Vadovaudamasi Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 22 įsakymu Nr. ISAK-434 (Žin., 2008, Nr. 24-885) 6 punktu, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-727 „Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo finansavimo kvotų, atrankos kriterijų ir dokumentų pateikimo terminų 2008 m.“ patvirtino Mokytojų ir pagalbos specialistų perkvalifikavimo finansavimo kvotas ir nustatė finansavimo kriterijus. Prienų rajono savivaldybei mokytojų studijoms finansuoti skirtos 8 vietos.  2008 m. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo atrankos kriterijai:1. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai turi būti priimti į perkvalifikavimo studijas įgyti:1.1. pedagogo kvalifikaciją;1.2. mokomojo dalyko/srities kvalifikaciją;1.3. ankstyvojo užsienio kalbų mokytojo kvalifikaciją;2. Mokytojai, siekiantys įgyti mokomojo dalyko/srities kvalifikaciją, išskyrus ankstyvojo užsienio kalbų mokytojo kvalifikaciją, turi turėti trejų metų pedagoginio darbo stažą. Mokyklų vadovai iki 2008 m. balandžio 1 d. Švietimo, kultūros ir sporto skyriui turi pateikti mokytojų, norinčių gauti finansinę paramą, sąrašą ir šiuos duomenis: pretendento vardas, pavardė, asmens kodas, pareigos, mokomasis dalykas, pedagoginio darbo stažas, išsilavinimas (nurodant baigtos mokyklos pavadinimą ir įgytą kvalifikaciją bei baigimo metus), perkvalifikavimo institucijos pavadinimas, studijų programos pavadinimas. Kartu su šiais duomenimis prašome pridėti perkvalifikavimo institucijų pažymas apie šių asmenų studijas.Perkvalifikavimui skirtos lėšos bus pervedamos tiesiogiai perkvalifikavimo studijas organizuojančioms institucijoms. Švietimo ir mokslo ministerijos Pedagogų perkvalifikavimo finansavimo lėšų skyrimo komisija iki 2008 m. balandžio 30 d. atrinks mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, kuriems siūloma skirti lėšų perkvalifikavimo studijoms finansuoti 2008 m.