Administracijos direktoriaus pavaduotojo funkcijos

1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

1.1. vykdo administracijos direktoriaus pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas administracijos direktoriaus nedarbingumo, atostogų, komandiruočių laikotarpiu ar kt. atvejais, kai administracijos direktorius negali atlikti savo funkcijų;

1.2. padeda administracijos direktoriui įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimus;

1.3. kontroliuoja ir koordinuoja Švietimo ir sporto, Socialinės paramos ir sveikatos, Žemės ūkio skyrių (toliau – Skyriai) veiklą, teikia siūlymus dėl administracijos darbo organizavimo tobulinimo, veiklos efektyvumo gerinimo, derina Skyrių parengtus administracijos direktoriaus įsakymų, mero potvarkių projektus, raštu derina Švietimo ir sporto skyriaus rengiamų Savivaldybės tarybos sprendimų projektus;

1.4. pagal Savivaldybės administracijos suteiktus įgaliojimus pasirašo sutartis, įsakymus, pasirašo atsakymus į asmenų prašymus, skundus, pareiškimus, kitus dokumentus;

1.5. koordinuoja reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutų tinklą, vykdo vežėjų darbo kontrolę;

1.6. prižiūri Prienų rajono savivaldybės ir jos įstaigų ir seniūnijų interneto svetainių administravimą;

1.7. atsako už elektroninės informacijos saugą;

1.8. padeda administracijos direktoriui organizuoti Savivaldybės biudžeto vykdymą, administruoti Savivaldybės turtą;

1.9. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;

1.10. analizuoja informaciją, gaunamą iš Savivaldybės administracijos padalinių, kitų valstybės institucijų, ir teikia pasiūlymus administracijos direktoriui;

1.11. neviršydamas teisės aktų nustatytų įgaliojimų, vykdo kitus su Prienų rajono savivaldybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės veiklos strateginiai tikslai.