Kapinių prižiūrėtojai ne rečiau kaip kartą per metus organizuoja kapinių apžiūrą. Nustačius, kad kapavietė yra neprižiūrima ilgiau kaip metus, kapinių prižiūrėtojas raštu įspėja už jos priežiūrą atsakingą asmenį arba palieka lentelę su įspėjimu, kad būtina sutvarkyti kapavietę, ir nurodo kapavietės nesutvarkymo pasekmes. Jeigu per metus nuo įspėjimo kapavietė nesutvarkoma, kapinių prižiūrėtojas raštu informuoja Prienų rajono savivaldybės administraciją apie galbūt neprižiūrimą kapavietę.

Netvarkomų kapaviečių apžiūrą organizuoja, sprendimus dėl kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir dėl kapaviečių identifikavimo priima Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Kapaviečių pripažinimo neprižiūrimomis ir kapaviečių (kapų) identifikavimo komisija (toliau – Komisija). Komisija ne anksčiau kaip po 2 metų ir ne vėliau kaip po 3 metų nuo duomenų apie galbūt neprižiūrimą kapavietę paskelbimo interneto svetainėje dienos priima sprendimą dėl kapavietės pripažinimo neprižiūrima kapaviete.

Susiję dokumentai:
Kapinių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“;
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.331689/asr

Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklės, patvirtintos Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-185 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45b847305fba11e79198ffdb108a3753/bOVLLEjFaK

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ KAPINIŲ SĄRAŠAS

Dėl leidimo kasti duobę ir laidoti civilinėse kapinėse Birštono sav. teritorijoje Škėvonių k. išdavimo galima pasiteirauti tel. (8 319) 53 680; poilsio ir švenčių dienomis – tel. 8 618 13775. Kapinių informacijos ir duomenų valdymo sistema: