Laisvės a. 12, Prienai (Skyriaus nuostatai)

Pareigos

Vardas, pavardė
Kabinetas
Veikla

Vedėja

Ingrida Laurinaitienė
[email protected]
tel: +370 319 61 118

209

Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, atlieka funkcijas susijusias su buhalterine apskaita, jos organizavimu ir tvarkymu.

Organizuoja Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“ nuostatų įgyvendinimą.

Organizuoja Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

Užtikrina kompetencijos klausimais rengiamų dokumentų valdymą, naudojimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą vadovaudamasis LR teisės aktais.

Tvarko Skyriaus informaciją ir duomenis Savivaldybės interneto svetainėje.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Skyriaus kompetencijos klausimais nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos padalinių paklausimus ir rengia jiems atsakymus skyriaus veiklos klausimais.

Skyriaus kompetencijos klausimais rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus.

Pagal Skyriaus kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą, surašo administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas.

Pagal Skyriaus kompetenciją atlieka valstybės biudžeto lėšų valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti skaičiavimą ateinantiems metams ir pateikia Savivaldybės administracijos Finansų skyriui bei atitinkamai ministerijai pagal poreikį;.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.


Vyriausioji specialistė

Vijoleta Varkalienė
[email protected]
tel: +370 319 61 162

209

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

tvarko savivaldybės administracijos kasinių išlaidų apskaitą;

sudaro biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitas;

tvarko valstybės deleguotų funkcijų apskaitą, sudaro jų ataskaitas;

tvarko statybos ir melioracijos darbų atsiskaitymų knygas;

tvarko melioracijos darbų apskaitą, teikia statistines ataskaitas;

tvarko melioracijos įrenginių statybos ir rekonstrukcijos objektų išlaidų apskaitą;

tvarko Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialaus turto apskaitą;

sudaro Valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto ataskaitas;

dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes;

suveda Prienų rajono žemės ūkio bendrovių metinių finansinių ataskaitų duomenis ir teikia Žemės ūkio ministerijai bei kitoms institucijoms;

sudaro programos sąmatas ir apskaito gautas lėšas pagal Sveikatos fondo ir kelių programų projektus iš valstybės ir savivaldybės biudžetų;

priima projektuose dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų ataskaitas;

veda kontrolės ir audito tarnybos lėšų apskaitą, rengia balansus ir teikia ataskaitas;

suveda kontrolės ir audito tarnybos tarpusavio operacijų informaciją, finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikia eliminavimo duomenis į VSAKIS duomenų sistemą.

tinkamai saugo dokumentus, pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą, kiek tai susiję su pavestu darbu.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto išlaidų sąmatų sudarymui;

būti pareigingas, darbštus, kelti kvalifikaciją;

turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą.


Vyriausioji specialistė

Agnė Motiejūnienė
[email protected]
tel: +370 319 61 139

228

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

atlieka nemokamo vaikų pavėžėjimo apskaitą;

išduoda mėnesinius ir vienkartinius nemokamo pavėžėjimo bilietus mokykloms;

priima ir išduoda mokinio, bevariklio transporto vairuotojo pažymėjimus ir veda jų apskaitą;

sudaro programų sąmatas ir apskaito sporto, jaunimo, asociacijų, aplinkos apsaugos ir kitų programų priemonėms iš savivaldybės biudžeto, valstybės biudžeto ir kitų šaltinių pavedimų vykdymui skirtas lėšas;

priima projektuose dalyvaujančių įstaigų ir organizacijų ataskaitas ;

sudaro jų suvestines ir atsiskaityto finansuojančioms organizacijoms;

sudaro programos sąmatas ir apskaito gautas lėšas pagal programų projektus Švietimo skyriaus veiklai vykdyti;

tvarko pavedimų lėšų apskaitą;

atsiskaito finansuojančioms organizacijoms;

tvarko centralizuotai perkamų ir nemokamai gaunamų mokyklinių vadovėlių, bei mokyklinės dokumentacijos apskaitą;

išrašo sąskaita faktūras mokyklinei dokumentacijai;

dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijose;

tvarko seniūnijų kasinių ir faktinių išlaidų apskaitą;

tvarko privatizavimo fondo lėšų apskaitą, rengia balansus ir teikia ataskaitas;

suveda privatizavimo fondo ir savivaldybės administracijos tarpusavio operacijų informaciją, finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikia eliminavimo duomenis į VSAKIS duomenų sistemą.

tinkamai saugo dokumentus, pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą, kiek tai susiję su pavestu darbu;

savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pavaduoja skyriaus vedėją;

vykdo kitus teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus;

priima tarybos narių ataskaitas apie lėšų panaudojimą.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti susipažinusęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto išlaidų sąmatų sudarymui;

būti pareigingas, darbštus, kelti kvalifikaciją;

turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą.


Vyriausioji specialistė

Birutė Mekionienė
[email protected]
tel: +370 319 61 189

207

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

rašo ir pateikia banko įstaigoms mokamuosius pavedimus bei dokumentus sąskaitų atidarymui ir parašų keitimui;

tvarko savivaldybės administracijos automobilių kelionės lapų apskaitą, kontroliuoja kelionės lapų pildymą, degalų gavimą ir sunaudojimą;

tvarko telefono ryšių išlaidų apskaitą ir vykdo kontrolę pagal patvirtintus limitus;

tvarko debitorių ir kreditorių apskaitą;

tvarko komandiruočių apskaitą;

ruošia ir teikia paraiškas finansų skyriui gautinoms finansavimo sumoms;

išduoda įgaliojimus prekinėms – materialinėms vertybėms gauti ir kontroliuoja atsiskaitymą už įgaliojimų panaudojimą;

dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes;

tvarko kreditan įsigytų gyvenamųjų namų ir butų kreditų grąžinimo apskaitą;

formuoja ir ruošia archyvui banko operacijų vykdymo dokumentų bei jų priedų bylas;

organizuoja periodinių leidinių prenumeratą;

veda iš savivaldybės nuomininkų gautų įplaukų už teikiamas komunalines paslaugas apskaitą;

suveda savivaldybės administracijos tarpusavio operacijų informaciją, finansinių ataskaitų rinkinius ir pateikia eliminavimo duomenis į VSAKIS duomenų sistemą;

savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, pavaduoja Buhalterijos skyriaus vyriausiąjį specialistą;

vykdo kitus teisės aktų nustatyta tvarka suteiktus jai įgaliojimus bei pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto išlaidų sąmatų sudarymui;

būti pareigingas, darbštus, kelti kvalifikaciją;

turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą.


Vyriausioji specialistė

Ramunė Oleškevičienė
[email protected]
tel: +370 319 61 139

228

Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:

tvarko tikslinių lėšų apskaitą;

tvarko pavedimų lėšų apskaitą;

tvarko iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gaunamų lėšų apskaitą;

tvarko telefono ryšių išlaidų apskaitą ir vykdo kontrolę pagal patvirtintus limitus;

dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes;

formuoja ir ruošia archyvui banko operacijų vykdymo dokumentų bei jų priedų bylas;

Vyresnysis buhalteris turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto

išlaidų sąmatų sudarymui;

būti pareigingas, darbštus, kelti kvalifikaciją;

turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą.


Vyriausioji specialistė

Daiva Gudauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 189

207

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis ir kitais teisės aktais, atlieka funkcijas susijusias su darbo užmokesčio apskaičiavimu.

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniam skyriui teikia informaciją apie apdraustuosius valstybiniu socialiniu draudimu.

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Valstybinei mokesčių inspekcijai teikia mėnesinių pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijas, metinę A ir B klasės pajamų deklaraciją.

Pagal kompetenciją rengia sutarčių projektus, pasirašytinai jas derina, kontroliuoja jų vykdymą, organizuoja jų pasirašymą.

Dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje.

Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais Lietuvos Respublikos Statistikos departamentui teikia darbo apmokėjimo statistines ataskaitas DA-01 (ketvirtines);

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirtis – buhalterinės apskaitos tvarkymo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.


Vyriausioji specialistė

Zita Valkauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 185

224

Vyresnysis buhalteris vykdo šias funkcijas:

kas ketvirtį sudaro formą Nr. 2, personalinių pensijų, išmokų ir pašalpų plano įvykdymo ataskaitą –formą Nr. B-10;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro ir teikia:

– kas mėnesį – iki kito mėnesio 6 dienos mėnesio biudžeto išlaidų,skirtų priemonėms Nr.1 ir Nr.3 vykdyti, biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskatą pagal formą, patvirtintą Sutarties redakcijos 3 priede.

– kas ketvirtį ir už metus teikia Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą pagal –formą Nr.2, mėnesio, ketvirčio ir metų šalpos išmokoms administruoti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ataskaitą pagal formą, patvirtintą Sutarties redakcijos 4 priedas;

-metų,ketvirčio valstybinių pensijų, pašalpų bei kitų išmokų plano, vykdant priemones Nr. 1 ir Nr. 3,įvykdymo ataskaitą – forma Nr. B-8.

veda valstybinėms(perduotas savivaldybėms) funcijoms atlikti skirtų lėšų panaudojimą ir apskaitą;

veda gautus asignavimus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento;

priima ataskaitas iš įstaigų ir organizacijų, kurios teikia lengvatines transporto paslaugas neįgaliesiems, iš UAB „Prienų energija“ bei UAB „Prienų vandenys“, kurie teikia paslaugas rajono gyventojams ir skaičiuoja kompensacijas už patalpų šildymą,šaltą ir karštą vandenį.

rengia valstybės biudžeto lėšų poreikio skaičiavimą valstybinei (perduotai savivaldybėms) funkcijai – socialinių išmokų skaičiavimui ir mokėjimui vykdyti ateinantiems metams;

vykdo kitus teisės aktais ir rajono savivaldybės institucijų sprendimais suteiktus jam įgaliojimus bei pavedimus.

Vyresnysis buhalteris turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su buhalterine apskaita, biudžetine sandara, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto išlaidų sąmatų sudarymui;

būti pareigingas, darbštus, kelti kvalifikaciją;

turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą.


Vyriausioji specialistė

Angelė Lėckienė
[email protected]
tel: +370 319 61 144

118

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

sudaro memorialinius orderius Nr. 2 ir Nr. 6 išlaidoms, kurias administruoja Socialinės paramos skyrius;

dalyvauja inventorizuojant materialines vertybes;

sutvarko pašalpų ir šalpos pensijų žiniaraščius mokėjimui ir pateikia išmokas vykdančioms įstaigoms;

formuoja ir ruošia archyvui banko operacijų vykdymo dokumentų bei jų priedų bylas;

savivaldybės administracijos direktoriui pavedus, laikinai pavaduoja savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriaus vyriausiąjį specialistą;

veda duomenis į buhalterinę programą „Labbis“.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su buhalterine apskaita, biudžetine sandara, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto išlaidų sąmatų sudarymui;

būti pareigingas, darbštus, kelti kvalifikaciją;

turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą.


Vyriausioji specialistė (nėštumo ir gimdymo atostogos)

Monika Misevičienė
[email protected]
tel: +370 319 61 119

207

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

vykdo savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, pagal visus finansavimo šaltinius;

organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją, apskaičiuoja pagrindinių priemonių nusidėvėjimą ir nuvertėjimą bei vertės indeksavimą;

pagal nuomos ir panaudos sutartis kiekvieną mėnesį priskaito negyvenamųjų patalpų nuomos mokestį bei nuomininkams teikiamų komunalinių paslaugų išlaidas, išrašo sąskaitas – faktūras, pateikia jas nuomininkams;

tvarko specialiųjų programų lėšų apskaitą;

sudaro savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto ataskaitas;

tinkamai saugo dokumentus, pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą, kiek tai susiję su pavestu darbu.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti susipažinusęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto išlaidų sąmatų sudarymui;

būti pareigingas, darbštus, kelti kvalifikaciją;

turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą.

Vyriausioji specialistė

Magdelena Jankauskienė
[email protected]
tel: +370 319 61 119

207

Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:

vykdo savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą, pagal visus finansavimo šaltinius;

organizuoja materialinių vertybių inventorizaciją, apskaičiuoja pagrindinių priemonių nusidėvėjimą ir nuvertėjimą bei vertės indeksavimą;

pagal nuomos ir panaudos sutartis kiekvieną mėnesį priskaito negyvenamųjų patalpų nuomos mokestį bei nuomininkams teikiamų komunalinių paslaugų išlaidas, išrašo sąskaitas – faktūras, pateikia jas nuomininkams;

tvarko specialiųjų programų lėšų apskaitą;

sudaro savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio turto ataskaitas;

tinkamai saugo dokumentus, pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą, kiek tai susiję su pavestu darbu.

Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

būti susipažinusęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis, apibendrinti informaciją biudžeto išlaidų sąmatų sudarymui;

būti pareigingas, darbštus, kelti kvalifikaciją;

turėti ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą.


Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyrius

Tel. (8 319) 61 118, [email protected]

Skyriaus tikslai:

tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS):

  • Savivaldybės administracijos ir jos padalinių bei seniūnijų;
  • privatizavimo fondo;
  • Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos.

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ
VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 m. kovo 31 d.

Pareigybės pavadinimas

2021 m.

2022 m. I ketvirtis

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Darbuotojų skaičius

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Politikai

Meras

1

3733

1

3842

Mero pavaduotojas

1

3397

1

3492

Tarybos narys

12

42,11

12

57,48

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

Mero patarėjas

1

2228

1

2542

Tarybos sekretorė

1

1874

1

2000

Administracijos direktorius

1

3438

1

3548

Administracijos direktoriaus pavaduotojas

1

3320

1

3448

Karjeros valstybės tarnautojai

Skyrių vedėjai

12

2412

12

2597

Vedėjo pavaduotojas

2

2404

2

2589

Vyriausieji specialistai

41

1649

41

1794

Seniūnai

9

2064

9

2197

Seniūnų pavaduotojai

9

1519

9

1698

Dirbantieji pagal darbo sutartis

Vyriausieji specialistai

24

1490

24

1599

 Archyvaras

1,5

1365

1,5

1450

 Sekretorius

2

1368

2

1465

Specialistai

5

1044

5

1045

Socialinės paramos skyriaus specialistai seniūnijose

8

1413

8

1495

Žemės ūkio ir kaimo plėtros
specialistai seniūnijose

8

1303

8

1430

Darbininkai

24,5

683

24,5

755

Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierė

1

3319

1

3452

Vyriausioji patarėja

1

2127

1

2305

Vyresnioji patarėja

1

2126

1

2326

Informacija apie Prienų rajono savivaldybės administracijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu (patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480).

Paaiškinimai

DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL SUTARTIS

Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 177 Eur., o nuo 2022 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 181 Eur.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 642 Eur. Nuo 2022 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga 730 Eur.
Daliai darbuotojų dėl išaugusio darbo krūvio (pavyzdžiui, vietoje kelių žmonių liko dirbti vienas) už skubių ir sudėtingų užduočių vykdymą buvo skirti priedai prie algos.

Atsižvelgiant į 2021 metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklių įvykdymą,  2022 metams nustatyta pareiginės algos kintamoji dalis.

VALSTYBĖS TARNAUTOJAI:

Valstybės tarnautojų, valstybės politikų, nuo 2021 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 177 Eur., o nuo 2022 m. sausio 1 d. nustatytas pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis 181 Eur.
Daliai darbuotojų darbo užmokestis padidėjo dėl:

Priedo už darbo stažą –iki 2018-12-31 pagal Valstybės tarnybos įstatymą valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 3% pareiginės algos už kiekvienus trejus tarnybos valstybei metus. Nuo 2019-01-01 valstybės tarnautojams priedą už tarnybos stažą sudaro 1% pareiginės algos už kiekvienus tarnybos Lietuvos valstybei metus. Šio priedo suma negali viršyti 30% pareiginės algos.

Darbuotojams, Prienų rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisija suteikė aukštesnį pareiginės algos koeficientą.

Buhalterios skyriaus vedėja Ingrida Laurinaitienė