Patvirtinta kvietimų teikti paraiškas dokumentacija 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų finansavimui gauti 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos I prioriteto ,,Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ priemonė ,,ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ TOBULINIMAS ĮMONĖSE“.
Priemonės tikslas – tobulinti įmonių darbuotojų ir  vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių. Pareiškėjais pagal šią priemonę gali būti privatūs juridiniai asmenys (įmonės), įregistruoti ir veikiantys Lietuvos Respublikoje, arba asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir atskirtų ūkių subjektus.
Galutinis paraiškų pagal šią priemonę pateikimo terminas – 2008 m. birželio 20 d.Daugiau informacijos galite rasti ČIA