Prienų rajono savivaldybės administracija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatomis įgyvendina projektą „Socialinio būsto fondo plėtra, antras etapas“. Projekto tikslas: padidinti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Pagal minėtą aprašą remiamos veiklos: naujų pastatų statyba arba esamų (ne socialinio būsto paskirties) pastatų ar patalpų pritaikymas socialinio būsto paskirčiai, taip pat gyvenamųjų namų, butų pirkimas. Savivaldybės administracija nusprendė pirkti 3 butus Prienų mieste. Projekto bendra vertė 83 934,23 Eur (Europos Sąjungos lėšos –71 344,08 Eur, savivaldybės biudžeto – 12 590,15,81 Eur). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centru ir Lenkijos Suvalkų pavietu įgyvendina „Interreg VA“ Lietuvos–Lenkijos 2014–2020 m. programos projektą „Pacų giminės paveldas kaip bendros turizmo plėtros abipus sienų pagrindas“ Nr. LT-PL-4R-312 (angl. „Crossborder Pac Family Heritage as Basis of Joint Tourist Development“).

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti bendrą tarpvalstybinį turizmo produktą, pagrįstą bendru Pacų šeimos istoriniu paveldu Suvalkų, Prienų ir Vilkaviškio rajonuose, siekiant padidinti turistų srautus.

Bendras projekto biudžetas 469 830,31 Eur, iš jų Prienų rajono savivaldybės administracijai numatyta 194 932,72 Eur (85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų bus padengta iš Europos regioninės plėtros fondo, o likusius 15 proc. prisidės Prienų rajono savivaldybės administracija). Projekto pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d., pabaiga numatoma – 2022 m. vasario 28 d.

Projektu siekiama pristatyti Pacų giminės palikimą, kadangi ši šeima Lenkijos ir Lietuvos pasienyje paliko ryškų pėdsaką tiek istoriniu, tiek ekonominiu aspektu. Bus sukurtas bendras Pacų kelio turistinis maršrutas, jame atsiras mažųjų architektūros elementų, informacinių stendų ir kt.

Taip pat bus leidžiami reklaminiai ir informaciniai leidiniai, kuriami daugialypės terpės įrankiai (interneto svetainė, mobilioji programėlė). Siekiant, kad šis maršrutas taptų kuo žinomesnis, bus dalyvaujama ADVENTUR parodose, organizuojami informaciniai turai gidams, kūrybinės dirbtuvės, skirtos gastronominio turizmo galimybėms praplėsti.

Pasaulinės pandemijos laikotarpiu šio projekto įgyvendinimas pareikalaus daug kūrybinių sprendimų, tačiau jis neabejotinai turės teigiamą poveikį skatinant turizmo atsigavimą.

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru pradeda įgyvendinti projektą „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Projekto tikslas – padidinti Prienų rajono vaikų ir vyresnio amžiaus (55 metų ir vyresnių) gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikatos elgsenos pokyčius, kuriant saugią ir sveikatai palankią aplinką Prienų rajone.

Projekto metu bus organizuojamos kompleksiškos veiklos ir renginiai tiek mokiniams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Projekto tikslinės grupės – Prienų r. 10–11 klasių ar 2–3 gimnazinių klasių mokiniai ir vyresnio amžiaus gyventojai (55 m. ir vyresni). Projekto metu bus gerinamos mokinių skubios pagalbos teikimo žinios ir ugdomi praktiniai įgūdžiai, rengiami pirmosios pagalbos mokymai, kuriuose dalyvaus 300 Prienų r. mokinių. Vyresnio amžiaus gyventojams bus organizuojamos praktinės ir teorinės fizinio aktyvumo veiklos, į kurias planuojama įtraukti ir mankštas baseine kartu su treneriu ar kitu kvalifikuotu specialistu. Taip pat bus skaitomos paskaitos mitybos ir psichikos sveikatos tematika. Planuojama į projekto veiklas įtraukti 500 Prienų r. vyresnio amžiaus gyventojų. Įgyvendinus projektą, pagerės Prienų r. gyventojų sveikata, sveikos gyvensenos įgūdžiai, sveikatos raštingumo lygis.

Projektas „Prienų rajono gyventojų sveikatos stiprinimas“ bus finansuojamas iš ES socialinio fondo ir Lietuvos biudžeto lėšų. Paramos suma 128 700,92 Eur, 10 435,22 Eur – Prienų r. savivaldybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti iš viso skirta 139 136,14 Eur.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija 2019 m. gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti dar vieną Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą – „Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“.

Projekto tikslas – pagerinti Prienų rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms gyventojų grupėms.

Įstaigų infrastruktūros būklė yra prasta, didžioji dalis turimos įrangos yra nusidėvėjusi arba turimų prietaisų nepakanka efektyviam ir operatyviam darbui. Projekto partnerių patalpos yra prastos būklės, nepritaikytos neįgaliesiems, todėl gyventojams nėra užtikrinamas kokybiškas ir prieinamas paslaugų teikimas. Įrangos trūkumas lemia dideles pacientų eiles, retesnį gyventojų apsilankymą pas šeimos gydytojus, retesnius šeimos gydytojų vizitus pacientų namuose, vėlesnį ligos diagnozavimą, didesnį mirtingumą ar ilgesnį gydymo laikotarpį.

Projektu planuojama pagerinti paslaugų kokybę ir prieinamumą penkiose pirminės asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose – Prienų, Balbieriškio, Stakliškių, Veiverių ir Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centruose.

Projekto metu bus atnaujinta gydymo įstaigų infrastruktūra – atliktas dalies patalpų paprastasis remontas, įsigyti 2 automobiliai pacientų lankymui namuose. Taip pat įsigyta būtinos medicinos ir kompiuterinės įrangos šeimos gydytojų kabinetams, įrangos slaugai bei įrangos priklausomybės nuo opiatų pakaitinio gydymo kabinetui.
Atnaujinus dalį gydymo įstaigų patalpų ir įsigijus reikiamą medicininę įrangą daugiau Prienų rajono savivaldybės gyventojų galės pasinaudoti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, bus sudarytos galimybės tikslinių grupių asmenims užtikrinti kuo tolygesnį kokybiškų pirminės sveikatos priežiūros paslaugų, ligų profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos, prevencinių, slaugos paslaugų prieinamumo lygį. Įgyvendinus projektą bus pagerinta teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Tikimasi, kad projekto naudą pajus apie 10 tūkst. asmenų.

Bendra projekto vertė – 206 648,60 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.

Prienų rajono savivaldybės administracija

Prienų rajono savivaldybės administracija, kartu su partneriu VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal  bendrai finansuojamo projekto sutartį su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“. Projekto tikslas gerinti socialinių paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms ir jų šeimoms, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą, Prienų rajone. Tam buvo rekonstruota nenaudojamo VšĮ Veiverių PSPC pastato  570 kv.m.,Kauno 56,Veiverių mst.  Rekonstruotame pastate  sukurta15 vietų ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai ir 10 vietų savarankiško gyvenimo priežiūros paslaugai teikti. Projekto įgyvendinimui reikalingos lėšos buvo panaudotos nenaudojamo pastato rekonstravimui. Iš savivaldybės ir partnerio  lėšų buvo perkami baldai  ir įranga. Projekto biudžetas 346 529 Eur.

Projektas buvo įgyvendintas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Prienų rajono savivaldybės administracija

Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Prienų kultūros centro pastato Rrienuose, Vytauto g. 35, rekonstravimas“, kurio metu planuojama modernizuoti Prienų Kultūros ir laisvalaikio centro didžiąją salę. Esminė problema, dėl kurios inicijuojamas projektas, yra ta, kad Prienų kultūros centro kokybinę ir kiekybinę veiklą riboja esama infrastruktūra. Keičiantis socialinei ir ekonominei aplinkai, lankytojai tampa vis išrankesni ir tikisi iš kultūros centro ne tik įdomių renginių, bet ir aukštesnės renginių kokybės: gero garso, kokybiško apšvietimo, patrauklios, komfortabilios aplinkos. Siekiant pagerinti Prienų kultūros centre teikiamų kultūros paslaugų kokybę, padidinti kultūros paslaugų įvairovę, skatinti visuomenės kultūrinį aktyvumą ir pritraukti kuo daugiau lankytojų, ketinama modernizuoti kultūros centro didžiąją salę – atlikti salės remontą, atnaujinti garso, apšvietimo, kino įrangą, pagrindinius scenos užsklandos mechanizmus, kėdes, įrengti keltuvą neįgaliesiems.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto biudžetas: ES paramos lėšos 252 636,04 Eur, Valstybės investicijų programos lėšos 310 679,00 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos 58 042,96 Eur.

Planuojama projekto įgyvendinimo pabaiga 2017 m. gruodžio mėn.

Prienų rajono savivaldybės administracija

Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Nemuno upės pakrantės ir Revuonos parko bei jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“. 2018 m. rugsėjo 20 d. buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas didėti gyventojų užimtumui Prienų mieste, skatinant socialinę ir ekonominę plėtrą.

Po projekto įgyvendinimo bus sukurta kokybiškesnė Prienų miesto gyvenamoji aplinka: vietos gyventojams bus sudarytos sąlygos turiningai leisti laisvalaikį sutvarkytose viešosiose erdvėse. Europos Sąjungos investicijomis sukurta infrastruktūra ir padidėję gyventojų srautai sudarys palankias sąlygas verslo plėtrai (pvz. lauko prekybai maitinimo, laisvalaikio ir kt. paslaugoms). Tikimąsi, kad tai prisidės prie Prienų miesto socialinės-ekonominės gerovės augimo.

Projekto metu bus sutvarkomos šios viešosios erdvės, kuriose bus įrengiama bendruomenės laisvalaikiui ir poilsiui skirta infrastruktūra:

  1. Revuonos parkas ir jos prieigos (sklypo unikalus Nr. 4400-3201-7168). Šioje teritorijoje atliktas tiltelio per Revuonos upelį sutvarkymas; parkavimo aikštelės įrengimas; pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takų atnaujinimas ir naujų įrengimas; esamų šaltinėlių versmių ir jų prieigų sutvarkymas; apšvietimo įrengimas; aktyvaus poilsio aikštelės įrengimas; želdinių, gėlynų sutvarkymas; renginių aikštelės įrengimas parke; vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas; mažosios architektūros, ženklų, nuorodų įrengimas; teritorijos sutvarkymas (šlaitų tvirtinimas, teritorijos sausinimo griovai) ir pritaikymas neįgaliesiems; paviršinio vandens surinkimas ir nuvedimas į lietaus kanalizaciją. Darbus atliko UAB „Rūdupis“ pagal UAB „AV architektūros studija“ parengtą techninį projektą.
  2. Nemuno upės pakrantėje (sklypo unikalus 4400-4177-5320) įrengiama apžvalgos aikštelė ir susijusi infrastruktūra su fontanu; parkavimo aikštelė prie apžvalgos aikštelės ir įvažos į ją įrengimas; apšvietimo įrengimas; vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas; mažosios architektūros elementų, ženklų, nuorodų įrengimas; teritorijos pritaikymas neįgaliesiems; paviršinio vandens surinkimas ir nuvedimas į lietaus kanalizaciją. Darbus atlieka UAB „Stafas“ ir UAB „Helanas“ pagal UAB „AV architektūros studija“ parengtą techninį projektą.
  3. Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Kęstučio paminklo prieigos (sklypo unikalus Nr. 4400-4249-5152). Šioje erdvėje įrengtos Kęstučio paminklo prieigos (dangų, takų, laiptelių, gėlynų, vejos, želdinių, mažosios architektūros ir kitų elementų), apšvietimas visoje teritorijoje; teritorija pritaikyta neįgaliesiems; įrengtas paviršinio vandens surinkimas ir nuvedimas į lietaus kanalizaciją. Darbus atliko UAB „Gilmera“ pagal UAB „AV architektūros studija“ parengtą techninį projektą.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Bendra projekto vertė siekia 1313497,63 EUR.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Nemuno dešiniosios pakrantės kompleksiškas sutvarkymas pritaikant bendruomenės ir verslo poreikiams“. 2018 m. rugsėjo 4 d. su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį. Bendra projekto vertė siekia iki 350.000,00 EUR. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Savivaldybės indėlis sudaro 26.250,00 Eur. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“. Projekto tikslas – prisidėti prie gyvenimo ir aplinkos kokybės gerinimo, skatinant gyventojų užimtumą sutvarkytose viešosiose laisvalaikio ir poilsio erdvėse Prienų mieste.

Projekto įgyvendinimo metu atnaujinama viešoji erdvė, esanti Nemuno dešiniojoje pakrantėje ir jos prieigose, adresu Birštono g. 45 (sklypo Nr. 6943/0017:146), Birštono g. 43 (sklypo Nr. 6943/0017:151) bei nesuformuotoje valstybinėje žemės teritorijose Birštono g. dalyje, Panemunės g., Prienuose.

Numatoma, kad įgyvendinus projektą viešoji erdvė, esanti dešiniojoje Nemuno upės pusėje, taps populiari tarp Prienų miesto gyventojų ne tik šventinių renginių metu, bet ir kasdienio laisvalaikio praleidimui. Tikimąsi, kad ši patrauklaus ir vertingo kraštovaizdžio viešoji zona taps viena iš pagrindinių Prienų miesto viešųjų erdvių. Sutvarkius viešąją erdvę bus pagerinta Prienų miesto gyvenamoji aplinka, sudarytos sąlygos verslo plėtrai ir gyventojų užimtumo didėjimui (padidėjus renginių skaičiui, suaktyvėtų smulki prekyba, atsirastų sąlygos įvairių paslaugų teikimui).

2020 m. gegužės mėn. Prienų rajono savivaldybė pasirašė dvi statybos rangos sutartis dėl Nemuno dešiniosios pakrantės sutvarkymo. Viena iš minėtų sutarčių pasirašyta su UAB „Nerda“, pagal kurią rangovas sutvarkys apie 5128 kv. m plotą. Atliekami darbai apima esamos estrados perstatymą, šiek tiek koreguojant aikštės ribas, kad būtų sukurta tolygi renginių aikštės forma, kurios plotas sieks apie 970 kv. m. Šalia aikštės bus įrengti dviračių stovai. Pietinėje aikštės dalyje, šlaite, esamų suolų vietoje įrengiami nauji žiūrovų suolai su betoninių trinkelių taku, skirtu patogiam patekimui į skirtingas eiles. Iš viso bus įrengta 500 sėdimų vietų, kurias sudarys betoninės atramos ir mediniai, bespalviu laku lakuoti suolai. Taip pat pagal statybos rangos sutartį UAB „Nerda“ įrengs asfalto dangos privažiavimą iki estrados aikštės, šalia numatant vietas aptarnaujančiam transportui arba mobilių prekybos vietų stovėjimui. Teritorijoje bus įrengtas apšvietimas.

Kita statybos rangos sutartis pasirašyta su UAB „Kelranga“ dėl Prienų miesto Panemunės ir Birštono gatvių infrastruktūros įrengimo darbų. Šis rangovas vykdydamas darbus įrengs pėsčiųjų – dviračių taką palei Panemunės g. kartu su apšvietimu, sutvarkys nuovažas bei įrengs neįgaliųjų poilsio aikšteles. Šalia stadiono (Birštono g. 43) bus įrengta 24 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, o toliau Birštono g. numatomas pėsčiųjų eismas važiuojamąja dalimi, ribojant automobilių eismą.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti ES fondų lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ (projekto kodas 05.5.1-APVA-R-019-21-0011; toliau –Projektas). 2019 m. gegužės 24 d. buvo pasirašyta Projekto sutartis tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Prienų rajono savivaldybės administracijos dėl Projekto finansavimo.

Dešinioji Nemuno pakrantė, esanti Prienų miesto teritorijoje, šiuo metu neturi kryptingo sąryšio su aplinkinėmis erdvėmis. Teritorija yra priskirta tvarkymo zonai, kurios bendras kraštovaizdžio pobūdis – urbanistinis kraštovaizdis, naudojimo pobūdis – tausojantis-intensyvus, gamtinis pobūdis – upės slėnio. Projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio arealo būklę didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Prienų rajono savivaldybėje. Įvykdytas projektas leis grąžinti sutrikdytą gamtinę pusiausvyrą, padidins gamtinę bioįvairovę bei išsaugos ekologinį stabilumą. Taip pat leis užtikrinti erdvių ir funkcijų balansą, atliekant gamtinių struktūrų ekologinių funkcijų stiprinimą, išsaugoti gamtinį kraštovaizdį nuo tolimesnio transformavimo. Teritorija, kurioje bus įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, sieks 3,51 ha.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyti želdynai: iškirsti nereikalingi medžiai ir krūmai, nušienauta veja, pasodinta daugiamečių augalų (hortenzijų ir sedulų krūmų, kadagių). Taip pat suplanuota suformuoti pėsčiųjų takus su integruotomis keturiomis apžvalgos aikštelėmis (regyklomis). Bendras takų ilgis sieks 630 m. Be to, numatyta įrengti mažosios architektūros elementų. Suolai ir šiukšliadėžės bus įrengti pagal tautodailininko, meninės drožybos meistro Algimanto Sakalausko eskizus. Atlikus projekte numatytus darbus, teritorija bus pritaikyta gamtos ir visuomenės poreikiams, bus pagerinta kraštovaizdžio vertybių ir ekologinė būklė, sudarytos sąlygos visuomenei pažinti kraštovaizdį ir juo naudotis.

Šiuo metu yra vykdomi kraštovaizdžio tvarkymo darbai. Darbus atlieka rangovas UAB „Hidrosta“ pagal 2020 m. vasario 21 d. statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-129. Nuo darbų pradžios atlikta 14,69 proc. rangos sutartyje numatytų darbų: nupjauta 164 vnt. medžių ir krūmų, vykdomi pėsčiųjų takų įrengimo darbai.

Bendra projekto „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ vertė – 131399,00 Eur. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendinti ES fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą „Bendruomenės laisvalaikio ir užimtumo centro įkūrimas Prienuose, sukuriant užimtumo infrastruktūrą“. Projekto tikslas – kurti palankią socialinę ir ekonominę aplinką bei didinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą Prienų mieste.

Siekiant pagerinti Prienų gyventojų laisvalaikio ir užimtumo paslaugų prieinamumą, nuspręsta bendruomenės veikloms pritaikyti pastatą, kurio adresas Dariaus ir Girėno g. 4, Prienai. Įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos: pastato kapitalinis remontas, pritaikant patalpas bendruomeninėms veikloms, aplinkinės teritorijos sutvarkymas bei reikalingų baldų įsigijimas.
Pastato kapitalinio remonto ir aplinkinės teritorijos sutvarkymo darbus atlieka UAB „Rūdupis“. Planuojama darbus užbaigti iki 2020 m. pabaigos.

Planuojama, kad atnaujintame pastate įsikurs šios organizacijos: Jaunimo ir suaugusiųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Vėjas“, asociacija „Prienų jaunimas”, klubas „Parama vienas kitam“, sveikos gyvensenos klubas, bendruomenės centras. Patalpomis taip pat galės naudotis senjorai, trečio amžiaus universitetas ir kt., salėje vyks įvairūs bendruomenės renginiai.

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą pagerės Prienų miesto įvaizdis, išaugs Prienų miesto gyventojų saugumas, bendruomeninės bei verslo aplinkos patogumas, padidės vietos gyventojų, vietos bendruomenių, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimo veiklos galimybės, patalpose įsikursiančios organizacijos pačios inicijuos įvairius projektus, vykdys mokymus, taip bus sudaromos sąlygos gyventojų verslumo didėjimui, atitinkamai ir naujų darbo vietų kūrimui.

Bendra projekto vertė – 529.333,04 EUR. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ yra pradedamas vykdyti Prienų rajono savivaldybės administracijos projektas Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0017 „Prienų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ dviejų grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“. Projektu siekiama prisidėti prie ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų infrastruktūros modernizavimo ir aprūpinimo priemonėmis, skatinančiomis vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją Prienų mieste. Prienų l/d „Gintarėlis“ veikia ikimokyklinės, priešmokyklinė ir lopšelio grupės, ugdomi 132 ugdytiniai. Prienų l/d „Gintarėlis“ pastato antro korpuso dvejose grupėse (Boružiukai, Nykštukai), numatomos tvarkyti darželio minėtų grupių patalpos – viena grupė yra 1 pastato aukšte, kita 2 aukšte. Jose numatoma atlikti paprastąjį remontą. Sutvarkytoms grupėms numatoma įsigyti baldus bei ugdymo proceso tobulinimui tenkinti reikalingas priemones ir įrangą.

Įgyvendinus projektą pagerės Prienų l/d „Gintarėlis“ teikiamų ugdymo paslaugų kokybė. Projektas „Prienų lopšelio – darželio „Gintarėlis“ dviejų grupių infrastruktūros modernizavimas ir aprūpinimas priemonėmis“ bus finansuojamas iš ES struktūrinio fondo (Regioninės plėtros fondo) ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. ES investicijų suma yra 87381,76 Eur, 12618,24 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti skirta 100 000,00 Eur.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija inicijavo projekto „Jiezno miesto viešųjų erdvių sutvarkymas“ įgyvendinimą ir su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra 2018 m. balandžio 26 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartį. Projekto tikslas – sumažinti gyvenamosios aplinkos kokybės netolygumus, skatinant socialinę bei ekonominę plėtrą Jiezno mieste. Europos Sąjungos investicijomis atnaujinus viešąsias erdves ir pritaikius jas rekreacijai, poilsiui, renginiams, laisvalaikiui, fizinio aktyvumo didinimui ar kitiems vietos bendruomenės poreikiams,  bus sukurta patraukli ir palanki aplinka gyvenimui, tuo pačiu ir naujoms investicijoms bei verslo plėtrai.

Projekto metu bus iš esmės sutvarkomos viešosios erdvės:

1) Nepriklausomybės a. (demontuoti seni ir įrengti nauji suoliukai, modernizuotas apšvietimas, padidintas takų plotas, įrengta vieta amatininkų prekybai, vietos skulptūroms bei mažosios architektūros elementai, sutvarkytas aikštės apželdinimas);
2) Viešoji erdvė nuo Nepriklausomybės a. link Jiezno ežero;
3) Stadiono ir pakrantės, pakeičiami futbolo vartai, apsėjama nauja veja, Jiezno ežero pakrantėje pašalinama menkavertė augmenija, vaikų žaidimo aikštelė, suoliukai, šiukšliadėžės, persirengimo kabinos, dviračių stovai, automobilių stovėjimo aikštelė su įvažiavimu nuo Sodo g., pėsčiųjų takai, takų ir aikštelių apšvietimas, lauko treniruokliai;
4) Parkas;
5) Skveras, esantis Vytauto g. 44, Jiezne (demontuojami esami šviestuvai, griaunamas buvęs stoties pastatas, įrengiama modernus apšvietimas, daugiafunkcė aikštelė: dalis išasfaltuojama, dalis pritaikoma renginiams, įrengiami lietaus nuotekų tinklai, takas iki Prienų r. Jiezno gimnazijos, sutvarkoma mažoji architektūra ir želdiniai, įrengiama vieta skulptūrai (simbolio ar miesto vartų).

Viešosios infrastruktūros sukūrimas ES ir savivaldybės biudžeto lėšomis yra itin svarbus visiems miesto gyventojams. Projektas įgyvendinamas iš Europos regioninės plėtros fondo, bendra projekto vertė – 890 177 Eur, savivaldybės  indėlis sudaro  66 763 Eur. UAB „Plentprojektas“ parengė techninį projektą, pagal kurį  iki 2020 m. pabaigos  planuojama įgyvendinti projekto veiklas.

Prienų rajono savivaldybės informacija

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ įvykdytas Prienų rajono savivaldybės administracijos projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0022 „Prienų miesto J. Vilkutaičio–Keturakio gatvės atkarpos nuo Vytenio g. iki Kęstučio g. rekonstrukcija“.

J.Vilkutaičio–Keturakio gatve miesto ir rajono gyventojai patenka į Prienų r. savivaldybės socialinių paslaugų centrą, Prienų kūno kultūros ir sporto centrą. Gatvės prieigose yra įsikūrusi šeimos klinika Vita Simplex. Todėl kelio atkarpoje vyksta intensyvus automobilių, pėsčiųjų ir dviratininkų eismas. Įgyvendinus projektą bus užtikrintos saugaus eismo sąlygos, tikimasi, kad sumažės avarijų tikimybė bei sumažintas neigiamas poveikis aplinkai. Visas kompleksinis priemonių įgyvendinimas (gatvės dangos rekonstrukcija (rekonstruota 0,160 km. kelio), lietaus nuotakynė ir lietaus surinkimo šulinėlis, šaligatvio dangos įrengimas, gatvės apšvietimas) pagerino ir bendrą Prienų miesto susisiekimo infrastruktūrą (sutrumpėjo važiavimo šia kelio atkarpa sugaištas laikas). Projekto investicijos yra skirtos viešajai transporto infrastruktūrai, pritaikytai naudotis visų visuomenės grupių atstovams, sukurti.

Projektas finansuotas iš ES struktūrinio fondo (Europos regioninės plėtros fondo) ir Savivaldybės biudžeto lėšų. ES investicijų suma yra 158 296,23 Eur, 27 934,63 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti skirta 186 230,86 Eur.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ įgyvendintas Prienų rajono savivaldybės administracijos projektas Nr. 06.2.1-TID-R-511-21-0021 „Eismo saugumo priemonių diegimas Revuonos g. Prienų mieste“.

Revuonos gatvę buvo būtina rekonstruoti dėl gatvės techninių rodiklių neatitikimo eismo saugumo reikalavimams ir jos naudotojų poreikiams. Viena pagrindinių problemų – neužtikrintas saugus bei patogus pėsčiųjų judėjimas lygiagrečiai gatvės. Pėstieji judėdavo kelkraščiu ar važiuojamąja dalimi, nes šalia gatvės važiuojamosios dalies neįrengti šaligatviai. Projekto metu rekonstruota Revuonos gatvės atkarpa tarp F.Martišiaus ir Maironio gatvių. Šioje atkarpoje išplatinta gatvės važiuojamoji dalis ir įrengta nauja asfalto danga, įrengto automobilių stovėjimo vietos. Šalia gatvės nutiestas šaligatvis, atnaujintas gatvės apšvietimas, Revuonos ir Naujojo Gyvenimo gatvių sankirtoje įrengta iškilioji sankryža, taip pat įrengtos 2 iškiliosios pėsčiųjų perėjos, įrengtas kryptinis pėsčiųjų perėjų apšvietimas.

Projektas finansuotas iš ES struktūrinio fondo (Europos regioninės plėtros fondo) ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. ES investicijų suma yra 747472,78 Eur, 131906,97 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti skirta 879379,75 Eur.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra baigė įgyvendinti projektą „Kompleksinis Prienų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas bendruomenės ir verslo poreikiams“. Projektą parengė UAB „AV architektūros studija“, architektai Aurimas Lukšys ir Vytautas Butkus. Projekto vertė – 2 461 684 Eur, projektui finansuoti iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo skirta 2 039 594 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonę 07.1.1-CPVA-R-905 „Miestų kompleksinė plėtra“.
Įgyvendinant projektą viešųjų erdvių statybos darbus atliko UAB „Rūdupis“, o Vytenio gatvės rekonstrukcijos darbus UAB „Parama“.

Projekto metu sutvarkytos dvi mieste esančios ir su gyvenamaisiais namais besiribojančios viešos erdvės ir rekonstruota Vytenio gatvė bei greta jos esanti automobilių stovėjimo aikštelė. Viešoje erdvėje, esančioje tarp Statybininkų g., J.Lukšos g., Vytenio g. ir Kęstučio g., įrengtos aikštynų zonos su krepšinio, tinklinio, lauko teniso, vaikų žaidimo aikštelėmis ir lauko treniruokliais. Įrengtas apžvalginis tvenkinio takas su liepteliu, paplūdimio zona ir automobilių stovėjimo aikštelė. Nuo tvenkinio teritorijos naujai įrengtu apžvalgos taku pasiekiama Nemuno pakrantė. Joje įrengta prieplauka su valčių nuleidimo aikštele, pontoninis tiltelis, takai upės pakrante, mažoji architektūra, lauko tualetai, įrengtas modernus apšvietimas.

Įgyvendinus projektą viešosios erdvės tapo patrauklesnės gyventojams, pagerėjo sąlygos laisvalaikio ir poilsio veiklai, padidėjo gyventojų fizinis aktyvumas, padidėjo teritorijos saugumas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ veiklą „Viešųjų erdvių modernizavimas, kuriant papildomus ar naujus miesto traukos centrus ar stiprinant esamus: viešųjų erdvių infrastruktūros atnaujinimas statinių, skirtų viešojo transporto sistemos prieinamumo gerinimui, atnaujinimas“ įgyvendintas projektas „Prienų autobusų stoties ir aplinkinės teritorijos pritaikymas bendruomenės ir verslo poreikiams“. Jo metu buvo pertvarkyta, rekonstruota ir pritaikyta pagal miesto poreikius senoji autobusų stotis. Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Prieniečiams šiuolaikiškos autobusų stoties reikėjo ne vien dėl miesto prestižo, dar sovietmečio statinys, tarnavęs prieniečiams nuo 1957 metų, buvo neekonomiškas, šaltas, brangiai kainavo jo išlaikymas. Tačiau rekonstruotas pastatas ne tik sumažins autobusų stoties eksploatacines išlaidas, bet ir pagražino miesto veidą. Darbus planuota buvo baigti iki praėjusių metų rugsėjo mėnesio, tačiau darbai užtruko. Rekonstrukcijos metu, siekiant kuo didesnio pastato funkcionalumo, buvo keičiami techniniai sprendiniai, todėl keletą kartų reikėjo tikslinti techninį darbo projektą. Nors rekonstrukcijos darbų pabaiga šiek tiek vėlavo, viskas atlikta kokybiškai: apšiltintas pastato fasadas, stogas, įrengtas šildymas gamtinėmis dujomis. Pastate įrengti patogūs kabinetai darbuotojams, bilietų kasa, smulkiųjų siuntų skyrius, keleivių laukimo salė, erdvė komercinei veiklai, priešgaisrinė signalizacija, sumontuotos vaizdo kameros. Rekonstruotas ne tik stoties pastatas, atnaujinti ir keleivių laipinimo peronai, stovėjimo aikštelė, sutvarkyta pastato teritorija. Rangovas įvykdė visus savo įsipareigojimus, kurie buvo numatyti statybos rangos sutartyje ir jos prieduose, pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas. Tikimasi, kad po rekonstrukcijos pagerės viešojo transporto paslaugų kokybė ir prieinamumas, sukurta patrauklesnė vieša erdvė sudarys palankesnes sąlygas Prienų miesto socialinei-ekonominei plėtrai.

Prienų rajono savivaldybės informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su  Centrine projektų valdymo agentūra  įgyvendina projektą  “Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Prienų rajone“. Projekto tikslas veiksmingai pereiti  nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Prienų rajone.
Projekto lėšomis bus sukurti dveji  bendruomeniniai vaikų globos namai (BVGN) ir išplėstas 1 vaikų dienos centras (VDC). Įkurtuose BVGN gyvens  16 tėvų globos netekusių vaikų, išplėstą VDC lankys – 36 vaikai. Lankydami dienos centrą vaikai sulauks dėmesio, jiems  bus sudaromos galimybės mokytis, ruošti namų darbus, ugdyti savo įgūdžius.
Projekto biudžetas: 239 539,37 Eur. ES fondo ( Europos regioninės plėtros fondas). LR valstybės biudžeto lėšos 237 000 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos  2 539,37 Eur .

Prienų rajono savivaldybės informacija

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra įgyvendino projektą „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Prienų rajone“. Projekto biudžetas – 346 529 Eur, projektui finansuoti iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo skirta 294 549 Eur. Projekto tikslas – gerinti socialinių paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms ir jų šeimoms, plėtojant socialinių paslaugų infrastruktūrą. Tam rekonstruota dalis nenaudojamo VšĮ Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Veiverių PSPC) pastato, esančio Kauno g. 56, Veiverių miestelyje. Rekonstruotame pastate sukurta 15 vietų ilgalaikei ir trumpalaikei socialinei globai ir 10 vietų savarankiško gyvenimo priežiūros paslaugai teikti, įrengtos personalo patalpos. Įgyvendinant projektą pastato rekonstrukcijos darbus vykdė uždaroji akcinė bendrovė „Stafas“. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos priėmė rekonstrukcijos darbus ir išdavė statybos užbaigimo aktą. Savivaldybės administracija kartu su projekto partneriu Veiverių PSPC pasirūpino baldais ir įranga kambariams ir virtuvėlėms. Savarankiško gyvenimo priežiūros paslaugas vienu metu galės gauti 10 žmonių – įrengti 4 atskiri kambariai. Socialinės globos paslaugoms teikti įrengti 7 kambariai su 15 miegamų lovų. Naujai įrengtose patalpose paslaugas teiks darbuotojai, kurie šiuo metu dirba Veiverių PSPC.

Prienų rajono savivaldybės informacija

Prienų krašto muziejus dalyvavo muziejų modernizavimo programoje, kurios tikslas – ugdyti visuomenės istorinę savimonę, kokybiškai atnaujinus muziejų veiklą ir sudarius jiems sąlygas tinkamai kaupti, saugoti ir populiarinti istorijos, literatūros, kultūros, meno, gamtos, mokslo ir technikos paveldo objektus, kad visuomenė galėtų įvairiapusiškiau pažinti kultūros paveldą ir ugdyti savo narių kūrybiškumą.
Prienų rajono savivaldybė įgyvendino ES struktūrinės paramos investicijomis finansuojamą projektą „Prienų krašto muziejaus modernizavimas“. Įgyvendinus projektą buvo modernizuotas Prienų krašto muziejus, pagerėjo kultūros paslaugų teikimas, juntamas lankytojų srautų padidėjimas. Modernizavus muziejų užtikrinta pagrindinei veiklai būtina infrastruktūra. Įrengtos šešioss inovatyvios ekspozicijos: Kunigo Zdebskio, Miesto istorijos, „Literatūriniai Prienai“, Krašto šviesuolių, „Sklandytuvų istorija“, „Partizanų Lukšų šeimos istorija“, ir muziejininko kabinetas. Muziejaus bendrosios patalpos (holas, rūbinė, koridorius, laiptai) dekoruotos įvairiais ekspoziciniais elementais. Lauke prie pastato įrengtas informacinis lauko ekranas. Įgyvendinus projektą muziejaus vidaus patalpose buvo užbaigti didžiosios dalies ekspozicijų įrengimo darbai ir objektas pradėjo tinkamai funkcionuoti. Sukurta infrastruktūra padėjo užtikrinti gerą kultūros paslaugų prieinamumą, teikiamų paslaugų kokybę ir interaktyvumą. Neabejotinai tai paskatino papildomus lankytojų srautus.
Tarp Prienų rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Terra media“ 2018 m. vasario 23 d. buvo pasirašyta Prienų krašto muziejaus ekspozicijoms įrengti reikalingos įrangos, baldų, stendų ir dekoro elementų įsigijimo sutartis,pagal kurią atlikti muziejaus modernizavimo darbai. Projektas įgyvendintas pagal 2014–2020 m. veiksmų programos 7 prioritetą „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“, finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo. ES fondo lėšos sudarė 72 777 Eur, Savivaldybės biudžeto lėšos –12 843 Eur.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Projekto metu bus įrengta ženklinimo infrastruktūra, skirta informuoti ir žymėti lankytinas vietas, esančias Birštono, Kaišiadorių rajono ir Prienų rajono savivaldybes jungiančiame turizmo maršrute. Bus pagaminti ir įrengti 216 infrastruktūros objektų, nurodančių lankytinų objektų kryptį, 35 objektai, informuojantys apie lankytiną objektą ir 23 objektai, informuojantys apie savivaldybes jungiantį maršrutą, vietovę, pagrindinius toje vietovėje esančius lankytinus objektus. Šių priemonių įgyvendinimas pagerins informavimą apie lankytinus objektus savivaldybėse, padės turistams lengviau rasti norimus objektus, padidins domėjimąsi kultūros, gamtos paveldo objektais, prisidės prie darnios turizmo informacinės ir ženklinimo sistemos sukūrimo, paskatins atvykstamąjį turizmą, turės įtakos vietos smulkaus ir vidutinio verslo vystymuisi. Projekto tikslinė grupė–Lietuvos ir užsienio turistai, projektą įgyvendinančios savivaldybės, joms pavaldžios institucijos (turizmo srityje).

Projektas finansuojamas Europos sąjungos fondų lėšomis.

  1. Veiklų pradžia – 2017-03-17
  2. Veiklų pabaiga – 2019-03-16
  3. Projekto vykdytojas – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija.
  4. Išsamenė informacija www.esinvesticijos.lt

Prienų rajono savivaldybės informacija

2016 m. rugpjūčio 12 d. Prienų rajono savivaldybės administracija pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Prienų rajono socialinio būsto fondo plėtra“ finansavimo sutartį. Projektui skirta 307 130 Eur ES fondų (Europos regioninės plėtros fondas) ir 54 199 Eur Prienų raj. savivaldybės biudžeto lėšų.

Prienų rajono savivaldybėje 2010–2014 m. asmenų (šeimų) socialiniam būstui nuomoti sąraše, skaičius išaugo 32,3 proc. Kasmet patenkinama apie 4 proc poreikio. 2015 m. gruodžio 31 d. Prienų rajone soc. būsto laukė 149 asmenys (jaunų šeimų–29; šeimos, auginančios 3 ar daugiau vaikų–20; našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų–9; neįgalių–29; bendras sąrašas–56; soc. būsto nuomininkų, turinčių teisę į soc. būsto pagerinimą – 6). Socialinio būsto fondas kasmet auga, tačiau laukiančiųjų eilės rodo plėtros poreikį. Problemai spręsti inicijuotas ir šis projektas. Siekiama padidinti savivaldybės socialinio būsto fondą, išplėsti galimybes asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą, apsirūpinti būstu.

Projektas įgyvendinamas be partnerių ir yra orientuotas į Prienų rajono savivaldybės gyventojus, todėl projekto veiklos bus įgyvendinamos Prienų rajono savivaldybėje ir skirtos tik šioje savivaldybėje gyvenantiems ir LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 9 straipsnyje nurodytus reikalavimus atitinkantiems asmenims.

Projekto metu bus įsigyta 19 socialinių būstų. Apie 30 proc. socialinių būstų bus aprūpinta elektrinėmis viryklėmis. Įgyvendinus projektą padidės galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerės minėtų asmenų gyvenimo kokybė, integracija į darbo rinką.
Planuojama projekto pabaiga 2018 m. III ketv.

Investicijų skyriaus informacija

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 4 punktu ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo administravimo regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vidaus procedūrų aprašo, patvirtinto Regioninės plėtros departamente prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 51V-3, 14.1 punktu ir atsižvelgiant į tai, kad 2016 m. gruodžio 29 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-946 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatos, tikslinamas 2016 m. liepos 11 d. raštu Nr. 51/2D-138 paskelbto kvietimo teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų sąrašui sudaryti. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. birželio 30 d. Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/019/image2017-01-19-104648.pdf

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Socialinio būsto fondo plėtra“

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 4 punktu, skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų sąrašui sudaryti. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. birželio 1 d. Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/408/2017-01-02%20Socialinio%20busto%20kvietimas%20408.pdf

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 4 punktu, skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų sąrašui sudaryti. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. vasario 20 d. Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/2016-12-23/Kvietimas%20visas%20vietinio%20susisiekimo.doc.pdf

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 4 punktu, skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-R-725 priemonės „Neformalaus švietimo infrastruktūros tobulinimas“ projektų sąrašui sudaryti. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. balandžio 3 d. Daugiau informacijos galima rasti:

http://lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/2016-12-16%20kvietimas%20pasirasytas.pdf

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 4 punktu, skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 04.5.1-TID-R-516 „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų sąrašui sudaryti. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2016 m. spalio 17 d. Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/Kvietimas%20Pesciuju%20ir%20dviraciu%20taku%20visas.pdf

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 4 punktu, skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų sąrašui sudaryti. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2017 m. spalio 9 d. Daugiau informacijos galima rasti:

http://lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/Kvietimas%20visas%20Paslaugu%20ir%20asmenu.pdf

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

Vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 3D-403, 27 punktu ir Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės priėmimo 2016 metais grafiku, patvirtintu LR žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 3D-933 (2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-384 redakcija), skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono prioritetiniam ir rezerviniam projektų sąrašams sudaryti. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2016 m. rugsėjo 30 d. Daugiau informacijos galima rasti:

http://lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/2016-07-15%20Kvietimas%20Kaimo%20ZUM.pdf

Patikslintą kvietimą galima rasti:

http://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/Kvietimas%20Kaimo%20patikslintas%2016-09-06%20visas.pdf

Kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal priemonę „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“

Vadovaujantis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-893, 4 punktu, skelbiamas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus Kauno regiono 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų sąrašui sudaryti. Projektinius pasiūlymus galima teikti iki 2016 m. rugsėjo 5 d. Daugiau informacijos galima rasti:

http://www.lietuvosregionai.lt/upload/Lietuvos%20regionai/Kauno%20apskritis/Kvietimai/Kvietimas%20pilnas.pdf

Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendino vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūs plėtros projektus: ,,Užuguosčio kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“ Nr. LEADER-12-PRIENAI-02-004, „Kašonių kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“ Nr. LEADER-12-PRIENAI-02-005, ,,Vyšniūnų kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“ Nr. LEADER-12-PRIENAI-02-006, ,,Pieštuvėnų kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“ Nr. LEADER-12-PRIENAI-02-007, „Šilavoto kaimo vandens gerinimo įrenginių statyba“ Nr. LEADER-12-PRIENAI-02-008, ,,Gerulių kaimo vandens bokšto paprastasis remontas“ Nr. LEADER-12-PRIENAI-02-009, ,,Purvininkų kaimo vandens gerinimo įrenginių ir vandens tiekimo tinklų statyba“ Nr. LEADER-12-PRIENAI-02-012, ,,Šilavoto kaimo bendruomenės namų ir mokyklos nuotekų valymo įrenginių statyba“ Nr. LEADER-12-PRIENAI-02-011.

Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Prienų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų parengimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Teritorijų planavimas“.

Projekto metu, rengiant planavimo dokumentus (specialiuosius/detaliuosius/bendruosius planus), bus užtikrintas sistemingas Prienų rajono teritorijų vystymasis bei racionalus teritorijų, lėšų ir kitų išteklių panaudojimas. Bus parengti 5 planai: „Prienų rajono Balbieriškio kapinių detalusis planas“, „Vietinės reikšmės ir vidaus kelių schema–specialusis planas“, „Išlaužo kaimo urbanizuotų teritorijų detalusis planas“, „Pakuonio miestelio teritorijos bendrasis planas“ ir  „Stakliškių kaimo urbanizuotos teritorijos detalusis planas“.

Parengti dokumentai padės didinti viešojo administravimo efektyvumą, gerins viešojo administravimo  veiklos valdymą bei struktūrą.
Projekto trukmė – nuo 2013 m. liepos 19 d. iki 2015 m. rugpjūčio 19 d.

Projekto „Prienų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų parengimas“ bendra vertė – 415 834,15 Lt.  Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų savivaldybių darbuotojai ir 2014 metais sėkmingai dalyvauja projekto „Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų savivaldybių institucijų įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“ mokymuose. Projektas vykdomas pagal Žmogiškųjų išteklių  plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“. Bendra projekto vertė – 1 209 835,29 Lt, iš jų ES lėšos – 1 028 359,29 Lt, savivaldybių įnašas – 181 476,00 Lt. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2013 m. liepos 16 d. – 2015 m. liepos 15 d.
Specializuotas profesinio mokymo ir bendrąsias kvalifikacijos tobulinimo mokymosi paslaugas teikia VšĮ Kauno technologijos universitetas. Šiuo metu savivaldybių darbuotojai kelia kvalifikaciją šiuose mokymuose: „ArcGIS“, „Socialinių paslaugų organizavimas savivaldybėse“, „ES teisės aktai, įtakojantys strateginę miestų ir regionų plėtrą (Lietuvos strategijos 2014–20)“ ir „Miestų (regionų) marketingas: įtaka miestų (regionų) plėtrai bei socialinei ir ekonominei gerovei“. Projekto dalyviai jau išklausė „Atliekų tvarkymo“, „Aplinkos apsaugos ir kontrolės“ ir „Vaiko ir žmogaus teisių“ kursus.
Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels šešių Kauno regiono savivaldybių politikai, įvairių pareigybių valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (iš viso 456).

Prienų rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Sektorinių studijų, papildančių Prienų rajono strateginį plėtros planą parengimas“ (projekto sutarties Nr.  VP1-4.2-VRM-02-R-22-009) (toliau Projektas), kuris finansuojamas Europos Sąjungos ir Prienų rajono savivaldybės administracijos lėšomis pagal 2007–2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-02-R priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Darniai rajono plėtrai užtikrinti ir efektyvių valdymo sprendimų priėmimo prielaidų sudarymui būtinas rajono plėtros planas. 2011 m. pradžioje buvo patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 m. strateginis plėtros planas. Rengiant šį planą buvo atlikta aplinkos analizė, nustatytos pagrindinės rajono stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, suformuota rajono plėtros strategija: numatyti plėtros prioritetai, išskirti tikslai, uždaviniai, bei numatytos strategijos įgyvendinimo priemonės. Rengiant šį planą, buvo atliekama bendra Prienų rajono aplinkos analizė, skirtingoms sritims ištirti atskiri dokumentai, tokie kaip sektorinės galimybių studijos, rengiami nebuvo.

2012 m. įgyvendinant šį projektą, Prienų rajono savivaldybės administracija parengė 3 sektorines galimybių studijas: turizmo plėtros studiją, socialinių paslaugų plėtros galimybių studiją bei sporto, jaunimo užimtumo ir kultūros galimybių studiją. Šių studijų pagrindu bus atnaujintas Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 m. strateginis plėtros planas. Bendras projekto biudžetas 103.096,84 Lt iš Prienų rajono savivaldybė prie projekto įgyvendinimo prisidės biudžeto 18.193,56 Lt nuosavomis lėšomis. Projekte numatytas paslaugas atliko UAB „Lyderio grupė“.

Turizmo plėtros studija. Ši studija reikalinga Prienų rajono savivaldybei, kad būtų nustatytos Prienų rajono savivaldybės turizmo plėtros galimybės, prioritetai ir veiklos priemonės, skatinančios turizmo plėtrą Prienų rajone. Siekiant šio tikslo, buvo parengta turizmo plėtros studija, kurioje atlikta Prienų rajono esamos turizmo situacijos analizė, identifikuotos problemos, nustatyti problemų sprendimo būdai bei pristatyti turizmo plėtros priemonių planai. Galimybių studijoje detaliai išanalizuoti rajono teritorijos gamtiniai ir kultūriniai ištekliai, surasti sprendimai, kaip pritraukti daugiau turistų į rajoną.

Socialinių paslaugų plėtros galimybių studija.  Prienų rajono savivaldybėje nebuvo aiškios socialinių paslaugų perspektyvos. Buvo poreikis išanalizuoti socialinių paslaugų teikimą, išanalizuojant nelygybės ir diskriminacijos darbo rinkoje problemas, pateikiant pasiūlymus dėl socialinių paslaugų vystymo Prienų rajone. Siekiant sumažinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų skaičių bei gerinti jų situaciją, būtina išsami ir efektyvi strategija.

Sporto, jaunimo užimtumo ir kultūros galimybių studija. Prienų rajone sporto užimtumo ir kultūros galimybių studija yra būtina siekiant identifikuoti esamas šių sričių problemas, ieškant galimų sprendimų alternatyvų ne tik infrastruktūros gerinimui bei plėtrai, bet ir su šia sritimi susijusių problemų užkirtimui, tokių kaip gyventojų, ypač jaunimo, emigracija; gyventojų laisvalaikio bei kultūrinių poreikių tenkinimo galimybių gerinimas.
Kiekvienoje iš šių sektorinių galimybių studijų yra pateikiami pasiūlymai dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 m. strateginio plėtros plano ir šio dokumento priemonių plano atnaujinimo. Su sektorinėmis studijomis galite susipažinti čia.

Prienų rajono savivaldyvbės administracija įgyvendina projektą „PRIENŲ MIESTO J. LUKŠOS IR SPORTO GATVIŲ REKONSTRUKCIJA“

Prienų rajono savivaldybės administracija, įgyvendinusi ne vieną ES lėšomis finansuojamą projektą, ir toliau sėkmingai įsisavina ES struktūrinių fondų lėšas, kurios padeda gerinti rajono infrastruktūrą, gerina žmonių gyvenimo kokybę.

Savivaldybė baigia įgyvendinti projektą „Prienų rajono savivaldybės miestų, seniūnijų ir kaimų administracinių ribų specialiojo plano – žemėtvarkos schemos parengimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę VP1 – 4.2 – VRM – 04 – R „Teritorijų planavimas“.

Projekto tikslas – viešojo administravimo efektyvumo didinimas suformuojant kaimiškųjų ir miesto gyvenamųjų vietovių bei seniūnijų administracines ribas Prienų rajono savivaldybėje.

Projekto rezultatas – parengtas Prienų rajono savivaldybės teritorijos seniūnijų ir kaimų administracinių ribų teritorijų planavimo dokumentas – specialusis planas.

Specialusis planas – teritorijų planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir tikslus, nustatytos atskiroms veiklos sritims reikalingų teritorijų vystymo, infrastruktūros tvarkymo ir (ar) apsaugos kryptys, priemonės ir reikalavimai.

Iki šiol Prienų rajone nebuvo tiksliai nustatytos miestų, seniūnijų ir kaimų administracinės ribos. Įgyvendinto projekto pagalba, įstatymų nustatyta tvarka buvo parengtas ir 2014 m. vasario  13 d. Prienų rajono savivaldybės taryboje patvirtintas Prienų rajono savivaldybės teritorijos miestų, seniūnijų ir kaimų administracinių ribų teritorijų planavimo dokumentas – specialusis planas, kuris suteikė galimybes įregistruoti VĮ Registrų centro duomenų bazėje koordinuotas Prienų rajono seniūnijų ir jų kaimų administracines ribas. Įregistravus administracines ribas, bus galima nustatyti tikslias gatvių ašines linijas ir objektams suteikti adresus. Turint tikslią adresų informaciją, pagerės pagalbą suteikiančių institucijų (greitosios pagalbos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos, įvairių avarinių ir saugos tarnybų) teikiamų paslaugų sparta.

Parengtas specialusis planas prisidės prie Prienų rajono savivaldybės administracinių gebėjimų stiprinimo ir padidins viešojo administravimo efektyvumą.

Projekto „Prienų rajono savivaldybės miestų, seniūnijų ir kaimų administracinių ribų specialiojo plano – žemėtvarkos schemos parengimas“ bendra vertė – 161 183,75 Lt.  ES struktūrinių fondų skirtos paramos dalis – 137 006,18 Lt. Prienų rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidėjo 24 177,57 Lt nuosavomis lėšomis.

Projektas bus baigtas 2014 m. balandžio mėn., kada Europos socialinio fondo agentūrai bus pateiktas galutinis mokėjimo prašymas ir galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

Prienų rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti projektą „Balbieriškio seniūnijos administracinio pastato renovacija“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“.

Projekto tikslas – padidinti energijos vartojimo efektyvumą seniūnijos administraciniame pastate, uždavinys – renovuoti Balbieriškio seniūnijos administracinį pastatą.

Projekto metu, siekiant sumažinti patiriamus šilumos nuostolius bei sukurti palankią darbui aplinką, buvo pakeista stogo danga, apšiltinta antro aukšto perdanga bei pastato sienos. Projektas prisideda prie Lietuvos energetikos ūkio kryptingo vystymo siekiant užtikrinti energetinį saugumą, darnią sektoriaus plėtrą, konkurencingumą bei efektyvų energijos vartojimą.

Įgyvendinus projektą, pagerėjo pastato energetinis efektyvumas, sumažėjo išmetamų teršalų kiekis ir oro tarša, pagerėjo aplinkos kokybė ir estetinė pastato išvaizda.

Projektas truko nuo 2013 m. birželio 21 d. iki 2014 m. kovo 31 d., kada buvo pateiktas galutinis mokėjimo prašymas.

Projekto „Balbieriškio seniūnijos administracinio pastato renovacija“ bendra vertė – 165 228,00 Lt.  Projektas finansuotas iš ES struktūrinių fondų.

Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Veiverių ir Balbieriškio miestelių bendrųjų planų parengimas“ pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ priemonę „Teritorijų planavimas“.

Projekto metu, rengiant bendruosius planus, bus suformuota Veiverių ir Balbieriškio miestelių teritorijų vystymo erdvinė koncepcija, kuri pagerins gyvenimo ir aplinkos kokybę, prisidės prie racionalaus išteklių naudojimo, inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros plėtojimo. Parengti Veiverių ir Balbieriškio teritorijų planavimo dokumentai patobulins dabartines ir būsimas socialinių fondų paramos sritis.

Projekto trukmė – nuo 2012 m. liepos 25 d. iki 2015 m. sausio 25 d.

Projekto „Veiverių ir Balbieriškio miestelių bendrųjų planų parengimas“ bendra vertė – 334 278,58 Lt.  Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Prienų rajone įkurti Bendruomeniniai šeimos namai

Prienų rajono savivaldybės administracija kartu su partneriais – nevyriausybine organizacija Prienų rajono neįgaliųjų draugija ir Prienų rajono socialinių paslaugų centru –pradėjo įgyvendinti projektą „Bendruomeninių šeimos namų įkūrimas Prienų rajone“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“. Prienų rajono savivaldybei projektui įgyvendinti skiriama 348 045 Eur.

Projekto pradžia – 2018-02-09
Projekto pabaiga – 2022-12-31

Projekto tikslas – organizuoti ir kompleksiškai teikti paslaugas visoms Prienų rajone gyvenančioms šeimoms, įgalinti šeimas savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, įveikti iškilusius sunkumus ir krizes, padėti užtikrinti pozityvią šeimos raidą, prisidėti prie šeimos gyvenimo kokybės gerinimo ir šeimos stiprinimo.

Planuojama paslaugas suteikti 1300 asmenų. Bendruomeniniuose šeimos namuose koordinuojamos, organizuojamos ir teikiamos paslaugos šeimai. Projekte numatomos kompleksiškai teikiamos paslaugos: psichologinė ir socialinė pagalba krizę išgyvenančioms šeimoms, pozityvios tėvystės mokymai, mediacijos, asmeninio asistento, socialinių įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos, teisinio konsultavimo, vaikų priežiūros, pavėžėjimo paslaugos bei potencialių ir esamų tikslinių grupių informavimas.

Tokiu būdu Prienų rajone bus sukurta efektyvi ne tik krizių šeimoje intervencijos, bet ir prevencijos sistema, užtikrinant kompleksinės pagalbos paslaugas visiems krizę išgyvenančių šeimų nariams, veikianti tiek valstybiniame, tiek nevyriausybiniame sektoriuje. Taip tikimasi sukurti efektyvią kompleksinių paslaugų šeimai teikimo sistemą, kuri užtikrintų problemų, krizinių situacijų šeimoje prevenciją.

Paslaugos yra NEMOKAMOS ir skirtos VISOMS PRIENŲ KRAŠTO ŠEIMOMS.

Kviečiame kreiptis VISAS Prienų rajone gyvenančias šeimas (ar pavienius asmenis), siekiančius naujų žinių, patarimų, konsultacijų dėl kasdieniame šeimos gyvenime patiriamų sunkumų ar iššūkių (pvz., vaikų auginimo ir auklėjimo, tarpusavio santykių problemos, netektys, sunkios ligos, skyrybos ir kt.).

Projekto „Stipri šeima Prienuose“ komanda pasirengusi Jums padėti.

 Laukiame Jūsų socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje (paieškos laukelyje suvedus „Stipri Šeima Prienuose“) taip pat laukiame skambučių šiais telefonais:

 Projekto koordinatorė Irma, tel. 8 671 02737, el. paštu [email protected]

 Socialinė darbuotoja Angelė Leikauskienė, tel. 8 638 72923, el. paštas [email protected]

Daugiau informacijos tel. +370 682 10892

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

Pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ yra pradedamas vykdyti Prienų rajono savivaldybės administracijos projektas Nr. 04.5.1-TID-R-516-21-0005 „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Kęstučio ir Paupio gatvėse Prienų mieste“. Dviratininkų ir pėsčiųjų srautai mieste auga, todėl labai svarbu užtikrinti šios susisiekimo infrastruktūros saugumą, patogumą ir funkcionalumą. Remiantis šiais principais inicijuojamas projektas. Projekto įgyvendinimas pagerins pėsčiųjų ir dviratininkų susisiekimo sąlygas, leis patogiai pasiekti gyvenamąsias, darbo, mokymosi, paslaugų ir poilsio vietas, didins dviratininkų ir pėsčiųjų skaičių, prisidės prie aplinkos taršos mažinimo. Padidės gyvenamosios aplinkos patrauklumas ir susisiekimas su ja. Šalia judraus kelio žmonės galės saugiai keliauti kasdieniais reikalais, išvengti pavojų kelyje. Prienų rajono savivaldybė ir toliau investuos į dviračių ir pėsčiųjų infrastruktūrą, šios infrastruktūros plėtra Prienų mieste bus kuriama vientisa ir tolygiai.

Projektas bus finansuojamas iš ES struktūrinio fondo (Europos regioninės plėtros fondo) ir Savivaldybės biudžeto lėšomis. ES investicijų suma yra 138 493,68 Eur, 24440,07 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos. Projektui įgyvendinti skirta 162 933,75 Eur.

Prienų rajono savivaldybės administracijos informacija

LVPA

CPVA

UKMIN

FINMIN

AM

NMA

ESPARAMA

ESFA