Prienų rajono savivaldybės administracijos Bendrasis skyrius

Laisvės a. 12, LT–59126 Prienai, el. paštas administracija@prienai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris draudžia rūkyti daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Daugiabučio namo gyventojo laisvos formos pranešimas dėl prieštaravimo rūkymui daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, pateikiamas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Pranešime turi būti nurodyta asmens, pateikusio pranešimą, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), daugiabučio namo, kurio balkonuose, terasose ir lodžijose (jeigu tokios yra), nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, prašoma drausti rūkyti, adresas. Pranešimas turi būti asmens pasirašytas. Pranešimą galima pateikti tiesiogiai asmeniui atvykus į Administraciją (Laisvės a. 12, Prienai), atsiuntus paštu arba elektroninėmis priemonėmis elektroninio pašto adresu [email protected]. Pranešimas, atsiųstas elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Gavus pranešimą dėl prieštaravimo, Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357, savo įsakymu paskelbia, kad to daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, draudžiama rūkyti.

Įsakymai skelbiami Teisės aktų registre ir savivaldybės interneto svetainėje.

Daugiabučio namo gyventojo prieštaravimas dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, baigia galioti šiais atvejais:
1. daugiabučio namo gyventojas atšaukia savo prieštaravimą;
2. daugiabučio namo gyventojas, pareiškęs prieštaravimą, pakeičia gyvenamąją vietą;
3. praėjus 6 mėnesiams nuo daugiabučio namo gyventojo, nedeklaravusio gyvenamosios vietos tame daugiabučiame name, pranešimo dėl prieštaravimo pareiškimo pateikimo dienos.

Įsigaliojus Administracijos direktoriaus įsakymui, įrengiami patvirtintos formos informaciniai ženklai apie draudimą rūkyti daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, daugiabučio namo pastato išorėje ir (arba) viduje, laikantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos ar savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas, nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jam gali būti skirta bauda nuo 30 iki 120 eurų.

Eil. Nr. Daugiabučio namo adresas Administracijos direktoriaus įsakymo dėl draudimo rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, numeris ir data Draudžiama rūkyti šio namo balkonuose, terasose ir lodžijose nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams nuo (data)
1. Stadiono g. 10, Prienai 2021 m. sausio 27 d. Nr. A3-63 2021 m. vasario 22 d.
2. Kauno g. 11A, Stakliškės 2021 m. vasario 2 d. Nr. A3-84 2021 m. vasario 26 d.
3. Statybininkų g. 2, Prienai 2021 m. vasario 3 d. Nr. A3-85 2021 m. vasario 26 d.
4. J. Basanavičiaus g. 10, Prienai 2021 m. vasario 12 d. Nr. A3-119 2021 m. kovo 8 d.
5. Stadiono g. 14, Prienai 2021 m. kovo 1 d. Nr. A3-152 2021 m. kovo 24 d.
6. Kęstučio g. 73, Prienai 2021 m. kovo 1 d. Nr. A3-153 2021 m. kovo 24 d.
7. F. Vaitkaus g. 12, Prienai 2021 m. gegužės 4 d. Nr. A3-338 2021 m. gegužės 26 d.
8. Statybininkų g. 7, Prienai 2021 m. birželio 14 d. Nr. A3-484 2021 m. liepos 8 d.
9. Statybininkų g. 9, Prienai 2021 m. birželio 14 d. Nr. A3-485 2021 m. liepos 8 d.
10. Stadiono g. 24, Prienai 2021 m. birželio 29 d. Nr. A3-555 2021 m. liepos 23 d.
11. Stadiono g. 26, Prienai 2021 m. liepos 7 d. Nr. A3-586 2021 m. liepos 29 d.
12. Kęstučio g. 75, Prienai 2022 m. kovo 4 d. Nr. A3-187 2022 m. kovo 28 d.
13. Stadiono g. 8, Prienai 2022 m. rugpjūčio 12 d. Nr. A3-723 2022 m. rugsėjo 12 d.
14. J. Basanavičiaus g. 57, Prienai 2022 m. gruodžio 14 d. Nr. A3-1151 2023 m. sausio 9 d.
15. Statybininkų g. 5, Prienai 2023 m. sausio 17 d. Nr. A3-45 2023 m. vasario 15 d.
16. Vytauto g. 55, Prienai 2023 m. vasario 14 d. Nr. A3-155 2023 m. kovo 13 d.
17. Statybininkų g. 4, Prienai 2023 m. kovo 30 d. Nr. A3-313 2023 m. balandžio 24 d.
18. J. Janonio g. 3, Prienai 2023 m. birželio 27 d. Nr. A3-534 2023 m. rugpjūčio 1 d.
19.

DRAUDŽIAMA RŪKYTI ŠIO NAMO BALKONUOSE

Informacinis ženklas turi būti stačiakampio formos, ne mažesnis kaip 250 mm aukščio ir 200 mm pločio.

Informaciniame ženkle turi būti paskelbta informacija, nurodyta Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357.

Informaciniai ženklai pašalinami įsakymo dėl sprendimo pripažinimo netekusiu galios įsigaliojimo dieną.

Informacija dėl tabako gaminių vartojimo ribojimo

Pranešimo forma dėl prieštaravimo rūkymui daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams