Prienų rajono savivaldybės administracija  skelbia konkursą karjeros valstybės tarnautojo – rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms:Lygis:  A .Kategorija: 8.Specialieji reikalavimai:būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su kaimo plėtra, žemės ūkiu bei melioracija, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;žinoti rajono teritorijoje esančius pagrindinius melioracijos ir hidrotechnikos įrenginius, jų paskirtį, funkcijas, naudojimo ir priežiūros taisykles;sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles; raštvedybos bei archyvavimo tvarką;turėti  aukštąjį universitetinį  arba jam prilygintą išsilavinimą hidrotechnikos srityje;mokėti dirbti kompiuteriu;   būti pareigingas, darbštus, komunikabilus, sąžiningas ir iniciatyvus.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus:  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu,  pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3  punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 125 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu : 8 ~ 319 6 11 07, el. p. vytaute@prienai.lt