Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatų (Žin., 1996, Nr. 90-2099; 2004, Nr. 112-4189) nustatyta tvarka, Prienų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad pradėtas rengti Prienų miesto teritorijos bendrojo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas. Plano rengimo organizatoriaus – Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai.Plano pavadinimas – Prienų miesto bendrasis planas.Rengimo pradžia – Prienų rajono savivaldybės tarybos sprendimas (2007 m. gegužės 24 d. sprendimas Nr. T3-65 „Dėl Prienų miesto Bendrojo plano rengimo programos patvirtinimo“) ir Prienų miesto bendrojo plano rengimo planavimo paslaugų pirkimo sutartis.Prienų miesto bendrojo plano tikslai:1. Įgyvendinti ir detalizuoti galiojančio Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ir ruošiamo Kauno apskrities bendrojo plano sprendinius rajono savivaldybės teritorijoje.2. Sudaryti prielaidas Prienų miestui subalansuotai plėtotis, gerinti aplinkos kokybę, plėtoti ekonominį ir socialinį potencialą bei gyventojų gyvenimo sąlygas.3. Optimaliai subalansuoti miesto teritorijos raidą, išryškinti ir panaudoti miesto privalumus, parodyti ekonominės ir socialinės plėtros galimybes.4. Pasiūlyti priemones efektyviai ekonominei veiklai plėtoti, investicijoms skatinti.5. Sudaryti prielaidas patrauklaus, atviro, tinkamo investuoti, patogaus gyventi miesto įvaizdžio suformavimui.6. Atlikti miesto teritorijos funkcinį zonavimą, nurodant teritorijos integruotumą ir (ar) jos ypatumus.7. Tobulinti susiklosčiusią miesto teritorijos erdvinę struktūrą, vystyti jos urbanistinę sistemą.8. Numatyti užstatytų teritorijų gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančias priemones, formuoti bendrojo naudojimo želdynų bei apsauginių želdynų sistemą.9. Plėtoti inžinerinę, susisiekimo ir kitą visuomenės poreikiams tenkinti reikalingą infrastruktūrą.10. Numatyti priemones, užtikrinančias gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimą.11. Rezervuoti teritorijas komunikacinių koridorių ir kitų visuomenės poreikiams reikalingų objektų plėtrai.12. Nustatyti planuojamos teritorijos užstatymo aukščio ir intensyvumo parametrus.13. Pagal bendrus vyraujančius požymius nustatyti atskirų planuojamos teritorijos dalių pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą.Bus atliekamas rengiamo plano strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV).Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai yra nustatyti ir įvertinti galimas reikšmingas Prienų miesto bendrojo plano įgyvendinimo pasekmes aplinkai.SPAV rengėjas – UAB „EIP Kaunas“, Savanorių pr. 363-306, LT-49425 Kaunas.Pasiūlymus (raštu) iki 2008 07 25 galima teikti: 1. Prienų rajono savivaldybės administracijai  adresu: Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai arba el. p. [email protected]2. UAB „EIP Kaunas“ adresu: Savanorių pr. 363-306, LT-49425  Kaunas arba el. p. [email protected]Teikiant pasiūlymus reikia nurodyti:1. vardą, pavardę (pavadinimą), adresą;2. motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas;3. pasiūlymo teikimo datą.PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGA