Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigoms, įstaigos buveinės adresas – Vytauto g. 35, Prienai; Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigoms, įstaigos buveinės adresas – Parko g. 8, Balbieriškio mstl., Balbieriškio sen., Prienų r. sav.; Prienų rajono savivaldybės Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigoms, įstaigos buveinės adresas – Žemaitės g. 6, Jiezno m., Jiezno sen., Prienų r. sav.; Prienų rajono savivaldybės Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigoms, įstaigos buveinės adresas – Prienų g. 13, Stakliškių sen., Prienų r. sav.; Prienų rajono savivaldybės Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigoms, įstaigos buveinės adresas – Kauno g. 56, Veiverių mstl., Veiverių sen., Prienų r. sav.Reikalavimai Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktoriaus pareigoms:turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūros srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą,bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamos apskrities arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais; išmanyti atitinkamo regiono kultūros savitumą; turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse; mokėti vertinti, analizuoti kultūrinės veiklos programas-projektus; išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas; mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką; mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą; žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas; išmanyti  raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti užsienio kalbą; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių; profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją; būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.Reikalavimai Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų rajono savivaldybės Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų rajono savivaldybės Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų rajono savivaldybės Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorių pareigoms:turėti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą; turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį kultūros srityje; išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą,  Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymą,bei kitus su kultūros centro administravimu ir kultūros politika susijusius teisės aktus ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos kultūros politikos nuostatomis, atitinkamos apskrities arba savivaldybės kultūros sklaidos ir plėtros procesais; išmanyti atitinkamo regiono kultūros savitumą; turėti įgūdžių strateginio planavimo, kultūros politikos įgyvendinimo, išteklių ir personalo valdymo srityse; mokėti vertinti, analizuoti  kultūrinės veiklos programas-projektus; išmanyti ir taikyti kultūrinės veiklos taikomuosius tyrimus, mokėti prognozuoti kultūrinės  rinkos raidos perspektyvas; mokėti vertinti esamą kultūros ir jos verslo aplinką; mokėti organizuoti ir planuoti kultūros centro darbą; žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas; išmanyti  raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; mokėti užsienio kalbą; turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių; profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją; būti kūrybiškam, komunikabiliam, iniciatyviam, pareigingam.Pagrindinės Prienų kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų rajono savivaldybės Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų rajono savivaldybės Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro, Prienų rajono savivaldybės Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro direktorių funkcijos: organizuoti ir koordinuoti įstaigos veiklą, spręsti įstaigos kompetencijai priklausančius klausimus ir tiesiogiai atsakyti už įstaigos veiklą; leisti įsakymus, organizuoti ir kontroliuoti jų vykdymą; atstovauti įstaigą visose institucijose, santykiuose su kitais asmenimis; kasmet parengti ir siūlyti Steigėjui tvirtinti įstaigos veiklos programą, pateikti veiklos  ataskaitas Švietimo kultūros ir sporto skyriui; organizuoti kultūrinius renginius; rūpintis meninės veiklos skatinimu, profesionalaus meno sklaida; teikti tvirtinti Steigėjui darbuotojų pareigybių sąrašą, suderintą su savivaldybės administracijos direktoriumi, švietimo  kultūros ir sporto skyriumi; priimti ir atleisti iš darbo įstaigos darbuotojus, skirti jiems paskatinimus ar nuobaudas; skatinti įstaigos ir jo aptarnaujamų zonų darbuotojų profesinį meistriškumą, savišvietą ir saviugdą; tvirtinti darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus; sudaryti einamųjų metų įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatų projektus, pateikti Finansų skyriui; paskirstyti biudžeto lėšas  vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonės finansuoti; rūpintis teikiamų paslaugų kokybe, mokamų paslaugų plėtra; ieškoti kultūros rėmėjų, materialinės paramos; rūpintis įstaigos materialinės – techninės bazės stiprinimu, darbo sąlygų sudarymu.Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu.Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją ;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).6. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes;7. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo “Valstybės žinių” priede “Informaciniai pranešimai”dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 6 11 07, el. p. [email protected]