PRIENŲ KULTŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGOSI. REORGANIZUOJAMOS KULTŪROS ĮSTAIGOS DUOMENYS     1.Teisės aktų nustatyta tvarka bus reorganizuojama Prienų kultūros centras;     1.1.įstaigos pavadinimas – Prienų kultūros centras;     1.2. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;     1.3. įstaigos buveinė – Vytauto g. 35, LT-59123 Prienai;     1.4. kodas – 300033957     1.5. registras – juridinių asmenų registras, registracija 2004 m. birželio 15 d., įregistravimo Nr. 028875     1.6. įstaigos turtas 2008 m. sausio 1 d. duomenimis – 18707 tūkst. Lt:     1.6.1. ilgalaikis turtas – 18415 tūkst. Lt;     1.6.3. trumpalaikis turtas – 292 tūkst. Lt;     1.6.4. debitoriai – 09 tūkst. Lt.;     1.6.5. kreditoriai – 41,9 tūkst. Lt.II. REORGANIZAVIMO BŪDAS IR TIKSLAS      2. Įstaiga reorganizuojama padalijimo būdu – vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigiant dar keturis juridinius asmenis, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos. Tikslas – tobulinti įstaigų valdymą, jį decantralizuojant. Sudaryti administracines finansines sąlygas aktyvinti kultūros plėtrą rajone, siekiant tolygiai plėtoti ir stiprinti kultūros vaidmenį rajono socialiniame gyvenime, gerinti kultūrinės veiklos sąlygas, puoselėti vietos kultūros paveldo savitumą, modernizuoti kultūros įstaigų materialinę bazę ir išplėto veiklos turinį.III.TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖMIMAS     3.Teises, pareigas ir funkcijas, joms vykdyti reikalingą turtą perima po reorganizavimo veiklą tęsiantys kultūros centrai – savivaldybės biudžetinės įstaigos:      3.1.Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centras – Parko g. 8, Balbieriškio miestelis,Balbieriškio seniūnija – su skyrium:     3.1.1. Kunigiškių laisvalaikio sale – Paprūdžių kaimas, Balbieriškio seniūnija;     3.2. Prienų rajono savivaldybės Jiezno kultūros ir laisvalaikio centras – Žemaitės g.6, Jieznas, Jiezno seniūnija – su skyriais:     3.2.1. Kašonių laisvalaikio salė – Kašonių kaimas,Jiezno seniūnija;     3.2.2.Vėžionių laisvalaikio salė – Vėžionių kaimas,Jiezno seniūnija;     3.3.Prienų kultūros centras – Vytauto g. 35, Prienai – su skyriais:     3.3.1. Išlaužo laisvalaikio salė – Išlaužo kaimas,Išlaužo seniūnija;     3.3.2. Pakuonio laisvalaikio salė – Sodų g.14, Pakuonio miestelis, Pakuonio seniūnija;     3.3.3.Ašmintos laisvalaikio salė – Ašmintos kaimas, Ašmintos seniūnija     3.3.4.Naujosios Ūtos laisvalaikio salė – Žemaitkiemio kaimas, N.Ūtos seniūnija;     3.4. Prienų rajono savivaldybės Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras – Prienų g. 13, Stakliškių kaimas, Stakliškių seniūnija – su skyriais:     3.4.1.Užuguosčio laisvalaikio salė – Užuguosčio kaimas, Stakliškių seniūnija;     3.4.2. Vyšniūnų laisvalaikio salė – Vyšniūnų kaimas, Stakliškių seniūnija;     3.5. Prienų rajono savivaldybės Veiverių kultūros ir laisvalaikio centras – Kauno g.56, Veiverių miestelis,Veiverių seniūnija su skyriais:     3.5.1. Šilavoto laisvalaikio salė – Šilavoto kaimas, Šilavoto seniūnija;;     3.5.2. Skriaudžių laisvalaikio salė – Skriaudžių kaimas, Veiverių seniūnija     4. Turto ir dokumentų perėmimo aktą pasirašo įstaigų vadovai.     5.Teisės ir pareigos perimamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.IV. PRIENŲ KULTŪROS CENTRO ADMINISTRACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS     6. Prienų kultūros centro administracija reorganizavimo metu privalo užtikrinti nepertraukiamą, sutinkamai su jos nuostatais šios įstaigos veiklą .     7. Prienų kultūros centro administracija privalo pateikti steigėjui visus duomenis ir dokumentus, reikalingus dėl sprendimo apie juridinio asmens reorganizavimą priėmimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.96 ir 2.97 straipsnių nustatyta tvarka.V. REORGANIZAVIMO TERMINAI      8. Prienų kultūros centro reorganizavimo pabaiga laikyti po šios įstaigos reorganizavimo veiklą tęsiančių kultūros centrų – savivaldybės biudžetinų įstaigų -nuostatų įregistravimo datą (numatoma data – 2008 m. liepos 1 d.) Juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.VI. REORGANIZAVIMO ETAPAI IR LAIKAS      9. Prienų kultūros centras reorganizuojamas vienu etapu (numatomas terminas iki 2008 m. liepos 1 d.).     10. 6. Surengiamos konsultacijos su Prienų kultūros centro darbuotojų atstovais – Darbo taryba (LR Darbo kodekso 19 ir 130 straipsniai), kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos.     11. Teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais (prieš du arba keturis mėnesius) Prienų kultūros centro darbuotojai įspėjami apie darbo sąlygų pasikeitimą ar galimą atleidimą iš darbo .     12. Raštu prieš du mėnesius pranešama kompetentingoms (Prienų darbo biržai) institucijoms apie būsimą darbuotojų atleidimą.VII. PRIENŲ KULTŪROS CENTRO TURTO PASKIRSTYMAS IR PERDAVIMAS     13. Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas ir atsargos, (1.6 punktas) Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka bus perduotos naujai įsteigtoms biudžetinėms įstaigoms, pasirašant perdavimo ir priėmimo aktus (2008 m. liepos 1 d. buhalterinės apskaitos duomenimis)._______________________