Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu yra patvirtintas Kaimo plėtros rėmimo tvarkos aprašas, kuriame numatyta parama ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, įsiregistravusioms žemės ūkio ir kaimo valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, veikiančioms Prienų rajone.

Kviečiame Prienų rajono savivaldybės ūkininkus ir žemės ūkio bendroves teikti paraiškas pagal Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašą.

Parama teikiama:

1. daliai palūkanų už paimtas paskolas (žemei pirkti, žemės ūkio technikai įsigyti) padengti. Palūkanos dengiamos ne daugiau kaip už 1 metus;

2. mokymo kursams, seminarams, susijusiems su vykdoma žemės ūkio veikla Lietuvoje, apmokėti – iki 300 Eur;

3. dalyvavimo dalyvio teisėmis parodose, konkursuose, mugėse išlaidoms padengti – iki 500 Eur;

4. gamybinių pastatų ir statinių techninės dokumentacijos rengimo išlaidoms, teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų rengimo (išskyrus gyvenamųjų patalpų) išlaidoms padengti;

5. už sukuriamą kiekvieną naują darbo vietą Prienų rajone – 600 Eur. Darbo vieta – visas etatas, už kurį mokamas ne mažesnis kaip minimalus atlyginimas, ji turi būti sukurta ne anksčiau kaip prieš 24 mėn. ir išlaikyta ne mažiau nei 12 mėn. Dėl Paramos lėšų šiai priemonei Pareiškėjas gali kreiptis ne anksčiau kaip po 12 kalendorinių mėnesių po darbo vietos įkūrimo, pateikdamas pažymą apie vidutinį sąrašinį darbuotojų skaičių periodo pradžioje ir pabaigoje;

6. žemės mokesčiui kompensuoti;

7. gamybinių patalpų nuomos mokesčiui kompensuoti – Pareiškėjams, vykdantiems veiklą ne ilgiau kaip 5 metus;

8. prekės ženklo registravimo išlaidoms iš dalies padengti;

9. gaisro ar stichinės nelaimės atveju – iki 5500 Eur;

10. melioracijos statinių (išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius griovių ir drenažo rinktuvus (<12,5 cm diametro)) remonto darbams, kurie atliekami Prienų rajono savivaldybėje, iš dalies kompensuoti (https://www.prienai.lt/verslui/zemes-ukis/);

11. kooperatyvų steigimo ir juridinių konsultacijų žemdirbių kooperacijos klausimais išlaidoms kompensuoti;

12. Sosnovskio barščių naikinimo valstybinėje žemėje išlaidoms iš dalies kompensuoti – 700 eurų už 1 ha (seniūnijoms turi būti pateikta informacija apie Sosnovskio barščiais apaugusius valstybinės žemės plotus). Ūkio subjektas, sunaikinęs mechaniniu ar cheminiu būdu Sosnovskio barščių židinį valstybinėje žemėje, praneša seniūnui, kuris Savivaldybei pateikia pažymą apie atliktus darbus;

13. tręšimo planų parengimo išlaidoms kompensuoti;

14. agrocheminių dirvožemio tyrimų išlaidoms kompensuoti;

15. genominių tyrimų išlaidoms kompensuoti;

16. agronomo paslaugų išlaidoms kompensuoti;

17. lokalių pasėlių plotų, nukentėjusių nuo meteorologinių reiškinių, nuostoliams kompensuoti (jeigu žala buvo įvertinta Prienų rajono savivaldybės žemės ūkiui padarytos žalos įvertinimo nuolatinės komisijos).

Iš Paramos lėšų dengiama ne daugiau kaip 50 procentų išlaidų ir ne mažiau kaip 100 Eur.  Finansavimas vienam Pareiškėjui per vienerius metus – ne daugiau kaip 5500 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai eurų). Į šią sumą neįtraukiama Paramos lėšų suma, skirta pagal 35.9  papunktį. Bendras paramos intensyvumas iš visų finansavimo šaltinių, įskaitant ES paramą, nacionalinio biudžeto paramą, negali būti didesnis kaip 50 proc. išlaidų.

Pareiškėjai Savivaldybės administracijai teikia prašymus Paramos lėšoms gauti iki spalio mėn. 31 d.

Aprašą ir prašymo formą rasite Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.prienai.lt, skiltyje VERSLUI – ŽEMĖS ŪKIS. Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Žemės ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę V. Karosevičienę tel. 8 319 61163, el.p. [email protected] tel. arba į žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistus seniūnijose.

Prienų rajono savivaldybės informacija