Kapinių prižiūrėtojai ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja kapinių apžiūrą. Nustačius, kad kapavietė yra neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį arba palieka lentelę su įspėjimu, kad būtina sutvarkyti kapavietę, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas raštu informuoja Prienų rajono savivaldybės administraciją apie galbūt neprižiūrimą kapavietę.

Netvarkomų kapaviečių apžiūrą organizuoja, sprendimus dėl kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir dėl kapaviečių identifikavimo priima Prienų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija (toliau – Komisija). Komisija ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo interneto svetainėje dienos priima sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete.

Susiję dokumentai:
Kapinių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.331689/asr

Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45b847305fba11e79198ffdb108a3753/bOVLLEjFaK

UAB “Prienų butų ūkis” – tel. (8 319) 53 680; poilsio ir švenčių dienomis – tel. 8 618 13775

Balbieriškio seniūnija – tel. (8 319) 59 130, 8 616 92314

Jiezno seniūnija – tel. (8 319) 57 230, 8 616 74 811

Pakuonio seniūnija – tel. (8 319) 43 338, 8 616 92305

Stakliškių seniūnija – tel. (8 319) 45 592, 8 616 92312

Išlaužo seniūnija – tel. (8 319) 48 517, (8 616) 92304

Naujosios Ūtos seniūnija – tel. (8 319) 41 714, 8 616 92306

Šilavoto seniūnija – tel. (8 319) 41 331, 8 616 92309

Veiverių seniūnija – tel. (8 319) 68 110, (8 616) 92310