Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Mato Šalčiaus premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
2. Dėl Prienų kultūros ir laisvalaikio centro teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T3-239 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios Agnė Dargužienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo Vytautė Draugelytė
6. Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo Vytautė Draugelytė
7. Dėl tarnybinio nusižengimo Vytautė Draugelytė
8. Dėl materialinės atsakomybės ir žalos atlyginimo Arūnas Vaidogas
9. Dėl Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-5 „Dėl pritarimo projektams“ pakeitimo Vaida Stasytienė
11. Dėl pritarimo projektui „Ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Prienų rajone“ Vaida Stasytienė
12. Dėl siūlymo pakeisti Kauno regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 1V-709 „Dėl Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ Vaida Stasytienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
14. Dėl nekilnojamojo turto išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės administracijos buhalterinės apskaitos Robertas Želvys
15. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Robertas Želvys
16. Dėl turto perėmimo ir perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai Robertas Želvys
17. Dėl turto panaudos sutarčių nutraukimo Robertas Želvys
18. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai parduoti ilgalaikį materialųjį turtą Robertas Želvys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2002 m. lapkričio 7 d. sprendimo Nr. 47 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos“ pakeitimo Robertas Želvys
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate“ pakeitimo Robertas Želvys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-218 „Dėl turto perdavimo valdyti patikėjimo teise ir įrašymo į buhalterinę apskaitą“ pakeitimo Robertas Želvys
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-266 „Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų r. Skriaudžių pagrindinei mokyklai“ pakeitimo Robertas Želvys
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T3-267 „Dėl turto perdavimo Prienų r. Skriaudžių ir Pakuonio pagrindinėms mokykloms patikėjimo teise“ pakeitimo Robertas Želvys
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
25. Dėl Jiezno vaikų globos namų vietų skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
26. Dėl slaugos ir palaikomojo gydymo lovų skaičiaus nustatymo viešojoje įstaigoje Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centre Sandra Mekionienė
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-207 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
28. Dėl gatvės panaikinimo, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo Dalia Joneliūnienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
1. Dėl pritarimo projektui „Daugiafunkcio sporto aikštyno įrengimas ir teritorijos sutvarkymas Pakuonyje” Vaida Stasytienė
INFORMACIJA
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrų kultūros ir meno darbuotojų atestacijos rezultatų Algis Marcinkevičius

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms Rimvydas Zailskas
2. Dėl V. Mykolaičio-Putino literatūros premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
3. Dėl pritarimo projektui „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ Vaida Stasytienė
4. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono gyventojų sveikatos gerinimas ir sveikatos netolygumų mažinimas“ Vaida Stasytienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
6. Dėl paskolos grąžinimo termino pratęsimo Nijolė Paužienė
7. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų r. Jiezno gimnazijai Robertas Želvys
8. Dėl patalpos tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo Robertas Želvys
9. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pratęsimo Robertas Želvys
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarčių pakeitimo ir nutraukimo Robertas Želvys
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos Robertas Želvys
12. Dėl atsisakymo perimti turtą Robertas Želvys
13. Dėl Prienų miesto Stadiono mikrorajono ir miesto centrinės dalies kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo Robertas Želvys
14. Dėl Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Robertas Želvys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-137 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
17. Dėl Prienų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
18. Dėl Prienų globos namų teikiamų paslaugų kainų patvirtinimo Sandra Mekionienė
19. Dėl viešosios įstaigos Prienų ligoninės valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
20. Dėl G. B. išlaikymo viešojoje įstaigoje „Vilniaus SOS vaikų kaimas“ pratęsimo Sandra Mekionienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-209 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros komisijos sudarymo“ pakeitimo Aušra Tamošiūnienė
23. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Kampinių k., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė
24. Dėl gatvių priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei, gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo Dalia Joneliūnienė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-75 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
2. Dėl 2017–2018 mokslo metų trukmės Prienų rajono neformaliojo švietimo mokyklose Rimvydas Zailskas
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonės „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“ lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo Vaida Stasytienė
5. Dėl pritarimo projektui „Privačių namų prijungimas prie Prienų miesto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros“ Vaida Stasytienė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 9 d. sprendimo Nr. T3-54 „Dėl pastato ir kiemo statinių Prienuose, Kranto g. 8, nuomos ne konkurso būdu“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
8. Dėl turto perdavimo valdyti ir naudoti panaudos teise viešosioms įstaigoms Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui ir Prienų ligoninei Džiuljeta Čepeliauskienė
9. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Prienų rajono kultūros ir laisvalaikio centrams Džiuljeta Čepeliauskienė
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T3-216 „Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Prienų butų ūkis“ pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
11. Dėl veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuotų pajamų mokesčio dydžių nustatymo Linutė Mikušauskienė
12. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai Dainius Sodaitis
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Dainius Sodaitis
14. Dėl gyvenamojo namo ir jame esančių butų nurašymo ir išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos Dainius Sodaitis
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės keleivių ir mokinių vežiojimo koordinavimo komisijos sudarymo Dainius Sodaitis
16. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“ pakeitimo Dainius Sodaitis
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T3-217 „Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamos socialinės globos pertvarkos 2016–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
18. Dėl Jiezno vaikų globos namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
19. Dėl Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros įstaigose teikiamų slaugos paslaugų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl atsisakymo pasinaudoti pirmenybės teise Džiuljeta Čepeliauskienė
2. Dėl Vyganto Kornejevo skyrimo į Prienų r. Stakliškių gimnazijos direktoriaus pareigas Vytautė Draugelytė

Eilės Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Panešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus nustatymo Vytautė Draugelytė
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Vytautė Draugelytė
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-75 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininko ir jo pavaduotojo paskyrimo, komiteto sudėties ir jo įgaliojimų nustatymo“ pakeitimo Agnė Dargužienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo Agnė Dargužienė
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės kultūros ir laisvalaikio centrų kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo Rimantas Šiugždinis
7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti Nijolė Paužienė
8. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
9. Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų „Žiburio” gimnazijai Robertas Želvys
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigoms Robertas Želvys
11. Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai Robertas Želvys
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nurašymo Robertas Želvys
13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Robertas Želvys
14. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės ir UAB „Nano sprendimai“ nuomos ir investicijų sutarties projektui Robertas Želvys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo Robertas Želvys
16. Dėl pritarimo sutarčiai Robertas Želvys
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T3-32 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo ir lėšų piniginei socialinei paramai nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
18. Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų paslaugų įkainių ir išlaidų normų patvirtinimo Sandra Mekionienė
19. Dėl E. G. apgyvendinimo ir išlaikymo globos namuose „Užuovėja“ pratęsimo Sandra Mekionienė
20. Dėl draudimo rūkyti Prienų rajono savivaldybės viešose vietose Sandra Mekionienė
21 Dėl Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Romas Trakymas

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2017–2018 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
2. Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Prienų rajono savivaldybės mokyklose 2017–2018 mokslo metais patvirtinimo Rimvydas Zailskas
3. Dėl Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
4. Dėl Prienų r. Jiezno gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. Dėl Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų krašto muziejaus teikiamų paslaugų įkainių patvirtinimo Irena Urbanavičienė
8. Dėl pritarimo projektui „Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“ Vaida Simonaitytė
9. Dėl pritarimo projektui „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ Vaida Simonaitytė
10. Dėl 2017 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų  ir lengvatų nustatymo Nijolė Paužienė
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto vykdymo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo Nijolė Paužienė
12. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektams finansuoti Nijolė Paužienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
14. Dėl Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo Robertas Želvys
15. Dėl elektros oro linijų pirkimo Robertas Želvys
16. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto nuomos Robertas Želvys
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
18. Dėl pastato tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo Robertas Želvys
19. Dėl valstybės turto perėmimo nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigoms Robertas Želvys
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos sutarčių  nutraukimo Robertas Želvys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos teise Prienų bendruomenei Robertas Želvys
22. Dėl nekilnojamojo  turto perdavimo patikėjimo teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Robertas Želvys
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo  turto perdavimo panaudos teise Prienų kultūros ir laisvalaikio centrui Robertas Želvys
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo panaudos teise Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Robertas Želvys
25. Dėl turto perėmimo ir jo perdavimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai panaudos teise Robertas Želvys
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei ,,Prienų butų ūkis“ pagal turto patikėjimo sutartį Robertas Želvys
27. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti patikėjimo teise Robertas Želvys
28. Dėl valstybės turto perdavimo panaudos teise  Robertas Želvys
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. T3-294 ,,Dėl turto perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai patikėjimo teise“ pakeitimo Robertas Želvys
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T3-126 ,,Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui“ pakeitimo Robertas Želvys
31. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-93 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“ pakeitimo Robertas Želvys
32. Dėl leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą Robertas Želvys
33. Dėl sutikimo įregistruoti juridinio asmens buveinę Robertas Želvys
34. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis Robertas Želvys
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Robertas Želvys
36. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 22 d. sprendimo Nr. T3–186 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
37. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T3-137 „Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
38. Dėl pritarimo papildomam susitarimui prie 2009 m. rugpjūčio 27 d. Visuomenės aptarnavimo sutarties Nr. (9.28)-d1-490 Robertas Želvys
39. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ papildymo Robertas Želvys
40. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
41. Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
42. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Pakuonio sen., Daukšiagirės k., Dvaro g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė
43. Dėl gatvių priskyrimo kitai gyvenamajai vietovei, gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo Dalia Joneliūnienė
44. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių spragos panaikinimo Dalia Joneliūnienė
45. Dėl Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų Prienų rajono savivaldybėje sąrašo patvirtinimo Virginija Karosevčienė

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T3-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
2. Dėl pritarimo draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai Simona Ramanauskienė
3. Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms Rimvydas Zailskas
4. Dėl Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
5. Dėl Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-79 „Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Rimvydas Zailskas
7. Dėl Prienų rajono savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
8. Dėl Prienų švietimo centro ir Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos  reorganizavimo sąlygų aprašo ir Prienų švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo Rimvydas Zailskas
9. Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo Rimantas Šiugždinis
10. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
11. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Nijolė Paužienė
12. Dėl leidimo įrengti kintamo vaizdo ekraną Robertas Želvys
13. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti lengvąjį automobilį Robertas Želvys
14. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Stakliškių gimnazijai Robertas Želvys
15. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos Robertas Želvys
16. Dėl turto perdavimo Prienų rajono savivaldybės administracijai Robertas Želvys
17. Dėl Prienų rajono  savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties pakeitimo Robertas Želvys
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Robertas Želvys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose,  patvirtinimo Robertas Želvys
20. Dėl pritarimo Birštono ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimo susitarimui Robertas Želvys
21. Dėl Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kainos patvirtinimo Sandra Mekionienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo Sandra Mekionienė
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-98 „Dėl komisijos valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje objektams parinkti sudarymo“ pakeitimo Donatas Šimukonis
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
Dėl pritarimo projektui „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“ Vaida Simonaitytė

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo  uždarosios akcinės bendrovės „Prienų butų ūkis“  2016 metų veiklos ataskaitai Algis Valatka
2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „Prienų šilumos tinklai“ 2016 metų veiklos ataskaitai Albina Minciuvienė
3. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos direktore Angele Vasiliauskiene Vytautė Draugelytė
4. Dėl Išlaidų, susijusių su Prienų  rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių veikla, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Loreta Jakinevičienė
5. Dėl Prienų rajono savivaldybės mokyklų aprūpinimo bendrojo ugdymo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
6. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-118 „Dėl narystės asociacijoje Prienų miesto vietos veiklos grupėje“ pakeitimo Vaida Simonaitytė
7. Dėl atstovo delegavimo į asociacijos Prienų miesto vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą Vaida Simonaitytė
8. Dėl 2018 metų  nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio Nijolė Paužienė
10. Dėl 2018 metų žemės mokesčio tarifų nustatymo Nijolė Paužienė
11. Dėl žemės mokesčio lengvatų Nijolė Paužienė
12. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 „Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse Robertas Želvys
14. Dėl leidimo Prienų rajono savivaldybės administracijai įsigyti ir nuomotis tarnybinius lengvuosius automobilius Robertas Želvys
15. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Robertas Želvys
16. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Robertas Želvys
17. Dėl padidėjusios turto vertės perdavimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijai Robertas Želvys
18. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties nutraukimo Robertas Želvys
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nurašymo Robertas Želvys
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų nuomos rinkos kainomis Robertas Želvys
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Robertas Želvys
22. Dėl butų nurašymo ir išbraukimo iš Prienų rajono savivaldybės gyvenamųjų patalpų apskaitos Robertas Želvys
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-140 „Dėl Atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo“ papildymo Robertas Želvys
24. Dėl viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų patvirtinimo Virginijus Slauta
25. Dėl gatvės geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimo gatvei suteikimo Gintarė Jankauskaitė
26. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypų pripažinimo būtinais visuomenės poreikiams ir jų įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Gintarė Jankauskaitė
PAPILDOMI KLAUSIMAI
1. Dėl Prienų rajono  savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties  nutraukimo Robertas Želvys
2. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos Robertas Želvys
3. Dėl Prienų rajono savivaldybės asfaltuotinų žvyrkelių ruožų atrankos Robertas Želvys

Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
Dėl Prienų miesto garbės piliečio vardo suteikimo Rimantas Šiugždinis

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl pritarimo Jiezno vaikų globos namų 2016 metų veiklos ataskaitai Jūratė Virginija Žukauskienė
2. Dėl pritarimo Prienų globos namų 2016 metų veiklos ataskaitai Inga Barkauskienė
3. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2016 metų veiklos ataskaitai Aurelija Urbonienė
4. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai Jonas Radzevičius
5. Dėl pritarimo VšĮ Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai Angelė Sidaravičienė
6. Dėl pritarimo VšĮ Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai Povilas Rimkus
7. Dėl pritarimo VšĮ Prienų ligoninės 2016 metų veiklos ataskaitai Jūratė Milaknienė
8. Dėl pritarimo VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai Artūras Ivanauskas
9. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2016 metų veiklos ataskaitai Giedrė Žilinskaitė
10. Dėl pritarimo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai Lina Kazlauskienė
11. Dėl pritarimo VšĮ Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų veiklos ataskaitai Jūratė Studinskienė
12. Dėl pritarimo  uždarosios akcinės bendrovės „Prienų vandenys” 2016 metų veiklos atsakaitai Pranas Mitkevičius
13. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo Vytautė Draugelytė
14. Dėl Išlaidų, susijusių su Prienų  rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių veikla, apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Loreta Jakinevičienė
15. Dėl pritarimo projektui „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“ Vaida Simonaitytė
16. Dėl pritarimo projektui „Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos atnaujinimas“ Vaida Simonaitytė
17. Dėl Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 metų privalomų veiklos užduočių patvirtinimo Virginijus Slauta
18. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitai Virginijus Slauta
19. Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų  visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo Virginijus Slauta
20. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitos Nijolė Paužienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
22. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Robertas Želvys
23. Dėl Prienų rajono savivaldybės turto panaudos Robertas Želvys
24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T3-245 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstagai ,,Plačiajuostis internetas“ pakeitimo Robertas Želvys
25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
26. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T3-93 „Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos“ pakeitimo Robertas Želvys
27. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo Robertas Želvys
28. Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto pardavimo ir kainos patvirtinimo Robertas Želvys
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3–267 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Robertas Želvys
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo Robertas Želvys
31. Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų nustatymo Robertas Želvys
32. Dėl Prienų rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos lėšomis  finansuojamų objektų sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
33. Dėl Prienų rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir komisijos nuostatų patvirtinimo Sandra Mekionienė
PAPILDOMAS KLAUSIMAS
Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai  Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui Robertas Želvys

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaitos Alvydas Vaicekauskas
2. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitos Violeta Gaidienė
3. Dėl pritarimo Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Raimundas Markūnas
4. Dėl pritarimo Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Dalia Vertinskienė
5. Dėl pritarimo Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Virginija Naudžiūtė
6. Dėl pritarimo Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Asta Keblikienė
7. Dėl pritarimo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Virginija Mitrikevičienė
8. Dėl pritarimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Daiva Čepeliauskienė
9. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Lolita Batutienė
10. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai Audronis Deltuva
11. Dėl Prienų rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašo ir seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo Vytautė Draugelytė
12. Dėl įgaliojimo Prienų rajono savivaldybės merui Vytautė Draugelytė
13. Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
14. Dėl Priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
15. Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Prienų rajono švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo Rimvydas Zailskas
16. Dėl Klasių, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2017–2018 m. m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo Rimvydas Zailskas
17. Dėl atstovo delegavimo į 10-ojo Pasaulio jaunimo sklandymo čempionato koordinavimo grupę Rimantas Šiugždinis
18. Dėl pritarimo Prienų krašto muziejaus dalyvavimui tarptautinio bendradarbiavimo projekte Vaida Simonaitytė
19. Dėl pritarimo projektui „Neformaliojo vaikų švietimo infrastruktūros gerinimas Prienų mieste“ Vaida Simonaitytė
20. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo investicijų projektui finansuoti Nijolė Paužienė
21. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokėjimo į savivaldybės biudžetą ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nijolė Paužienė
22. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimo Nr. T3-10 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės  2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Nijolė Paužienė
23. Dėl sutikimo įregistruoti buveinę Robertas Želvys
24. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinei mokyklai Robertas Želvys
25. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Robertas Želvys
26. Dėl patalpų ir kiemo statinių Prienuose, Vytauto g. 11, nuomos ne konkurso būdu Robertas Želvys
27. Dėl Savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties nutraukimo Robertas Želvys
28. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto panaudos Robertas Želvys
29. Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimiškųjų seniūnijų kelių ir gatvių, šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų, automobilių stovėjimo aikštelių kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ar įrengimo eiliškumo sąrašo patvirtinimo Robertas Želvys
30. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-142 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų  patvirtinimo“ pakeitimo Sandra Mekionienė
31. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-143 ,,Dėl Jiezno vaikų globos namų direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo“  pripažinimo netekusiu galios Sandra Mekionienė
32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T3-144 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Sandra Mekionienė
33. Dėl Prienų rajono savivaldybės tėvų globos netekusių vaikų socialinės globos (rūpybos) šeimoje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo Sandra Mekionienė
34. Dėl Prienų rajono savivaldybės  tarybos  2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-41 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios Virginijus Slauta
35. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo Virginijus Slauta
36. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro  2017 m. veiklos programos patvirtinimo Virginijus Slauta
37. Dėl Prienų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo Virginijus Slauta
38. Dėl Prienų rajono savivaldybės lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės sklypus, panaudojimo 2017 metų sąmatos patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
39. Dėl Prienų miesto šilumos ūkio specialiojo plano keitimo Dalia Joneliūnienė
40. Dėl Prienų rajono savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių sąrašo ir išdėstymo schemų patvirtinimo Dalia Joneliūnienė
41. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T3-257„Dėl Prienų rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko bazinės mėnesinės algos koeficiento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Romas Trakymas
PAPILDOMI KLAUSIMAI
 1. Dėl Ritos Drazdauskienės skyrimo į Prienų lopšelio- darželio ,,Saulutė“ direktoriaus pareigas Vytautė Draugelytė
 2. Dėl Jūratės Liutkuvienės skyrimo į Prienų lopšelio- darželio ,,Gintarėlis“ direktoriaus pareigas Vytautė Draugelytė
INFORMACINIAI PRANEŠIMAI
 1. Prienų rajono savivaldybės peticijų komisjijos 2016 metų veiklos ataskaita Aldona Krušinskienė
 2. Prienų rajono savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto 2016 metų veiklos ataskaita Loreta Jakinevičienė

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus perkėlimo Vytautė Draugelytė
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
 3. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
 4. Dėl Prienų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų  vadovų (išskyrus švietimo įstaigų) darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Vytautė Draugelytė
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo Violeta Gaidienė
 6. Dėl pritarimo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai Irena Tarasevičienė
 7. Dėl pritarimo Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Stasys Valančius
 8. Dėl pritarimo Prienų r. Išlaužo pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Rasa Žilinskienė
 9. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai Neringa Zujienė
 10. Dėl pritarimo Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Saulius Pūras
 11. Dėl pritarimo Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Audronė Vaicekauskienė
 12. Dėl pritarimo Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Ilona Balčiukynienė
 13. Dėl pritarimo Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Renata Liagienė
 14. Dėl pritarimo Prienų r. Stakliškių gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai Laima Nastaravičienė
 15. Dėl pritarimo Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Valentina Radzevičienė
 16. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai Audronė Raibužienė
 17. Dėl pritarimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos 2016 metų veiklos ataskaitai Irma Kačinauskienė
 18. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ 2016 metų veiklos ataskaitai Jolanta Bunevičienė
 19. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ 2016 metų veiklos ataskaitai Birutė Šuliauskienė
 20. Dėl pritarimo Prienų lopšelio-darželio „Saulutė“ 2016 metų veiklos ataskaitai Rita Drazdauskienė
 21. Dėl pritarimo Prienų r. Jiezno muzikos mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Aida Pūraitė-Jankauskė
 22. Dėl pritarimo Prienų meno mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Rasa Staliūnienė
 23. Dėl pritarimo Prienų r. Veiverių Antano Kučingio meno mokyklos 2016 metų veiklos ataskaitai Mindaugas Labanauskas
 24. Dėl pritarimo Prienų pedagoginės psichologinės tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai Angelė Vasiliauskienė
 25. Dėl pritarimo Prienų švietimo centro 2016 metų veiklos ataskaitai Danutė Stankevičienė
 26. Dėl Prienų meno mokyklos organizuojamų festivalių dalyvio mokesčio dydžio nustatymo Laimutė Jančiukienė
 27. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-2 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Laimutė Jančiukienė
 28. Dėl Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo Laimutė Jančiukienė
 29. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Džiuljeta Čepeliauskienė
 30. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl patalpų, nuosavybės teise priklausančių Prienų rajono savivaldybei, perdavimo patikėjimo teise“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
 31. Dėl pastato ir kiemo statinių Prienuose, Kranto g. 8, nuomos ne konkurso būdu Džiuljeta Čepeliauskienė
 32. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono  savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
 33. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos Džiuljeta Čepeliauskienė
 34. Dėl Prienų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties pratęsimo Džiuljeta Čepeliauskienė
 35. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T3-94 „Dėl Prienų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo Dainius Sodaitis
 36. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-99 „Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių statuso patvirtinimo“ papildymo Dainius Sodaitis
 37. Dėl Prienų rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo Dainius Sodaitis
 38. Dėl  pritarimo teikti tęstinio aktyvaus gydymo paslaugas viešojoje įstaigoje Prienų ligoninėje Virginijus Slauta
 39. Dėl laisvos valstybinės žemės sklypo Veiverių sen., Skriaudžių k., Ežero g., pripažinimo būtinu visuomenės poreikiams  ir jo įtraukimo į neprivatizuotinų sklypų sąrašą Dalia Joneliūnienė
 40. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2016 m. melioracijos remonto darbams panaudotų lėšų ataskaitos ir 2017 m. melioracijai skirtų lėšų paskirstymo patvirtinimo Donatas Šimukonis
Informacinis pranešimas
Etikos komisijos 2016 m. veiklos ataskaita Loreta Jakinevičienė

Eil. Nr. Sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
 1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitos Egidijus Visockas
 2. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T3-1 „Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
 3. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T3-109 „Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pakeitimo Vytautė Draugelytė
 4. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2017 metų veiklos programos patvirtinimo Arūnas Vaidogas
 5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos  2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T3-17 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T3-44 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo, naudojimo ir perskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios Rimvydas Zailskas
 6. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo Donatas Šimukonis
 7. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko delegavimo į Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę Donatas Šimukonis
 8. Dėl Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos ir Prienų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo Ilona Ramanauskienė
 9. Dėl Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje 2017 m. sausio 4 d. teikimo Nr. 7-1 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-267 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 3 punkto pakeitimo“ Ilona Ramanauskienė
 10. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto  patvirtinimo Nijolė Paužienė
 11. Dėl Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo Džiuljeta Čepeliauskienė
 12. Dėl Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo ir Prienų rajono savivaldybės materialiojo turto viešo nuomos konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo Džiuljeta Čepeliauskienė
 13. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn Džiuljeta Čepeliauskienė
 14. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Prienų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Prienų Justino Marcinkevičiaus viešajai bibliotekai Džiuljeta Čepeliauskienė
 15. Dėl turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai  Prienų ligoninei Džiuljeta Čepeliauskienė
 16. Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos Džiuljeta Čepeliauskienė
 17. Dėl valstybės turto nurašymo Džiuljeta Čepeliauskienė
 18. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T3-265 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Prienų rajono  savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo Džiuljeta Čepeliauskienė
 19. Dėl Prienų rajono savivaldybės būstų pardavimo ir kainų patvirtinimo Aušra Žiurauskaitė
 20. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 m. viešųjų darbų programos ir viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo Antanas Bartusevičius
 21. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T3-141 „Dėl Paramos mirties atveju skyrimo ir mokėjimo iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Sandra Mekionienė
 22. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo Sandra Mekionienė
 23. Dėl Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo Sandra Mekionienė
 24. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. T3-107 „Dėl siūlymo panaikinti ir nustatyti gyvenamąsias vietoves, suteikti joms pavadinimus ir nustatyti jų teritorijų ribas“ pakeitimo Dalia Joneliūnienė
Informacinis pranešimas:
Informacija apie Kauno regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimą 2016 m. ir programos veiksmų įgyvendinimo grafiką 2017–2019 m. (priedas) Donatas Šimukonis