Eil. Nr. Sprendimo pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo“ pakeitimo   Rimvydas Zailskas
 2. Dėl Apmokėjimo už pagrindinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, mokyklinių brandos egzaminų kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą, pakartotinės sesijos valstybinių ir mokyklinių brandos egzaminų vykdymą, kandidatų darbų vertinimą ir apeliacijų nagrinėjimą tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Rimvydas Zailskas
 4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  Nijolė Paužienė
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, naudojimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo  Nijolė Paužienė
  6. Dėl žemės mokesčio  Nijolė Paužienė
 7. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui   Henrikas Vepštas
 8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-201 „Dėl turto perdavimo Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai“ pakeitimo   Henrikas Vepštas
 9. Dėl turto perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai ir Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai   Henrikas Vepštas
 10. Dėl valstybės turto nurašymo  Henrikas Vepštas
 11. Dėl turto perdavimo Prienų rajono švietimo įstaigoms   Henrikas Vepštas
 12. Dėl Pakuonio katilinės išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos apskaitos   Henrikas Vepštas
 13. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
 14. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo   Rimantas Šiugždinis
 15. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo   Rimantas Šiugždinis
 16. Dėl Prienų rajono savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
 17. Dėl 2015 metų paskelbimo Justino Marcinkevičiaus metais Prienų rajono savivaldybėje  Rimantas Šiugždinis

Eil.
Nr.
Sprendimo pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos vadovo bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo   Rimvydas Zailskas
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  Nijolė Paužienė
 3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl paskolos (kreditinės linijos) ėmimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 4. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo   Virginijus Slauta
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo   Henrikas Vepštas
 6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T3-192 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, perduoto Prienų rajono savivaldybei, valdymo,  naudojimo ir disponavimo juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Henrikas Vepštas
 7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T3-112 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
 8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   Henrikas Vepštas
 9. Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainų patvirtinimo  Henrikas Vepštas
 10. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos   Henrikas Vepštas
 11. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise   Henrikas Vepštas
 12. Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo   Henrikas Vepštas
 13. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. Viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo   Henrikas Vepštas
 14. Dėl pritarimo sutarčiai   Henrikas Vepštas
 15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-204 „Dėl turto panaudos viešajai įstaigai Prienų sporto ir pramogų arenai“ pakeitimo   Henrikas Vepštas
 16. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo   Dainius Sodaitis
 17. Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo   Eugenija Sadauskienė
 18. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijų priskyrimo seniūnijoms ir jų ribų nustatymo   Dalia Joneliūnienė
 19. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo   Dalia Joneliūnienė
 20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T3-222 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ 7 punkto pripažinimo netekusiu galios   Dalia Joneliūnienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-53 „Dėl Prienų rajono savivaldybei 2014 m. skirtų lėšų melioracijai paskirstymo ir melioracijos  rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų 2013 m. ataskaitos patvirtinimo“ pakeitimo   Donatas Šimukonis
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo Virginijus Slauta
2. Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos likvidavimo Adomas Kubilius

Eil. Nr. Sprendimo pavadinimas Pranešėjas
 1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Vytautė Draugelytė
 2.  Dėl Prienų meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 3.  Dėl Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 4.  Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 5.  Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriaus maitinimo dienos normos nustatymo  Rimvydas Zailskas
 6.  Dėl Prienų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudėties ir jos nuostatų patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
 7.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  Nijolė Paužienė
 8.  Dėl ilgalaikės paskolos grąžinimo termino pratęsimo  Nijolė Paužienė
 9.  Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo  Nijolė Paužienė
 10.  Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo   Virginijus Slauta
 11.  Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės papildomų paslaugų kainų patvirtinimo  Virginijus Slauta
 12.  Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo  Virginijus Slauta
 13.  Dėl pavedimo viešosios įstaigos Prienų ligoninės direktorei Jūratei Milaknienei tvirtinti įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus  Virginijus Slauta
 14.  Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų nustatymo  Virginijus Slauta
 15.  Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo  Henrikas Vepštas
 16.  Dėl daugiabučių gyvenamųjų namų, butų ir kitų patalpų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) mokesčio nustatymo  Henrikas Vepštas
 17.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-81 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
 18.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokinių vežiojimo ir nemokamų autobuso bilietų išdavimo, saugojimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo  Henrikas Vepštas
 19.  Dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo nustatymo  Henrikas Vepštas
 20.  Dėl turto perdavimo Prienų r. Pakuonio pagrindinei mokyklai  Henrikas Vepštas
 21.  Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų „Revuonos“ pagrindinei mokyklai  Henrikas Vepštas
 22.  Dėl sutikimo įregistruoti Prienų „Revuonos“ bendruomenės buveinę  Henrikas Vepštas
 23.  Dėl turto panaudos viešajai įstaigai Prienų sporto ir pramogų arenai  Henrikas Vepštas
 24.  Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo  Henrikas Vepštas
 25.  Dėl valstybės turto nurašymo  Henrikas Vepštas
 26.  Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo  Henrikas Vepštas
 27.  Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto pajamų mokesčio dydžio nustatymo  Henrikas Vepštas
 28.  Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamųjų viešajai įstaigai Prienų ligoninei nustatymo Dainius Sodaitis
29.  Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ nustatymo Dainius Sodaitis
30.  Dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo  Dainius Sodaitis
31.  Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo Dainius Sodaitis
32.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Ilona Ramanauskienė
33.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo T3-14 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo Eugenija Sadauskienė
34.  Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų įkainių patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
35.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-117 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Eugenija Sadauskienė
36.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T3-212 „Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro transporto paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Eugenija Sadauskienė
37.  Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro posėdžių salės nuomos įkainio patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
38.  Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų įkainių patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
39.  Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro techninės pagalbos priemonių nuomos be eilės įkainių patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
40.  Dėl Prienų globos namuose teikiamų papildomų paslaugų įkainių patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
41.  Dėl stacionarinės slaugos paslaugos kainos ir slaugos lovų, išlaikomų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skaičiaus nustatymo Balbieriškio, Jiezno ir Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centruose Eugenija Sadauskienė
42.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-60 „Dėl Prienų rajono savivaldybės gyventojų išlaidų, patirtų už komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Eugenija Sadauskienė
43.  Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
44.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T3-164 „Dėl detaliųjų planų rengimo“ 1.1 papunkčio pripažinimo netekusiu galios Dalia Joneliūnienė
45.  Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 6953/0006:119) Ramybės g., Stakliškių k., Stakliškių sen., Prienų r. sav., paėmimo visuomenės poreikiams Algis Čerkauskas
46.  Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo Donatas Šimukonis

Eil. Nr. Sprendimo pavadinimas Pranešėjas
1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-9 „Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo  Rimvydas Zailskas
2.  Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklas ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo skyrius bei mokesčio už vaikų išlaikymą juose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
3.  Dėl Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
4.  Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
5.  Dėl apgyvendinimo Prienų  „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje paslaugos įkainio nustatymo  Rimvydas Zailskas
6.  Dėl Prienų švietimo centro mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
7.  Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
8.  Dėl Prienų meno mokyklos nuostatų patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
9  Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
10.  Dėl Prienų meno mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos organizuojamų respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyvio mokesčio dydžio nustatymo  Rimvydas Zailskas
11.  Dėl muzikos instrumentų nuomos mokesčio dydžio nustatymo Prienų rajono savivaldybės meno ir muzikos mokyklose Rimvydas Zailskas
12.  Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos organizuojamų sporto, meno, kultūros renginių bilietų kainų ir teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
13.  Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
14.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
15.  Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainos patvirtinimo Henrikas Vepštas
16.  Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas Henrikas Vepštas
17.  Dėl lengvojo automobilio perdavimo patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai Henrikas Vepštas
18.  Dėl Jiezno vaikų globos namų įkainių ir normatyvų patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
19.  Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
20.  Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
21.  Dėl Jiezno vaikų globos namų maitinimo išlaidų normų patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
22.  Dėl Ingos Milišauskaitės išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo Eugenija Sadauskienė
23.  Dėl elektros oro linijų pirkimo iš AB LESTO Henrikas Vepštas
24.  Dėl vandens bokšto F. Vaitkaus g. 170A, Prienų m., nurašymo Henrikas Vepštas
25.  Dėl UAB „Prienų vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo Henrikas Vepštas
26.  Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ST-49 ir ST-48, vedančių į Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdybos I radiolokacinį postą Antaveršio k., Stakliškių sen., Prienų r. sav. (kelio atkarpa Užuguostis–Antaveršis), rekonstrukcija“ Henrikas Vepštas
27.  Dėl leidimo statyti garažą Parko g. 5, Balbieriškio mstl., Prienų r. sav. Algis Čerkauskas
28.  Dėl sutikimo rekonstruoti ir statyti statinius Algis Čerkauskas
29.  Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Babiagūros k., Jiezno sen., Prienų r. sav. Algis Čerkauskas
30.  Dėl Veiverių kaimo Dvaro gatvės priskyrimo Veiverių miesteliui Dalia Joneliūnienė
31.  Dėl pavadinimų Pakuonio seniūnijos gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
 PAPILDOMI KLAUSIMAI
1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-124 „Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2014–2015 mokslo metais patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
2.  Dėl viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimantas Šiugždinis

Eil.
Nr.
Sprendimo pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Vyto Bujanausko kasmetinių atostogų Vytautė Draugelytė
 2. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2014–2015 mokslo metais patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 3. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2014–2015 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 4. Dėl Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro nuostatų patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
 6. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
 7. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo   Nijolė Paužienė
 8. Dėl ilgalaikės paskolos investiciniams projektams finansuoti    Nijolė Paužienė
 9. Dėl 2014 m. žemės nuomos mokesčio    Nijolė Paužienė
 10. Dėl 2014 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų nustatymo    Nijolė Paužienė
 11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T3-112 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
 12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-123 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų meno mokyklai“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
 13. Dėl Prienų rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2014 metų sąmatos patvirtinimo Henrikas Vepštas
 14. Dėl valstybės turto nurašymo  Henrikas Vepštas
 15. Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas Henrikas Vepštas
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T3-81 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 16 d. sprendimo Nr. T3-205 „Dėl Prienų globos namuose teikiamų paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo“ pakeitimo Eugenija Sadauskienė
18. Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
19. Dėl Laidojimo pašalpos mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-64 „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ pakeitimo   Dalia Joneliūnienė
21. Dėl Balbieriškio miestelio bendrojo plano patvirtinimo   Dalia Joneliūnienė
22. Dėl Veiverių miestelio bendrojo plano patvirtinimo   Dalia Joneliūnienė
 PAPILDOMI KLAUSIMAI
1.  Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų koeficientų nustatymo Rimantas Šiugždinis
2.  Dėl Prienų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
3.  Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
4.  Dėl Jiezno vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo Eugenija Sadauskienė

Eil.
Nr.
Sprendimo pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-229 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
 2. Dėl Tarnybinių automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Prienų rajono savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo Rima Zablackienė
 3. Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
 4. Dėl apgyvendinimo Prienų  „Žiburio“ gimnazijos bendrabutyje paslaugos įkainio nustatymo  Rimvydas Zailskas
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų nustatymo  Rimantas Šiugždinis
 6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 7. Dėl ilgalaikės paskolos projektui finansuoti   Nijolė Paužienė
 8. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo  Donatas Šimukonis
 9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-36 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
 10. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2009 m. rugpjūčio 27 d. Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. (9.28)-D1-490  Henrikas Vepštas
 11. Dėl pritarimo remonto darbams  Henrikas Vepštas
 12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-49 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo   Vytautas Griauslys
 13. Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo  Algis Čerkauskas
 14. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise    Algis Čerkauskas
 15. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo    Algis Čerkauskas
 16. Dėl pavadinimo suteikimo Jiezno seniūnijos Kurmoniškių kaimo gatvei   Dalia Joneliūnienė

Eil.
Nr.
Sprendimo pavadinimas Pranešėjas
 1.  Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai  Egidijus Visockas
 2.  Dėl ikimokyklinio ugdymo grupės Prienų r. Pakuonio pagrindinėje mokykloje įsteigimo  Rimvydas Zailskas
 3.  Dėl pritarimo kai kurių Prienų r. bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms  Rimvydas Zailskas
 4.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo  Henrikas Vepštas
 5.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-331 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
 6.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 29 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl Prienų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
 7.  Dėl Tarybos narių delegavimo į darbo grupę   Henrikas Vepštas
 8.  Dėl 2014 m. žemės mokesčio  Nijolė Paužienė
 9.  Dėl 2015 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo  Nijolė Paužienė
 10.  Dėl 2015 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo  Nijolė Paužienė
 11.  Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Zita Mažeikienė
 12.  Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas   Zita Mažeikienė
 13.  Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos patvirtinimo  Zita Mažeikienė
 14.  Dėl privatizuojamų objektų pradinių pardavimo kainų sumažinimo   Zita Mažeikienė
 15.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-326 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nurašymo komisijos sudarymo“ pakeitimo    Zita Mažeikienė
 16.  Dėl vidutinio slėgio dujų tinklų pardavimo   Zita Mažeikienė
 17.  Dėl pritarimo vietos projektams  Vytautas Griauslys
 18.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T3-149 „Dėl Stakliškių kaimo dalies detaliojo plano rengimo“ pakeitimo  Dalia Joneliūnienė
19.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 18 d. sprendimo Nr. T3-150 „Dėl Išlaužo kaimo detaliojo plano rengimo“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
 20.  Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. T3-221 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos nuostatų ir darbo reglamento patvirtinimo“ ir 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. T3-179 „Dėl Prienų rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios  Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1.  Dėl pritarimo projektui Vytautas Griauslys

Eil. Nr.  Sprendimo pavadinimas  Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2013 metų veiklos ataskaitos  Vytas Bujanauskas
2 Dėl pritarimo viešosios įstaigos Prienų sporto ir pramogų arenos 2013 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo  Arūnas Vaidogas
3 Dėl pritarimo projektui  Vytautas Griauslys
4 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  Virginijus Slauta
5 Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2014 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo Virginijus Slauta
6 Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai Virginijus Slauta
7 Dėl trumpalaikės paskolos Nijolė Paužienė
 8 Dėl Birštono ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimo susitarimo  Zita Mažeikienė
9 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių ir papildomų susitarimų nutraukimo  Zita Mažeikienė
10 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos  Zita Mažeikienė
11 Dėl sutikimo perimti  valstybės ilgalaikį materialųjį turtą ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms  Zita Mažeikienė
12 Dėl valstybės turto nurašymo  Zita Mažeikienė
13 Dėl patalpų tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo  Zita Mažeikienė
14 Dėl lengvatinėmis sąlygomis privatizuojamų gyvenamųjų patalpų pardavimo kainos patvirtinimo  Zita Mažeikienė
15 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-36 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Antanas Bartusevičius
16 Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo  Juozas Šiugždinis
17 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2005 m. sausio 20 d. sprendimo Nr. T3-15 „Dėl Rajono miestų ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo  Audrius Narvydas
PAPILDOMI KLAUSIMAI  
1 Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
2 Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
3 Dėl Jiezno vaikų globos namų maitinimo išlaidų normų patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
4 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė

Eil.
Nr.
Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 metų veiklos ataskaitos  Algis Marcinkevičius
2 Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2013 metų veiklos ataskaitos  Violeta Gaidienė
3 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų, Etikos komisijos sudarymo, jų narių skaičiaus ir įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo  Vytautė Draugelytė
4 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-2 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų ir Etikos komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo  Vytautė Draugelytė
5 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T3-3 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo  Vytautė Draugelytė
6 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2014–2015 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
7 Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
8 Dėl Prienų meno mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos organizuojamų respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyvio mokesčio dydžio nustatymo  Rimvydas Zailskas
9 Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje skyrimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
10 Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų tvarkos aprašo patvirtinimo  Nijolė Paužienė
11 Dėl ilgalaikių paskolų investicijų projektams finansuoti  Nijolė Paužienė
12 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo  Vytautas Griauslys
13 Dėl viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo  Virginijus Slauta
14 Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų ir jų veiklos nuostatų patvirtinimo  Virginijus Slauta
15 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2014 m. veiklos programos patvirtinimo  Virginijus Slauta
16 Dėl Prienų rajono savivaldybei 2014 m. skirtų lėšų melioracijai paskirstymo ir melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų 2013 m. ataskaitos patvirtinimo  Donatas Šimukonis
17 Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių atnaujinimo  Zita Mažeikienė
18 Dėl valstybės turto nurašymo Zita Mažeikienė
19 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Zita Mažeikienė
20 Dėl turto perdavimo valdyti panaudos teise Zita Mažeikienė
21 Dėl savivaldybės turto privatizavimo Zita Mažeikienė
22 Dėl leidimo viešo konkurso būdu išnuomoti patalpas Zita Mažeikienė
23 Dėl sutikimo parduoti vidutinio slėgio dujų tinklus Zita Mažeikienė
24 Dėl lėšų skyrimo iš privatizavimo fondo Zita Mažeikienė
25 Dėl pritarimo nuomos sutarčiai Henrikas Vepštas
26 Dėl pritarimo sutarčiai Henrikas Vepštas
27 Dėl pavadinimo suteikimo Stakliškių seniūnijos Dobrovolės kaimo gatvei Dalia Joneliūnienė
28 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T3-315 „Dėl draudimo rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose“ pakeitimo Artūras Buitkus
Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkės Loretos Jakinevičienės informacija (Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos 2013 metų veiklos ataskaita). Loreta Jakinevičienė

Eil.
Nr.
 Sprendimo projekto pavadinimas  Pranešėjas
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programų patvirtinimo  Rima Zablackienė
2 Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo  Nijolė Paužienė
3 Dėl Prienų miesto Garbės piliečio vardo suteikimo  Rimantas Šiugždinis
4 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T3-78 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo  Algis Marcinkevičius
5 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T3-68 ,,Dėl  Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus paskyrimo“ pakeitimo  Vytautė Draugelytė
6 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-229 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  Vytautė Draugelytė
7 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo  Rimvydas Zailskas
8 Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
9 Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų bazinės mėnesinės algos koeficientų patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
10 Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus projektams  Rimantas Šiugždinis
11 Dėl pritarimo skirti finansavimą  Rimantas Šiugždinis
12 Dėl pritarimo projektams  Vytautas Griauslys
13 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą  Vytautas Griauslys
14 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo  Eugenija Sadauskienė
15 Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus  patvirtinimo  Eugenija Sadauskienė
16 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-72 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Zita Mažeikienė
17 Dėl viešbučio pastato Prienuose, Kranto g. 8, nuomos viešo konkurso būdu  Zita Mažeikienė
18 Dėl leidimo privatizuoti gyvenamąsias patalpas  Zita Mažeikienė
19 Dėl nekilnojamojo turto panaudos uždarajai akcinei bendrovei „Prienų vandenys“  Zita Mažeikienė
20 Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos  Zita Mažeikienė
21 Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarčių nutraukimo  Zita Mažeikienė
22 Dėl kilnojamojo turto panaudos uždarajai akcinei bendrovei „Prienų butų ūkis“  Zita Mažeikienė
23 Dėl statinių nurašymo  Zita Mažeikienė
24 Dėl valstybės turto nurašymo  Zita Mažeikienė
25 Dėl antrinių žaliavų surinkimo konteinerių nurašymo  Zita Mažeikienė
26 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Zita Mažeikienė
27 Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise  Zita Mažeikienė
28 Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2013 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų sąmatos patvirtinimo Henrikas Vepštas
29 Dėl Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties vykdymo tryliktaisiais nuomos metais  Henrikas Vepštas
30 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų akcinei bendrovei „Prienų šilumos tinklai“ nustatymo  Henrikas Vepštas
31 Dėl Prienų rajono savivaldybės  tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. T3-236 „Dėl  Prienų rajono savivaldybės 2014 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
32 Dėl Prienų miesto Astrų gatvės ir Jiezno seniūnijos Sundakų kaimo Klonio gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo  Dalia Joneliūnienė
33 Dėl Prienų rajono savivaldybės miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių ir seniūnijų ribų specialiojo plano patvirtinimo  Dalia Joneliūnienė
34 Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-94 ,,Dėl detaliojo plano Vytauto g. 11 Prienuose rengimo“ pripažinimo netekusiu galios  Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI 
1 Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo Antanas Bartusevičius
2 Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos sumažinimo Zita Mažeikienė