Naujos kadencijos valdžiai pradėjus savo darbą, daugumos Prienų miesto mokyklų bendruomenės kvietėsi juos diskusijai į mokyklas. Diskutuojant buvo iškeltos problemos, kurioms nuodugniau išanalizuoti ir buvo nuspręsta atlikti anketinę Prienų miesto mokinių tėvų apklausą.      Ikimokyklinių ugdymo įstaigų, Nemuno pradinės, „Ąžuolo“ pagrindinės, „Revuonos“ vidurinės, Jaunimo mokyklų, „Žiburio“ gimnazijos mokinių tėvams buvo išdalinta 2100 anoniminių anketų, atgal grąžintos 1498 užpildytos anketos. Pastebėta, kad tėvai, turintys daugiau negu vieną mokyklinio amžiaus vaiką, dažnai pildė tik po vieną anketą, todėl anketų užpildyta šiek tiek mažiau, negu galėjo būti.      Tėvams pateikti 9 klausimai apie švietimo situaciją Prienų mieste, mokinių vežiojimą, tolesnio mokymosi pasirinkimą, švietimo įstaigų bendradarbiavimą, pageidaujamus pokyčius ir kt.     Anketų   rezultatus   skaičiavo   ir   vertino   darbo grupė, kurios sudėtyje buvo savivaldybės Tarybos nariai, savivaldybės Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto, savivaldybės administracijos atstovai.      Anketose išsakytos problemos ir pageidaujami pokyčiai yra labai įvairūs, todėl tikslingiausia visų pirma aptarti bendras tendencijas, atspindinčias kompleksinę visų miesto mokyklų situaciją.Apklausos rezultatai rodo, kad daugumą tėvų (41 %) švietimo situacija Prienų mieste tenkina iš dalies, 23 % – visiškai tenkina, o 31 % nepritarė esamai padėčiai.      Viena iš dažniausiai minėtų problemų – tėvų nepasitenkinimas dabartiniu Prienų miesto mokyklų tinklu. Nors, kaip buvo minima vienoje anketoje, „švietimo sistema nagrinėtina kaip visuma“, kompleksinį problemų sprendimą mėgino pateikti tik keletas tėvų. Kiti akcentavo pokyčius konkrečiose mokyklose, kuriose šiuo metu mokosi jų vaikas(ai). Visų mokyklų, išskyrus Nemuno pradinę, mokinių tėvai pageidautų, kad jų vaikai mokytųsi toje pačioje švietimo įstaigoje nuo priešmokyklinės iki 12 klasės. Šiek tiek išsiskyrė „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos mokinių tėvų nuomonės: dalis jų pageidauja dešimtmetės mokyklos su priešmokyklinio ugdymo grupe, kita dalis – vidurinės mokyklos. Nemažai „Žiburio“ gimnazijos mokinių tėvų pageidauja progimnazijos.     Antra problema, kurią mini beveik visų mokyklų mokinių tėvai – kai kurie mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aspektai: daliai Nemuno pradinės mokyklos mokinių tėvų mokiniams taikomas vertinimas nėra aiškus, daliai „Žiburio“ gimnazijos tėvų trūksta informacijos apie jų vaikų pažangą ir pasiekimus, jie pageidauja pažymių knygelių, mano, kad dalies mokomųjų dalykų vertinimas yra nesistemingas, atsitiktinis ir neobjektyvus, o elektroninis dienynas – per mažai efektyvus.     Trečia problema, pastebėta trijose mokyklose – nepakankama dalies mokytojų kompetencija. Taip mano dalis „Ąžuolo“ pagrindinės, „Revuonos“ vidurinės mokyklų, „Žiburio“ gimnazijos tėvų. Tėvams taip pat kelia rūpestį per didelė mokytojų, ypač anglų kalbos, kaita, išvykusių ar sergančių mokytojų pamokų nepavadavimas. Šie aspektai kenkia ugdymo kokybei ir verčia mokinius bei jų tėvus ieškoti korepetitorių. Tėvai baiminasi, kad pamažu mokyklos praranda turėtą gerą vardą.     Nemažai tėvų iš įvairių mokyklų mano, kad būtina gerinti mokyklų turimus išteklius: mokyklinius baldus labiau pritaikyti vaikams (Nemuno mokykloje), atlikti bendrą remontą („Revuonos“, „Ąžuolo“ mokyklose), nupirkti daugiau mokymo priemonių ir inventoriaus („Žiburio“ gimnazijoje). Neramina tai, kad anketose buvo nemažai pastebėjimų apie mokyklų mikroklimatą: kai kurie „Revuonos“ vidurinės mokyklos tėvai mano, kad jų vaikai mokykloje nesaugūs, „Žiburio“ – kad trūksta mokyklos direktoriaus ir kai kurių mokytojų tolerancijos mokiniams. Keletas Nemuno pradinės mokyklos mokinių tėvų pastebėjo, kad jų vaikai yra mokytojų įžeidinėjami, „Ąžuolo“ – kad stinga dėmesio vaikams. Derėtų paminėti ir mokinių užimtumo pertraukų metu ir po pamokų problemas. Kai kurių tėvų („Ąžuolo“, „Revuonos“) nuomone, galėtų būti didesnė papildomojo ugdymo įvairovė, kiti mano, jog reikia išspręsti mokinių užimtumo pertraukų metu problemas. Nemuno pradinės mokyklos mokinių tėvai pageidauja geresnių sąlygų ir dėmesio mokinių sportui. Natūralu, kad mokinių užimtumo problemos yra glaudžiai susiję ir su kai kurių tėvų minimomis mokinių saugumo problemomis.     Dalis pageidaujamų pokyčių yra specifiniai, liečiantys atskiras švietimo įstaigas: Jaunimo mokyklos mokinių tėvams aktualiausia yra didesnė ikiprofesinio mokymo įvairovė; priešmokyklinių ugdymo grupių vaikų tėvai dažniausiai pageidauja, kad grupėse būtų ne daugiau kaip 15 vaikų, būtų stiprinamos logopedo paslaugos, skiriama daugiau dėmesio vaikų savarankiškumo, drausmės įgūdžių ugdymui.     Tenka apgailestauti, kad, tėvų teigimu, nemaža dalis rajono mokinių ketina rinktis ne savo miesto mokyklą. Tokia situacija skatina atlikti dar gilesnę šios problemos analizę ir, ja remiantis, priimti sprendimus.Tėvų minimos pavėžėjimo problemos dažniausiai susiję su mokinių važiavimu UAB „Kautra“ autobusais – pageidaujama keisti bilietų įsigijimo tvarką. Šią ir kitas pavėžėjimo problemas spręs Prienų rajono savivaldybės moksleivių pavėžėjimo komisija.      Apklausos metu gauti duomenys pasitarnaus sprendžiant įvairias Prienų miesto mokyklų problemas. Kai kurie pokyčiai galėtų įvykti greitai, sustiprinus mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą, aktyviau įtraukus tėvus į mokyklos veiklą. Dalis mokinių tėvų paminėtų problemų yra labai aktualios, tačiau galės būti išspręstos tik pasikeitus šalies teisės aktams: tai pasakytina apie nemokamą visų, ne tik remtinų, mokinių maitinimą, mokinių skaičiaus klasėse mažinimą.     Dalyvaudami apklausoje tėvai atliko labai svarbų darbą. Nuoširdžiai dėkojame jiems už išsakytas nuomones ir pastebėjimus, kurie leis rajono savivaldos institucijoms tikslingiau planuoti pokyčius. Pasinaudodami proga mokinių tėvams norėtume priminti, kad neišsprendžiamų problemų nebūna, nepasisekus išeitį rasti mokykloje, visada dėl pagalbos ar konsultacijų galima kreiptis ir į Švietimo skyrių (plačiau).