Prienų „Žiburio“ gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, J.Basanavičiaus g.1, LT 59129, Prienai, Prienų r. sav., mokyklos kodas –190189676, skelbia atranką  matematikos mokytojo pareigoms eiti.

1. Pareigybės pavadinimas: pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo matematikos mokytojas.

2. Pareigybės lygis: A2.

3. Darbo sutarties rūšis: nuolatiniam darbui.

4. Darbo krūvis: 1 etatas.

5. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos kvalifikacinės kategorijos, pedagoginio darbo stažo. Pareiginio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

6. Darbo pradžia: nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

7. Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: aukštasis pedagoginis išsilavinimas (matematikos mokytojo kvalifikacija). Atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus, turi mokėti naudotis kompiuterinėmis informacinėmis technologijomis, turėti aukštesnę nei bazinę skaitmeninio raštingumo kvalifikaciją. Pretendentas siekiantis dirbti matematikos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

8. Pareigybės darbo funkcijos: pagal mokyklos ugdymo planą veda matematikos dalyko pamokas įskaitant privalomų ar pasirenkamų mokomųjų dalykų ar jų modulių, neformaliojo švietimo valandas ir valandas, skirtas ugdymo poreikiams tenkinti bei mokymosi pagalbai teikti, veda integruotas pamokas su kitų dalykų mokytojais; planuoja ugdomąją veiklą (ilgalaikių bei pamokų planų, programų rengimas), ruošiasi pamokoms, rengia mokomąją medžiagą, planuoja pamokas, rengia individualizuotas ir diferencijuotas užduotis; konsultuoja mokinius; vertina mokinių mokymosi pasiekimus; rengia mokinius egzaminams, padeda mokiniams rengti brandos darbus; mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja apie mokinių ugdymo ir ugdymosi poreikius, mokymosi pažangą; tobulina profesines kompetencijas,fiksuoja savo asmeninę pažangą ir ją aptaria; pildo el. dienyną ir kitus ugdymo(si) dokumentus; planuoja, organizuoja ir vykdo veiklas mokyklos bendruomenei:

9. Dokumentai pateikiami:
• Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
• Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
• Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
• Gyvenimo aprašymas.
• Atrankai galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

10. Dokumentai pateikiami iki rugpjūčio 20 d. 12 val. vienu iš būdų:
10.1.  skenuoti ir atsiųsti adresu: [email protected] ;
10.2. atnešti į gimnazijos raštinę, darbo laikas 8.00-16.00 val. (pirmadienis-penktadienis)

11. Informacija teikiama tel.: 8 319 52430, 8 68781446, el. paštas: [email protected] .

Pretendentų atrankos pokalbiai vyks 2024 m. birželio 21 d. nuo 12.00 iki 14.00 val. gimnazijoje. Į pokalbį bus kviečiami tik pretendentai, atitinkantys reikalavimus.