Konsultavimasis su visuomene

Bendruomenės iniciatyvos, skirtos gyvenamajai aplinkai gerinti (dalyvaujamasis biudžetas)


Vienkartinė išmoka įsikurti ir (ar) mėnesinė kompensacija vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems užsieniečiams

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai turi teisę iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti vienkartinę išmoką įsikurti ir (ar) mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

Užsienietis, norėdamas gauti vienkartinę išmoką įsikurti ir (ar) mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti, Prienų rajono savivaldybės teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į Prienų rajono savivaldybės nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktiškai gyvenantis Prienų rajono savivaldyje (jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą), Prienų rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) pateikia Prašymą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo ir (ar) Prašymą dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo (toliau kartu – prašymas).

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama būtiniausiems reikmenims įsigyti jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste. Gauti vienkartinę išmoką įsikurti gali (vienkartinė įsikūrimo išmoka mokama vieną kartą):

vienas laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavęs užsienietis arba dviejų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 4 valstybės remiamų pajamų dydžių;
trijų–keturių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 6 valstybės remiamų pajamų dydžių;
penkių–šešių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 7 valstybės remiamų pajamų dydžių;
septynių ir daugiau laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 8 valstybės remiamų pajamų dydžių;

1 valstybės remiamų pajamų dydis – 129 Eur.

Išmoka skiriama vienam laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privačiam namų ūkiui. Jeigu vienas iš laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių jau gavo vienkartinę išmoką įsikurti, nė vienam kitam nariui nurodyta išmoka neskiriama.

Vienkartinę išmoką įsikurti turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu jie atitinka šias sąlygas:

1. yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Šis reikalavimas netaikomas:

– asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
– asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;
– nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;
– vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį ( ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;
– vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;
– vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;
– asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti.

2. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui yra sudarę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, gimimo datos.

Užsienietis kartu su prašymu dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo Savivaldybės administracijai pateikia:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
 2. Užsieniečių integracijos tvarkos aprašo 46.1 papunktyje nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimą, mokymo įstaigos pažymą, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), pensininko pažymėjimą, pažymą apie nėštumą, asmens negalią patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai Savivaldybės administracija šiuos duomenis gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka arba pagal prašymą, kuriame Savivaldybės administracija, kreipdamasi dėl dokumentų ir (ar) duomenų, nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens dokumentų ir (ar) duomenų gavimo teisinį pagrindą, prašomų dokumentų ir (ar) duomenų apimtį ir teisėtą tikslą;
 3. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenantys užsieniečiai, priklausantys tam pačiam privačiam namų ūkiui, jų vardai, pavardės, gimimo datos.

Prašymas dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo

Daugiau informacijos dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo gali suteikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61131, el. paštas [email protected].

Mėnesinė kompensacija vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skiriama palengvinti vaikų integracijai į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti. Mokama ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo dienos.

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai turi teisę gauti mėnesinę kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį jiems apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, jeigu jie atitinka šias sąlygas: yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

1 bazinės socialinės išmokos dydis – 42 Eur.

Užsienietis kartu su prašymu dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo Savivaldybės administracijai pateikia:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
 2. sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą (jeigu šios sąskaitos Savivaldybės administracijai tiesiogiai nepateikia užsieniečio vaiką ugdanti ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo įstaiga);
 3. sąskaitos už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą, apmokėjimą pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (pavyzdžiui, pavedimo kopiją, sąskaitos apmokėjimo kvitą).

Prašymas dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo

Daugiau informacijos dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo gali suteikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Zita Matukaitienė,
tel. (8 319) 61132, el. paštas [email protected].

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai užsieniečiui atvykus į Prienų rajono savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, jis turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (leidimą laikinai gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu).

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia registruotu laišku, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis turi būti pateikta jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (leidimo laikinai gyventi, išduoto UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimo dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu) kopija. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, turi būti padaryta taip, kad matytųsi asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas (jei jį turi) ir asmens dokumento išdavimo pagrindas.

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia elektroniniu paštu, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.


Dėl kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karinių veiksmų

Įsigaliojus Kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-254, nuostatoms, fiziniai ir juridiniai asmenys (išskyrus viešieji juridiniai asmenys) (toliau – panaudos davėjai), kurie perdavė savo turimą būstą ukrainiečiams neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais, gali kreiptis dėl kompensacijos už būsto suteikimą ukrainiečiams (toliau – kompensacija).

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam ukrainiečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsiregistravusiam ukrainiečiui, papildomai skiriama 50 Eur suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį ukrainietį. Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsiregistravusių ukrainiečių skaičių už antrąjį ir paskesnius mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos.

Fizinis ar juridinis asmuo, kurio turimas būstas yra įregistruotas Prienų rajono savivaldybėje, siekdamas gauti kompensaciją, turi užpildyti prašymą skirti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, bei pateikti sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

Prašymus butų ir kitų gyvenamųjų patalpų savininkai nuo š. m. balandžio 1 d. gali pateikti Prienų rajono savivaldybės administracijai arba seniūnijos, kurioje yra būstas, specialistams. Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, savivaldybės elektroniniu pašto adresu [email protected] arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.

Atkreipiame dėmesį, kad kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.

SVARBU. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ 3 punktu, panaudos davėjas nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu apmoka su būsto išlaikymu susijusius mokesčius už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines paslaugas (šiukšlių išvežimą, liftą, bendro naudojimo patalpų ir teritorijos valymą ir kitas), o jeigu užsiregistravę užsieniečiai apgyvendinti patalpose (viešbučių paskirties, poilsio paskirties, gydymo paskirties), kuriose minėti mokesčiai atskirai nėra mokami, – suteikia neatlygintinas apgyvendinimo paslaugas.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis tel.: 8 699 75673, (8 319) 61 130 arba el. p.: [email protected], [email protected].

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai turi teisę iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų gauti vienkartinę išmoką įsikurti ir (ar) mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti.

Užsienietis, norėdamas gauti vienkartinę išmoką įsikurti ir (ar) mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti, Prienų rajono savivaldybės teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą arba įtrauktas į Prienų rajono savivaldybės nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktiškai gyvenantis Prienų rajono savivaldyje (jeigu jo gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis neįtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą), Prienų rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) pateikia Prašymą dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo ir (ar) Prašymą dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo (toliau kartu – prašymas).

Vienkartinė išmoka įsikurti skiriama būtiniausiems reikmenims įsigyti jau įsikūrus savarankiškai nuomojamame būste. Gauti vienkartinę išmoką įsikurti gali (vienkartinė įsikūrimo išmoka mokama vieną kartą):

vienas laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavęs užsienietis arba dviejų laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 4 valstybės remiamų pajamų dydžių;
trijų–keturių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 6 valstybės remiamų pajamų dydžių;
penkių–šešių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 7 valstybės remiamų pajamų dydžių;
septynių ir daugiau laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privatus namų ūkis 8 valstybės remiamų pajamų dydžių;

1 valstybės remiamų pajamų dydis – 129 Eur.

Išmoka skiriama vienam laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privačiam namų ūkiui. Jeigu vienas iš laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių privataus namų ūkio narių jau gavo vienkartinę išmoką įsikurti, nė vienam kitam nariui nurodyta išmoka neskiriama.

Vienkartinę išmoką įsikurti turi teisę gauti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai, jeigu jie atitinka šias sąlygas:

1. yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje. Šis reikalavimas netaikomas:

– asmenims, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje;
– asmenims, kurie yra sukakę senatvės pensijos amžių;
– nėščioms moterims, kurioms iki numatomos gimdymo datos yra likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų;
– vienam gyvenančiam asmeniui arba vienam iš privataus namų ūkio narių, jei jis slaugo ar prižiūri kitą šio privataus namų ūkio narį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, savo ar kito šiam privačiam namų ūkiui priklausančio asmens vaiką (-us) (įvaikį (-ius) arba vaiką (-us) (įvaikį ( ius), kuriam (-iems) įstatymų nustatyta tvarka nustatyta globa ar rūpyba šeimoje;
– vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, auginančių: vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 3 metų; pagal gydytojų rekomendaciją švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius) iki 8 metų; švietimo įstaigos nelankantį vaiką (-us) (įvaikį (-ius), kai švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nėra vietų;
– vienam iš senelių, prižiūrinčių vaiką iki 3 metų;
– asmenims, kuriems nustatytas neįgalumas, dėl kurio jie negali dirbti.

2. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui yra sudarę Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenančių laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusių užsieniečių, priklausančių tam pačiam privačiam namų ūkiui, vardai, pavardės, gimimo datos.

Užsienietis kartu su prašymu dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo Savivaldybės administracijai pateikia:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
 2. Užsieniečių integracijos tvarkos aprašo 46.1 papunktyje nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimą, mokymo įstaigos pažymą, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba), pensininko pažymėjimą, pažymą apie nėštumą, asmens negalią patvirtinantį dokumentą), išskyrus atvejus, kai Savivaldybės administracija šiuos duomenis gauna iš valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų asmens duomenų teikimo sutarčių nustatyta tvarka arba pagal prašymą, kuriame Savivaldybės administracija, kreipdamasi dėl dokumentų ir (ar) duomenų, nurodo asmens, dėl kurio kreipiasi, vardą, pavardę ir gimimo datą, asmens dokumentų ir (ar) duomenų gavimo teisinį pagrindą, prašomų dokumentų ir (ar) duomenų apimtį ir teisėtą tikslą;
 3. ne trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui sudarytą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotą gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją, kurioje nurodyti nuomojamose gyvenamosiose patalpose kartu gyvenantys užsieniečiai, priklausantys tam pačiam privačiam namų ūkiui, jų vardai, pavardės, gimimo datos.

Prašymas dėl vienkartinės išmokos užsieniečiui įsikurti skyrimo

Daugiau informacijos dėl vienkartinės išmokos įsikurti skyrimo gali suteikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Gitana Sabaliauskienė, tel. (8 319) 61131, el. paštas [email protected].

Mėnesinė kompensacija vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skiriama palengvinti vaikų integracijai į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, taip sudarant sąlygas tėvams ieškoti darbo ir dirbti. Mokama ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo dienos.

Laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavę užsieniečiai turi teisę gauti mėnesinę kompensaciją vaikų ugdymo pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas išlaidoms apmokėti, kas mėnesį jiems apmokant faktines išlaidas, bet ne didesnes kaip 1,6 bazinės socialinės išmokos dydžio gauti mėnesinę kompensaciją vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti, jeigu jie atitinka šias sąlygas: yra vyresni kaip 18 metų ir dirba pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu arba savarankiškai dirba Lietuvos Respublikoje, arba yra įsiregistravę Užimtumo tarnyboje.

1 bazinės socialinės išmokos dydis – 42 Eur.

Užsienietis kartu su prašymu dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo išlaidoms apmokėti skyrimo Savivaldybės administracijai pateikia:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (laikiną leidimą gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu);
 2. sąskaitą už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą (jeigu šios sąskaitos Savivaldybės administracijai tiesiogiai nepateikia užsieniečio vaiką ugdanti ikimokyklinio arba priešmokyklinio ugdymo įstaiga);
 3. sąskaitos už užsieniečio vaiko ikimokyklinį arba priešmokyklinį ugdymą, apmokėjimą pagrindžiantį (-čius) dokumentą (-us) (pavyzdžiui, pavedimo kopiją, sąskaitos apmokėjimo kvitą).

Prašymas dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo

Daugiau informacijos dėl mėnesinės kompensacijos vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms apmokėti skyrimo gali suteikti Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Zita Matukaitienė,
tel. (8 319) 61132, el. paštas [email protected].

Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai užsieniečiui atvykus į Prienų rajono savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia tiesiogiai atvykęs į Savivaldybės administraciją, jis turi pateikti jo tapatybę patvirtinantį dokumentą (leidimą laikinai gyventi, išduotą UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimą dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu).

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia registruotu laišku, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis turi būti pateikta jo teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (leidimo laikinai gyventi, išduoto UTPĮ 40 straipsnio 1 dalies 10 punkto pagrindu, arba Migracijos departamento priimtą sprendimo dėl jam suteikto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje laikinosios apsaugos pagrindu) kopija. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, turi būti padaryta taip, kad matytųsi asmens vardas, pavardė, gimimo data ir asmens kodas (jei jį turi) ir asmens dokumento išdavimo pagrindas.

Jei užsienietis prašymą ir dokumentus ar jų kopijas pateikia elektroniniu paštu, kartu su prašymu ir dokumentais ar jų kopijomis asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama. Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos turi būti patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.


Žemės sklypai nuosavybės teisėms atkurti

INFORMACIJA APIE ŽEMĖS SKLYPUS, SUFORMUOTUS NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE (PRIENŲ IR JIEZNO MIESTUOSE)

1. Prienų mieste 8 detaliaisiais planais suplanuoti 27 žemės sklypai (iš viso 2,8277 ha), kurių kadastriniai matavimai yra parengti ir kadastro duomenų bylos perduotos NŽT prie ŽŪM Prienų ir Birštono skyriui.

2. Nuosavybės teisėms atkurti į turėtą žemę Prienų ir Jiezno miestuose parengta ir patvirtinta 19 detaliųjų planų: 9 teritorijos Prienų mieste (5,67 ha ploto), 10 teritorijų Jiezno mieste (12,16 ha ploto) – iš viso apie 17,83 ha. Šiais detaliaisiais planais suformuota 90 žemės sklypų. Prienų mieste ir dalies Jiezno mieste suformuotų žemės sklypų kadastriniai matavimai yra parengti ir duomenys perduoti NŽT prie ŽŪM Prienų ir Birštono skyriui.


Kita informacija

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu, LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Prienų rajono savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. [email protected], interneto svetainė www.ambergrid.lt.

Plano rengėjas – VĮ Registrų centras, Lvivo g. 25-101, LT-09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į VĮ Registrų centro Rytų Lietuvos 1 grupės vadovę Jurgitą Aidukienę, el. p. [email protected] arba tel. +370 658 53035.

Tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Prienų rajono savivaldybės teritorijos magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planą.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/skelbimai/682

https://we.tl/t-WA0GNSo6oB

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informuoja, kad Prienų rajone per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS) parengtas žemės paėmimo visuomenės poreikiams (krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožui nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstruoti Prienų rajono savivaldybės teritorijoje) projektas. Plačiau skaitykite čia.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 13 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio reikalavimus, pranešame, kad šiuo metu parengti krašto apsaugos objektų, teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, karinių radiolokatorių apsaugos zonų žemėlapiai ir juos tvirtinančių įsakymų projektai.

Apribojimų statyboms žemėlapius galite rasti čia.

AB „LTG Infra” pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas elektros tinklui įregistruos apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti AB „LTG Infra” elektros tinklų teritorijų planas. Kviečiame su plano sprendiniais susipažinti AB „LTG Infra“ bendrovės internetinėje svetainėje https://ltginfra.lt/planuojami-projektai.

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pagal Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (2019-06-06, Nr. XIII-2166) nuostatas kiekvienam dujų tinklui įregistruos (patikslins įregistruotą) apsaugos zoną (jeigu iki įstatymo įsigaliojimo tai nebuvo įgyvendinta). Šiuo metu yra parengtas ir pateiktas Energetikos ministerijai tvirtinti Prienų-Birštono skirstomųjų dujotiekių teritorijų plano dalies pakeitimas. Kviečiame su plano dalies pakeitimo sprendiniais susipažinti ESO bendrovės internetinėje svetainėje.

Projekto pavadinimas:
Tilto per Šventupę valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus 21,126 km rekonstravimo techninio darbo projekto parengimas

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Išlaužo kaimas, Išlaužo sen., Prienų r. sav., sklypo unikalus Nr. 4400-2549-5262

Statinio naudojimo paskirtis, tipas:
Kiti transporto statiniai (tiltas), susisiekimo komunikacijos (kelias)

Projektuotojas:
UAB „Inžinerinis projektavimas“, tel. +370 639 82714, el.p. [email protected]

Statytojas:
VĮ „Automobilių kelių direkcija“, J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600 El. p. [email protected]

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2020-10-21 ir UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10, Vilnius

Viešas Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020-10-21 15:00 val. Microsoft Teams platformoje:
https://teams.microsoft.com/l/message/19:[email protected]/160153449 3593?tenantId=01000a10-208e-4fef-b674-182ae61eae12&groupId=6b85b6a7-9a85-4df2-b668- 8b9a745de28b&parentMessageId=1601534493593&teamName=Projekto%20vie%C5%A1inimas&channelNam e=General&createdTime=1601534493593

Priedai:

Pateikiame Prienų rajono savivaldybėje esančių kapinių sąrašą.


Žemės paskirties ir (ar) būdo nustatymas/keitimas

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m.  gegužės 14 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-05-14 Nr. 12.1MrGP-474 dėl 1,4679 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6913/0002:446), esančio Skrynupio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdo iš kitų žemės ūkio paskirties sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-05-15 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimo ir būdo nustatymo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. gegužės 6 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-291 „Dėl žemės sklypo Bačkininkėlių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6940/0002:328) nustatytas naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. balandžio 29 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-271 „Dėl žemės sklypo Sundakų g. 2, Babiagūros k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6920/0006:131) pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir nustatytas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. balandžio 15 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-04-15 Nr. 12.1MrGP-356 dėl 2,2025 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6940/0002:328), esančio Bačkininkėlių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo į rekreacinio naudojimo žemės sklypus.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-17 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. balandžio 15 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-239 „Dėl žemės sklypo Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6950/0020:292) nustatytas naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. balandžio 10 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-04-10 Nr. 12.1MrGP-348 dėl 0,3500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6920/0006:131), esančio Sundakų g. 2, Babiagūros k., Jiezno sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdo nustatymo – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-04-11 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimo ir būdo nustatymo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. kovo 28 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-199 „Dėl žemės sklypo Piliakalnio g. 27, Pečiauskų k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6920/0006:275) nustatytas naudojimo būdas – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m.  kovo 25 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-03-25 Nr. 12.1GP-297 dėl 1,3155 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6950/0020:292), esančio Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., žemės sklypo naudojimo būdo keitimo iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į  rekreacinio naudojimo žemės sklypus.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-03-26 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. kovo 20 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-185 „Dėl žemės sklypo Vartų k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6925/0002:36) pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir nustatytas naudojimo būdas į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. kovo 15 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-173 „Dėl žemės sklypo Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6950/0020:242) pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m.  kovo 12 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-03-12 Nr. 12.1GP-262 dėl 0,8975 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6920/0006:275), esančio Piliakalnio g. 27, Pečiauskų k., Jiezno sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo nustatymo – rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-03-13 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. kovo 5 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-03-05 Nr. 12.1MrGP-235 dėl 05050 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6925/0002:36), esančio Vartų k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdo nustatymo – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-03-06 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimo ir būdo nustatymo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. kovo 4 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-142 „Dėl žemės sklypo Jiezno g. 1, Strazdiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas 0,1838 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6915/0006:86), esančio Jiezno g., 1, Strazdiškių k., Jiezno sen., prienų r. sav., žemės naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. vasario 27 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-02-27 Nr. 12.1MrGP-207 dėl 0,5200 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6950/0020:242), esančio Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdo iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-29 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad keičiama Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos patikėjimo teise valdomo 0,29 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6950/0021:445), esančio Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-28 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. vasario 15 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-02-15 Nr. 12.1MrGP-151 dėl 0,1838 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6916/0006:86), esančio Jiezno g. 1, Strazdiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo keitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-02-19 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. vasario 14 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-90 „Dėl žemės sklypo Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6962/0004:142) pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. vasario 5 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-59 „Dėl žemės sklypo Byliškių g. 1, Padrečių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6962/pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m.  sausio 30 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-01-30 Nr. 12.1MrGP-95 dėl 0,8900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0004:142), esančio Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdo iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-31 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. sausio 23 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-19 „Dėl žemės sklypo Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6903/0004:334) pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į komercinės paskirties objektų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad keičiamas Prienų rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomo apie 4,1242 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0009:119) dalies (apie 0,1500 ha), esančios Birutės g. 7, Prienų m., žemės naudojimo būdas iš visuomeninės paskirties teritorijų  į komercinės  paskirties objektų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-22 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m. sausio 18 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-12 „Dėl žemės sklypo Marijampolės pl. 33, Tartupio k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir nustatytas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m.  sausio 17 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-01-17 Nr. 12.1MrGP-55 dėl 0,2340 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6950/0001:134), esančio Byliškių g. 1, Padrečių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdo iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į  vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-18 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2024 m.  sausio 2 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2024-01-02 Nr. 12.1MrGP-5 dėl 0,9000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6938/0001:295), esančio Marijampolės pl. 33, Tartupio k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdo nustatymo – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-04 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  gruodžio 29 d. gautas MB „Vanerta“ prašymas (reg. 2023-12-29 Nr. (7.42)R1-6044 dėl 0,5167 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6903/0004:334), esančio Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir naudojimo būdo iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į komercinės paskirties objektų teritorijas.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2024-01-03 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijai, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. gruodžio 19 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-426 „Dėl žemės sklypo J. Basanavičiaus g. 58D, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ kitos paskirties žemės sklypui pakeistas žemės naudojimo būdas iš gyvenamųjų teritorijų į komercinės paskirties teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. gruodžio 15 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-425 „Dėl žemės sklypo Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir būdas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. gruodžio 14 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-417 „Dėl žemės sklypo Kęstučio g. 18A, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ kitos paskirties žemės sklypui pakeistas žemės naudojimo būdas iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijų į komercinės paskirties objektų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. gruodžio 8 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-410 „Dėl žemės sklypo Alytaus pl. 1 , Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemės į kitos paskirties žemę ir būdas iš kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  lapkričio 27 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-11-27 Nr. 12.1GP-914 dėl 0,1810 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0006:101), esančio J. Basanavičiaus g. 58D, Prienų sen., Prienų m. žemės naudojimo būdo keitimo iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-28 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  lapkričio 27 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-11-27 Nr. 12.1MrGP-913 dėl 0,1353 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6903/0012:86), esančio Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-28 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  lapkričio 20 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-11-22 Nr. 12.1MrGP-903 dėl 0,4863 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6903/0012:97), esančio Alytaus pl. 1, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-23 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  lapkričio 21 d. gautas MB „Aroma Rex“ prašymas (reg. 2023-11-21 Nr. (7.37Mr)R1-5371 dėl 0,0648 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0010:169), esančio Kęstučio g. 18A, Prienų sen., Prienų m. žemės naudojimo būdo keitimo iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-11-23 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. lapkričio 7 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-372 „Dėl žemės sklypo Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir nustatytas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. lapkričio 6 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-366 „Dėl žemės sklypo Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6955/0005:194) pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir nustatytas naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. lapkričio 6 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-365 „Dėl žemės sklypo Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui (kadastro Nr. 6955/0005:163) pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir nustatytas naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. spalio 19 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-344 „Dėl žemės sklypo Aukštoji g. 7, Vyšniūnų k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir nustatytas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  spalio 11 d. gautas Kauno apskrities aviacijos sklandymo klubo prašymas (reg. 2023-10-11 Nr. (7.37Mr)R1-4714 dėl 0,5776 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6955/0005:163), esančio Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo nustatymo į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-13 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023-10-09 gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-10-10 Nr. 12.1GP-771 dėl 0,2000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6950/0021:467), esančio Skriaudžių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-12 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  spalio 2 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-10-02 Nr. 12.1GP-753 dėl 0,9902 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6955/0005:194), esančio Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo nustatymo į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-10-03 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 21 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-08-21 Nr. 12.1GP-637 dėl 0,3618 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0012:212), esančio Žalioji g. 6A, Prienų sen., Prienų m. žemės naudojimo būdo keitimo iš rekreacinės teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-22 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  rugsėjo 27 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-09-27 Nr. 12.1GP-741 dėl 0,2000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6968/0003:127), esančio Aukštoji g. 7, Vyšniūnų k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-28 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 26 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-304 „Dėl žemės sklypo Dvaro g. 6, Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 20 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-292 „Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  rugsėjo 8 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-09-08 Nr. 12.1GP-698 dėl 0,1400 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6965/0002:164), esančio Dvaro g. 6, Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-11 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 11 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-270 „Dėl žemės sklypo dalies Verbyliškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypo daliai pakeistas žemės naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės ūkio teritorija.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugsėjo 8 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-269 „Dėl žemės sklypo Žalioji g. 6A, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ kitos paskirties žemės sklypui pakeistas žemės naudojimo būdas iš rekreacinės teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  rugsėjo 1 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-09-01 Nr. 12.1GP-672 dėl 0,0778 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0008:230), esančio Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-04 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  rugpjūčio 25 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-08-25 Nr. 12.1GP-662 dėl 1,1900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6965/0002:218) dalies (apie 0,3600 ha), esančios Verbyliškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo nustatymo į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-28 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 25 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-245 „Dėl žemės sklypo Vytenio g. 5, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ kitos paskirties žemės sklypui pakeistas žemės naudojimo būdas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 22 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-240 „Dėl žemės sklypo Revuonos g. 53, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ kitos paskirties žemės sklypui pakeistas žemės naudojimo būdas iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 22 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-237 „Dėl žemės sklypo Mauručių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 16 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-230 „Dėl žemės sklypo Tarpiškių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir nustatytas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 7 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-225 „Dėl žemės sklypo Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir nustatytas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 8 d. gautas UAB „Sava ranga“ prašymas (reg. 2023-08-08 Nr. (7.37Mr)R1-3695 dėl 0,1368 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0009:141), esančio Vytenio g. 5, Prienų sen., Prienų m. žemės naudojimo būdo keitimo iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-09 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 2 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-08-02 Nr. 12.1GP-584 dėl 0,1752 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0006:63), esančio Revuonos g. 53, Prienų sen., Prienų m. žemės naudojimo būdo keitimo iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-03 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. rugpjūčio 2 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-08-02 Nr. 12.1GP-580 dėl 0,2551 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0005:370), esančio Mauručių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-08-02 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  liepos 3 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-07-03 Nr. 12.1GP-508 dėl 0,0522 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6903/0011:159), esančio Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-24 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  liepos 25 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-07-25 Nr. 12.1GP-563 dėl 0,2900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0001:236), esančio Tarpiškių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-07-27 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. liepos 26 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-213 „Dėl žemės sklypo Vytenio g. 12, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ kitos paskirties žemės sklypui pakeistas žemės naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. liepos 4 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-180 „Dėl žemės sklypo Surmiaus g. 7, Steponiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  birželio 23 d. gautas UAB „LANADA“ prašymas (reg. 2023-06-26 Nr. (7.37Mr)R1-2973 dėl 0,1097 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0009:54), esančio Vytenio g. 12, Prienų sen., Prienų m. žemės naudojimo būdo keitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-27(10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  birželio 19 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-06-19 Nr. (7.37Mr)R1-2867 dėl 0,6208 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6920/0006:429), esančio Surmiaus g. 7, Steponiškių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-06-20 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. birželio 6 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-112 „Dėl žemės sklypo Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. birželio 2 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-102 „Dėl žemės sklypo Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. gegužės 30 d. Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P1-98 „Dėl žemės sklypo Lapupio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ žemės ūkio paskirties žemės sklypui pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir nustatytas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  gegužės 18 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-05-18 Nr. 12.1GP-401 dėl 0,0700 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0004:319), esančio Veverių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-23 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m.  gegužės 11 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-05-11 Nr. 12.1GP-379 dėl 0,8114 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0007:695), esančio Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-17 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.
Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės merui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. gegužės 2 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-05-02 Nr. 12.1GP-341 dėl 0,0900 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0002:417), esančio Lapupio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-05-03 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. balandžio 4 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-325 „Dėl žemės sklypų Byliškių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ penkiems žemės ūkio paskirties žemės sklypams pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. kovo 21 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-03-21 Nr. 12.1GP-231 dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų: 0,1000 ha (kadastro Nr. 6950/0001:146); 0,1367 ha (kadastro Nr. 6950/0001:162); 0,1200 ha (kadastro Nr. 6950/0001:159); 0,1235 ha (kadastro Nr. 6950/0001:139) ir 0,1334 ha (kadastro Nr. 6950/0001:153), esančių Byliškių k., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-03-21 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. kovo 3 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-214 „Dėl žemės sklypo Trakų g. 11A, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. vasario 27 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-193 „Dėl žemės sklypo Kalvų g. 7, Mieleišupio k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, ir nustatytas naudojimo būdas į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Informuojame, kad 2023 m. vasario 22 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-179 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. A3-126 „Dėl žemės sklypo Kauno g. 56A, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo” pakeitimo” pakeistas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-02-06 įsakymas Nr. A3-126 „Dėl žemės sklypo Kauno g. 56A, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo”.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. vasario 17 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-02-17 Nr. 12.1GP-93 dėl 0,2228 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0003:55) Trakų g. 11A, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-17 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. vasario 6 d. gautas privataus asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-02-06 Nr. 12.1GP-64 dėl 0,2004 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6938/0001:99) Kalvų g. 7, Mieleišupio k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo nustatymo į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-02-09 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo paskirties pakeitimo ir būdo nustatymo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. vasario 3 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-117 „Dėl žemės sklypo Ropių g. 26, Prienų m., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš mėgėjų sodo žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. sausio 31 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-99 „Dėl žemės sklypo Parko g. 4, Ašmintos k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. sausio 17 d. gautas UAB „SIS group“ prašymas (reg. 2023-01-19 Nr. (7.37Mr)R1-335) dėl 0,1826 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0006:47) Kauno g. 56A, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo iš vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-20 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. sausio 18 d. gautas UAB „Jurgaveta“ prašymas (reg. 2023-01-18 Nr. (7.37Mr)R1-301 dėl 0,0692 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0004:70) Ropių g. 26, Prienų m, pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš mėgėjų sodo žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-19 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2023 m. sausio 13 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2023-01-13 Nr. GP-3) dėl 0,1533 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6901/0002:424) Parko g. 4, Ašmintos k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo iš visuomeninės paskirties teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-01-17 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. gruodžio 29 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1197 „Dėl žemės sklypo Jaunystės g. 3A, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. gruodžio 27 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1185 „Dėl žemės sklypo M. Valančiaus g. 3, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. gruodžio 1 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1106 „Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. gruodžio 16 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1155 „Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 29, Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad gautas 2022 m. gruodžio 5 d. fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-12-12 Nr. (12.1)GP-921) dėl 0,1402 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0017:249) Jaunystės g. 3A, Prienų m., žemės naudojimo būdo pakeitimo iš bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo) teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-12-14 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad keičiamas valstybinės žemės 0,0817 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0010:200) M. Valančiaus g. 3, Prienų m., naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. lapkričio 17 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1047 „Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. lapkričio 30 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-11-30 Nr. (12.1Mr)GP-898) dėl 0,1206 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6958/0003:96) Mokyklos g. 29, Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-12-01 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. lapkričio 16 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-11-16 Nr. (12.1Mr)GP-815) dėl 0,1100 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0008:284) Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-11-17 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. lapkričio 11 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1024 „Dėl žemės sklypo Debesų g. 22, Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. spalio 27 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-10-31 Nr. (12.1Mr)GP-815) dėl 0,2134 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0008:274) Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-11-03 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. spalio 20 d. gautas uždarosios akcinės bendrovės „Sportinė aviacija ir Ko“ prašymas (reg. 2022-10-20 Nr. (12.1Mr)R1-5301 dėl 5,8595 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6955/0005:254) Debesų g. 22, Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo būdo pakeitimo iš rekreacinės teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-10-21 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 5 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-785 „Dėl žemės sklypo Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 18 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-08-18 Nr. (12.1Mr)GP-625) dėl 0,1000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0004:287) Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-08-22 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 17 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-730 „Dėl žemės sklypo Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 17 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-729 „Dėl žemės sklypo Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. liepos 19 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-07-19 Nr. (12.1)GP-552) dėl 0,0600 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6940/0002:184) Pakuonio mstl., Pakuonio sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-08-02 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. liepos 21 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-07-21 Nr. (12.1)GP-557) dėl 0,1300 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6958/0001:282) Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-08-02 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. rugpjūčio 2 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-701 „Dėl žemės sklypo Vilniaus g. 24, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. liepos 12 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-645 „Dėl žemės sklypo Lauko g. 50, Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. liepos 5 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-633 „Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 24, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. liepos 4 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-628 „Dėl žemės sklypo Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. liepos 4 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-07-04 Nr. (12.1Mr)GP-506) dėl 0,7653 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0017:205) Vilniaus g. 24, Prienų m., žemės naudojimo būdo pakeitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-07-04 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. birželio 21 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-06-21 Nr. (12.1Mr)GP-471) dėl 1,2827 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6960/0003:293) Lauko g. 50, Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo nustatymo į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-06-22 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. birželio 13 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-06-13 Nr. (12.1Mr)GP-449) dėl 0,1579 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6938/0004:194) Mokyklos g. 24, Naujosios Ūtos k., Naujosios Ūtos sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo pakeitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-06-14 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. birželio 9 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-06-09 Nr. (12.1Mr)GP-436) dėl 1,6219 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6955/0005:196) Pociūnų k., Prienų sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo nustatymo į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-06-10 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. gegužės 19 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-456 „Dėl žemės sklypo Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. balandžio 29 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-04-29 Nr. (12.1Mr)GP-318) dėl 0,6640 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6960/0003:284) Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo pakeitimo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-05-05 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. kovo 17 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-220 „Dėl žemės sklypo Pikelionių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. kovo 2 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-03-02 Nr. (12.1Mr)GP-144) dėl 0,5500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0001:295) Pikelionių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo pakeitimo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-03-03 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m.  vasario 21 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-147 „Dėl žemės sklypo Liepaloto k., Prienų sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m.  vasario 4 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-102 „Dėl žemės sklypo Mokyklos g. 40, Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. vasario 3 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-02-04 Nr. (12.1Mr)GP-88) dėl 0,4292 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6955/0002:161) Liepaloto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-02-04 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2022 m. sausio 19 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2022-01-19 Nr. (12.1)GP-48) dėl 0,1945 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6958/0001:74) Mokyklos g. 40, Ingavangio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2022-01-20 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  gruodžio 16 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais Nr. A3-1105 „Dėl žemės sklypo Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ ir Nr. A3-1106 „Dėl žemės sklypo Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  gruodžio 14 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1099 „Dėl žemės sklypo Veiverių mstl., veiverių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  gruodžio 14 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1097 „Dėl žemės sklypo Piliakalnio g. 16, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  gruodžio 13 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-1095 „Dėl žemės sklypo Jiezno Kolonijų k., Jiezno sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. gruodžio 2 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-12-02 Nr. (12.1)GP-1051) dėl 0,2300 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro  Nr. 6965/0002:169) ir 0,6000 ha  ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6965/0002:170), esančių Vėžionių k., Jiezno sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-12-03 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. lapkričio 23 d. gautas fizinių asmenų (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-11-24 Nr. (12.1)GP-1030) dėl 0,6760 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6915/0005:444) Jiezno Kolonijų k., Jiezno sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-11-25 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. lapkričio 23 d. gautas MB „PEČIALINDA“ prašymas (reg. 2021-11-24 Nr. (7.37)R1-6787) dėl 0,2200 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0004:51) Piliakalnio g. 16, Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir komercinės paskirties objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-11-25 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. lapkričio 15 d. gautas fizinių asmenų (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-11-24 Nr. (12.1)GP-1033) dėl 0,1500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6962/0003:246) Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-11-25 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  spalio 25 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-943 „Dėl žemės sklypo Ąžuolų g. 25, Žiūronių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. spalio 11 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-907 „Dėl žemės sklypo Panemunės g. 6, Kėbliškių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. spalio 7 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-10-07 Nr. (12.1E)GP-845) dėl 0,7697 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6903/0009:412) Ąžuolų g. 25, Žiūronių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-10-08 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  spalio 6 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-893 „Dėl žemės sklypo Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  spalio 5 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-891 „Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė, naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 23 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-09-23 Nr. (7.37E)R1-5441) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6940/0002:613) Panemunės g. 6, Kėbliškių k., Pakuonio sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-09-23 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  rugsėjo 20 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-828 „Dėl žemės sklypo Žemaitės g. 103A, Prienų m., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į rekreacinės teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 13 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-09-13 Nr. (12.1)GP-772) dėl 0,3700 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0007:163) Čiudiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-09-14 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 13 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-802 „Dėl žemės sklypo Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 13 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-09-13 Nr. (12.1)GP-773) dėl 0,0400 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0008:150) Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-09-14 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugsėjo 1 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-09-02 Nr. (12.1)GP-725) dėl 0,0243 ha ploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0016:246) Žemaitės g. 103A, Prienų m., naudojimo būdo keitimo iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į rekreacinės teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-09-06 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m.  rugsėjo 1 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-753 „Dėl žemės sklypo Antano Radušio g. 1, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas žemės naudojimo būdas iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 30 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-745 „Dėl žemės sklypo Pakumprio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo paskirties ir būdo keitimo“ pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 27 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-08-27 Nr. (12.1)GP-713) dėl 0,0700 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0008:38) Išlaužo k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-08-30 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 24 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-08-24 Nr. (12.1)GP-702) dėl 0,5500 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0001:295) Pikelionių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į rekreacinio naudojimo žemės sklypai.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-08-30 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 17 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-08-17 Nr. (12.1)GP-684) dėl 0,2967 h aploto kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6958/0002:102) Antano Radušio g. 1, Šilavoto k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo iš susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-08-18 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 17 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-708 „Dėl žemės sklypo Laukiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., žemės naudojimo paskirties keitimo ir būdo nustatymo“ pakeista 0,5549 ha ploto žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdas iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 13 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A3-700 „Dėl žemės sklypo Lelijų g. 1, Purvininkų k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo“ pakeistas naudojimo būdas iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. rugpjūčio 11 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-08-11 Nr. (12.1)GP-661) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6910/0002:535) Pakumprio k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-08-12 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. liepos 29 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-08-02 Nr. (12.1)GP-631) dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6948/0001:150) Laukiškių k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-08-03 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Vadovaujantis LR teritorijų įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad 2021 m. liepos 19 d. gautas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas (reg. 2021-07-19 Nr. (12.1)GP-598) dėl kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6948/0002:455) Lelijų g. 1, Purvininkų k., Išlaužo sen., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2021-08-02 (10 darbo dienų) Prienų rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos.

Informuojame, kad 2021 m. liepos 7 d. pateiktas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas dėl kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6916/0007:74) Vytauto g. 14A, Jiezno m., Prienų r. sav., naudojimo būdo keitimo iš komercinės paskirties objektų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, iki 2021-07-27 (10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos).

Informuojame, kad 2021 m. liepos 7 d. pateiktas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6958/0003:60) Tylos g. 5, Mieleiškampio k., Šilavoto sen., Prienų r. sav., pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo iš žemės ūkio paskirties žemė į kitos paskirties žemė ir naudojimo būdo iš kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, iki 2021-07-27 (10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos).

Informuojame, kad 2021 m. liepos 5 d. pateiktas fizinio asmens (duomenys neskelbtini) prašymas dėl kitos paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 6943/0006:32) J. Basanavičiaus g. 58 C, Prienų m., naudojimo būdo keitimo iš gyvenamosios teritorijos į komercinės paskirties objektų teritorijos.

Pasiūlymus dėl žemės sklypo naudojimo būdo pakeitimo, galima teikti raštu Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Laisvės a. 12, LT-59126, Prienai, el. paštas [email protected] ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, iki 2021-07-27 (10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos).