Vicemero funkcijos

1. Koordinuoja Savivaldybės ir jos įstaigų vykdomą socialinę veiklą, teikia merui informaciją apie socialinės srities sprendimų, socialinių būstų priežiūros politikos įgyvendinimą.
2. Analizuoja, sistemina ir pristato merui informaciją apie rajone vykdomą visuomenės sveikatos priežiūros plėtojimą, prevencinių sveikatos ir sveikos gyvensenos programų įgyvendinimą.
3. Analizuoja jaunimo politikos formavimo veiklą, jaunimo užimtumo programos įgyvendinimą, teikia merui informaciją ir pasiūlymus dėl jaunimo politikos strategijos tobulinimo.
4. Vykdo Savivaldybės ir jos įstaigų interneto svetainių priežiūrą, teikia merui pasiūlymus dėl jų tobulinimo, informuoja apie juose teikiamos informacijos ir galiojančių teisės aktų reikalavimų neatitikimus.
5. Apdoroja su korupcijos prevencija susijusią informaciją, analizuoja ir teikia pasiūlymus merui dėl su korupcijos prevencija susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo, veiklų tobulinimo.
6. Rengia ir teikia pasiūlymus merui su priežiūra, kontrole ir viešąja tvarka susijusiais klausimais.
7. Koordinuoja Savivaldybės administracijos veiklą informacinių technologijų ir civilinės saugos organizavimo srityje.
8. Analizuoja ir teikia merui informaciją, kaip užtikrinamas Savivaldybės teisių ir teisėtų interesų gynimas, pirminės teisinės pagalbos teikimas, formuojama personalo valdymo politika.
9. Koordinuoja, kaip vykdomas darnios teritorijų planavimo ir užstatymo politikos įgyvendinimas, apibendrina ir teikia merui informaciją apie vykdomas teritorijų planavimo ir apleistų statinių priežiūros procedūras.
10. Mero pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
11. Mero pavedimu rengia su jo veikla susijusius dokumentus.
12. Mero pavedimu dalyvauja sudaromų komisijų ar darbo grupių veikloje.
13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.