Lygis: A .Kategorija: 9.Specialieji reikalavimai:būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su vietos savivalda, viešuoju administravimu, turto valdymu ir naudojimu, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties;mokėti dirbti su kompiuterinėmis raštvedybos programomis, elektroniniu paštu, interneto naršyklėmis.Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu ir raštu (testas).Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių” priede „Informaciniai pranešimai” dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a.12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 61 107, el. p. [email protected]