas.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.2. studijų kryptis – mechanikos inžinerija (arba);
25.3. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
25.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
25.5. studijų kryptis – verslas (arba);
arba:
25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.7. darbo patirties sritis – dokumentų valdymo srities patirtis;
25.8. darbo patirtis srityje – 3 metai;
26. Transporto priemonių pažymėjimai:
26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS
27. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
27.1. vertės visuomenei kūrimas – 4 lygis;
27.2. organizuotumas – 4 lygis;
27.3. patikimumas ir atsakingumas – 4 lygis;
27.4. analizė ir pagrindimas – 5 lygis;
27.5. komunikacija – 4 lygis.
28. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
28.1. strateginis požiūris – 2 lygis;
28.2. veiklos valdymas – 3 lygis;
28.3. lyderystė – 3 lygis.
29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. įžvalgumas – 4 lygis.
30. Profesinė kompetencija:
30.1. dokumentų valdymas – 4 lygis.

________________________________________
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)

Konkursą organizuojančios įstaigos kontaktai išsamesnei informacijai:
Pareigos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Vardas, Pavardė: Vytautė Draugelytė
Telefonas: +37031961107
El. paštas: [email protected]
Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai