Prienų rajono savivaldybės administracijosSocialinės paramos skyrius

Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, el. paštas  [email protected].

 Socialinės paramos skyrius įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Savivaldybės socialinę politiką Prienų rajone. Skyriaus specialistai administruoja socialinių paslaugų teikimą, paslaugų teikėjų veiklą, organizuoja ir užtikrina socialinės paramos teikimą pagal gyventojų poreikius ir gyvenimo sąlygas, analizuoja ir prognozuoja socialinės paramos poreikį rajone, ruošia socialinės globos programas, rengia ir teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl socialinės paramos teikimo, socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros, rūpinasi vykdomomis socialinės paramos bei neįgaliųjų socialinės integracijos programomis, organizuoja būsto pritaikymo neįgaliesiems veiklą. Skyrius dalyvauja skiriant asmenims, negalintiems savimi pasirūpinti dėl senatvės, ligos ar negalios, rūpintojus, užtikrina neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimą, organizuoja asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimą, užtikrina piniginės socialinės paramos, tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams, vienkartinių, periodinių ir tikslinių išmokų skyrimą ir mokėjimą, užtikrina socialinės globos teikimą asmenims su sunkia negalia, administruoja socialinės paramos mokiniams skyrimą, dalyvauja gyventojų užimtumo progamose, kuriose siekiama didinti socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumą, suteikiant reikiamas socialines paslaugas, palengvinti ilgalaikių bedarbių įsitraukimą, integraciją į darbo rinką, kokybišką visuomeninį ir asmeninį gyvenimą. Skyrius informuoja ir konsultuoja gyventojus įvairiais socialiniais klausimais. Prienų rajono savivaldybėje gyvenantiems įvaikintiems, globėjų, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei  budintiems globotojams, globėjams, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, teikiamos konsultacinės, psichosocialinės, teisinės, psichologinės ar kitos pagalbos priemonės, siekiant tinkamo vaiko, įvaikio ugdymo ir auklėjimo šeimai artimoje aplinkoje;

 Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius (vyriausiasis specialistas) koordinuoja Savivaldybėje teikiamas švietimo pagalbos, socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 21 metų) ir jų tėvams ar globėjams / rūpintojams. Siekiama sudaryti palankias sąlygas vaikams ir jų tėvams (globėjams / rūpintojams) gyventi saugioje aplinkoje, kurioje padedama siekti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybės, tenkinant švietimo, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikius, užtikrinančius vaikų gerovę.

 Valstybiniu lygiu siekiama mažinti smurto artimoje aplinkoje ir smurto prieš moteris artimoje aplinkoje mastą, sustiprinant apsaugą nuo smurto artimoje aplinkoje bei smurto artimoje aplinkoje prevenciją. Siekiama mažinti smurto artimoje aplinkoje paplitimą bei geriau apsaugoti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje bei gerinti paslaugų, teikiamų nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje kokybę.

 Nuo 2019 m. spalio mėnesio skyrius vykdo funkcijas, susijusias su Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatų įgyvendinimu (nustato asmenų (šeimų) teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, teikia pasiūlymus dėl laisvų būstų nuomos svarstyti Prienų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos komisijai, tvarko ir tikslina nuomininkų sąrašą, savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sąrašą, vykdo savivaldybės būsto fonde ir socialinio būsto fonde esančių būstų nuomos kontrolę, organizuoja ir vykdo savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimą, kaupia duomenis, reikalingus socialinio būsto statistinei apskaitai, užtikrina savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos sutarčių vykdymą bei kontrolę ir kt.), vykdo Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo nuostatų įgyvendinimą.

Negalios reforma nuo 2024 m. sausio 1 d.

2024 metų socialinių paslaugų planas

Socialinės paramos skyriaus teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Piniginė socialinė parama: Socialinės pašalpos, kompensacijos už būsto šildymą, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą lengvatos, vienkartinės, tikslinės, periodinės ir sąlyginės pašalpos skyrimas

Socialinės paslaugos

Tėvų globos netekusių vaikų socialinė globa

Socialinė parama mokiniams

Būsto pritaikymas neįgaliesiems

Išmokos vaikui

Nevyriausybinės organizacijos

Laidojimo pašalpa

Informacija ukrainiečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karinių veiksmų

Tikslinės kompensacijos

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimas

Smurto artimoje aplinkoje ir prekybos žmonėmis politikos formavimas

Teikimas skirti valstybinę antrojo laipsnio pensiją

Užimtumo didinimo programa