Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius skelbia Kultūros veiklos programų (projektų) konkursą.      Konkurse gali dalyvauti rajono biudžetinės įstaigos, asociacijos, pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą ir sąskaitą banke.      Konkurso paraiškos forma, nuostatai, prioritetai paskelbti internetiniame tinklalapyje www.prienai.lt       Informacija telefonu (8 ~ 319) 61 187.      Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos nuo š. m. kovo 19 d. iki balandžio 15 d. 17 val.      Paraiškos pateikiamos :       • Originalas su priedais ir 3 kopijos;      • Paraiškos įdėtos į užklijuotą voką, ant kurio užrašyta – „Kultūros veiklos programų (projektų) konkursui“ kab. 218       • Paraiškos gali būti siunčiamos paštu adresu:      Prienų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kab. 218,      Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai      • Elektroniniu paštu  urbanaviciene@prienai.lt      PRIORITETAI:      1. Kultūros paveldo ir unikalių objektų tyrimas, vietovių tvarkymas ir atkūrimas, etninės kultūros tradicijų kaupimas ir sklaida.      2. Kultūros plėtrą skatinantys meninės ir kultūrinės veiklos projektai, kurie jungia keletą seniūnijų, kultūros įstaigų ar asociacijų.      3. Tarptautinių kultūrinių ryšių plėtojimas, tarprajoniniai vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir užimtumo projektai, skatinantys tautiškumą, pilietiškumą, kūrybiškumą.      4. Svarbiausi rajono renginiai, valstybinės šventės, istorinės datos, tradicinės masinės šventės, edukaciniai, informaciniai, bendruomenei mokyti skirti projektai, naujų kultūros paslaugų plėtra, inovaciniai, kultūrinio turizmo, leidybos projektai.      5. 2008 m. – Skaitymo, Sąjūdžio ir Europos kultūrų dialogo metams skirti renginiai.      VERTINIMO KRITERIJAI:      1. Idėjos originalumas.      2. Tradicijų tęstinumas.      3. Atitikimas prioritetus.      4. Rėmėjų pritraukimas.      5. Auditorijos masiškumas.      KONKURSO NUOSTATAI      PARAIŠKOS FORMA