Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos santrauka

Kauno regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje (toliau – Kauno regiono ITV programa) pateikiama Kauno regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizė, vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės, programos veiksmų planas.
Kauno regiono ITV programa įgyvendinama šiose Kauno regiono tikslinėse teritorijose (žr. 1 pav.):
•  išskirtose vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 19 d. įsakymu Nr.1V-429 „Dėl tikslinių teritorijų išskyrimo iš miestų, turinčių nuo 6 iki 100 tūkst. gyventojų, ir mažesnių savivaldybių centrų“:
•   Garliavos mieste;
•   Kaišiadorių mieste;
•   Kėdainių mieste;
•   Prienų mieste;
•   Raseinių mieste;
•  2007–2013 m. finansiniam laikotarpiui nustatytos tikslinės teritorijos (probleminės teritorijos) savivaldybės centre, kuris vadovaujantis Partnerystės sutarties 3.1.2 dalies „Integruotos teritorinės investicijos (ITI)“ nuostatomis yra laikomas pereinamojo laikotarpio tiksline teritorija – Jonavos mieste.

Vystymosi tendencijos ir problemos, į kurias atsižvelgus formuluojamos tikslinių teritorijų ir su jomis susietų teritorijų vystymo tikslai ir uždaviniai, nurodomos Kauno regiono ITV programos 1 priede dėstomoje Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių lentelėje.

Kauno regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės dėstomi Kauno regiono ITV programos 2 priede.

Kauno regiono ITV programa įgyvendinama Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairių nustatyta tvarka.

1 pav. Tikslinės ir susietos teritorijos. Šaltiniai: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, UAB „Hnit-Baltic“, VĮ „Registrų centras“