Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

„Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Prienų rajono savivaldybės administracijoje analizavimo ir teikimo tvarkos aprašas“

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ nuostatas, Prienų rajono savivaldybės administracijos Direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A3-582 yra patvirtintas „Vidiniu teikimo kanalu gautos informacijos apie pažeidimus Prienų rajono savivaldybės administracijoje analizavimo ir teikimo tvarkos aprašas“, kuriame nustatyta informacijos apie Prienų miesto savivaldybės administracijoje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo savivaldybėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarka.

Savivaldybėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su savivaldybe sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, gali ją pateikti laisva forma, joje nurodant, kad informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu arba nustatyta forma vienu iš šių būdų:

 1. elektroninio pašto adresu [email protected]; (nurodytu kanalu pateikta informacija yra konfidenciali, administruojama už korupcijos prevenciją atsakingo darbuotojo. Asmenims, norintiems pranešti apie korupcijos atvejus įstaigoje galima kreiptis ir anonimiškai. Konfidencialumas netaikomas kai: netaikyti konfidencialumo raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą);
 2. atsiųsdamas pranešimą paštu: Prienų miesto savivaldybės administracijai,  Laisvės a.. 12, Prienai;
 3. subjektui tiesiogiai atvykus į savivaldybę (Laisvės a. 12, Prienai);
 4. Lietuvos Respublikos prokuratūrai el. paštu [email protected];
 5. Pranešimo forma

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.
Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.