Apie rajoną

Prienų rajono savivaldybė yra Lietuvos Respublikos pietuose. Savivaldybės  teritorija šiaurėje ribojasi su Kauno ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėmis, rytuose – su Trakų, Birštono savivaldybėmis, pietuose – su Alytaus rajono savivaldybe, vakaruose – su Marijampolės savivaldybe. Teritorijos plotas – 114 100 ha. Savivaldybėje yra 27 150 gyventojas (2017 m.), iš jų Prienų mieste – 8 848 gyventojai (2017 m.), Jiezno mieste – 1 003 gyventojai (2017 m.).

Savivaldybės centras – Prienų miestas. Jis  įsikūręs prie Nemuno, Mažosios Birštono kilpos pietryčių kampe. Didesnioji miesto dalis siaura juosta išsistačiusi kairiajame, mažesnioji – dešiniajame upės krantuose. Abi dalis jungia tiltas per Nemuną. Pasiekti Kauną  galima plentu nuvažiavus 30 km,  Nemunu – nuplaukus 80 km  atstumą. Iki Vilniaus – 96 km.

Savivaldybės teritorija suskirstyta į 9 seniūnijas: Prienų miesto, Jiezno, Stakliškių, Balbieriškio, Veiverių, Išlaužo, Naujosios Ūtos, Šilavoto, Pakuonio. Prienų rajono savivaldybės teritoriją  kerta valstybinės reikšmės keliai: Kaunas–Marijampolė, Kaunas–Alytus, Vilnius–Marijampolė, tarptautinė magistralė  VIA BALTICA.

Kraštovaizdį puošia didžiausia Lietuvos upė Nemunas su intakais Jiesia, Peršėke, Verkne.  Įkurtas Nemuno kilpų regioninis parkas. Krašto aviaciją reprezentuoja Pociūnų aviaturizmo centras. Čia teikiamos mažųjų lėktuvų remonto (UAB „Termikas”), sklandytuvų remonto ir gamybos (AB „Sportinė aviacija”), oro taksi (Kauno apskrities aviacijos sporto klubas), parašiutizmo paslaugos (Parašiutininkų klubas).

Iš bendro teritorijos ploto (114 100 ha) 66 780 ha užima žemės ūkio naudmenos. Regione  vyrauja smulkūs, pusiau natūriniai ūkiai. Žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdas įregistravę 8979 asmenys, 2008 m. žemės ūkio pasėlius ir naudmenas deklaravo 4418 žemdirbių.  Bendras deklaruotas plotas – 45 135 ha.

Istorinę Prienų praeitį liudija išlikę kultūros paminklai. Vien tik archeologijos paminklų – piliakalnių, senkapių, pilkapių, mitologinių akmenų – suskaičiuojama 48. Iš 33 žinomų piliakalnių kai kurie apaugę miškais, sunkiai prieinami, kiti stūkso lygumose, pastebimi iš tolo. Labai įspūdingai atrodo Paverknių, Klebiškio, Pašlavančio, Lepelionių, Pieštuvėnų piliakalniai. Savo architektūra pasižymi Prienų, Jiezno, Stakliškių katalikų bažnyčios, kuriose, kaip ir visose krašto bažnyčiose, yra daug vertingų dailės kūrinių. Iš istorijos paminklų būtina paminėti XVIII amžiaus popieriaus dirbtuves Prienuose, Veiverių pašto rūmus (vėliau mokytojų seminarija), žymių žmonių tėviškes – poeto Vinco Mykolaičio-Putino, keliautojo ir rašytojo, Šaulių sąjungos įkūrėjo Mato Šalčiaus.

Virtuali pažintis su Prienų kraštu

Prienų r. savivaldybėje leidžiami du laikraščiai, veikia Prienų kabelinė televizija „Eteris“:

Laikraštis „Gyvenimas“

Kauno g. 19 A, 59147 Prienai
Tel. (8 319) 6 0 523, faks. (8 319) 60 522
El. p.: [email protected];
http://www.gyvenimas.eu/

Laikraštis „Naujasis Gėlupis“

J. Brundzos g. 4, 59127 Prienai
Tel./ faks. (8 319) 51 008
El. p. [email protected] 
http://www.naujasisgelupis.lt/

Interneto portalas „Krašto vitrina“

J. Basanavičiaus g. 14, 59126 Prienai
Tel./ faks. (8 319) 60 180
El.p.: [email protected]
http://kvitrina.lt/

Interneto portalas „Gera Prienuose“

Vytauto g. 1A-4, LT-59114 Prienai
El.p.: [email protected]  
http://geraprienuose.lt/

Prienų kabelinė televizija „Eteris“

Tel. (8 319) 60 506
El. p.  [email protected]


Istorija

Prienų apylinkėse žmonės gyveno dar akmens amžiuje. Atsekti vietovės vardą galima tik iš likusių legendų. Pagal vieną iš jų, kunigaikštis Prienys šiose apylinkėse medžiojęs, susižavėjęs vietove ir čia pastatęs pilį, kurią pavadinęs savo vardu – Prienais. Kitas padavimas sako, kad į dabartinę Prienų vietovę senais laikais siųsdavę nusikaltėlius. Vienas iš jų buvęs Prienas. Jis prie mažo Mielupio upelio pasistatęs ir savo vardu pavadinęs sodybą. Trečiasis padavimas byloja, kad kai kairiajame Nemuno krante pradėjo kurtis gyventojai, upė dar neturėjo vardo – buvo vadinama ana upė, o gyventojai prie anos upės. Taip išsirutuliojęs vardas Prienai.

Tikslių žinių apie rajono teritorijoje senovėje gyvenusius žmones nėra, tačiau gausybė piliakalnių, pilkapių, senkapių ir įvairūs radiniai juose (įrankiai – akmeniniai kirvukai, plaktukai, senovinės monetos) byloja, kad čia jau buvo gyvenama labai seniai – net akmens amžiaus laikais. Yra netyrinėtų pilkapių, kurių laidojimus tektų greičiausiai priskirti jotvingiams. Mūsų krašte jie gyveno dar XIII a. Didžiulės girios ir Nemunas, Prienų vietovėje sudarydamas keliolikos kilometrų vaizdingas kilpas, su savo įspūdingais medžiais apaugusiais šlaitais, didžiulėmis daubomis ir slėniu traukė žmones. Pradėjus kirsti girios pakraščius, buvo įkurtos Prienų ir Balbieriškio gyvenvietės. Kiti abipus Nemuno besitęsiantys miškų plotai priklausė Birštono seniūnijai.

Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Prienų vardas paminėtas 1502 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras Prienus dovanojo savo favoritui totorių kilmės kunigaikščiui Mykolui Glinskiui. Aleksandrui mirus, Glinskis padėjo įkopti į sostą Žygimantui ir už paramą pareikalavo didelio atlyginimo. Jo negavęs, mėgino sukelti prieš Žygimantą slaviškas Lietuvos žemes ir pats užimti sostą arba bent įsiviešpatauti rytinėse Lietuvos žemėse, bet pralaimėjęs mūšį pabėgo į Maskvą, o Lietuvos valdžia visus jo turtus konfiskavo.

1590 m. ir 1604 m. aktuose kaip Prienų valdytojas minimas Jonas Golubickis. Iš 1578 m. Birštono dvaro inventoriaus žinoma, kad apie Prienus buvę Važatkiemio, Ašmintos, Bačkininkų, Giniūnų, Pagaršvio, Liepaloto kaimai.

1559 m. po karališkųjų girių revizijos minimi Prienai ir per juos einantis kelias į Kauną vadinamas Kristoforo traktu. XVI a. pr. Prienai buvo miestelis prie dvaro, kuris priklausė valstybės iždui. Rašytiniuose šaltiniuose miesteliu pavadintas 1579 m., tačiau miesto gimimo data reikėtų laikyti 1580 liepos 1 dieną, kai Prienams buvo suteikta Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro privilegija, teisiniu požiūriu išskyrusi juos iš kitų paprastų gyvenviečių. Privilegija skelbė, jog leidžiama Birštono tijūnystėje esančiame „Prienų miestelyje rengti kiekvieną savaitę pirmadieniais turgų ir visokią prekybą atlikti“.

1609 m. miestą valdė samdytos kariuomenės kapitonas Gasparas Horvatas. Manoma, kad jis apsigyveno Prienuose ir 1609 m. pastatydino bažnyčią (spėjama, kad 1655 m. rusų kariuomenė ją sudegino ir  buvo atstatinėta kelis kartus). Paskutinė statyta 1750 m., praplatinta 1875 m.). Karalius Zigmantas Vaza bažnyčiai užrašė Bagrėno dvarą su 33 valakiniais ūkiais. Vilniaus vyskupas Benediktas Vaina leido perkelti parapijos centrą iš Birštono į Prienus su sąlyga, kad bus atstatyta begriūvanti Birštono bažnyčia ir joje įkurta Prienų parapijos filija. Be to, iškėlė reikalavimus klebonui – jis turi tobulai mokėti lietuviškai, išlaikyti gerai apmokytą bakalaurą jaunuomenei mokyti ir auklėti bei jaunuolį, kuris pratins gražiai giedoti. Šis raštas iki Pirmojo pasaulinio karo buvo saugomas Prienų bažnyčioje. Tais pačiais 1609 m. iš Birštono į Prienus perkeltas ir seniūnijos centras. Taigi nuo tų metų Prienai tapo ir Užnemunės kolonizacijos centru.

Spėjama, kad po Horvato seniūniją valdė Pacas, nes 1640 m. davė Prienų bažnyčiai užrašą.

1643 m. karalius Vladislovas Prienus užrašė savo broliui Kazimierui, o šiam įstojus Romoje į vienuolių Jėzuitų ordiną, juos atidavė karalaičio kelionės draugui ir palydovui Gotardui Vilhelmui Butleriui, su kuriuo  kardinolo Rišelje apkaltinti šnipinėjimu 1638–1640 m. kalėjo Prancūzijoje Sisterono pilyje.

Seniūnu tapus Gotardui Vilhelmui Butleriui, Prienai ypač suklestėjo: pastatyta pašto stotis, ištiesti mediniai šaligatviai. Butleriai Prienuose pasistatydino dvarą. Be to, pagerbdamas savo kelionės draugą ir geradarį karalaitį Kazimierą, nusižūrėjęs į Sisterono pilį, Butleris Prienuose (prie Revuonos upelio kranto) pastatė labai panašią pilį.  Pilis buvo sugriauta švedų Šiaurės karo metu apie 1701 m. (taip pat labai nukentėjo ir visas Prienų miestas). Butleriai jos neatstatinėjo, o persikėlė į Kvietiškio dvarą Pašešupyje, iš kurio vėliau išaugo Marijampolė. Sūduvos dalis – tarp Prienų, Kauno ir dabartinės Marijampolės XVII a. pr. buvo viena Prienų parapija, kuriai priklausė apie 20 kaimų ir palivarkų. Kolonizacija spartėjo – 1664 m. Prienų parapijoje priskaičiuojama jau 40 kaimų.

Gotardas Vilhelmas Butleris ir jo sūnūs Prienus valdė beveik pusantro šimtmečio. Prienų seniūnų Butlerių dėka buvo kolonizuotos tuščios seniūnijos girios, įkurti nauji kaimai ir  dvarai. 1773 m. ši jų giminės šaka išmirė.

1773–75 m. Seimas Prienų seniūniją pavedė kunigaikščiui Kazimierui Sapiegai. Jam valdant Prienai gavo didžiąsias Magdeburgo teises ir herbą su Šv. Jurgio atvaizdu. Jas patvirtino karalius Stanislovas Augustas 1791 m. lapkričio 9 d., Prienams tapus pavieto centru.

Vilnius,1988, P.105-139; Lietuviškoji heraldika// Statyba ir architektūra, 1988Nr. 7, P. 21.

Herbo aprašymas. Mėlyname lanke vaizduojamas šv. Jurgis ant bėro žirgo su sidabriniais šarvais ir purpuriniu apsiaustu; žirgo kamanos ir kita apranga – sidabriniai. Šventasis juoda ietimi smeigia po žirgo kojomis žalią drakoną, kuriam iš nasrų veržiasi raudona ugnis.
Šią Lietuvos heraldikos komisijos pažymą parengė  komisijos pirmininkas Edmundas Rimša.

Pramonė Prienų mieste pradėjo kurtis XVII a. gale, kai buvo įsteigtos popieriaus dirbtuvės (apie 1,5 km į rytus Drubengio upelio žiotyse). Trūksta žinių, kada jos atsirado. Marijampolės vienuolyno kronikininkas Mykolas Pieteris mini, kad jas ir Butlerių pilį sugriovusi švedų Karolio XII kariuomenė 1701 m. XVIII a. gale jos, matyt, buvę atstatytos, nes apie 1823 metus dar eksportavo aukštos kokybės popierių į Maskvą, Peterburgą,Varšuvą. Jų steigėjas vokiečių meistras Tierbachas. Popieriaus fabrikas klestėjo iki baudžiavos panaikinimo, vėliau neatlaikė kitų Lietuvos popieriaus gamintojų konkurencijos (vienas skyrius dar gamino vyniojamąjį popierių, o kituose pastatuose veikė malūnas, vilnų karšykla, degtukų dirbtuvė, tačiau jie nebuvo pelningi).

1782 m. daugiau kaip pusę Prienų miesto gyventojų sudarė žydai. Tuo metu buvo turgaus ir bravoro aikštės bei septynios gatvės: Dvaro, Žalioji, Kauno, Bažnyčios, Birštono, Balbieriškio ir Naujoji.

1794 m. padalijus Kauno apskritį, buvo įkurta Prienų apskritis. Prienai, kaip stambus administracinis centras, ėmė sparčiai augti, tapo bajorijos seimelių vieta. Nuo 1762 m. mieste veikė pagrindinė mokykla su 40 mokinių, kuriuos mokė mokytojas Aloyzas Rimša.

Šis Prienų suklestėjimas buvo trumpalaikis. 1795 m. Rusijai ir Prūsijai pasidalijus Lietuvos ir Lenkijos valstybę, buvo padalyta ir Prienų apskritis. Užnemunė atiteko Prūsijai, kur galiojo Napoleono kodeksas, 1806 m. Užnemunėje panaikinęs baudžiavą. Todėl Užnemunė vystėsi gerokai sparčiau, nei likusi Lietuvos dalis. Prienai buvo prijungti prie Naujosios Rytų Prūsijos. Prienuose tuo metu veikė apygardos teismas, pasienio pašto stotis, muitinė. Prūsijos pasienyje veikė dvi muitinės: rusiškoji – Kaune ir prūsiškoji – Prienuose. Čia vyko arklių prekyba.

1807 m. Napoleonas, nugalėjęs Prūsiją, Prienų seniūniją pavedė valdyti savo kamergeriui Aleksandrui Sapiegai. Šias žemes Sapiegos išlaikė iki 1857 m., kol rusai jas nusavino.

1861 m. reforma neišsprendė valstiečių žemės klausimo. „Tvarkai išsaugoti‘‘ caro valdžia gubernijoje įvedė kariuomenės dalinius, kurių dalis stovėjo Prienuose. Susiformavo V. Kaminsko sukilėlių būrys, kuris du kartus susirėmė su caro kariuomene. 1863 m. sukilimo pralaimėjimas pristabdė Prienų plėtotę.

1866 m. Prienų žemes valdė grafas Bergas. Prienuose stovėjo juodųjų husarų pulkas.

Spaudos draudimas, uždarytos mokyklos sukėlė nacionalinį pasipriešinimą. Pradėjus Prūsijoje spausdinti lietuviškus laikraščius ir knygas, knygnešystė plito ir Prienuose. Žymiausia ir veikliausia knygnešė čia buvo Marija Skaudžiūtė- Berankutė, taip pat Simonas Juocevičius, Motiejus Brundza, Petras Krušnauskas.

1903 m. Prienuose mokytojo, knygnešio Petro Krušnausko inciatyva buvo įsteigta Lietuvos socialdemokratų partija. 1905 m. P. Krušnauskas kartu su gydytoju Juozu Brundza dalyvavo Lietuvių suvažiavime Vilniuje. Prienai buvo vienas iš revoliucinio judėjimo židinių Lietuvoje. 1905 m. gegužės–spalio mėn. čia vyko streikai, kurių metu susiremta su caro kariuomene, suimti vadai.

Nors sukilimai ir buvo nuslopinti, šiek tiek pagerėjo ekonominis gyvenimas: pakilo darbo užmokestis, pradėta dalyti dvaro žemė žmonėms, kurie statydinosi namus Dvariuko kalnuose, Prienų centre žemė paversta daržais.

Prienų miesto gyvenimui didelį smūgį sudavė Pirmasis pasaulinis karas ir kaizerinės Vokietijos okupacija. 1915 m. rugpjūčio 15 d. Prienus užėmė vokiečiai. Rugpjūčio 19 d. vidurdienį buvo susprogdintas tiltas per Nemuną. Okupantų valdžia negailestingai viešpatavo. Gyventojams buvo paskirta po 160 g. grūdų ir 500 g. bulvių kiekvienam žmogui. Vienas po kito buvo skelbiami įsakymai – draudimai (dėl gyvulių šėrimo ir skerdimo, draudimas kepti saldžius pyragus, gaminti bet kokios rūšies muilą, vartoti druską, degtukus, sachariną, tabaką, degtinę ir t. t.), o juos pažeidusieji žiauriai baudžiami. Gyventojai buvo apdėti įvairiais mokesčiais. Siautėjo badas, užkrečiamos ligos, plėšikų gaujos, neveikė mokyklos.

1918-uosius prieniškiai sutiko deleguodami į Valstybės Tarybą savo žmones – kraštui joje atstovavo Jiezno valsčiaus sūnus JUOZAS PURICKIS, vėliau buvęs švietimo ministru, tapęs diplomatu. Prienai atsiliepė į pirmųjų prezidentų A. Smetonos ir A. Voldemaro raginimus kurti vietos savivaldą ir tvarkytis savarankiškai.

1918 m. sausio 10 dieną Prienų krašte buvo sudarytas valsčiaus komitetas, vadovaujamas POVILO ŠIUGŽDINIO. Vėliau jis buvo Prienų valsčiaus viršaičiu. Tais pačiais metais buvo įkurta Prienų komendantūra, vadovaujama karininko Ciprisevičiaus, vėliau Žilinsko, ltn. Radzvicko, mjr. Tumo ir kitų. 1918-ųjų antrojoje pusėje Prienus ėmė tvarkyti pirmasis burmistras JURGIS BRUNDZA. Pradėjo kurtis šaulių organizacijos. Prienų krašte šaulių veiklą ėmė organizuoti įžymus keliautojas Matas Šalčius.

1920 metais Prienų miestelis pradėjo keistis: jis tapo valsčiaus centru, turėjo miesto ir valsčiaus savivaldybes, paštą, per kurį nuo 1921 metų buvo gabenamos siuntos iš Kauno į Marijampolę. Buvo policijos nuovada, teismas, notariatas, urėdija bei trys girininkijos. Veikė kanauninko F. Martišiaus įsteigta privati „Žiburio“ gimnazija, pradžios mokykla, knygynas. Gimnazijos direktoriaus iniciatyva vasaromis buvo organizuojami sodininkystės ir bitininkystės kursai (juos baigė 270 asmenų), veikė parapijos ir šaulių chorai.

1922 metais prasidėjo miestelio augimas: buvo suprojektuoti 125 sklypai naujų namų statybai. Mieste tuo metu buvo 3260 gyventojų. 1932 metais vykusiame Lietuvos burmistrų suvažiavime Prienų burmistras dr. Aleksandras Naglius konstatavo, kad „Prienuose nėra pramonės rajono, istorinių ir architektūrinių pastatų, sporto aikščių, turgaus halės, viešo tualeto, vaikų prieglaudos. Mokyklos namas labai blogas, pirtis labai bloga“. 1918–1925 m. mieste pastatyti tik 7 pastatai, iš jų – vienas mūrinis.

Nuo 1933-ųjų Prienuose – ryškūs pokyčiai. Ypač daug dėmesio tam skyrė naujas burmistras JULIUS GREIMAS. Buvo nutarta, kad turgūs vyks penktadieniais, per metus Prienai surengs 11 prekymečių, numatyta akmenimis išgrįsti gyvulių turgavietę. 1933 m. gatvėms išgrįsti buvo paskirta 4000 litų, sutvarkyta Naujamiesčio gatvė.

1937 metais lapkričio 14 d. prie kareivinių atidengtas paminklas LDK KĘSTUČIUI.

1937 m. mieste buvo 365 namai (19 mūrinių, 14 dviejų aukštų). Juose gyveno 4200 gyventojų. 1939 m. veikė net 121 parduotuvė, iš kurių 10 priklausė lietuviams, buvo ir viena degtinės parduotuvė. Mieste veikė 5 malūnai: Žiobos (Tartoke), Abelzono (Siaurojoje) ir seniausias iš malūnų (statytas dar baudžiavos laikais) Bagranskio malūnas Kranto gatvėje. Prie Drubengio upelio, buvusių popieriaus dirbtuvių vietoje, veikė Lagenpušienės malūnas, o Revuonos gatvėje – Šalčiaus. Buvo 4 lentpjūvės, terpentino gamykla, baldų dirbtuvė, žemės ūkio padargų dirbtuvėlė, veikė kelios vilnų karšyklos, duonos kepyklos, mėsinės, net 14 smuklių ir arbatinių bei daug kitų smulkių amatininkų įmonėlių.

1929–1930 m. inžinieriaus ir mokytojo Cezaro Pšemeneckio rūpesčiu Prienuose buvo pastatyta elektros pastotė ir atvesta iš Kauno elektra.

1918–1926 metai – tai politinės raidos ir tam tikros įtampos laikmetis, kaip ir 1990–1998 m., kai esminiu bruožu tapo finansinė krizė, ekonominiai sunkumai. Po 1926 metų – stabilesnės raidos laikotarpis.

1940-ieji – tai pradžia tragiškų įvykių, kurie vis augo, plėtėsi 1945–1953 m., lėtėjo 1953-1965 m.,  1965–1987 metais.

Reikšmingiausia pramonės įmonė mieste buvo alaus bravoras. Apie 1920 metus fabriką iš Goldbergų įpėdinių galutinai perėmė B. Šakovas. Šakovas fabriką pakeitė iš pagrindų – pastatė tris didžiulius mūrinius pastatus, sutvarkė mašinas ir įrengimus. Bravoras turėjo 2 garo mašinas, savo elektros stotį, modernią ledainę (12 m  aukščio mūras), elevatorius ir kt.

Nors B. Šakovo bravoras buvo vienas iš geriausių alaus bravorų Lietuvoje, tačiau ankstesnės firmos pavadinimo negalėjo pakeisti iki 1937 m., kol neišmokėjo buvusio savininko skolų valstybei. Anot amžininkų, ši įmonė gaminusi geriausią alų Lietuvoje, o Prienų bravore pagamintą „Imperial“ ir „Pale Ale“ rūšių alų gėrę Europos ambasadose. B. Šakovo fabrikas tiekdavo aukštos kokybės alų Suvalkų, Vilniaus, Kauno gubernijoms. Jis veikė iki 1944 m. Šakovų šeimos ir bravoro likimas – tragiškas. Šakovus, suimtus vokiečių, paskutinį kartą prieniškiai matė 1941 m. Juos bandė gelbėti daktaras J. Brundza (slėpė savo namuose) ir kiti įtakingi asmenys, tačiau jiems nepavyko.

1944 m. liepos 29 d. pavakare žemai praskrido 8 vokiečių lėktuvai. Prieniškiai kalbėję, jog tuo metu pro bravorą sunkvežimis vežė aviacijos bombas (gal į Alytaus eskadrilės „Normandija–Nemunas“ bazę). Lėktuvai grįždami ėmė bomborduoti  Prienus. Sugriovė dalį bravoro pastatų: salyklinę, motorinę, mineralinio vandens pilstymo cechą. Bravoras liepsnojo visą naktį. Rytą kieme rado Janušausko, Kundroto, Rimkevičiaus, Anusevičiūtės lavonus, apdegusius žmones nešė iš salyklinės rūsio. Rūsiuose stovėjo didžiuliai katilai užraugto alaus. Po dviejų dienų šią miesto teritoriją vokiečiai atakavo dar galingesnėmis bombomis, susprogdino tiltą ir alaus daryklą. Tiltas buvo atstatytas jau 1947 m., gamyklos griuvėsiai išardyti.

1941 birželio 14 d. neliko laisvės, neliko nepriklausomybės: mieste buvo suimta ir išvežta keliasdešimt šeimų buvusių valstybės vietos valdžios tarnautojų ir mokytojų. Miestą ir apskritį krėtė nacionalizavimai, trėmimai, žydų naikinimas, miesto sprogdinimai.

1945–46 m. Prienuose ir valsčiuje nužudyti 39 lietuviai, 1946 metais pirmą kartą numesti aikštėje laisvės kovotojų kūnai. 1948 m. gegužės 22–23 dienomis, per operaciją „Vesna“, iš Prienų apskrities į Buriatiją, Mongoliją, Krasnojarską išvežta 1019 žmonių, 1949 m. – į Irkutsko sritį ištremti dar 675 asmenys.

1946 m. Prienai įgijo apskrities centro statusą, nuo 1950-ųjų tapo rajono centru. Miestas neteko savo istorizmo, praeičiai būdingų bruožų. Juos naikino tarybinė valdžia ir stichijos. 1954 m. buvo nugriautas Kęstučio paminklas (pastatytas 1937 m.), išvežta dauguma antkapinių paminklų iš senųjų žydų kapinių, o Basanavičiaus gatvėje buvusių evangelikų liuteronų kapinių vietoje pastatytas tipinis triaukštis vidurinės mokyklos pastatas. Per tais pačiais metais Prienų centrą nusiaubusį gaisrą išdegė Vytauto, Brundzos gatvėse ir bažnyčios (vakarų pusėje) stovėję mediniai namai. Pagal paskubomis parengtą planą aikštės šiaurės pusėje buvo pastatyti vieno ir dviejų aukštų tipiniai pastatai: parduotuvė, paštas, gyvenamieji namai.

1959 m. Prienuose surašyta 5423 gyventojai, 1967 m. buvo 47 gatvės – 29 km ilgio 45700 kvadratinių metrų ploto. Statybos plėtėsi ne tik pakraščiuose bet ir istorinėje dalyje. Kultūros paveldo tyrinėtojų nuomone, dauguma statybos projektų buvo sudaryti nesigilinant į miesto architektūros savitumą, todėl užprogramavo nuoseklų istorinių Prienų naikinimą.

Šeštojo ir septintojo dešimtmečių sandūroje miesto aikštės rytinėje dalyje buvo pastatytas dviaukštis vykdomasis komitetas, kuris pažeidė centro struktūrą (kvadratinį aikštės planą). Vytauto, Basanavičiaus ir Brundzos gatvių teritorijoje iškilę daugiabučiai su parduotuve bei tipinis vaikų darželis užėmė liuteronų evangelikų bažnyčios vietą, pridengė vertingą baroko architektūros paminklą – Romos katalikų bažnyčią. Pastatyta Autotransporto įmonė, Sviesto gamykla, Komunalinių įmonių kombinatas, Tarpkolūkinė kaimo statybos organizacija, Melioracijos statybos montavimo valdyba ir kt. įmonės. Aštuntajame dešimtmetyje miestas plėtėsi karinio miestelio link, centre pradėta statyti III vidurinė mokykla, už tilto – baldų parduotuvė, Lietuvos žemės ūkio techninis susivienijimas.

Centre pagal tipinį projektą iškilusi dviaukštė universalinė parduotuvė, pagal individualius projektus pastatyti kultūros centras, bankas jau darėsi naują erdvę į vakarus, visiškai nustumdami medinį centro senamiestį. Devintajame dešimtmetyje pagal individualius projektus pastatyti vaistinė, partijos ir miesto vykdomojo komitetų bei naujosios taupomosios kasos pastatai jau nepajėgė atstatyti istorinės miesto dalies kompozicijos įvaizdžio.

1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę pirmiausia buvo pasirūpinta sovietmečiu sunaikintais istorijos reliktais: ant Nemuno kranto, priešais tiltą per upę, atstatytas bronzinis Kęstučio paminklas, pažymėta buvusi „Žiburio“ gimnazijos vieta, išaiškintos laisvės kovų atminimo vietos, kovotojų atminimui pastatyti paminklai miesto aikštėje, prie „Žiburio“ gimnazijos, Prienų šilo pakraštyje.

(Parengta pagal dr. doc. Algirdo Jakubčionio pranešimą, skaitytą mokslinėje praktinėje konferencijoje, skirtoje Prienų vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 500 metų jubiliejui, ir Algimanto Miškinio monografiją „Užnemunės miestai ir miesteliai“, senųjų prieniškių M.Vitkauskaitės, J.Vyšniausko, J.Šadzevičiaus ir kt. prisiminimus)

Istoriniai duomenys. 1791 m. lapkričio 9 d. valdovas Stanislovas Augustas pasirašė dvi pirmąsias reformų laikotarpio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laisvųjų miestų privilegijas. Antroji iš jų buvo duota Prienams, kurie prieš 7 dienas Seimo nutarimu buvo paskirti naujai įkurto Prienų pavieto ir seimelių centru. Kartu su savivalda jiems buvo suteiktas herbas ir antspaudas. Privilegijoje rašoma: „O kad minėtas Prienų miestas būtų pagerbtas atskiru herbu, kurį galėtų naudoti visokiuose tarnybiniuose reikaluose, suteikiame jam herbui tokį šventojo Jurgio atvaizdą, kaip čia yra matyt; pavaizduotas, su įrašu aplinkui: Jo Karališkosios Didenybės ir Respublikos laisvojo Prienų miesto antspaudas”. Iš privilegijoje nupiešto herbo aiškėja, kad skydo laukas turi būti mėlynas, žirgas rudas (bėras), šventojo šarvai – pilkšvi (sidabriniai), apsiaustas purpurinis. Jis rankose laiko juodą ietį, kuria smeigia po žirgo kojomis šliaužiantį rudai juodą drakoną (Rusijos valstybinis senųjų aktų archyvas Maskvoje. F. 389 (Lietuvos Metrika). Ap. I. Kn. 556. L. 4V).

Senaisiais laikais kiekvienas simbolis turėjo tam tikrą idėją, kuri dažnai buvo siejama su to meto politikos ir ideologijos aktualijomis. Keičiantis laikui, žmonių galvosenai ir gyvenimo nuostatoms, keitėsi ir simbolio prasmė. Tad senieji herbai dažnai turi daugybę aiškinimų, kurie atsirado skirtingais laikotarpiais. Nustatyti jų kilmę labai sunku, nes nėra šaltinių. Toks ir Prienų atvejis.

Šv. Jurgio gyvenimas yra apipintas daugybe legendų ir prasimanymų, kurių dalis buvo pasiskolinta iš Rytų kultūros. Pagal vieną versiją, iš Sirijos kilęs Romos karys Jurgis (Georgios) net 7 metus buvo žiauriai kankinamas už krikščioniškųjų tiesų išpažinimą. Per tą laiką jis kelis kartus buvo nužudytas, bet kaskart pasirodydavo Kristus su angelais ir jį prikeldavo iš numirusiųjų. 303 m. miręs kankinio mirtimi. Bet labiausiai tarp Rytų ir Vakarų krikščionių paplito pasakojimas apie riterį Jurgį, kuris išgelbėjo iš slibino karalaitę. Mat vieno pagoniško krašto žmones kankino iš ežero išlendanti pabaisa, slibinas, kuris savo tvaiku nuodijo orą ir platino marą. Gelbėdamiesi nuo jo gyventojai ėmė jam duoti burtais parinktus vaikus. Kartą pagal burtus slibino auka tapo vienturtė karaliaus duktė. Jai prie ežero belaukiant išlendančio slibino, pro šalį jojo riteris Jurgis. Sužinojęs mergaitės liūdesio priežastį, jis palaukė kol iš vandens išlindo pabaisa ir ją lengvai sužeidė ietimi. Slibinas stebuklingai nurimęs ir buvęs nuvestas į miestą. Tada riteris Jurgis sėdęs ant savo balto žirgo ir mirtinai nudūręs pabaisą. Gyventojai pagonys, nustebinti krikščionio riterio drąsos ir jėgos, su karaliumi tuoj apsikrikštijo, o Jurgiui prigijo slibino nugalėtojo vardas. Palaipsniui šv. Jurgis virto gėrio kovos su blogiu simboliu, tapo daugelio valstybių, tarp jų ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, globėjas.

Šv. Jurgis Lietuvos miestų antspauduose ir herbuose atsirado XVII a. Jo atvaizdą 1625 m. Zigmantas Vaza suteikė pasienio miestui Starodubui, 1635 m. Vladislovas Vaza – Žemaitijos vyskupystės sostinei Varniams. Prienai, Marijampolė ir Uhoras pasipuošė šv. Jurgio paveikslu ketverių metų Seimo laikotarpiu. Lietuvoje šis simbolis visada turėjo politinį ideologinį atspalvį. Jei XVII a. šv. Jurgis kaip krašto, miesto globėjas turėjo ginti gyventojus nuo dviejų blogių – Maskvos kunigaikštystės puolimų ir protestantizmo, tai XVIII a. – tuo blogiu tapo kaimyninių valstybių agresyvumas. Prienų šv. Jurgis turėjo pažaboti Prūsijos agresyvius kėslus, deja, nesėkmingai.

Po Targovicos konfederatų pergalės Prienų savivaldos veikla buvo pristabdyta. Bet 1792 m. liepos mėn. prasidėjo miesto byla su Prienų seniūnu Kazimieru Sapiega dėl miestiečių teisių ir prievolių. Jos baigtis neaiški. Vėliau miestas ėjo iš ranką į rankas. Jau 1794 m. Užnemunėje šeimininkavo prūsų kariuomenė. Po trečiojo Lenkijos Lietuvos valstybės padalinimo Prienai 1795–1807 m. pateko Prūsijos valdžion. Tada savivalda jau nebeveikė, buvo atgaivinta vėliau. Užnemunė priklausė Prancūzijos vasalui – Varšuvos Kunigaikštystei, o nuo 1815 m. – Rusijos Imperijos autonominei Lenkijos Karalystei. Prienai Lietuvai sugrįžo tik po pirmojo pasaulinio karo.

Iš to permainingo laikotarpio žinomas dar vienas herbinis antspaudas, 1867 m., kai Lenkijos Karalystės vidaus reikalų valdančioji komisija pareikalavo duomenų apie miestų herbus ir antspaudus, Prienų burmistras nusiuntė jai 1791 m. privilegijos nuorašo nuorašą bei du antspaudų pavyzdžius, vieną ant popieriaus įspaustą į rudą laką, kitą atspaustą juodu suodžių tušu (negatyvinis). Jis raporte pažymėjo, kad tie antspaudai atspausti senu spaudu, kurį anksčiau magistratas naudojo. Vidaus reikalų valdančioji komisija gautą medžiagą persiuntė į Peterburgą Heraldijos departamentui, kurio fonde saugoma iki šiol (Rusijos valstybinis istorijos archyvas Sankt Peterburge (RVIA). F, 1343, Ap. 15. B. 336. L, 89-94). Analogiško pobūdžio duomenų, kurie žuvo karo metu, M. Gumowskis buvo suradęs Vyriausiame senųjų aktų archyve Varšuvoje (Čartoriskių biblioteka Krokuvoje. Rankr, MNK 1489; Prienai). Šiame antspaude taip pat vaizduojamas šv. Jurgis, smeigiąs ietimi po žirgo kojomis šliaužiantį drakoną. Tik čia šventasis įkomponuotas ovaliame statmenomis linijomis subrūkšniuotame skyde, kuris uždėtas ant mantijos su kunigaikštiška karūna viršuje. Antspaudas ovalus, 54×48 mm dydžio. Aplink Prienų herbą įrašyta lenkiška legenda: „ PIECZĘC – MAGISTRATV – MIASTA – PREN – 1795 (Prienų miesto magistrato antspaudas 1795). Sprendžiant iš legendoje įrašytos datos, antspaudo spaudas buvo pagamintas 1795 m., kai Užnemunė buvo užimta Prūsijos kariuomenės.

Vėliau, kai Rusijos Heraldijos departamento Herbų skyriui pradėjo vadovauti baronas B. Kone, 1876 m. rugsėjo 9 d. buvo parengtas naujas herbo projektas. Raudoname skyde buvo pavaizduotas auksinis drakonas, kurio nasrai perverti sidabrine ietimi. Laisvojoje skydo dalyje, dešiniajame viršutiniame kampe, turėjo būti įdėtas Suvalkų gubernijos herbas. Skydo šonai papuošti dviem apačioje kaspinu surištomis auksinėmis javų varpomis, o jo viršus – trijų bokštų mūro karūna (RVIA. F. i343. Ap. 15. B, 336, L. 15). Šis projektas liko neįgyvendintas. Pirmosios Lietuvos Respublikos laikais Prienai, atrodo, herbo neturėjo, bent nepavyko surasti jokių jo buvimo faktų.

Prienų miesto herbas atkuriamas pirmą kartą po 200 metų. Jo etaloną pagal istorijos duomenis, pakoregavus drakono ir kitų smulkmenų spalvas, parengė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Jį Heraldikos komisija aprobavo 1996 m. kovo 7 d. (Komisijos posėdžio protokolas Nr. 151).

Lit.: O J.Herkarz litewski. Herty miasi f i Lnwa i Rui WHno, 1912, T. i, zcsz. L S. 47; Gumowski M. fferby mimi tiiemtich // Ateneum mitafekie, 1935, Rocz. 10, S. 272; Rimša E. 1791-1792m. Lietuvos miestų privilegijos, kaip heraldikos šalimis// Lietuvos miestų istorijos šaltiniai // Sud. Z. Kiaupa ir E. Rimša.


Prienų krašto himnas


Prienų krašto turistinis ženklas

Prienų krašto turistinis ženklas – tai Prienų r. savivaldybės, Vilniaus dailės akademijos (VDA) Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros ir Prienų kultūros ir laisvalaikio centro bendradarbiavimo rezultatas. 22 VDA Kauno fakulteto grafinio dizaino studentai, padedami 4 dėstytojų bei grafinio dizaino specialistų, sukūrė daugiau kaip 35 turistinius ženklus, iš kurių 7 buvo atrinkti kaip geriausiai atskleidžiantys Prienų krašto išskirtinumą.

Studentų projektai buvo pateikti visuomenei vertinti Prienų r. savivaldybės feisbuko paskyroje. Iš pateiktų variantų buvo atrinkti daugiausia balsų surinkę 3 darbai, kuriuos 2020 m. lapkričio 30 d. vertino ir nugalėtoją išrinko Prienų r. savivaldybės mero potvarkiu sudaryta darbo grupė. Darbo grupės posėdyje taip pat dalyvavo šio projekto partneriai – VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros vedėjas, prof. Virgilijus Trakimavičius ir bakalauro studijų programos vadovas Andrejus Repovas.

Bendru sutarimu nugalėtoju pripažintas ketvirto kurso studentės Eglės Baltrušytės Baltrušaitytės (darbo vadovai: lekt. Egidijus Valentinavičius, diz. Evelina Baniulytė) ženklas. Prienų gamtos motyvai šiame ženkle pavirsta subtiliomis, ranka pieštomis linijomis, kurios yra sujungtos viena negriežta forma. Norint išlaikyti natūralumo ir švelnumo nuotaiką, naudojamos šviesios akvarelinės spalvos. Pasirinkti gamtos, tilto, piliakalnių ir gausybė kitų motyvų vaizduojami raštais, todėl gali būti lanksčiai pritaikomi ir naudojami reikiamai grafikai kurti. Visuose variantuose ženklą vainikuoja paukštis-sklandytuvas – neabejotinas Prienų simbolis, o šūkiai – atrask, pažink, pajausk – vilioja visa tai patirti.

Naujas ženklas užims svarbią vietą bendrame krašto įvaizdžio formavimo fone. Tikimasi, kad jis taps patrauklus ir Prienų krašto svečiams bei turistams.


Fotogalerija

Prienai

Apylinkės

Aviacija


Prienų kraštas televizijos ir radijo laidose


REGIONINIS MARŠRUTAS

Prienų rajono savivaldybė: rajoninis maršrutas, kelyje Prienai–Vilnius – Lepelionių piliakalnis (Napoleono kepurė)

Birštono savivaldybė: restoranas „Seklytėlė“ (54° 36′ 16.15″, 24° 0′ 29.31″), kurio terasoje padaryta paskutinio Justino Marcinkevičius apsilankymo Prienų krašte nuotrauka, o vieta, kurioje fotografavosi poetas ir fone matyti Nemuno kilpa – aiškiai atpažįstama

Škėvonių atodanga (54° 36′ 17.19″, 24° 0′ 10.38″), įtraukta į turistinių Lietuvos maršrutų sąrašą; Birštono apžvalgos bokštas (54° 36′ 13.65″, 24° 0′ 46.56″); Jono Kazlausko tėviškėLepelionių piliakalnis (Napoleono kepurė) ir kt.

Trakų rajono savivaldybė: Justinui Marcinkevičiui atminti Žėronių miške pasodinta giraitė (54° 30′ 13.48″, 24° 50′ 10.03″)

Trakų pilis (54° 39′ 8.34″, 24° 56′ 1.21″), kurioje vyko spektaklis pagal Justino Marcinkevičiaus istorinę dramą „Mindaugas“.

Vilniaus miesto savivaldybė: Vilniaus Universitetas (54° 40′ 57.74″, 25° 17′ 12.03″) (Poetas 1949–1954 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo lietuvių kalbos ir literatūros specialybę)

Buvęs Centrinis knygynas (54° 41′ 14.97″, 25° 16′ 45.91″) (1955 m. čia pasirodė pirmoji poeto knyga „Prašau žodžio“)

Lietuvos rašytojų sąjunga (54° 41′ 14.68″, 25° 16′ 59.87″) (Poetas 1959–1960 m. buvo Rašytojų sąjungos valdybos sekretorius, 1960–1965 m. pirmininko pavaduotojas)

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (54° 41′ 10.3″, 25° 17′ 2.43″) (Justino Marcinkevičiaus „Kraujas ir pelenai“, „Mindaugas“, „Mažvydas“ ir „Katedra“ pastatyti tuometiniame Lietuvos akademiniame (dabar – Nacionaliniame) dramos teatre)

Lietuvos mokslų akademija (54° 41′ 10.95″, 25° 17′ 5.75″) (Justinas Marcinkevičius 1990 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu (akademiku)

Vingio parkas (54° 40′ 59.12″, 25° 14′ 10.24″) ir Katedros aikštė (54° 41′ 7.74″, 25° 17′ 14.11″), kur Justinas Marcinkevičius kalbėjo Sąjūdžio mitinguose

Antakalnio mikrorajonas (namai Mildos gatvėje ir kt.), Poeto Justino Marcinkevičiaus kapas Antakalnio kapinėse (54° 41′ 56.34″, 25° 19′ 4.95″).


RAJONINIS MARŠRUTAS

Kelionę Justino Marcinkevičiaus keliu pradėkite jo vardo bibliotekoje (54° 38′ 24.37″, 23° 56′ 53.2″) Prienuose (Kauno g. 2B, Prienai). Aplankykite poeto Memorialinį kambarį, susipažinkite su Justino Marcinkevičiaus asmenine biblioteka, atvežta iš poeto namų Vilniuje, Mildos g., ir leiskitės į kelionę prie ištakų.

Sukite Kauno kryptimi. Išvažiuodami iš Prienų, trumpam stabtelkite Nuotakų kalno papėdėje prie Mačiūnų piliakalnio (54° 39′ 6.31″, 23° 56′ 53.1″). Užkopę į piliakalnį, pasigrožėkite Prienų vaizdu nuo piliakalnio. Keliaudami toliau Kauno kryptimi rasite rodyklę, nukreipiančią Justino Marcinkevičiaus tėviškėn per Strielčių kaimą.

Toliau už Strielčių – Bagrėno kaimas. Pervažiavę kaimą, stabtelkite prie Bagrėno kalno (54° 38′ 56.33″, 23° 59′ 37.19″), pasigrožėkite Nemuno vaizdu ir keliaukite toliau pagrindiniu keliu į Važatkiemį (54° 38′ 48.81″, 24° 3′ 3.69″).

Važatkiemyje aplankykite poeto tėviškę, paminklinį akmenį.

Keliaukite toliau ir, iš Marcinkevičių sodybos pasukę į kairę, maždaug už 2 km pasieksite Pagaršvio (Pošvenčio) piliakalnį (54° 39′ 56.54″, 24° 1′ 48″). Pasigrožėję nuo piliakalnio atsiveriančiomis nuostabiomis panoramomis, keliaukite atgal link Važatkiemio, pakeliui stabtelėkite pasižvalgyti po Pociūnų aerodromą (54° 39′ 21.37″, 24° 2′ 56.21″). Čia galima ir papietauti kavinėje „Debesota“.

Tęskite kelionę ir vykite į Alksniakiemį, kur dar išlikęs pradžios mokyklos (54.628333, 24.057498), kurioje mokėsi Justinas Marcinkevičius, pastatas. Pakeliui – nuostabūs Nemuno pakrančių vaizdai. Aplankę Alksniakiemio pradinę mokyklą, keliaukite į Prienus.

Keliaudami į Prienus, stabtelkite ties Paukščių sala (54° 38′ 47.7″, 23° 59′ 24.17″), esančia apačioje jau matyto Bagrėno kalno, pasigrožėkite Nemunu. Keliaudami toliau Kęstučio gatve, užsukite į dešinėje kelio pusėje esantį memorialą – masinio žydų sušaudymo ir masinės kapavietės vietą (54°38’57” 23°58’8″). Tęskite kelionę Kęstučio gatve ir stabtelkite prie „Žiburio“ gimnazijos (J. Basanavičiaus g. 1) (54° 38′ 20.59″, 23° 57′ 0.26″), kurios kieme – paminklas Lietuvos partizanams, stela „Žiburio“ gimnazijos įkūrėjui kunigui Feliksui Martišiui.

Kelionę tęskite Kęstučio gatve link „Žiburio“ kalnelio (54° 38′ 6.56″, 23° 57′ 4.21″) prie Nemuno – tai vieta, kur stovėjo pirmoji „Žiburio“ gimnazija, Justinas Marcinkevičius joje mokėsi 1942–1949 m. Pakeliui – namelis (54° 38′ 12.08″, 23° 57′ 5.58″), kuriame, mokydamasis gimnazijoje, gyveno būsimas poetas (Kęstučio g. 28).

Aplankę „Žiburio“ kalnelį, čia pat, kitoje gatvės pusėje, užsukite į Prienų Kristaus apsireiškimo bažnyčią (54° 38′ 5.8″, 23° 56′ 56.61″). Ji – valstybės saugomas architektūros paminklas.

Kelionę tęskite Kęstučio gatve, pasiekę Vytauto gatvę, sukite į kairę, paskui ties posūkiu – į dešinę, į F. Martišiaus gatvę, kurioje įsikūręs Prienų krašto muziejus (54° 37′ 55.98″, 23° 56′ 42.95″), o jame – Justinui Marcinkevičiui skirta ekspozicija.

Aplankę muziejų, grįžkite į Vytauto gatvę. Pasukę į dešinę tuoj pat pamatysite Greimų tiltą (54° 37′ 52.96″, 23° 56′ 58.86″) ir ant kalvelės LDK Kęstučio paminklą (54° 37′ 55.13″, 23° 56′ 56.44″), kurio atidengimo iškilmėse dalyvavo ir Justinas Marcinkevičius.

Greimų tiltas Jus nuves toliau – į regioninį maršrutą – per Birštono, Trakų, Vilniaus savivaldybes.

 REGIONINIS MARŠRUTAS

Maršrutai

Prienų turizmo ir verslo informacijos centras

Mašrutas „Judėk Prienuose“

Dzūkijos piliakalnių kelias

Prienų krašto literatūrinė panorama

Stopjuosta.eu maršrutas Kaunas–Prienai–Marijampolė–Vilkaviškis–Šakiai

Virtuali ekskursija „Išmanusis kelias 200 km prieniškių pėdomis“

Kraštovaizdžio pažinimo maršrutas (Prienai, Trakai, Elektrėnai)

Prienų miesto maršrutas (atstumas – 7 km)
Paprienės laisvalaikio erdvė – Stadiono laisvalaikio erdvė – UAB „Wilara“ – Mačiūnų piliakalnis – Revuonos Šaltinis

VIRTUALI PAŽINTIS SU PRIENŲ MIESTU

Stakliškių maršrutas (atstumas – 21 km)
Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčia – Gojaus miško ąžuolas – Partizanų žeminė Gojaus miške – Lepelionių piliakalnis – Guostaus ežeras – Staklišklių alaus daryklos salyklo bokštas-muziejus

Skriaudžių–Veiverių maršrutas (atstumas – 6 km)
Veiverių pašto stoties pastatų kompleksas, buvusi Mokytojų seminarija – Veiverių šv. Liudviko bažnyčia – Rimorystės muziejus – Skausmo kalnelis – Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčia – Skriaudžių buities muziejus

Maršruto kelio sandara:
Veiverių pašto stoties pastatų kompleksas – Šilavoto Davatkynas – Prienų krašto muziejus – Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčia – Mačiūnų piliakalnis – Balbieriškio atodanga – Vinco Mykolaičio-Putino gimtoji sodyba-muziejus – Jiezno šv. Arkangelo Mykolo ir Jono krikštytojo bažnyčia – Stakliškių ŠVč. Trejybės bažnyčia – Lepelionių piliakalnis

Trukmė: 2,5 val.
Atstumas: 120 km
76 % asfaltas; 14 % žvyrkelis; 10 % miško kelias

Maršruto planas ir informacija

Keliauti kviečiame dviem būdais – pėsčiomis arba automobiliu.

Savarankiškas žygis pėsčiomis Tauro apygardos Geležinio vilko rinktinės partizanų kovų takais. 
Pėsčiųjų trasos ilgis – apie 18 km.
Žygio metu atsidursite vieno didžiausių Suvalkijos partizanų mūšių – Degimų kautynių – vietoje, pažinsite Šilavoto partizaninių kovų istoriją ir gėrėsitės miestelio apylinkių grožiu.
Kada? Bet kuriuo jums tinkamu metu.
Kur? Šilavoto apylinkėse (Prienų r.).
Priešais Šilavoto Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią rasite pėsčiųjų trasos informacinį stendą.

Žygio maršrutas: juozasluksa.lt/pesciuju-trasa

Žemėlapis parsisiuntimui: bit.ly/2TLIEgk

Juozą Lukšą menančių vietų gidas: juozasluksa.lt/juoza-luksa-menanciu-vietu-gidas
Aplankykite daugiau kaip dešimt įvairių legendinio partizano atminimą įamžinančių objektų: gimimo ir žūties vietas, turiningas muziejines ekspozicijas ir
kitas vietas, esančias Prienų, Kauno rajonuose ir Kalvarijoje.
Kada? Bet kuriuo jums tinkamu metu
Kur? Suvalkijoje: Prienų ir Kauno rajonuose, Kalvarijoje.
Atmintinų vietų gidas: juozasluksa.lt/juoza-luksa-menanciu-vietu-gidas
Svarbu:
Norėdami aplankyti muziejus, pasitikslinkite jų darbo laiką.
Lankantis Juozo Lukšos gimtinėje, prašome gerbti ten gyvenančių asmenų privatumą.

Šiuo metu Lietuvoje yra įgyvendinamas projektas „Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje“ (sutrumpintai – „Miško tako“ projektas). Tai Europos ilgų atstumų pėsčiųjų maršruto E11 dalis Baltijos šalyse, einanti per gražiausius Latvijos, Lietuvos ir Estijos miškus bei nacionalinius parkus. Maršruto pradžia yra Lenkijos ir Lietuvos pasienyje nuo Lazdijų miestelio, tęsiasi Latvijoje per Rygą ir pasiekia Taliną Estijoje. Dalis pėsčiųjų maršruto eis per Prienų rajono savivaldybę.

Maršrutas Lietuvoje suskirstytas į 5 regionus: Žemaitijos etnografinis regionas, Dubysos slėnio krantais, Kaunas ir Kauno rajonas, Nemuno kilpomis ir Dzūkijos etnografinis regionas.

Maršrutas šiuo metu yra rengiamas. Vasaros pradžioje prasidės maršruto žymėjimas.

Daugiau informacijos apie maršrutą:
* Informacija apie „Miško taką“ – https://baltictrails.eu/lt/forest
* Maršruto žemėlapis – https://baltictrails.eu/lt/forest/itinerary?2

Taip pat kviečiame užsukti į projekto feisbuko puslapį: https://www.facebook.com/baltictrailsltmiskotakasjurutakas

JUSTINO MARCINKEVIČIAUS KELIU: kur pradžia, kur būta, kur bręsta, kurta ir mylėta. Mylėti žmonės ir Lietuva….

JUSTINAS MARCINKEVIČIUS

  • Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, Prienų miesto garbės pilietis, Vilniaus miesto garbės pilietis, poetas, dramaturgas, vertėjas.
  • Gimė 1930 m. kovo 10 d. Važatkiemyje, Prienų r.
  • Mirė 2011 m. vasario 16 d.
  • Palaidotas Antakalnio kapinėse Vilniuje.

KULTŪRINIO TURIZMO MARŠRUTAS „JUSTINO MARCINKEVIČIAUS KELIU“
Maršrutą parengė Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka

Apie kelionę

Kultūrinė-pažintinė kelionė „Justino Marcinkevičiaus keliu“ – kultūrinio turizmo maršrutas, įprasminantis Prienų rajone gimusio vieno žymiausio Lietuvos poeto Justino Marcinkevičiaus, palikusio žymų pėdsaką ne tik sudėtingoje XX a. Lietuvos kultūros istorijoje, bet ir Lietuvos valstybės atkūrimo istorijoje, atmintį.
Į Justino Marcinkevičiaus kultūros kelio maršrutą įtraukti gamtos, istoriniai, kultūros paveldo objektai, lankytinos vietos suteikia galimybę keliautojui ne tik prisiliesti prie poeto kūrybos ištakų, bet ir naujai pažvelgti į poetą subrandinusį tautinį, kultūrinį ir istorinį kontekstą, Lietuvos istorijos faktus, minimus Justino Marcinkevičiaus istorinių dramų trilogijoje, Sąjūdžio istoriją, Lietuvos teatro istoriją ir kt.
Su kraštiečio poeto Justino Marcinkevičiaus asmenybe susijęs kultūrinio turizmo maršrutas reikšmingas puoselėjant Lietuvos istorinių, tautinių ir kultūrinių vertybių supratimą ir pagarbą joms, didinant Prienų krašto atpažįstamumą ir žinomumą, kuriant kultūrinę, edukacinę, socialinę, ekonominę vertę, prisidedant prie kultūrinio turizmo plėtros Prienų rajone ir regione (Prienų r., Birštono m., Trakų r. Vilniaus m.).

Galimi rajoninis (32 km) ir regioninis (apie 150 km) kultūrinio turizmo maršrutai.

RAJONINIS MARŠRUTAS tęsiasi Prienų rajone. 
Maršrutas skirtas ir pėstiesiems, ir kelionei dviračiais ar automobiliais. Šiuo maršrutu tęsiasi viena iš „Trenkturo“ pėsčiųjų žygio trasų. Maršruto ilgis – 32 km.

REGIONINIS MARŠRUTAS tęsiasi Prienų rajono, Birštono, Trakų rajono ir Vilniaus miesto savivaldybėse. 
Maršrutas skirtas keliauti automobiliu, tačiau atskiras jo atkarpas (atskiros rajoninio maršruto atkarpos: Škėvonių atodanga – kavinė „Seklytėlė“ – apžvalgos bokštas Birštono savivaldybėje: lankytinos vietos Vilniaus mieste) galima apkeliauti pėsčiomis ar dviračiais. Maršruto ilgis iš viso apie 150 km (Prienų rajone 32 km)


Lankytinos vietos

Lankytinos vietos