KORUPCIJOS PREVENCIJA – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Lietuvos korupcijos žemėlapio duomenimis, savivaldybės vis dar patenka tarp labiausiai korumpuotų institucijų Lietuvoje. Kas penktas šalies gyventojas prisipažįsta savivaldybėse mokėjęs kyšį. Sprendžiant šią problemą ypač svarbi savivaldybių pozicija ir aiški politika dovanų atžvilgiu.

Prienų rajono savivaldybė pasisako prieš kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimą, piktnaudžiavimą oficialiais įgaliojimais, sukčiavimą, turto pasisavinimą ar iššvaistymą, tarnybos paslapties atskleidimą, komercinės paslapties atskleidimą ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Todėl į Antikorupcinės programos įgyvendinimą būtina įtraukti ir gyventojus. Jie geriausiai žino, kurios sritys ar lygmenys yra labiausiai korumpuoti. Visuomenei turi būti suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę ir pasiūlymus. Todėl raginame Jus pranešti apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, veiksmus, kurie sudarytų tarnybinio nusižengimo ar darbo drausmės pažeidimo sudėtį, nederamą ar nemandagų ir neteisišką Savivaldybės darbuotojų elgesį su Jumis.

Kviečiame informuoti Prienų rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisiją (toliau – Komisija) apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Prienų rajono savivaldybėje (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, papirkinėjimas ir pan.).

Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens arba jo įgalioto atstovo. Trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Antikorupcijos komisijos nariai ir nuostatai
Rima Zablackienė Prienų rajono savivaldybės tarybos narė (komisijos pirmininkė),
el. p. [email protected], tel. 8 659 98715
Rasa Alaburdienė Prienų „Revuonos“ bendruomenės narė
Deividas Dargužis Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
Vaidotas Karvelis Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
Cezaras Pacevičius Prienų rajono savivaldybės tarybos narys
Dovilė Ručytė Prienų rajono savivaldybės tarybos narė
Larisa Šaltienė asociacijos „Iš idėjos“ narė
Vidas Šiupšinskas Jiezno miesto bendruomenės narys
Simona Vaicekauskaitė–Šalčė Prienų rajono savivaldybės tarybos narė
Komisijos nuostatai
  • Veiklos ataskaitos
  • Antikorupcijos komisijos tyrimai
Už antikorupcinės aplinkos kūrimą atsakingas asmuo Bendrojo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Paurienė
Kabinetas
Telefonas (8 622) 98 079
El. paštas [email protected]

Puslapis ruošiamas

Bendra informacija – Prienų rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prenevcijos įstatymo 8 spraipsniu, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 16 straipsniu, Teisės  aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis   Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243  „Dėl Teisės   aktų   projektų  antikorupcinio  vertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka

Bendroji informacija

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas yra AKTUALUS TĘSTINIS (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu); pateikti/patikslinti/papildyti deklaraciją reikia nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 KALENDORINIŲ DIENŲ po išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba deklaruotinų duomenų pasikeitimo; tikslinti deklaraciją reikia anksčiau teiktos deklaracijos pagrindu. Pagal naująją tvarką, kaip ir anksčiau, išlieka būtinybė visuomet nurodyti visas savo ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio darbovietes bei pareigas. Tarp privalomų deklaruoti duomenų (nepriklausomai nuo to, ar jie kelia interesų konfliktą) išlieka ir dalyvavimas juridiniame asmenyje. Keičiasi tai, kad nuo šiol bus privalu deklaruoti tik tuos juridinius asmenis, kurių veiklai deklaruojantysis bei jo ar jos antroji pusė gali daryti lemiamą įtaką akcijų suteikiamais balsais ar turimomis dalyvio teisėmis. Šiuo metu įsteigtas Privačių interesų registras (toliau – PINREG), kurio valdytoja ir tvarkytoja yra Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Nusišalinimai ir nušalinimai

Svarbi informacija visiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, susijusiems su viešaisiais pirkimais. Deklaravimo pareigą nuo 2020-01-01 turi ir visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai. Nepateikę deklaracijos, neturės teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Nuo 2021 m. sausio 1d. įsigalioja Lobistinės veiklos įstatymo pakeitimai pagal kuriuos BŪTINA deklaruoti susitikimą su lobistu jei jo metu jums buvo daryta įtaka dėl konkretaus teisės akto.

Gerbiamieji interesantai, Prienų rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) siekia sukurti įstaigoje aplinką, kurioje nebūtų vietos korupcijai, todėl prašome laikytis šių rekomendacijų:

  • Nesiūlykite Administracijos darbuotojams jokių dovanų ar kitokio atlygio – jiems yra mokamas darbo užmokestis už tai, kad Jus aptarnautų profesionaliai, mandagiai, laiku ir kokybiškai;
  • Administracijos darbuotojams draudžiama priimti bet kokias dovanas, išskyrus teikiamas pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas bei reprezentacines dovanas;
  • Administracijos darbuotojai privalo vykdyti įstatymų reikalavimus, todėl nebandykite paveikti jų sprendimų siūlydami atlygį (dovaną, paslaugą, pinigus, dovanų čekius ir pan.). Toks neteisėtas atlygis yra laikomas kyšiu;
  • Siūlymas paimti kyšį ar tarpininkavimas tokioje veikoje, kaip ir jo davimas, pažadas ar susitarimas priimti kyšį, užtraukia baudžiamąją atsakomybę;
  • Nepalikite Administracijos darbuotojams jokių dovanų, „lauknešėlių“ ir pan., nes apie paliktą neteisėtą atlygį ar bandymus papirkti darbuotojai privalo pranešti Administracijos vadovybei ir teisėsaugos institucijoms;
  • Jeigu Administracijos darbuotojas su Jumis elgiasi nemandagiai ir nekorektiškai, laiku nesuteikia Jums aktualios informacijos, vilkina Jūsų prašymo ar skundo nagrinėjimą, nedelsdami informuokite žodžiu ar raštu jo tiesioginį vadovą ar už korupcijos prevenciją Administracijoje atsakingą darbuotoją tel. 8 622 98079;
  • Jeigu Administracijos darbuotojas provokuoja ar reikalauja tiesiogiai ar užuominomis iš Jūsų atlygio už jam patikėtų pareigų atlikimą ar neatlikimą bei prašo atlikti kitus neteisėtus veiksmus, nedelsdami informuokite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą tel. (8 5) 266 3333 ar policiją tel. 112.

Prašome Jūsų su Administracijos darbuotais elgtis korektiškai ir mandagiai, neįžeidinėti, neprovokuoti jų ir neversti pažeisti nustatytų elgesio taisyklių.