Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimas ir keitimas

Programą įgyvendina Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su tikslinėje teritorijoje veikiančiomis įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis. Ministerijos administruoja programai įgyvendinti skiriamas ES ir valstybės biudžeto lėšas.
Vidaus reikalų ministerija vykdo programos įgyvendinimo priežiūrą, stebėseną, pasiektų rezultatų analizę, teikia pasiūlymus dėl programos įgyvendinimo.
Programos pakeitimai rengiami laikantis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 „Dėl Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių patvirtinimo“, reikalavimų programos struktūrai ir turiniui. Savivaldybės administracija arba ministerija pakeitimus teikia Vidaus reikalų ministerijai prieš tai suderinusi juos programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupėje.
Esminiams programos keitimams papildomai turi pritarti savivaldybės taryba ir už atitinkamą sritį atsakinga ministerija ir dėl jų turi būti atsiklausta tikslinės teritorijos vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, įmonių, kitų tikslinėje ar susietose teritorijose veikiančių institucijų ir organizacijų nuomonės bent dviem iš nurodytų būdų:
•   per viešus susirinkimus;
•   per televizijos ir radijo laidas, informacinius straipsnius spaudoje, kartu kviečiant teikti pasiūlymus;
•   atsiklausus nuomonės savivaldybės interneto svetainėje ir per savivaldybės paskyras socialiniuose tinkluose;
•   atlikus reprezentatyvią gyventojų ir (ar) įmonių apklausą;
•   darbo grupėse;
•   kreipiantis tiesiogiai raštu ir prašant pateikti savo išvadas ir pasiūlymus dėl programos projekto.

Esminiais programos pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kuriais:
•   nustatomi nauji tikslai ir uždaviniai, keičiami arba naikinami esami tikslai ir uždaviniai;
•   keičiamos tikslinės ar susietų teritorijų ribos;
•   keičiamos uždavinių įgyvendinimo priemonės ir (arba) veiksmų planas, kai dėl šių pakeitimų daugiau kaip 10 proc. sumažės bent vieno iš produktų planuojama reikšmė arba daugiau kaip 5 proc. sumažės bent vieno iš programos rezultatų planuojama reikšmė.

Esminiai Prienų rajono savivaldybės administracijos siūlyti Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimai ir konsultacijų dėl jų su vietos bendruomene, nevyriausybinėmis organizacijomis, įmonėmis, kitomis institucijomis ir organizacijomis rezultatų suvestinė:

Siūlymas į Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą įtraukti šiuos pakeitimus:
•   1.2.25v Veiksmą: Prienų miesto Revuonos g. rekonstrukcija išbraukti iš ITV programos;
•   Vietoj 1.2.25v Veiksmo į ITV programą siūlyti įtraukti du naujus veiksmus: Prienų miesto J. Vilkutaičio-Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija ir veiksmą Prienų miesto Birutės gatvės rekonstrukcija.
Dėl šių pakeitimų buvo konsultuotasi su Prienų miesto vietos veiklos grupe, vyko Prienų miesto tikslinės teritorijos vystymo programos rengimo ir įgyvendinimo darbo grupės posėdis. Siūlytiems pakeitimams pritarta.

Siūlymas į Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą įtraukti šiuos pakeitimus:
•   1.1.1v Veiksmą: Nenaudojamo pastato, esančio Prienų mieste, Kranto g. 8, pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams išbraukti iš ITV programos;
•   Vietoj 1.1.1v Veiksmo į ITV programą įtraukti veiksmą Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams.
Dėl šių pakeitimų buvo konsultuotasi su Prienų miesto vietos veiklos grupe, vyko Prienų miesto tikslinės teritorijos vystymo programos rengimo ir įgyvendinimo darbo grupės posėdis. Siūlytiems pakeitimams pritarta.