Teikimas skirti valstybinę antrojo laipsnio pensiją daugiavaikiams motinai arba tėvui,
išauginusiems ir gerai išauklėjusiems penkis ir daugiau vaikų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymu, teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis),  išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų)  ir gerai išauklėję 5 ir daugiau vaikų, jei jie yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekę 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).

Prašymai priimami Socialinės paramos skyriuje ir registruojami informacinėje dokumentų valdymo sistemoje (DVS), kai kartu yra pateikti visi reikalingi dokumentai.
Patikrinus informaciją apie daugiavaikius motiną arba tėvą ir jų vaikus vidaus reikalų informacinės sistemos centriniame duomenų banke pateikia prašymą ir dokumentus svarstyti Daugiavaikių motinų arba tėvų teisės gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją nustatymo komisijai;
Komisijai įvertinus, ar daugiavaikių motinos arba tėvo pateikti dokumentai atitinka Nuostatuose keliamus reikalavimus ir priėmus siūlymą teikti teikimą skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją daugiavaikiams motinai arba tėvui, parengiamas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus teikimo projektas ir pažyma, kurioje pateikiama informacija apie daugiavaikius motiną arba tėvą ir jų vaikus, kuri yra neatsiejama teikimo dalis.

Reikalingi dokumentai:
– prašymas;
– jei kreipiasi įgaliotas asmuo – įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas;
– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
– asmens gyvenimo aprašymas, kuriame turi būti nurodyti visų vaikų kontaktiniai duomenys (gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar mokymosi įstaiga ir kt.);
– visų vaikų gimimo liudijimai ar kiti tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinantys dokumentai;
– jeigu yra mirusių vaikų, tai mirties liudijimai;
– banko sąskaitos rekvizitai.
Asmens prašymas priimamas atvykus į Socialinės paramos skyrių. Išsamesnę informaciją teikia Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė Rasma Galinskienė tel.(8 319) 61178, el. [email protected]

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą:
– Lietuvos  Respublikos valstybinių pensijų įstatymas;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.15162
– Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.293717/asr