PIRMASIS KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS BENDRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS, EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ PARAMAI GAUTI PAGAL SUBSIDIJŲ SCHEMĄ „NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS LIETUVOJE” Vadovaudamasi 2004–2009 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 2007 m. liepos 3 d. paramos susitarimu tarp Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo komiteto ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl subsidijų schemos nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimui Lietuvoje finansavimo ir 2004–2009 m. Norvegijos finansinio mechanizmo 2007 m. liepos 3 d. paramos susitarimu tarp Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos dėl subsidijų schemos nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimui Lietuvoje finansavimo ir 2007 m. rugsėjo 20 dienos Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų nevyriausybinių organizacijų fondo sekretoriato (valdymo) paslaugų Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pirkimo sutartimi Nr. 07/09/20-1/(1.35)-14P-051, Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir viešoji įstaiga „PVC“ kviečia teikti projektų paraiškas bendrai Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti pagal subsidijų schemą „Nevyriausybinių organizacijų stiprinimas Lietuvoje“ (toliau – nevyriausybinių organizacijų fondas).  Pagrindinis nevyriausybinių organizacijų fondo tikslas – stiprinti demokratiją ir visuomenę, aktyvinant ir vystant nevyriausybinių organizacijų sektorių Lietuvos Respublikoje. Nevyriausybinių organizacijų fondo finansuojamos sritys:   I.  Tvari plėtra šiose srityse: • aplinkosaugos ir aplinkosauginio švietimo; •  bioįvairovės apsaugos; • kultūrinio paveldo apsaugos ir bendruomenės vystymosi suderinimo; • paramos tvariai regioninei/vietinei plėtrai (pvz., partnerystės tarp skirtingų partnerių, dirbančių vietos lygmeniu (savivaldos organizacijų, verslo atstovų, darbdavių asociacijų, nevyriausybinių organizacijų), kūrimas, siekiant socialinės plėtros, priemonių, jungiančių socialinės reintegracijos, švietimo ir ekonominio vystymo elementus ir lemiančių vietos bendruomenės vystymąsi, tobulinimas ir t.t.); • socialinės atskirties visuomenėje mažinimo; • socialinių paslaugų vystymo; • mokslo ir švietimo vaidmens stiprinimo.   II.      Demokratijos ir pilietinės visuomenės stiprinimas: • vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, nevyriausybinių organizacijų tinklų ir koalicijų su vyriausybinėmis organizacijomis kūrimo ir bendradarbiavimo europiniu lygmeniu skatinimas; • žmogaus  teisių/lygių teisių apsauga; • nevyriausybinių organizacijų institucinių gebėjimų stiprinimas (mokymai ir konsultacijos, nevyriausybinių organizacijų apskaitos ir vertinimo gebėjimų stiprinimas, socialinių, verslo partnerių ir akademinės visuomenės bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimas, nevyriausybinių organizacijų sektoriaus tolygi plėtra).Nevyriausybinių organizacijų fondo remiamos projektų veiklos:    • tyrimai;    • mokymai, konferencijos, seminarai ir kiti renginiai (įskaitant praktinę veiklą);    • visuomenės informavimo programos ir visuomenės mokymai;    • nevyriausybinių organizacijų institucinis stiprinimas;    • partnerystės kūrimas, keitimasis geros praktikos pavyzdžiais;    • tarptautinis bendradarbiavimas.Nevyriausybinių organizacijų fondo biudžetas projektams 2008–2011 metų laikotarpiu siekia 17,264 mln. litų (5 mln. eurų), iš kurių – 1,7264 mln. litų (0,5 mln. eurų) yra Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšos. Paramos forma. Paramos projektui dydis sieks nuo 34528 litų (10000 eurų) iki 345280 litų (100000 eurų). Pagal šį kvietimą teikti paraiškas bus finansuojami dviejų tipų projektai:   • maži projektai (paramos projektui dydis nuo 34528 litų iki 172640 litų (nuo 10000 eurų iki 50000 eurų);    • dideli projektai (paramos projektui dydis nuo 172641 lito iki 345280 litų (nuo 50001 euro iki 100000 eurų)).Apie 50 procentų nevyriausybinių organizacijų fondo biudžeto lėšų planuojama skirti mažiems projektams ir apie 50 procentų – dideliems projektams. Galutinį nevyriausybinių organizacijų fondo biudžeto paskirstymą mažiems ir dideliems projektams nustatys Priežiūros komitetas, atsižvelgdamas į kvietimo rezultatus. Paramos proporcija. Didžiausia projektui skiriama nevyriausybinių organizacijų fondo parama gali sudaryti ne daugiau kaip 90 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjo ir (arba) projekto partnerio (-ių) skiriamas įnašas projektui turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, iš kurių įnašas natūra gali sudaryti ne daugiau kaip 2 procentus tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  Projekto trukmė. Maksimali projekto trukmė – 12 mėnesių.  Galimi pareiškėjai. Paraiškas gali teikti ir nevyriausybinių organizacijų fondo paramą projektui gauti pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo,  įregistruotas Lietuvos Respublikoje, jeigu jis yra:   • asociacija;    • viešoji įstaiga;   • labdaros ir paramos fondas.Pareiškėju negali būti juridinis asmuo, kurio steigėjas (ar bent vienas steigėjų ir (arba) dalininkų) yra vietos savivaldos, regioninės ar centrinės valdžios institucijos, taip pat kitos įstaigos, finansuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų.Projekto partneriu (-iais) gali būti juridinis (-iai) asmuo (asmenys), įregistruotas EEE priklausančioje valstybėje (27 Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine).  Kalba, kuria turi būti užpildyta paraiška.  Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba. Projekto santrauka turi būti užpildyta anglų kalba. Plačiau