Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius tel. (8 319) 61 160, mob. 8 655 56910, el. p. [email protected] Seniūnijų žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų darbo laikas I-IV 8.00-17.00, V 8.00-15.45 Pakuonio seniūnijoje žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas dirba: I, II, III Ašmintos daugiafunkciniame centre žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistas dirba: IV

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų atlikimo 2023 metais grafikas

 

Ką daryti ūkininkams, kurie negali išlaikyti posėlio 8 savaites

Ūkininkai, kurie dėl nepalankių oro sąlygų ir atidėto posėlio sėjos termino nespės išlaikyti posėlį pagal reikalavimus 8 savaites dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių, galės kreiptis į NMA dėl sankcijų netaikymo.

Atsižvelgiant į šiais metais šalyje susidariusias išskirtinai nepalankias oro sąlygas, posėlio sėjos terminas buvo atidėtas iki rugsėjo 1 d.

Vertinant tai, kad po pagrindinių kultūrų derliaus nuėmimo ir vėliau pasėjus posėlį dalis ūkininkų nespės įgyvendinti posėliui keliamų reikalavimų išlaikyti posėlį ne mažiau kaip 8 savaites, Žemės ūkio ministerija kreipėsi į Europos Komisiją (EK) išaiškinimo, ar ūkinininkai posėlį galėtų išlaikyti trumpiau, kad spėtų laiku pasėti žieminius javus.

EK patvirtino galimybę taikyti force majeure ir išimtinių aplinkybių nuostatas. Šios nuostatos turi būti taikomos neviršijant to, kas tikrai būtina, atsižvelgiant į force majeure ir išimtinių aplinkybių, su kuriomis susiduria ūkininkai, pobūdį.

Todėl kiekvienu individualiu atveju ūkininkai, kurie posėlio negali išlaikyti 8 savaites dėl force majeure ar išimtinių aplinkybių, per 15 darbo dienų turėtų pranešti NMA apie tokias aplinkybes ir pateikti įrodančius dokumentus. Įvertinus pateiktus dokumentus, už šio termino nesilaikymą sankcijos gali būti netaikomos.

Augalų ir (arba) pasėlių draudimo reikalus ūkininkai galės sutvarkyti paprasčiau.

Kreipiantis dėl dalinės draudimo įmokos kompensacijos  jiems nebereikės pateikti trijų draudimo įmonių draudimo pasiūlymų, kuriuos vertina savivaldybių administracijos specialistai.

Pakeistos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimu, įgyvendinimo taisyklės leis pareiškėjams, draudimo įmonėms, savivaldybių ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos specialistams sumažinti administracinę naštą panaikinant pirkimo procedūras,  paramos gavėjų draudimo įmokų sumos kompensuojamąją dalį apskaičiuojant pagal didžiausius draudimo įmokų įkainius 1 ha deklaruoto ploto pagal pasėlių ir (arba) augalų rūšis.

Kompensavimo intensyvumas nesikeičia ir išlieka iki 70 proc. tinkamos finansuoti draudimo įmokų sumos. Avanso intensyvumas taip pat nesikeičia ir išlieka 70 proc. apskaičiuotos paramos sumos.

Dokumentus paramai gauti jau galima teikti savivaldybių administracijoms. Dokumentai savivaldybės, kurioje įregistruota žemės ūkio valda, administracijai teikiami: el. paštu (pasirašyti pareiškėjo kvalifikuotu elektroniniu parašu), asmeniškai, registruotu paštu ar per įgaliotą asmenį.

Pagrindinės sąlygos ir reikalavimai

 • Kompensacijos gali kreiptis žemės ūkio veikla užsiimantys fiziniai asmenys, savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei valdą, ir juridiniai asmenys, savo vardu įregistravę valdą.
 • Kartu su paramos paraiška savivaldybei pateikiama draudimo paraiška ir vienas draudimo pasiūlymas.
 • Draudimo įmokos draudimo įmonei sumokamos tik po paramos paraiškos pateikimo savivaldybei dienos.
 • Draudimo sutartis (liudijimas), mokėjimą patvirtinantys ir kiti dokumentai gali būti pristatomi savivaldybei dviem etapais: nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d., dokumentai teikiami avansui gauti; nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 15 d. dokumentai teikiami likusiai (jei buvo teikta avansui) daliai arba visai paramos sumai gauti.
 • Pagal draudimo sutartį, pasirašomą ne ilgesniam kaip vienam augalų vegetacijos laikotarpiui, numatomi padengti nuostoliai, kai dėl stichinės sausros ir (arba) iššalimo sunaikinama daugiau kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų kalendorinių metų laikotarpio produkcijos (vidutinė metinė trejų metų produkcija apskaičiuojama pagal tos savivaldybės, kurioje įregistruota pareiškėjo žemės ūkio valda, vidutinį metinį praėjusių trejų metų produkcijos rūšies derlingumą tonomis iš hektaro. Ši informacija skelbiama Lietuvos statistikos departamento svetainėje).

2021 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką nauji dydžiai 2021-12-10 Nuo klimato reiškinių nukentėjusiems dar liko 1,6 mln. eurų lėšų lengvatinėmis paskoloms iki metų pabaigos Nacionalinė plėtros įstaiga UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) informuoja, kad lengvatinių paskolų teikimas pagal priemonę „Paskolos nukentėjusiems nuo nepalankių klimato reiškinių“ artėja prie pabaigos. Jos bus teikiamos iki 2021 m. gruodžio 31 d., o 1,6 mln. eurų jų dar teikia priemonės įgyvendinime dalyvaujančios Lietuvos centrinės kredito unijos (LKU) narės. Plačiau čia. Žemės ūkio ir miškininkystės kvitų knygelių platinimo tvarkos pakeitimai Vadovaujantis Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymu, trumpalaikės ar vienkartinės žemės ūkio ir miškininkystės paslaugos, kurioms teikti nereikalingi specialūs įgūdžiai, kvalifikacija ir leidimai, gali būti teikiamos pagal žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo kvitą. Šie paslaugų kvitai susegti į paslaugų kvitų knygeles po 50 vnt. (toliau – paslaugų kvitų knygelės). Nuo minėto įstatymo priėmimo 2013 metais, žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų blankų gamybą ir pardavimą vykdė Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Sodra). Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai, iš anksto sumokėję už paslaugų kvitų knygeles, galėjo jas atsiimti teritoriniuose Sodros skyriuose. Siekiant atsisakyti Sodrai nebūdingos funkcijos − žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvitų blankų gamybos ir pardavimo, 2021 m. gegužės 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymo Nr. XI-2411 2 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-298, kuris įsigaliojo nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų kvito blankų gamybą ir pardavimą vykdys ne Sodra, o valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC). Todėl nuo šių metų rugsėjo 1 d. žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų gavėjai, iš anksto sumokėję ŽŪIKVC už paslaugų kvitų knygeles, gali jas gauti registruotu laišku paštu arba atsiimti jas asmeniškai ŽŪIKVC būstinėje, adresu V. Kudirkos g. 18, Vilniuje. Detalesnę informaciją apie paslaugų kvitų knygelių įsigijimą galite rasti ŽŪIKVC interneto tinklalapyje https://www.vic.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-kvitu-knygeliu-pardavimas/.  Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninių apžiūrų atlikimo 2021 metais grafikas Ūkininkai ir mažos įmonės vėl gali gauti išimtinę laikinąją valstybės paramą Nuo COVID-19 krizės ypač nukentėję ūkininkai, labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, kurios pernai negavo išimtinės valstybės laikinosios paramos, šiemet galės ją gauti. Planuojama, kad paraiškos bus renkamos nuo balandžio 28 d. iki gegužės 14 d. Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonė „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir mažoms bei vidutinėms įmonėms (MVĮ), kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“ skirta teikti skubią laikinąją pagalbą labiausiai nuo krizės nukentėjusiems ūkininkams (fiziniams ir juridiniams asmenims) ir mažoms įmonėms, neatsižvelgiant į jų teisinę formą. Taip pat – fiziniams asmenims, savarankiškai vykdantiems veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravusiems individualią veiklą. Žemės ūkio ministrui pakeitus priemonės įgyvendinimo 2021 metais taisykles, šiemet į paramą galės pretenduoti dar daugiau pareiškėjų: maisto gamintojai, negavę paramos pagal šią priemonę; specializuoti daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkiai; ūkiai, gaunantys pajamų iš gyvulininkystės. Šiemet taikoma ta pati skaičiavimo metodika ir toks pats paramos dydis, kaip ir pareiškėjams, teikusiems paraiškas 2020 m. Didžiausia paramos suma negalės viršyti 7 tūkst. Eur vienam žemės ūkio subjektui ir 18 tūkst. Eur MVĮ. Parama maisto gamintojams ir daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės sektoriams apskaičiuojama pagal darbuotojų skaičių. Šiems pareiškėjams paramos suma bus mažinama gautos subsidijos pagal Užimtumo įstatymą suma. Ūkiams, gaunantiems pajamų iš gyvulininkystės, parama bus apskaičiuojama atsižvelgiant į ūkio veiklos ekonominį dydį, pagal ūkyje laikomų ūkinių gyvūnų skaičių, išreikštą sąlyginiais gyvuliais. Gyvulininkystės ūkiams paramos suma bus mažinama gautos valstybės pagalbos dėl COVID-19 suma. Paraiškos bus priimamos savivaldybėse. Parama turės būti išmokėta ne vėliau kaip iki š. m. gruodžio 31 d. Svarbu tai, kad ją galės gauti iki š. m. birželio 30 d. patvirtintos paramos paraiškos. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/53d020360a6711ebbedbd456d2fb030d/asr Daugiau informacijos: Žemės ūkio skyrius, tel. (8 319) 61160, (8 319) 61163, el.p. [email protected][email protected] Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas Informuojame, kad žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo pradžia – 2021 m. balandžio 12 d. Pereinamojo Bendrosios žemės ūkio politikos laikotarpio gairės nenumato esminių pokyčių tiesioginių išmokų ar pasėlių deklaravimo srityje, tačiau naujovių yra. Atkreiptinas dėmesys, kad šiemet laukuose nebus galima palikti smulkintos ir tolygiai paskleistos žolės. Išimtis bus taikoma tik sodų ir uogynų tarpueiliams, kuriuose yra pieva. Deklaruojantys pievas ir žolinius azotą kaupiančius augalus turi žinoti, kad nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) privaloma sutvarkyti (išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius) ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Patikslinus žaliojo pūdymo apibrėžimą, įterpimui į dirvą pūdyme auginami žemės ūkio augalai turės būti pasėti einamaisiais metais. Svarbu, kad šiemet pakeisti ir patikslinti susietosios paramos už vaisius, uogas ir daržoves reikalavimai. Siekiantys gauti paramą už 3 ha ir daugiau vaisių, uogų ir daržovių auginimą atvirajame grunte, privalės mobiliąja „NMA AGRO“ programėle pateikti iš kiekvieno lauko nuotraukas, kuriose matytųsi užaugintas derlius. Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorius papildytas naujais kodais, kuriais deklaruojami mišrūs daržovių, sodų ir uogynų plotai – tokiu būdu suteikiama galimybė gauti susietąją paramą smulkiems, mišrius plotus deklaruojantiems ūkiams. Ankstinama šildomų šiltnamių įregistravimo data – juos įregistruoti kaip statinius Nekilnojamojo turto registre reikia iki einamųjų metų lapkričio 15 d. (anksčiau buvo iki gruodžio 31 d.). Sugriežtinti reikalavimai juridiniams asmenims, siekiantiems gauti jauniesiems ūkininkams skirtą išmoką. Juridinio asmens veikloje dalyvaujantys fiziniai asmenys turi būti įregistruoti Juridinių asmenų registre ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tokiu būdu nebelieka galimybės teikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai sąrašų apie fizinius asmenis, dalyvaujančius juridinio asmens veikloje. Tik šiais metais pareiškėjams, deklaruojantiems kvietrugius, kviečius, miežius, avižas, rugius, rapsus, lubinus, pupas, žirnius, kurių bendras plotas yra 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulves, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, paliekama galimybė nurodyti auginamą augalų veislę kaip “Nežinoma“. Kitais metais tokios galimybės nebebus. Atsižvelgiant į tai, augalų veislių klasifikatorius papildytas Europos veislių katalogo augalų veislėmis. Siekiant tinkamai pasiruošti įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus, pareiškėjams bus suteikta galimybė identifikuoti savo plotus pagal jų dirbimo technologiją. Pasėlių deklaravimo taisyklių nuostatos papildytos punktu, nustatančiu informacijos pateikimą apie bearimės žemės dirbimo technologijos būdu dirbamus laukus. Pareiškėjams, deklaruojantiems valstybinės žemės plotus, įvedamas reikalavimas šios žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus pateikti patikrinti seniūnijos (savivaldybės) darbuotojui. Deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir pasėlius taip pat galės atnaujinti ir duomenis apie ūkininko ūkį. Kvietimas teikti paraiškas pagal „Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles“ https://zum.lrv.lt/lt/skelbimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-laikinosios-valstybes-pagalbos-pauksciu-laikytojams-susiduriantiems-su-ekonominiais-sunkumais-del-covid-19-viruso-protrukio-administravimo-taisykles-1 Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai 2021 m. balandžio 28 d.–gegužės 14 d. laikotarpiu. Prienų r. savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius praneša apie žemės ūkio technikos registravimo bei techninės apžiūros naujoves Žemės ūkio technikos registravimo naujovės ir techninė apžiūra Žemės ūkio skyrius informuoja, kad Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-870 buvo pakeista Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarka. Nustatyta, kad žemės ūkio technikai, kuriai pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. lapkričio 4 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsiamas laikotarpiui, kol Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo. Žemės ūkio mašinų ir jų priekabų technines apžiūras pagal grafiką Prienų rajone numatoma vykdyti įprastu laiku, tai yra 2021 m. balandžio-birželio mėnesiais. Apie patvirtintą techninių apžiūrų grafiką ir rekomenduojamas technikos pristatymo techninei apžiūrai vietas informuosime atskirai. Taip pat primename, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas, kuriuo žemės ūkio technika įtraukta į taršos mokesčio mokėjimo objektus. Taršos mokestis mokamas, kai: 1. Transporto priemonė registruojama pirmą kartą Lietuvoje (registruojant naują ar įvežtą iš (užsienio). 2. Keičiasi transporto priemonės valdytojas (pavyzdžiui: prieš tai Lietuvoje eksploatuota transporto priemonė yra registruojama kito valdytojo vardu, suteikiama teisė valdyti transporto priemonę kitam asmeniui naudotojo pagrindais ir kt.). 3. Išregistruota transporto priemonė yra registruojama iš naujo. Mokestis sumokamas iki transporto priemonės registracijos Registre. Nesumokėjus mokesčio transporto priemonė neregistruojama Registre ir Registro duomenys nekeičiami. Taršos mokesčio mokėti nereikia, kai transporto priemonė registruojama laikinai (iki mėnesio), išsimokėjus už transporto priemonę, kai ji įsigyta išsimokėtinai, jei valdytojas nesikeičia, taip pat keičiant vardą ir (ar) pavardę, įmonės pavadinimą, keičiant valstybinio registracijos numerio ženklą. Mokestį sumokėti privaloma tais atvejais, kai transporto priemonės galia yra 71 kW ir daugiau. Transporto priemonėms, kurios pagamintos mažiau kaip prieš 5 metus, taikomas 0,4, o nuo 5 iki 10 metų technikai – 0,8 mokesčio mažinimo koeficientas. Norime atkreipti dėmesį, kad, perkant naujus traktorius, turi būti pateiktas Atitikties sertifikato originalas (pagal Reglamento (ES) Nr. 167/2013 VIII skyriaus 33 straipsnį), nes pardavėjai vis dar bando įteikti pirkėjams kopijas, o tai yra neteisėta. Prašome rajono ūkininkus prižiūrėti turimą techniką ir nevažinėti netvarkingomis transporto priemonėmis. Būkite atsakingi, saugokite save ir aplinkinius. Daugiau informacijos apie žemės ūkio technikos registravimą, technines apžiūras arba taršos mokesčio mokėjimą gali suteikti atsakingas specialistas Alvidas Rinkevičius, tel. 8 319 61164 arba el. paštu [email protected] Europoje plintantis paukščių gripas pasiekė Lietuvą Šiemet Kauno regiono ūkininkai apsisaugojo pirmieji, išmokėta beveik 3 kartus daugiau pasėlių žalų kompensacijų Dėl mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų Nuoroda į priimtą dokumentą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea13f5223a6011eb8c97e01ffe050e1c Įsakymas įsigalioja nuo 2021-03-15. Bet yra punktų, kurie įsigalioja 2021 – 2024 metų eigoje. pvz., 2021 m. lapkričio 15 d. įsigalioja tokia šiuo įsakymu nauja redakcija išdėstyto Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo 14.4 papunkčio redakcija: „14.4. laukuose mėšlas negali būti laikomas draudžiamuoju tręšti laikotarpiu, nustatytu Aprašo 17 punkte.“; 17. Draudžiama mėšlu ir (ar) srutomis tręšti dirvą nuo lapkričio 15 d. iki kovo 20 d., išskyrus Aprašo 18 punkte nustatytus atvejus. Draudžiama mėšlą ir (ar) srutas įterpti arba skleisti ant įšalusios, įmirkusios, užtvindytos, apsnigtos žemės. Informacija apie paukščių (broilerių, kalakutų) kainas Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-735 „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID–19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisyklių 5 punktu, informuojame, kad m2020 m. spalio mėn. supirktų paukščių (broilerių, kalakutų) vidutinė statistinio vieneto vertė buvo 19,35 proc. mažesnė negu 2017–2019 m. spalio mėn., o bendros Lietuvos paukščių laikytojų, pardavusių paukščius (broilerius, kalakutus) 2020 m. spalio mėn., pajamos (vertė) buvo 32,54 proc. mažesnės negu 2017–2019 m. spalio mėn. VI žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras Dėl laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams Paukščių laikytojai lapkričio 3–13 dienomis kviečiami teikti paraiškas pagal Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 3D-735. Pagalba paukščių (viščiukų broilerių ir kalakutų, auginamų mėsai) laikytojams bus mokama tuomet, jeigu 2020 m. spalio mėn. bendros vidutinės Lietuvos paukščių laikytojų pajamos už parduotus skersti paukščius pagal VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenis buvo bent 5 proc. mažesnės, palyginti su 2017–2019 m. spalio mėn. Pagalba bus teikiama paukščių augintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre nuo spalio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos (imtinai) registruota ne mažiau kaip 100 broilerių arba 20 kalakutų – bus imami to laikotarpio paskutinio registravimo duomenys. Pagalbos dydis už broilerį – 0,5 Eur, už kalakutą – 4 Eur. Paraiškos teikiamos rajono, kuriame registruota pareiškėjo valda, savivaldybės administracijai. Pareiškėjas turi pateikti dokumentus ir duomenis (įskaitant pareiškėjo buhalterinės apskaitos dokumentus ir juridinių asmenų registro duomenis), įrodančius jo tinkamumą gauti pagalbą pagal Laikinosios valstybės pagalbos paukščių laikytojams, susiduriantiems su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, administravimo taisykles (jas galima rasti čia: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/034315e0185f11ebb0038a8cd8ff585fi ). Dėl papildomos informacijos kreiptis į Žemės ūkio skyrių tel. Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė Šią savaitę pradėtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė“. Paraiškos bus renkamos rajono savivaldybėje iki lapkričio 20 d. Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių, tel. 8 347 44204. Pagal KPP priemonę paraiškas gali teikti:

 • žemės ūkio veiklos subjektai – fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
 • labai mažos ir mažos įmonės (neatsižvelgiant į jų teisinę formą, išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), užsiimančios žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu;
 • fiziniai asmenys, savarankiškai vykdantys veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravę individualią veiklą, užsiimantys Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytų žemės ūkio produktų, išskyrus žuvininkystės produktus, perdirbimu. Perdirbimo proceso rezultatas gali būti produktas, kuriam tas priedas netaikomas. Produktas turi būti skirtas maistui.

Taip pat visiems pareiškėjams taikomas reikalavimas iki 2020 m. kovo 16 d. būti įtrauktiems į bent vieną iš šių Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai iki 2020 m. spalio 19 d. Lietuvos savivaldybių administracijoms pateiktų 2020 m. kovo 16 d. viešai skelbiamų maisto tvarkymo veiklai leidimus turinčių pareiškėjų sąrašų:

 • Maisto tvarkymo subjektų sąrašą (išskyrus veterinarinį patvirtinimą turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus) – https://vmvt.lt/opendata/mtsr/;
 • Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registrą – http://vetlt1.vet.lt/vepras/;
 • Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašą –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys;
 • Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašą –https://vmvt.lt/paslaugos/valstybines-maisto-ir-veterinarijos-tarnybos-informaciniu-sistemu-viesi-duomenys/registruoti-subjektai-vykdantys-daigu-daiginima-ir-seklu-skirtu-daiginimui-gamyba-arba-prekyba.

Paramos dydis pagal KKP priemonę priklauso nuo pareiškėjo statuso ir samdomų darbuotojų kiekio.

 • žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui (vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam asmeniui;
 • žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui – 1 800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir / ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 7 000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, fiziniam asmeniui;
 • juridiniam asmeniui (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus), atitinkančiam labai mažos ir mažos įmonės statusą – 1 800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui. Skiriama ne didesnė kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui;
 • fiziniam asmeniui, savarankiškai vykdančiam veiklą pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą – 1 800 Eur dydžio išmoka.

Jeigu pareiškėjas karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 birželio 17 d. yra gavęs subsidiją pagal Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį, anksčiau nurodyta išmokos suma mažinama gautos subsidijos suma. Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Žemės ūkio skyrių, tel. Žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2019 m. pavasarį, bus teikiama parama – numatoma skirti 1,5 mln. Eur. Valstybės pagalbos schemai jau pritarė ir Europos Komisija. Nuo šalnų nukentėjusiems sodininkams – parama Sodininkystė yra didelių ir ilgalaikių investicijų reikalaujanti žemės ūkio šaka. 2019 m. Lietuvos sodai stipriai nukentėjo nuo pavasarinių šalnų. Jos nulėmė visų sodininkų sezoną – prarasta ne tik dalis derliaus, bet ir užderėję vaisiai buvo prastesnės kokybės. Siekdama prisidėti prie sodininkystės ir uogininkystės sektoriaus ekonominio gyvybingumo išsaugojimo, Žemės ūkio ministerija nusprendė perskirstyti lėšas iš kitų paramos priemonių ir 2019 metais šalnų padarytiems nuostoliams kompensuoti skirti subsidijas. Europos Komisija jau pritarė ir ŽŪM parengtoms paramos nuo 2019 m. šalnų nukentėjusiems sodininkams teikimo taisyklėms. Į savivaldybių žemės ūkių skyrius 2019 m. iš viso kreipėsi 260 sodininkų. Vilkaviškio rajone nuo šalnų nukentėjo 20 pareiškėjų, Alytaus raj. – 4, Varėnos raj. – 5, Druskininkų sav. – 4, Birštono sav. – 8, Jonavos raj. – 2, Kaišiadorių raj. – 1, Kauno raj. – 15, Kėdainių raj.– 7, Prienų raj. –  8, Raseinių raj. – 5, Skuodo raj.– 1, Marijampolės sav.– 13, Kalvarijos sav. –  9, Kazlų Rūdos sav. – 2, Šakių raj. – 9, Biržų raj. –  28, Panevėžio raj. – 3, Pasvalio raj.– 9, Rokiškio raj. – 10, Akmenės raj. – 5, Joniškio raj. – 3, Pakruojo raj. – 1, Radviliškio raj. – 3, Šiaulių raj. – 3, Tauragės raj. – 9, Jurbarko raj. – 17, Šilalės raj. – 12, Rietavo sav. – 1, Utenos raj. – 12, Anykščių raj. – 16, Ignalinos raj. – 1, Zarasų raj. – 9, Širvintų raj. – 5, Ukmergės raj. – 3, Vilniaus raj. – 3. Siekdami gauti paramą, sodų ir uogynų augintojai turės pateikti savivaldybėms paraiškas paramai gauti ir jos dydžiui apskaičiuoti reikalingus dokumentus. ŽŪM inf. DĖL VIENKARTINĖS IR PERIODINĖS IŠMOKOS INDIVIDUALIĄ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANTIEMS ASMENIMS 2020 m. rugpjūčio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 papildymo 52 straipsniu įstatymas, kuriame įtvirtintos galimybės smulkiesiems ūkininkams, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis mažesnis negu 4 EDV, gauti vienkartinę ar periodinę išmoką Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ir karantiną (už 2020 m. kovo 16 d. – birželio 16 d. laikotarpį). Rugpjūčio 6 d. pasirašytas socialinės apsaugos ir darbo ministro bei žemės ūkio ministro įsakymas Nr. A1-702/3D-588, kuriuo patvirtinti detalūs Vienkartinės ir periodinės išmokos individualią žemės ūkio veiklą vykdantiems asmenims nuostatai. Ūkininkai, atitinkantys Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 52 straipsnyje 1 ir 2 dalyse įtvirtintas sąlygas, jau gali kreiptis vienkartinės arba periodinės išmokos už karantino laikotarpį. Kurie ūkininkai gali gauti išmokas ir kokio jos dydžio? Smulkūs ūkininkai, kurių ūkio (valdos) dydis mažesnis nei 4 EDV, priklausomai nuo to, ar dirba pagal darbo sutartį ar ne, gali gauti vienkartinę arba periodinę išmoką. Taigi asmeniui bus skiriama viena iš šių dviejų išmokų. Vienkartinė išmoka priklauso, kai individualią žemės ūkio veiklą vykdantis žmogus karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartį. Sąlygos šiai išmokai gauti yra tokios: turi ūkį, kuris pagal 2019 m. duomenis yra mažesnis nei 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV); už 2019 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) arba, jeigu žemės ūkio naudmenos 2019 m. nebuvo deklaruotos, turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį; karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius, 2020 m. kovo 16 d. duomenimis, neviršija 6 tūkst. gyventojų (gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius, pateikusio prašymą asmens gyvenamojoje teritorijoje, bus nustatomas pagal VĮ Registrų centro duomenis 2020 m. kovo 16 d.); karantino laikotarpiu nedirbo pagal darbo sutartis arba neturėjo darbo santykiams prilygintų santykių; karantino laikotarpiu negavo nedarbo socialinio draudimo išmokos; negauna fiksuotos išmokos dirbantiesiems savarankiškai. Periodinė išmoka už karantino laikotarpį priklauso, jeigu individualią žemės ūkio veiklą vykdantis žmogus karantino laikotarpiu dirbo dar ir pagal darbo sutartį. Sąlygos šiai išmokai gauti yra tokios: turi ūkį, kuris pagal 2019 m. duomenis yra mažesnis nei 4 ekonominio dydžio vienetai (EDV); už 2019 m. deklaravęs žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus (išskyrus deklaravusius vien tik ganyklas, pievas arba daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais) arba, jeigu žemės ūkio naudmenos 2019 m. nebuvo deklaruotos, turi ne mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą per 2019 m. laikotarpį; karantino laikotarpiu buvo deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje, kurioje gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičius, 2020 m. kovo 16 d. duomenimis, neviršija 6 tūkst. gyventojų (gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičius, pateikusio parašymą asmens gyvenamojoje teritorijoje, bus nustatomas pagal VĮ Registrų centro duomenis 2020 m. kovo 16 d.); negauna fiksuotos išmokos dirbantiesiems savarankiškai; karantino laikotarpiu dirbo pagal darbo sutartį arba turėjo darbo santykiams prilygintų teisinių santykių, tačiau priskaičiuotas darbo užmokestis per karantiną buvo ne didesnis kaip minimali mėnesinį alga (607 eurai bruto per mėnesį). Vertinamas atitinkamą karantino mėnesį priskaičiuotas darbo užmokestis. Vienkartinė išmoka mokama vieną kartą už karantino laikotarpį ir siekia 200 eurų. Periodinė išmoka už vieną visą karantino mėnesį taip pat siekia 200 eurų. Kadangi karantinas truko nuo kovo 16 iki birželio 16 d., ūkininkai, atitinkantys sąlygas, už balandį ir gegužę gaus po 200 eurų, o už kovą ir birželį – maždaug po pusę šios sumos (po 100 eurų). Periodinė išmoka bus išmokama taip pat vienu mokėjimu. Jei ūkininkas atitiko sąlygas visą karantino laikotarpį, iš viso kaip periodinę išmoką jis gaus apie 600 eurų. Periodinių išmokų suma gali būt ir mažesnė, pvz., dėl to, kad kai kuriuos karantino mėnesius asmuo uždirbo didesnį nei minimali mėnesinė alga atlygį. Išmokos paskyrimu ir išmokėjimu rūpinsis „Sodra“. Jeigu asmuo, kreipęsis dėl kurios nors iš šių išmokų, miršta iki jos išmokėjimo, išmoka gali būti išmokama artimajam, kuris paveldi mirusiojo turtą. Dėl to pateikiant laisvos formos prašymą reikėtų kreiptis į „Sodrą“. Kur kreiptis ir ką pateikti? Nesvarbu, dėl kurios išmokos ūkininkas ar jo partneriai kreipiasi – vienkartinės ar periodinės, kreipimosi procedūra tokia pati: reikia kreiptis į savivaldybės, deklaruotos pagal gyvenamąją vietą, administraciją ir užpildyti nustatytos formos prašymą (pridedama). Prašymo forma bendra – tokią pačią pildys ir norintieji gauti vienkartinę bei periodinę išmoką. Prašymą pildo ir pateikia visas sąlygas atitinkantis asmuo, t. y. ūkininkas ir valdos partneris, kiekvienas atskirai. SVARBU! Prašymą reikia pateikti iki 2020 m. gruodžio 11 d. Prašymą pateikti galima tokiais būdais: atvykus į savivaldybės, deklaruotos pagal gyvenamąją vietą, administraciją (turėti asmens tapatybę įrodantį dokumentą); užpildžius namuose ir siunčiant registruotu paštu (pridėti notaro ar kito asmens įgalioto atlikti notarinius veiksmus patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją); elektroniniais ryšiais, pvz., el. paštu, pasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl išmokos į savivaldybę gali kreiptis ir smulkiojo ūkininko atstovas, tačiau tokiu atveju būtina pateikti ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Prašymą teikęs asmuo gaus pranešimą, ar jam paskirta išmoka. Pildant prašymą pasirenkama, kokiu būdu ūkininkas norės būti informuotas apie sprendimą dėl išmokos paskyrimo – gauti pranešimą „Sodros“ informacinėje sistemoje „Egas“, pačiam užeiti į „Sodros“ teritorinį skyrių ar gauti pranešimą apie išmokos paskyrimą registruotu laišku. Iki kada bus išmokėtos išmokos? Užpildytus prašymus savivaldybės teiks „Sodrai“ keliais etapais, o skirtingos institucijos pateiks reikiamą informaciją apie kiekvieną į išmoką pretenduojantį ūkininką, todėl sprendimo priėmimas gali užtrukti. Pavyzdžiui, rugpjūtį – rugsėjį pateiktus prašymus savivaldybės „Sodrai“ perduos spalio pradžioje. Tuomet reikiamą informaciją apie kiekvieną prašymą pateikusį ūkininką turės pateikti VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, VĮ Registrų centras, Užimtumo tarnyba. Reikiamiems duomenims surinkti „Sodra“ pasitelks Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą. Surinkti duomenys bus apdorojami, įvertinant, ar asmuo išties atitinka reikiamas sąlygas vienai iš išmokų gauti. Atsižvelgiant į kiekvienos institucijos informacijos teikimo terminus, rugpjūtį–rugsėjį prašymus teikę ūkininkai pranešimus apie paskirtą išmoką gaus lapkritį. Tiek vienkartinės išmokos, tiek periodinės išmokos gyventojus pasieks iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tikslesnis išmokėjimo grafikas paaiškės gruodį, „Sodrai“ paskelbus išmokų mokėjimo kalendorių. NEĮGYVENDINUSIEMS VIENO IŠ ŽALINIMO REIKALAVIMŲ – SANKCIJŲ ŠIEMET NEBUS Žemės ūkio ministerija, įvertinusi nepalankias šių metų derliaus nuėmimo sąlygas, atsižvelgė į žemdirbių prašymus leisti trumpinti žalinimo paramos schemai skirto posėlio išlaikymo terminą. Nuo šiol visi, kurie dėl išguldytų pasėlių ir dėl to užsitęsusio derliaus nuėmimo susidūrė su problema išlaikyti posėlį bent 8 savaites, turi galimybę su oficialiu prašymu kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą. Pritaikius force majeure ir išimtinės aplinkybės taisyklę, jiems nebus taikomos sankcijos neįgyvendinus posėlio, skirto žalinimui, išlaikymo dirvoje reikalavimo. Informacija dėl palūkanų kompensavimo Nuo liepos 1 d. įsigalios naujos palūkanų kompensavimo taisyklės, pagal kurias savivaldybės galės priimti sprendimus kompensuoti palūkanas, sumokėtas už paskolas investicijoms ir apyvartiniam kapitalui papildyti, paimtas iki š. m. liepos 1 d. Palūkanų, sumokėtų už paskolas, paimtas po liepos 1 d., kompensavimas bus administruojamas per UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondą, t. y. savivaldybės šių paskolų palūkanų kompensavimo nebeadministruos. Naujų taisyklių, pagal kurias palūkanas administruos savivaldybės, nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e3d0b260b78511eab9d9cd0c85e0b745 Prienų rajono savivaldybė paraiškas priims iki 2020 m. gruodžio 20 d. II. Nuo liepos 1 d. nauji sprendimai dėl palūkanų kompensavimo pagal šiuo metu galiojančias palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus, kompensavimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2014-12-18 įsakymu Nr. 3D-977, nebepriimami. Pagal sprendimus, priimtus iki liepos 1 d., palūkanos kompensuojamos taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/46e00000b78511eab9d9cd0c85e0b745 III. Sprendimai dėl palūkanų, sumokėtų už kreditus trumpalaikiam turtui įsigyti, kompensavimo taisykles, patvirtintas 2007-04-20 įsakymu 3D-179, gali būti priimamai ir po liepos 1 d., jei kreditas yra paimtas iki liepos 1 d. Tuo atveju, jei kreditas paimtas po liepos 1 d., palūkanos pagal šias taisykles negali būti kompensuojamos ir sprendimai dėl palūkanų kompensavimo nebepriimami. Taisylių pakeitimas artimiausiu metu bus paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje. IV. Palūkanos, sumokėtos už kreditus, paimtus nuo liepos 1 d. bus kompensuojamos pagal naują palūkanų kompensavimo schemą, patvirtintą žemės ūkio ministro 2020-06-26 įsakymu Nr. 3D-482, ir palūkanų kompensavimą administruos UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas. Daugiau informacijos galima rasti tinklalapyje https://garfondas.lt/, taip pat informacijos galima teirautis el. pašto adresu [email protected] arba telefonu (8 5) 2608406. Valstybės pagalbos pieno gamintojams paraiškos bus renkamos nuo birželio 11 d. Žemės ūkio ministerija informuoja, kad pieno gamintojai paraiškas galės teikti š. m. birželio 11-30 dienomis. Planuojama, kad valstybės pagalba bus skiriama tiems pieno gamintojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre (toliau – ŪGR) 2020 m. birželio 1 d. buvo registruotų pieninių karvių. Taip pat pieno gamintojai Žemės ūkio ir kaimo verslo registre turi būti užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. Bendra valstybės pagalbos, suteiktos vadovaujantis Europos Komisijos Komunikato 3.1 skirsnio nuostatomis, suma (neatskaičius mokesčių) vienam pieno gamintojui (įskaitant ir su šiuo pieno gamintoju Reglamento Nr. 651/2014 1 priedo 3 straipsnyje nurodytais ryšiais susijusius ūkio subjektus), negalės viršyti 100 000 Eur. Paraiškas pieno gamintojai galės teikti š. m. birželio 11–30 d. savivaldybėse (seniūnijose). VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras sukurs ŪGR elektroninę paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą. Dalis duomenų jau bus automatiškai įkelti iš turimų duomenų bazių. Savivaldybės suves reikiamus papildomus duomenis, atspausdins paraiškas ir pateiks gamintojui pasirašyti, o suvesti duomenys automatiškai bus pateikiami Centrui. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM, gavusi duomenis iš Centro, išmokės pagalbos lėšas. Šiai priemonei numatoma skirti 18,5 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Preliminarus pagalbos už karvę dydis – 77 Eur. Tikslus išmokos dydis bus patvirtinamas atskiru ministro įsakymu po paraiškų rinkimo. Planuojama, kad ši pagalba pieno gamintojus pasieks liepos mėnesio antroje pusėje. Šiuo metu pagalbos priemonę analizuoja Europos Komisija. Tikimasi EK nuomonę dėl šios priemonės gauti kitos savaitės pradžioje. Tuomet nedelsdamas Ministras pasirašys paramos administravimo taisykles. Šią valstybės pagalbą planuojama teikti, atsižvelgiant į pieno gamintojų ekonominius sunkumus dėl Covid-19 viruso protrūkio ir siekiant išsaugoti Lietuvos pieno gamybos potencialą. Galvijų laikytojai, nukentėję nuo karantino, kviečiami teikti paraiškas paramai gauti Siekiant mažinti neigiamas koronaviruso pandemijos ir karantino sukeltas pasekmes, galvijų laikytojai, pardavę rinkai galvijus, nuo birželio 11 d. kviečiami teikti paraiškas valstybės pagalbai gauti. Šiai priemonei numatoma skirti 12 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų. Bendra valstybės pagalbos suma (neatskaičius mokesčių) vienam galvijų laikytojui (įskaitant ir su šiuo galvijų laikytoju susijusius ūkio subjektus) negalės viršyti 100 tūkst. Eur. Parama mokama tik kai ūkininkas parduoda galvijus įmonei, užsiimančiai žemės ūkio produktų perdirbimu, arba perpardavėjui. Pagalba neteikiama, kai ūkininkas pats parduoda savo galvijo mėsą vietos rinkoje galutiniams vartotojams ir parduodant galviją iš ūkio į ūkį, t. y., kai ūkininkas parduoda galvijus kitam ūkininkui veisimui arba reguliariai pirminiam pieno / mėsos gaminimui ir pan. Paraiškos pagalbai gauti bus renkamos nuo birželio 11 d. iki liepos 15 d. (įskaitytinai) – už galvijus, parduotus rinkai per pirmąjį pagalbos teikimo etapą (nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d.). Už galvijus, parduotus rinkai per antrąjį pagalbos teikimo etapą (nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d.) – spalio 1 -15 dienomis (įskaitytinai). Už galvijus, parduotus rinkai per trečiąjį pagalbos teikimo etapą (nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.) paraiškos pagalbai gauti bus renkamos gruodžio 1 – 4 dienomis (įskaitytinai). Siekiant supaprastinti paraiškų teikimą galvijų laikytojams bei palengvinti savivaldybių darbą numatyta, kad teikdamas paraišką už pirmąjį ar antrąjį pagalbos teikimo etapą, galvijų laikytojas gali vienoje paraiškoje pažymėti, kad prašo pagalbos ir už kitus būsimus pagalbos teikimo etapus, jeigu galvijų laikytojas tais etapais planuoja parduoti rinkai galvijus. Pagalba bus teikiama galvijų laikytojams, kurie išlaikė galvijus ne mažiau kaip 6 mėnesius ir pardavė juos rinkai nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. aukščiau nurodytais pagalbos teikimo etapais. Pasibaigus kiekvienam pagalbos teikimo etapui bus įvertinama, ar bendros vidutinės Lietuvos galvijų laikytojų, pardavusių galvijus, pajamos buvo bent 5 proc. mažesnės už buvusias prieš įvedant karantiną dėl COVID-19 ligos. Pagalba bus mokama tik tuo atveju, jei bus tenkinama ši sąlyga. Taip pat galvijų laikytojai Žemės ūkio ir kaimo verslo registre turi būti užregistruoti kaip valdos valdytojai arba partneriai ne vėliau kaip iki 2020 m. birželio 1 d. Už galvijus, parduotus rinkai per trečiąjį pagalbos teikimo etapą (nuo spalio 1 d. iki lapkričio 30 d.) paraiškos pagalbai gauti bus renkamos gruodžio 1 – 4 dienomis (įskaitytinai). Siekiant supaprastinti paraiškų teikimą galvijų laikytojams bei palengvinti savivaldybių darbą numatyta, kad teikdamas paraišką už pirmąjį ar antrąjį pagalbos teikimo etapą, galvijų laikytojas gali vienoje paraiškoje pažymėti, kad prašo pagalbos ir už kitus būsimus pagalbos teikimo etapus, jeigu galvijų laikytojas tais etapais planuoja parduoti rinkai galvijus. 130 Eur bus mokama už parduotą ne mažiau kaip 12 mėnesių amžiaus mėsinės veislės (grynaveislį, kelių mėsinių veislių mišrūną) galviją. 100 Eur – už parduotą ne mažiau kaip 6 mėnesių amžiaus pieninės veislės (grynaveislį, kelių pieninių veislių mišrūną), pieninės-mėsinės veislės mišrūną galviją. Tiek pat -100 Eur – bus mokama už parduotą  nuo 6 iki 12 mėnesių amžiaus mėsinės veislės (grynaveislį, kelių mėsinių veislių mišrūną) atjunkytą veršelį. Paraiškas galvijų laikytojai galės teikti savivaldybėse (seniūnijose). VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (ŽŪIKVC) sukurs ŪGR elektroninę paraiškos laikinajai valstybės pagalbai gauti formą. Dalis duomenų jau bus automatiškai įkelti iš turimų duomenų bazių. Savivaldybės suves reikiamus papildomus duomenis, atspausdins paraiškas ir pateiks gamintojui pasirašyti, o suvesti duomenys automatiškai bus pateikiami ŽŪIKVC. Nacionalinė mokėjimo agentūra, gavusi duomenis iš ŽŪIKVC, išmokės pagalbos lėšas. Paramos administravimo taisykles planuojama pasirašyti artimiausiu metu. Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Žemės ūkio ministerijos 2020 m.  kovo 26 d. įsakymu Nr. 3D-230  traktoriams, kuriems yra pasibaigusi arba pasibaigia techninė apžiūra po 2020 m. kovo 14 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęstas laikotarpiui iki Lietuvos Respublikoje galios karantino režimas ir 2 mėn. po jo. Dėl detalesnės informacijos apie techninės apžiūros vykdymą kreiptis į Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistą Alvidą Rinkevičių tel. 8 615 34 136. Keičiamas paraiškų ES paramai gauti priėmimo grafikas Informuojame, kad buvo sudarytas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ priėmimo savivaldybėse grafikas. Paraiškos Prienų rajono savivaldybėje 2020 m. kovo 25 d. nebus renkamos. Taip pat Nacionalinė mokėjimo agentūra  fiziškai žmonių karantino metu nepriims, paraiškas reikia tekti per ŽŪMIS arba siųsti registruotu laišku.  Dėl traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros grafiko 2020 metais Priimamos paraiškos asbestinių stogų dangos keitimui Nuo kovo 2 d. norintys pakeisti asbestinius stogus galės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“. Pagrindinės paramos teikimo sąlygos: Parama skiriama gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui ar asmenims, visos asbestinės stogo dangos pakeitimui. Namas privalo būti kaimo vietovėje (ne daugiau kaip 6000 gyventojų). Taigi savivaldybių centruose arba sodų bendrijose parama pasinaudoti nebus galimybės. O kaimo gyventojai, gyvenantys pastate, kur yra daugiau nei vienas butas, gaus paramą tik tuo atveju, jeigu jie yra numatę keisti visą namo stogą. Ūkiniai ir visuomeninės paskirties pastatai neremiami. Taip pat svarbu žinoti, kad besikreipiantis dėl paramos turi būti teisėtas namo valdytojas (ne jaunesnis kaip 18 m.) ir jo gyvenamoji vieta turi būti deklaruota būtent šiame name. Jei dalyvaujate kitose investicinėse KPP priemonėse, Jūs vis tiek galite teikti paraišką dėl paramos asbestinių stogų dangoms keisti, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Kitus paramos skyrimo kriterijus, pagal kuriuos reitinguojamos paraiškos, galite rasti adresu https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-asbestiniu-stogu-dangos-keitimui-2020-m/24488?tab=1 Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones galima teikti paraiškas asbestinių stogų dangos keitimui nuo 2020-03-02 iki 2020-04-29. Paraišką galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (toliau – ŽŪMIS) portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Informuojame, kad buvo sudarytas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) veiklą „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ priėmimo savivaldybėse grafikas. Paraiškos pagal numatytą grafiką Prienų rajono savivaldybėje bus priimamos 2020 m. kovo 25 d. ir 2020 m. balandžio 23 d. nuo 9.00 val. adresu Laisvės a. 12, Prienai, Žemės ūkio skyriuje, 222 kabinetas, telefonas pasiteiravimui 8 (319) 61160 Paukščių gripo grėsmė naminiams paukščiams Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Prienų skyrius informuoja apie Europoje vis sparčiau plintantį paukščių gripą. Paukščių gripas yra greitai plintanti pavojinga užkrečiamoji paukščių liga, kuria serga naminiai ir laukiniai paukščiai. Patys pavojingiausi yra labai patogeniški H5 ir H7 paukščių gripo viruso potipiai. Nuo 2019 m. gruodžio pabaigos iki šios dienos paukščių gripas pasireiškė keturiose ES valstybėse – Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje. Paukščių gripo viruso nešiotojai ir platintojai gamtoje yra migruojantys laukiniai vandens paukščiai. Paukščių gripu sergantys paukščiai nustoja lesti, gerti, sunkiai kvėpuoja, pamėlsta paukščių skiauterės, barzdelės, patinsta galvos ir kaklo audiniai, atsiranda kraujosruvos odoje ir gleivinėse. Paukščių gaištamumas siekia iki 100% visų ūkyje laikomų paukščių. VMVT Alytaus departamento Prienų skyrius primena paukštininkystės ūkiams ir paukščių augintojams, kad siekiant apsaugoti paukščius nuo paukščių gripo būtina:

 • laikyti naminius paukščius uždarose patalpose, palaidų paukščių neišleidžiant į lauką arba išleisti tik į lauko aikšteles-aptvarus įrengtus taip, kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio kontakto su laukiniais (pvz., lauko aptvaras su stogu);
 • nenaudoti atvirų paviršinių vandens telkinių (kūdrų, upių ežerų) vandens laikomiems naminiams paukščiams girdyti;
 • laikyti naminių paukščių pašarą taip, kad jis būtų apsaugotas nuo laukinių paukščių ir kitų gyvūnų;
 • apie pastebėtus naminių paukščių sirgimus ar gaišimus nedelsiant informuoti veterinarijos gydytojus ir (ar) Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos artimiausius departamentus, ar jų skyrius, kurių kontroliuojamose teritorijose laikomi naminiai paukščiai.

Gyventojai, pastebėję masinius laukinių vandens paukščių gaišimus, prašomi apie tai pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai visą parą veikiančiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40403, arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Prienų skyriui 8 319 60410. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Alytaus departamento Prienų skyrius Nuo kovo 2 d. – pirmasis paraiškų dėl apsaugos nuo vilkų rinkimas Kovo 2 d. – balandžio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Paraiškos šiai veiklai vykdyti bus renkamos pirmą kartą. Praeitą savaitę buvo patvirtintos ir priemonės įgyvendinimo taisyklės – supažindiname su pagrindiniais reikalavimais gauti šią paramą. Siekiama sumažinti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą Pagal KPP veiklos sritį teikiama parama skirta įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus išsaugant biologinę įvairovę ir ekosistemų subalansuotą funkcionavimą, siekiant sumažinti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą. Pareiškėjams bus kompensuojamas priemonių, skirtų gyvuliams apsaugoti nuo vilkų įsigijimas, t. y.:

 • vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
 • juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
 • tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
 • elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalių.

Galimi pareiškėjai – fiziniai ir juridiniai asmenys iš atitinkamų savivaldybių Paramos pagal veiklos sritį galės kreiptis ne jaunesni kaip 18 m. fiziniai asmenys bei juridiniai asmenys. Pareiškėjai turi užsiimti žemės ūkio veikla (deklaruoti pasėlius ir žemės ūkio naudmenas bei turėti Įgyvendinimo taisyklių 2 priede  nurodytų Ūkinių gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų) ir teisėtais pagrindais valdyti žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos priemones. Pareiškėjas privalo laikyti ne mažiau kaip 1 SG (pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais) VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro apskaičiuotą įgyvendinimo taisyklėse nustatyta tvarka. Pareiškėjo  laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, kaip tai numatyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše. Žinotina, jog paramos galės kreiptis tik tam tikrose savivaldybėse žemės sklypus valdantys pareiškėjai, tai: Šilalės r., Vilkaviškio r., Klaipėdos r., Alytaus r., Varėnos r., Rokiškio r., Anykščių r., Ignalinos r., Biržų r., Lazdijų r., Kalvarijos, Kaišiadorių r., Kupiškio r., Ukmergės r., Trakų r., Tauragės r., Elektrėnų, Molėtų r., Širvintų r. ir Prienų r. Šiose savivaldybėse žalos atvejų fiksuota ne mažiau kaip 5 kartus per paskutinius 5 metus – daugiausia žalos atvejų per 5 metus, taigi jose yra didžiausia tikimybė patirti vilkų daromą žalą ūkiniams gyvūnams. Sąlygos ir reikalavimai gauti paramą Paramos gavėjai privalo apsaugos nuo vilkų priemones įrengti laikydamiesi įgyvendinimo taisyklėse nustatytų techninių reikalavimų ir rekomendacijų ir jas (apsaugos priemones) išlaikyti bei užtikrinti, kad jos tinkamai veiktų iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos, o įvykus įvykiui, kurio metu būtų sugadintos ar sunaikintos paramos lėšomis įsigytos apsaugos priemonės, savo lėšomis atkurti jas ne mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų. Paramos gavėjui svarbu žinoti, jog įgyvendinti projektą ir pateikti mokėjimo prašymą NMA jis privalo per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo. Dar vienas svarbus reikalavimas – iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos faktiškai išlaikyti ne mažiau negu paraiškos pateikimo metu turėtą metinį vidutinį SG skaičių. Parama – iki 5 000 Eur be PVM Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta paramos suma – 1 000 000 Eur. Vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 5 000 Eur be PVM. Paramos lėšomis PVM nekompensuojamas. Paramos intensyvumas – 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paraiškų teikimas Paraiškos dėl ūkinių gyvūnų apsaugos nuo vilkų galės būti teikiamos teritoriniuose NMA padaliniuose. Kovo mėnesį nespėjusieji pateikti paraiškų šiai paramai gauti galės tai padaryti ir šių metų vasarą – antrasis paraiškų rinkimas pagal veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ numatytas liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d. Kviečiame kreiptis dėl paramos ūkių biosaugai sustiprinti Gyvulininkystės sektoriaus atstovai, norintys sumažinti pavojingų ligų paplitimo savo ūkiuose riziką, nuo kovo 2 d. kviečiami kreiptis dėl paramos investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti ligų keliamas grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes. Nuo užkrečiamųjų gyvūnų ligų protrūkių nukentėti gali tiek dideli, tiek maži gyvulininkystės ūkiai, todėl ūkininkams svarbu laiku ir veiksmingai suvaldyti galimą riziką. Pasinaudoti parama pavojingų ligų paplitimo rizikai sumažinti galima pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“. Paraiškų priėmimo laikotarpis Paraiškos priimamos nuo kovo 2 d. iki kovo 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 6 400 000 Eur paramos lėšų. Galimi pareiškėjai ir paramos teikimo sąlygos Paramos gali kreiptis ūkinių gyvūnų laikytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą. Juridiniai asmenys – savo vardu įregistravę valdą. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienerius metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biosaugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą. Pajamos iš žemės ūkio sektoriaus ataskaitiniais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų. Iki paraiškos pateikimo parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu. Paramos intensyvumas Paramos intensyvumas negali viršyti 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 70 tūkst. Eur ir 200 Eur 1 sutartiniam gyvuliui (SG), jei prašoma paramos suma viršija 4 tūkst. Eur. Pareiškėjai gali teikti tik vieną paramos paraišką tai pačiai ūkinių gyvūnų laikymo vietai, tačiau pareiškėjo teikiamų paramos paraiškų skaičius pagal šią priemonę neribojamas. Didžiausia bendra gauta paramos vienam paramos gavėjui (taip pat ir susijusiems asmenims) suma negali viršyti 300 tūkst. Eur pagal šią priemonę. Projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta paraiškoje ir negali viršyti 24 mėnesių laikotarpio nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Finansuojamos išlaidos Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijoms priskiriamos šios išlaidos: vidaus ir lauko aptvarų įsigijimo ir įrengimo, ūkinių gyvūnų pakrovimo rampų įrengimo, uždarų praėjimo takų tarp pastatų įrengimo, dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių ir transporto priemonių įsigijimo, pašarų terminio apdorojimo įrangos įsigijimo, konteinerių ir patalpų, skirtų laikyti gaišenoms, įrengimo ir įrangos įsigijimo, nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančios įrangos įsigijimo. Taip pat finansuojamos išlaidos, susijusios su ūkinius gyvūnus prižiūrinčiais darbuotojais: buitinių persirengimo ir prausimos patalpų įrengimo ir įrangos, darbo rūbų ir batų plovimo ir džiovinimo įrangos, maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos. Paraiškų atrankos kriterijai ir suteikiami balai Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus už atitiktį taisyklėse nustatytiems atrankos kriterijams. Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45 privalomi balai. Jeigu paraiškų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko 45 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama. Atrankos kriterijai:

Eil. Nr. Projekto atrankos kriterijai Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes Didžiausias balas
1. Pareiškėjas yra (vertinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų):
1.1. specializuotas kiaulininkystės ūkis, kaip apibrėžta Taisyklių 57 punkte 25 25
1.2. specializuotas galvijininkystės arba paukštininkystės ūkis, kaip apibrėžta Taisyklių 57 punkte 15
2. Pareiškėjo SG apskaičiuotas, kaip nurodyta Taisyklių 58 punkte:
2.1. iki 20 (įskaitytinai) SG 35 35
2.2. didesnis kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai) 15
2.3. daugiau kaip 200 SG 10
3. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių 16 punkte nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, apvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, atsižvelgiant į šias nuostatas: 10
3.1. atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą
3.2. kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas palyginant Taisyklėse nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto investicijų verte (be PVM)
4. Pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje, ES sprendimu arba VMVT direktoriaus įsakymu, kaip nurodyta Taisyklių 59–60 punktuose, yra taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai 30 30
Balų suma: 100

Loreta Jakinevičienė – Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja (komisijos pirmininkė) Gintautas Bartulis – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Jurgita Čerkauskienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vedėja Mindaugas Rukas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys Audrius Rutkevičius – Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Aušra Tamošiūnienė – Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja Egidijus Visockas – Prienų rajono savivaldybės tarybos narys

Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašas:

DataNumerisPavadinimasBūsena
2022-02-24

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. T3-237 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2021-10-28

T3-237

Dokumento informacija Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2020-04-30

T3-116

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2019-09-26

T3-259

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-11-29

T3-266

Dokumento informacija Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. T3-230 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2018-08-30

T3-230

Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2017-11-30

T3-296

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2016-10-27

T3-227

Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T3-166 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
2015-07-30

T3-166

Dėl Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo

Deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus tiesioginėms išmokoms gauti bus galima iki birželio 7 d., o pavėluotai – iki liepos 2 d. Paraiškas galima savarankiškai pildyti internetu, prisijungus prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos, taip pat jos teikiamos seniūnijoje, kurioje registruota pareiškėjo žemės ūkio valda, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos rajonų biuruose. Dabar Nacionalinė mokėjimo agentūra iš pareiškėjų reikalaus žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar panaudos pagrindais) patvirtinimo dokumentų tik tuo atveju, jei plotų, kurių valdymo teisę būtina pagrįsti, dokumentų po einamųjų metų rugpjūčio 1 d. nebus Valdų registre. Preliminarūs vidutiniai numatomi susietosios paramos išmokų dydžiai: baltyminiai augalai – 50 Eur už ha, lauko daržovės – 344 Eur už ha, uždaro grunto daržovės – 210 Eur už arą, vaisiai ir uogos – 240 Eur už ha, sertifikuota javų sėkla – 15 Eur už ha, cukriniams runkeliams – 94 Eur už ha, melžiamos karvės – 107 Eur, pieninių veislių buliai – 79 Eur, o mėsiniai galvijai – 91 Eur. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų ir (arba) prašymų pakeisti paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų duomenis administravimo savivaldybėse procedūros aprašas Žemės ūkio ministerija patvirtino įgyvendinimo taisykles jaunųjų ūkininkų projektams vykdyti. Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos nuo birželio 3 d. iki liepos 31 d., šiam paraiškų rinkimui skirta 13 011 880 Eur paramos suma. Neatnaujinti ūkininkų ūkiai bus išregistruoti po 2020 m. kovo 31 d. Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 “Dėl ūkių registro nuostatų patvirtinimo” patvirtintų Ūkininkų ūkių registro nuostatų (toliau – Nuostatai) reikalavimais ūkininkai privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti ūkio duomenis Ūkininkų ūkių registre. Iki 2019 m. gruodžio 31 d. ūkininkui neatnaujinus ūkio duomenų, ūkininko ūkis bus išregistruotas po 2020 m. kovo 31 d. Ūkininkai kartą per kalendorinius metus, t.y. iki gruodžio 31 d. turi atnaujinti ūkio duomenis (jei duomenys nesikeitė, ūkininkas privalo tai patvirtinti). To nepadarius inicijuojamas ūkininko ūkio išregistravimo procesas, šiems trūkumams pašalinti skiriami vieneri metai. Ši prievolė atsirado 2018 m. lapkričio 10 d. įsigaliojus Nuostatų pakeitimui. Ūkininko ūkio duomenis galite atnaujinti seniūnijoje, kurios teritorijoje yra ūkio adresas arba savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje. Ūkininko ūkio duomenis galima atnaujinti ir elektroniniu būdu savarankiškai, t.y. prisijungus www.epaslaugos.lt tinklalapyje prie paslaugos “Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvso Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juose iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra”.

Gerbiamas Mokesčių mokėtojau, Primename, kad kaip ir kasmet šių metų liepos pradžioje pradedamas leidimų įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkyje, išdavimas naujiems ūkiniams metams. Leidimai parengti ir paskelbti Mano VMI portale. Savo leidimą portale rasite, paspaudę Mokesčių mokėtojo kortelė -> Kiti duomenys (leidimai, pažymos, sutartys ir kt.) -> Pažymėjimai / leidimai taikyti akcizų lengvatas. Jeigu neturite galimybės savarankiškai atsispausdinti leidimo, jį galėsite atsiimti bet kuriame apskrities teritoriniame VMI padalinyje. Prašymo išduoti leidimą teikti nereikia, taip pat nereikia grąžinti senojo leidimo. Atkreipiame dėmesį, kad leidimas Jums bus parengtas pagal Jūsų deklaruotas žemės ūkio naudmenas, gyvulius ir kitus gazolių kiekiui apskaičiuoti naudojamus duomenis bei praėjusiais ūkiniais metais įsigytų gazolių kiekio duomenis, kuriuos VMI gauna iš gazolių pardavėjų (degalinių ir tiekėjų). Leistino įsigyti gazolių kiekio ir likučio duomenis galite sužinoti Mano VMI portale (ten pat, kur pateikiamas leidimas) arba e. VMI mobiliojoje aplikacijoje, kurią galima atsisiųsti iš Google Play arba App Store. Kilus klausimų dėl apskaičiuoto gazolių kiekio ar likučio, prašome skambinti VMI Mokesčių informacijos centro specialistams telefonu 1882 arba kreiptis į apskrities teritorinį VMI padalinį. Daugiau naudingos informacijos apie leidimų taikyti akcizų lengvatas išdavimą / keitimą / panaikinimą rasite mūsų interneto svetainėje.

Valstybinė mokesčių inspekcija

Informuojame, kad 2019-09-07 įsigaliojo nauji rinkliavos įkainiai, susiję su žemės ūkio technikos registravimu, perregistravimu ir technine apžiūra. Žyminis mokestis už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą – 6,8 Eur, už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą – 5,5 Eur; Valstybės rinkliava už pirmąją vienetinės gamybos traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninę apžiūrą didinama 2 kartus. Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos techninės apžiūros ne pagal grafiką papildomai imama 9,9 Eur valstybinė rinkliava. Valstybės rinkliava už traktoriaus, savaeigės mašinos (priekabos) techninės apžiūros talono dublikato išdavimą – 4,2 Eur, už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos valstybinio numerio ženklo išdavimą – 10 Eur, traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos įregistravimą – 17 Eur., traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos registracijos liudijimo dublikato išdavimą – 7,5 Eur, traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir priekabos duomenų keitimą Lietuvos respublikos traktorių, savaeigių ar žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre – 15 Eur.

Žemės ūkio skyriaus informacija