Svetainės www.prienai.lt privatumo politika

Prienų rajono savivaldybės administracija yra svetainės www.prienai.lt valdytoja ir svetainės lankytojų duomenis tvarko laikydamasi galiojančių teisės aktų, remdamasi nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga šiems tikslams pasiekti.

Tvarkydama asmens duomenis, Prienų rajono savivaldybės administracija laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų duomenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ( toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Privatumo politikos paskirtis

Privatumo politika nustato privatumo sąlygas lankytojams, kurie naudojasi interneto svetaine www.prienai.lt Jame nurodoma, iš kur svetainė www.prienai.lt gauna lankytojų asmens duomenis, kaip juos tvarko ir kam juos teikia. Taip pat šiame dokumente nurodytos tinklapio lankytojų, kaip asmens duomenų subjektų, teisės.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, pagal kurią galima tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti asmenį. Ši privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems svetainėje www.prienai.lt.

Duomenų valdytojas

Svetainę www.prienai.lt administruoja:

Prienų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288742590, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, Telefonas: +370 319 61102
El. paštas: [email protected]

Darbo laikas:

I-IV 08:00-12:00/ 12:45-17:00
V 08:00-12:00/12:45-15:45

Prienų rajono savivaldybės administracija yra svetainės lankytojų asmens duomenų valdytojas.

Duomenų tvarkymo principai

 1. duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
 2. duomenys renkami tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu;
 3. stengiamasi užtikrinti, kad duomenys būtų teisingi, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant svetainės www.prienai.lt tikslų, dėl kurių jie tvarkomi;
 4. siekiama, kad duomenys būtų tikslūs ir, esant poreikiui, atnaujinami;
 5. duomenys saugomi tokia forma, kad duomenų subjekto tapatybę būtu galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, dėl kurių asmens duomenys yra tvarkomi;
 6. duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad, taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones, būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Duomenų tvarkymo tikslai

Lankytojų asmens duomenys svetainėje www.prienai.lt tvarkomi šiais tikslais:

 1. naujienlaiškio platinimo tikslu – tik lankytojams užsisakius šią paslaugą;
 2. dalyvavimo apklausose tikslu – tik lankytojams dalyvaujant apklausose;
 3. užtikrinant tinkamą svetainės www.prienai.lt funkcionavimą ir pritaikymą lankytojų naršymo poreikiams – tik su lankytojų sutikimu.

Tvarkomi duomenys ir jų rinkimo būdai

Prienų rajono savivaldybės administracija tvarko šiuos lankytojų asmens duomenis ir juos gauna:

 1. naujienlaiškio platinimo tikslu – el. pašto adresą – lankytojams pateikus;
 2. dalyvavimo apklausose tikslu – informaciją apie lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą rajoną – lankytojams pateikus;
 3. užtikrinant tinkamą svetainės www.prienai.lt funkcionavimą ir pritaikymą lankytojų naršymo poreikiams – naudoja slapukus (cookies) – lankytojų sutikimu renkami automatiškai.

Duomenų naudojimas

Lankytojų asmens duomenys naudojami tik Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje nurodytais tikslais.

Slapukai (cookies)

Svetainėje www.prienai.lt informacija renkama naudodami slapukus (cookies). Slapukai yra itin mažos apimties failai, kurie laikinai įrašomi į įrenginio, iš kurio lankytojai jungiasi prie svetainės www.prienai.lt, kietąjį diską ir leidžia atpažinti lankytojus vėliau lankantis tinklalapyje. Slapukai – įprasta informacijos rinkimo interneto tinklalapiuose praktika, kuri palengvina vartotojų naudojimąsi jais.

Slapukais gaunama informacija naudojama tam, kad būtų užtikrintas svetainės www.prienai.lt tinkamas funkcionalumas ir naudojimosi tinklalapiu analizės tikslas.
Lankytojai turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą naudoti slapukus. Tai padaryti galima pakeičiant savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų.

Techninių ir funkcinių slapukų išjungimo/ištrynimo atveju gali sulėtėti naršymo svetainėje sparta, būti apribotas atskirų svetainės funkcijų pasiekiamumas ar blokuota prieiga prie svetainės www.prienai.lt

Slapukų valdymas/ištrynimas lankytojų naršyklėje

Slapukus lankytojai gali valdyti/ištrinti pagal savo pageidavimus. Galima ištrinti visus lankytojo kompiuteryje jau esančius slapukus, arba nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugumoje naršyklių galima:

 1. patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 2. blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 3. blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 4. blokuoti visų slapukų siuntimą;
 5. uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Pasirenkant ištrinti slapukus, gali būti pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių tinkamai nebeveiks. Dėl šių priežasčių nerekomenduotina išjungti slapukų, kai naudojatės interneto svetaine.

Dėl išsamesnės informacijos apie slapukus, tai pat ir instrukcijų, kaip juos ištrinti, rekomenduojama apsilankyti interneto svetainėje www.allaboutcookies.org (svetainė anglų kalba).

Duomenų teikimas tretiesiems asmenims

Svetainė www.prienai.lt užtikrina, kad bet kokie asmens duomenys nebus parduodami, ar kitaip be teisėto pagrindo teikiami tretiesiems asmenims. Svetainė www.prienai.lt pasilieka teisę pateikti informaciją apie lankytojus teisėsaugos ar kitoms tokius įgaliojimus turinčioms teisėsaugos institucijoms, jei privaloma tai padaryti įstatymų numatyta tvarka.

Surinktus asmens duomenis juos galima perduoti paslaugų teikėjams (informacinių technologijų, duomenų saugojimo, telekomunikacijų ir kitų paslaugų), tačiau jie neturi teisės svetainės www.prienai.lt surinktų asmens duomenų naudoti kitais nei paslaugų teikimo Prienų rajono savivaldybės administracijai tikslais.

Duomenų saugojimo trukmė

Visi lankytojų asmens duomenys saugomi iki to laiko, kiek tai reikalinga tikslams, nurodytiems Duomenų tvarkymo tikslų skiltyje, pasiekti, bet ne ilgiau nei vienerius metus nuo jų pateikimo.

Duomenų saugumo užtikrinimas

Lankytojų asmens duomenys tvarkomi saugiu būdu, apsaugančiu asmens duomenis nuo neteisėto asmens duomenų tvarkymo, netyčinio praradimo, sunaikinimo ar žalos padarymo. Prienų rajono savivaldybės administracija naudoja tinkamas technines ir organizacines priemones, nustatytas Reglamente.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Svetainėje www.prienai.lt pateikiamos nuorodos į išorines interneto svetaines. Atkreipiame lankytojų dėmesį, kad svetainė www.prienai.lt neprisiima atsakomybės už kitų, ne Prienų rajono savivaldybės administracijos administruojamų svetainių privatumo politikas ir jų duomenų tvarkymo teisėtumą.

Kontaktai

Su privatumo politika susijusiais klausimais siūlome kreiptis:

 1. siunčiant paštu arba pateikiant asmeniškai Prienų rajono savivaldybės administracijai;
 2. siunčiant elektroniniu paštu: [email protected];
 3. telefonu: (8 622) 98 079; (atkreiptinas dėmesys, kad telefonu nustatyti asmens tapatybės svetainė www.prienai.lt neturi galimybių).

Baigiamosios nuostatos

Bet kokie privatumo politikos pakeitimai skelbiami viešai, teisės aktų nustatyta tvarka.

Ši privatumo politika peržiūrima ir atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus arba pasikeitus teisės aktams, kurie reglamentuoja asmens duomenų tvarkymą. Draudžiama šią privatumo politiką ir/ar atskiras jos dalis naudoti, kopijuoti, platinti be raštiško Prienų rajono savivaldybės administracijos sutikimo.