Įsigaliojus Kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-254, nuostatoms, fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus viešieji juridiniai asmenys) (toliau – panaudos davėjai), kurie perdavė savo turimą būstą ukrainiečiams neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais, gali kreiptis dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams (toliau – kompensacija).

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam ukrainiečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam ukrainiečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį ukrainietį. Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių ukrainiečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.

Fizinis ar juridinis asmuo, kurio turimas būstas yra įregistruotas Prienų rajono savivaldybėje, siekdamas gauti kompensaciją, turi užpildyti prašymą skirti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, bei pateikti sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

Prašymus butų ir kitų gyvenamųjų patalpų savininkai nuo š. m. balandžio 1 d. gali pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai arba seniūnijos, kurioje yra būstas, specialistams. Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, savivaldybės elektroniniu pašto adresu [email protected] arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Atkreipiame dėmesį, kad kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

SVARBU. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ 3 punktu, panaudos davėjas nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu apmoka su būsto išlaikymu susijusius mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), o jeigu užsiregistravę užsieniečiai apgyvendinti patalpose (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteikia neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis tel.: 8 699 75673, (8 319) 61 130 arba el. p.: [email protected], [email protected].

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai turi teisę iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti vienkartinę išmoką įsikurti ir (ar) mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

Užsienietis, norėdamas gauti vienkartinę išmoką įsikurti ir (ar) mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti, Prienų rajono savivaldybės teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į Prienų rajono savivaldybės nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktiškai gyvenantis Prienų rajono savivaldyje (jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą), Prienų rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) pateikia Prašymą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo ir (ar) Prašymą dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo (toliau kartu – prašymas).

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama būtiniausiems reikmenims įsigyti jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste. Gauti vienkartinę išmoką įsikurti gali (vienkartinė įsikūrimo išmoka mokama vieną kartą):

vienas laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavęs užsienietis arba dviejų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 4 valstybės remiamų pajamų dydžių;
trijų–keturių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 6 valstybės remiamų pajamų dydžių;
penkių–šešių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 7 valstybės remiamų pajamų dydžių;
septynių ir daugiau laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 8 valstybės remiamų pajamų dydžių;

1 valstybės remiamų pajamų dydis – 129 Eur.

Išmoka skiriama vienam laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privačiam namų ūkiui. Jeigu vienas iš laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių jau gavo vienkartinę išmoką įsikurti, nė vienam kitam nariui nurodyta išmoka neskiriama.

Vienkartinę išmoką įsikurti turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu jie atitinka šias sąlygas:

1. yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Šis reikalavimas netaikomas:

– asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
– asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;
– nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;
– vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį ( ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;
– vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;
– vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;
– asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti.

2. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui yra sudarę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, gimimo datos.

Užsienietis kartu su prašymu dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo Savivaldybės administracijai pateikia:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
  2. Užsieniečių integracijos tvarkos aprašo 46.1 papunktyje nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimą, mokymo įstaigos pažymą, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), pensininko pažymėjimą, pažymą apie nėštumą, asmens negalią patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai Savivaldybės administracija šiuos duomenis gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka arba pagal prašymą, kuriame Savivaldybės administracija, kreipdamasi dėl dokumentų ir (ar) duomenų, nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens dokumentų ir (ar) duomenų gavimo teisinį pagrindą, prašomų dokumentų ir (ar) duomenų apimtį ir teisėtą tikslą;
  3. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenantys užsieniečiai, priklausantys tam pačiam privačiam namų ūkiui, jų vardai, pavardės, gimimo datos.

Prašymas dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo

Daugiau informacijos dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo gali suteikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61131, el. paštas [email protected].

Mėnesinė kompensacija vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skiriama palengvinti vaikų integracijai į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti. Mokama ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo dienos.

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai turi teisę gauti mėnesinę kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį jiems apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, jeigu jie atitinka šias sąlygas: yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

1 bazinės socialinės išmokos dydis – 42 Eur.

Užsienietis kartu su prašymu dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo Savivaldybės administracijai pateikia:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
  2. sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą (jeigu šios sąskaitos Savivaldybės administracijai tiesiogiai nepateikia užsieniečio vaiką ugdanti ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo įstaiga);
  3. sąskaitos už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą, apmokėjimą pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (pavyzdžiui, pavedimo kopiją, sąskaitos apmokėjimo kvitą).

Prašymas dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo

Daugiau informacijos dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo gali suteikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Zita Matukaitienė,
tel. (8 319) 61132, el. paštas [email protected].

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai užsieniečiui atvykus į Prienų rajono savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, jis turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (leidimą laikinai gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu).

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia registruotu laišku, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis turi būti pateikta jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (leidimo laikinai gyventi, išduoto UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimo dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu) kopija. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, turi būti padaryta taip, kad matytųsi asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas (jei jį turi) ir asmens dokumento išdavimo pagrindas.

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia elektroniniu paštu, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.