Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Vytautė Draugelytė
 2. Dėl bepiločių orlaivių skrydžių uždraudimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje Vytautė Draugelytė
 3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-158 „Dėl Prienų meno mokyklos ir Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos organizuojamų respublikinių ir tarptautinių konkursų dalyvių mokesčių dydžio nustatymo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
 4. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro dalyvavimo projekte „Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimas ir gebėjimų stiprinimas“ Rimantas Šiugždinis
 5. Dėl pritarimo projekto „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“ veikloms Vytautas Griauslys
 6. Dėl pritarimo projektui Vytautas Griauslys
 7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-25 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Vytautas Griauslys
 8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
 9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
 10. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos rinkos kaina Henrikas Vepštas
 11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. spendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
 12. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Henrikas Vepštas
 13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Henrikas Vepštas
 14. Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Henrikas Vepštas
 15. Dėl valstybės turto nurašymo Henrikas Vepštas
 16. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo Henrikas Vepštas
 17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
 18. Dėl Šilumos tiekėjų investicijų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo Dainius Sodaitis
 19. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ investicijų plano derinimo Dainius Sodaitis
 20. Dėl E. B. apgyvendinimo VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ pratęsimo Eugenija Sadauskienė
 21. Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo Virginijus Slauta
 22. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo Virginijus Slauta
 23. Dėl viešosios įstaigos Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo Virginijus Slauta
 24. Dėl Prienų rajono savivaldybės Išlaužo kaimo, Pakuonio miestelio ir Stakliškių kaimo dalies bendrųjų planų patvirtinimo Rima Sodaitienė
 25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-97 „Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Nešeikių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą“ pripažinimo netekusiu galios Rima Sodaitienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Audriaus Narvydo 2015 m. liepos 22 d. peticijos Agnė Dargužienė
3. Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016 metų veiksmų plano patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros įstaigų nuostatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
6. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“ Vytautas Griauslys
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
8. Dėl žemės mokesčio sumažinimo Nijolė Paužienė
9. Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo Nijolė Paužienė
10. Dėl įsipareigojimo suteikti gyvenamąją patalpą Henrikas Vepštas
11. Dėl sutikimo įrengti atskirą įėjimą į butą Henrikas Vepštas
12. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos Henrikas Vepštas
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo Henrikas Vepštas
14. Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos patvirtinimo Henrikas Vepštas
15. Dėl savivaldybės būstų pardavimo Henrikas Vepštas
16. Dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Prienų vandenys“ ir „Prienų butų ūkis“ akcijų nominalios vertės išraiškos eurais Henrikas Vepštas
17. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Henrikas Vepštas
18. Dėl savivaldybės turto panaudos Henrikas Vepštas
19. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai Henrikas Vepštas
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių ir papildomų susitarimų nutraukimo Henrikas Vepštas
21. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos Henrikas Vepštas
22. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties nutraukimo Henrikas Vepštas
23. Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo Henrikas Vepštas
24. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Henrikas Vepštas
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-31 „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Henrikas Vepštas
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
27. Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administravimo ir techninės priežiūros tarifų nustatymo Henrikas Vepštas
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo Virginijus Slauta
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų patvirtinimo Virginijus Slauta
30. Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose Virginijus Slauta
31. Dėl Prienų rajono vietinės reikšmės viešųjų ir vidaus kelių schemos – specialiojo plano patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
32. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo, gatvės panaikinimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
33. Dėl sutikimo rekonstruoti gyvenamąjį namą Dalia Joneliūnienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos Arūnas Vaidogas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo
Priedas (Reglamentas)
Agnė Dargužienė
4. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo programai Rimvydas Zailskas
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės studijų rėmimo programos patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
9. Dėl prekybos alkoholiniais gėrimais ribojimo Egidijus Visockas
10. Dėl Verslo plėtojimo komisijos sudarymo Henrikas Vepštas
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-8 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
12. Dėl butų nurašymo ir išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos Henrikas Vepštas
13. Dėl sutikimo įregistruoti asociacijos „Skriaudžių kanklės“ buveinę Henrikas Vepštas
14. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos Henrikas Vepštas
15. Dėl savivaldybės turto panaudos Henrikas Vepštas
16. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos apskaitos Henrikas Vepštas
17. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Henrikas Vepštas
18. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Henrikas Vepštas
19. Dėl nuotekų kaupimo rezervuaro nurašymo Henrikas Vepštas
20. Dėl valstybės turto nurašymo Henrikas Vepštas
21. Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą Henrikas Vepštas
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-61 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšų finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos ir jos nuostatų patvirtinimo Rasa Olisevičienė
24. Dėl valstybinės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką Eugenija Sadauskienė
25. Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Eugenija Sadauskienė
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo Virginijus Slauta
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų valymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo Dalia Joneliūnienė
28. Dėl pavadinimo gatvei suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo Dalia Joneliūnienė
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo komisijos sudarymo Donatas Šimukonis
Informacija apie Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą ir savivaldybės patikėjimo teise valdomą valstybės turtą
Priedas
Henrikas Vepštas
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios Rimvydas Zailskas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos valdymo grupę Vilma Žuraulienė
3. Dėl pritarimo projektui „Asociacijos „JOROS“ melioracijos ir hidrotechninių statinių rekonstrukcija“ Donatas Šimukonis
4. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos Henrikas Vepštas
5. Dėl akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų Dainius Sodaitis

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
2. Dėl Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ir Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2015–2016 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2015–2016 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Adomas Kubilius
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
7.

Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

Priedas 1 prie aiškinamojo rašto
Priedas 2 prie aiškinamojo rašto

Nijolė Paužienė
8. Dėl 2015 m. nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų ir lengvatų nustatymo Nijolė Paužienė
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-23 „Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo Ilona Ramanauskienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-154 „Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono sausinimo tinklo, kai kurių hidrotechninių statinių ir griovių rekonstrukcija“ pakeitimo Donatas Šimukonis
11. Dėl nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo Donatas Šimukonis
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-38 „Dėl atstovo delegavimo į darbo grupę“ pakeitimo Lina Guzaitienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Neringos Zujienės skyrimo į Prienų r. Jiezno gimnazijos direktoriaus pareigas Aldona Krušinskienė
2. Dėl pritarimo Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos projektui Vytautas Griauslys
3. Dėl pritarimo Prienų rajono šilumos ūkio nuomos, atnaujinimo ir šilumos tiekimo vartotojams sutarties pasibaigimo, turto nuomos sutarties pasibaigimo ir turto perdavimo sutarčiai Henrikas Vepštas
4. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ vadovo ataskaitai Henrikas Vepštas
5. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui Henrikas Vepštas
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T3-149 „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo“ pakeitimo Henrikas Vepštas
7. Dėl pritarimo sutarčiai Henrikas Vepštas
8. Dėl pritarimo remonto ir rekonstrukcijos darbams Henrikas Vepštas
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo Donatas Šimukonis
10. Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės lovų skaičiaus nustatymo Virginijus Slauta
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos  nuostatų patvirtinimo Agnė Dargužienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo Agnė Dargužienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-73 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo“ ir Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-97 “Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Nešeikių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą” pripažinimo netekusiu galios Arūnas Vaidogas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-110 “Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo” pakeitimo Arūnas Vaidogas

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo Algio Marcinkevičiaus kasmetinių atostogų Vytautė Draugelytė
3. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties pratęsimui Agnė Dargužienė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-74 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos  nuostatų patvirtinimo Agnė Dargužienė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudėties patvirtinimo Agnė Dargužienė
7. Dėl kai kurių Prienų rajono savivaldybės mokyklų nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų r. Balbieriškio ir Šilavoto pagrindinių mokyklų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
9. Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
10. Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje patvirtinimo
(ištaisyta techninė klaida 2015-06-18, 8.30 val.)
Rimvydas Zailskas
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-208 „Dėl Prienų rajono savivaldybės stojimo į Prienų rajono vietos veiklos grupę ir atstovo delegavimo į Vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo Vytautas Griauslys
13. Dėl atstovų delegavimo į Prienų rajono verslo tarybą Vytautas Griauslys
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-273 „Dėl Strateginio planavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Vytautas Griauslys
15. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių vadovų 2014 metų ataskaitoms Henrikas Vepštas
16. Dėl savivaldybės turto panaudos sutarčių nutraukimo Henrikas Vepštas
17. Dėl savivaldybės turto panaudos Henrikas Vepštas
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
19. Dėl D.P. apgyvendinimo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo Sandra Mekionienė
20. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir gatvių pavadinimų panaikinimo Dalia Joneliūnienė
21. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono sausinimo tinklo, kai kurių hidrotechninių statinių ir griovių rekonstrukcija“ Donatas Šimukonis
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T3-112 „Dėl Gyvūnų auginimo ir laikymo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios Virginijus Slauta
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T3-58 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir seniūnijų asignavimų paskirstymo kriterijų nustatymo“ 1 ir 2 punktų pripažinimo netekusiais galios Algis Bartusevičius
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl atstovo delegavimo į Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupę Donatas Šimukonis

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-42 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-60 „Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti dalį savivaldybės paprastajai kompetencijai priskirtų įgaliojimų“ pripažinimo netekusiu galios Vytautė Draugelytė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-12 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo veiklos sričių nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios Vytautė Draugelytė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T3-168 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Vytautė Draugelytė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo Agnė Dargužienė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo Agnė Dargužienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo Agnė Dargužienė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T3-28 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 m. bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
9. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programai ojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
10. Dėl Nacionalinei mokyklų vertinimo agentūrai teikiamų vertinti Prienų rajono savivaldybės mokyklų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos lėšų skyrimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Rajono kultūros plėtra“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
13. Dėl 2016 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
14. Dėl žemės mokesčio lengvatų Nijolė Paužienė
15. Dėl 2016 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
16. Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje Vytautas Griauslys
17. Dėl pritarimo projektui „Tradicinių amatų centro Prienuose plėtra, II etapas“ Vytautas Griauslys
18. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“ vadovo ataskaitai Henrikas Vepštas
19. Dėl turto įrašymo į Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinę apskaitą Henrikas Vepštas
20. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Henrikas Vepštas
21. Dėl negyvenamųjų patalpų (ūkio pastato) panaudos Henrikas Vepštas
22. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato nuomos Henrikas Vepštas
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ papildymo Henrikas Vepštas
24. Dėl parduodamų Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
25. Dėl Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
26. Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos Henrikas Vepštas
27. Dėl mokesčio už naudojimąsi Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais važiuojant didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis ar jų junginiais dydžio nustatymo ir mokesčio mokėjimo, administravimo, priežiūros ir leidimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Henrikas Vepštas
28. Dėl pritarimo remonto darbams Henrikas Vepštas
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo Henrikas Vepštas
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nustatymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo tinimo Henrikas Vepštas
31. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką Eugenija Sadauskienė
32. Dėl D. S. apgyvendinimo ir išlaikymo Jiezno vaikų globos namuose pratęsimo Eugenija Sadauskienė
33. Dėl Pakuonio miestelio bendrojo plano koncepcijos patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
34 Dėl atstovo delegavimo į darbo grupę Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių nutraukimo Henrikas Vepštas

Eilės
Nr.
Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo Vytautė Draugelytė
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero darbo užmokesčio nustatymo Vytautė Draugelytė
 3. Dėl priemokos Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui nustatymo Vytautė Draugelytė
 4. Dėl Administracinės komisijos sudarymo Vytautė Draugelytė
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą Vytautė Draugelytė
 6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo, jų narių skaičiaus ir komitetų įgaliojimų nustatymo Agnė Dargužienė
 7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėties patvirtinimo  Agnė Dargužienė
 8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo  Agnė Dargužienė
 9. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-22 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo  Rimantas Šiugždinis
 10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-7 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo  Rimantas Šiugždinis
 11. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-24 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo  Nijolė Paužienė
 12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T3-112 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios  Džiuljeta Čepeliauskienė
 13. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo  Džiuljeta Čepeliauskienė
 14. Dėl turto vertės padidėjimo perdavimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centrui  Džiuljeta Čepeliauskienė
 15. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos  Džiuljeta Čepeliauskienė
 16. Dėl negyvenamųjų patalpų (ūkio pastato) panaudos  Džiuljeta Čepeliauskienė
 17. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų ir pastato nuomos  Džiuljeta Čepeliauskienė
 18. Dėl ilgalaikio ir materialiojo turto perdavimo eksploatuoti UAB „Prienų vandenys“  Džiuljeta Čepeliauskienė
 19. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą  Džiuljeta Čepeliauskienė
 20. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 m. administracinės naštos mažinimo priemonių plano patvirtinimo  Vytautas Griauslys
 21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-25 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo  Vytautas Griauslys
 22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į Kauno regiono plėtros tarybą  Vytautas Griauslys
 23. Dėl pritarimo projektui  Vytautas Griauslys
 24. Dėl pritarimo sutarčiai  Juozas Šiugždinis
 25. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką  Sandra Mekionienė
 26. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo  Irena Judickienė
 27. Dėl savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo  Irena Judickienė
 28. Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo  Dalia Joneliūnienė
 29. Dėl Valstybinėmis lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektų parinkimo komisijos sudarymo  Donatas Šimukonis
 30. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo  Virginijus Slauta
 31. Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2015 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo  Virginijus Slauta
 32. Dėl atstovo delegavimo į Kauno teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą  Virginijus Slauta
 33. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo  Algis Bartusevičius
 PAPILDOMI KLAUSIMAI
 1. Dėl mobiliosios prieplaukos perdavimo panaudos teise  Džiuljeta Čepeliauskienė
 2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai  Džiuljeta Čepeliauskienė
 3. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotojo darbo užmokesčio nustatymo Vytautė Draugelytė
 4. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Nešeikių k., Balbieriškio sen., Prienų r. sav., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė

Eilės
Nr.
Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2014 metų veiklos ataskaitos  Vytas Bujanauskas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administratoriaus direktoriaus 2014 metų veiklos ataskaitos  Algis Marcinkevičius
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo Vytautė Draugelytė
 4. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014 metų veiklos ataskaitos   Violeta Gaidienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 metų  finansų kontrolės būklės ataskaitos  Nijolė Paužienė
6. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2014 metų ataskaitai  Virginijus Slauta
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2015 m. veiklos programos patvirtinimo  Virginijus Slauta
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo   Rimvydas Zailskas
9. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2015–2016 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
10. Dėl mokesčio už iš dalies mokamą neformalųjį švietimą Prienų „Ąžuolo“ progimnazijoje patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
11. Dėl Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos organizuojamų respublikinių renginių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo  Rimvydas Zailskas
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. T3-155 „Dėl Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ papildymo.  Rimvydas Zailskas
13. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutartims  Egidijus Visockas
14. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-316 „Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnaitijų teritorijų projektų patvirtinimo“ pakeitimo   Neringa Pikčilingienė
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m liepos 27 d. sprendimo Nr. T3-170 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už šunų ir kačių registravimą ir laikymą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios   Algimantas Matulevičius
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T3-279 „Dėl savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties formos patvirtinimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios  Henrikas Vepštas
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos patvirtinimo  Henrikas Vepštas
18. Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise   Henrikas Vepštas
19. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos  Henrikas Vepštas
20. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo  Henrikas Vepštas
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T3-297 „Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir nuomos mokesčio nustatymo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
22. Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo   Henrikas Vepštas
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T3-17 „Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
 PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimo Nr. T3-36 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Loreta Jakinevičienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
2 Dėl Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
3. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ vadovo bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo  Rimvydas Zailskas
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-46 „Dėl Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Prienų rajono savivaldybėje skyrimo ir jų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  Rimantas Šiugždinis
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo, komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo  Rimantas Šiugždinis
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2015 metų sąmatos patvirtinimo  Ilona Ramanauskienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo   Nijolė Paužienė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015–2017 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo  Vytautas Griauslys
9. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo   Henrikas Vepštas
10. Dėl patalpų Kauno g. 2, Prienų m., nuomos   Henrikas Vepštas
11. Dėl turto perdavimo Prienų r. Jiezno gimnazijai ir Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai  Henrikas Vepštas
12. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto nurašymo   Henrikas Vepštas
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T3-240 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2015 m. Viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo  Henrikas Vepštas
14. Dėl Prienų miesto gatvių asfaltavimo, šaligatvių įrengimo ir kapitalinio remonto, automobilių bendro naudojimo stovėjimo aikštelių remonto ir įrengimo, gatvių apšvietimo remonto ir įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo   Algimantas Matulevičius
15. Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo   Eugenija Sadauskienė
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų sveikatinimo paslaugų įkainių patvirtinimo  Eugenija Sadauskienė
17. Dėl valstybės finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką   Eugenija Sadauskienė
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo   Eugenija Sadauskienė
19. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo  Dalia Joneliūnienė
20. Dėl vietos gyventojų apklausos dėl Prienų rajono savivaldybės miestų, miestelių, kaimų, viensėdžių ir seniūnijų ribų nustatymo   Dalia Joneliūnienė
21. Dėl atstovo delegavimo į darbo grupę   Dalia Joneliūnienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2014 m. melioracijos rekonstrukcijos ir remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2015 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo  Donatas Šimukonis

Eil.
Nr.
Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl priemokos nustatymo Ramutei Bubnienei Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų r. Stakliškių vidurinės mokyklos tipo ir pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo  Rimvydas
Zailskas
3. Dėl Prienų r. Stakliškių gimnazijos ir Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos vadovų bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo  Rimvydas
Zailskas
4. Dėl Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo   Rimvydas
Zailskas
5. Dėl atleidimo nuo žemės mokesčio   Nijolė
Paužienė
6. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio   Nijolė
Paužienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo  Rimantas
Šiugždinis
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo   Rimantas
Šiugždinis
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo   Henrikas
Vepštas
10. Dėl amortizacinių atskaitymų normatyvų (metais) pastato nusidėvėjimui atkurti ir rinkos pataisos koeficiento patvirtinimo  Henrikas
Vepštas
11. Dėl turto perdavimo Savivaldybės administracijai patikėjimo teise   Henrikas
Vepštas
12. Dėl pritarimo sutarčiai   Ilona
Ramanauskienė
13. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo   Ilona
Ramanauskienė
14. Dėl Prienų globos namuose teikiamų socialinių paslaugų kainų patvirtinimo   Eugenija
Sadauskienė
15. Dėl Prienų globos namuose teikiamų papildomų paslaugų (apmokamų kliento lėšomis) įkainių patvirtinimo   Eugenija
Sadauskienė
16. Dėl E. D. išlaikymo Jiezno globos namuose pratęsimo   Eugenija
Sadauskienė
17. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo  Dalia
Joneliūnienė
18. Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti teritorijų ribas   Dalia
Joneliūnienė