Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius skelbia Kultūros veiklos programų (projektų) konkursą 2009 metams.     Konkurse gali dalyvauti rajono biudžetinės įstaigos, pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą ir sąskaitą banke.     Konkurso paraiškos forma, nuostatai, prioritetai paskelbti internetiniame tinklalapyje www.prienai.lt. Informacija teikiama telefonu (8 319) 61 135.     Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos nuo paskelbimo apie konkursą rajono spaudoje ir internetiniame puslapyje www.prienai.lt dienos iki 2009 m. vasario 2 dienos 17 val. Būtina pateikti paraiškas, originalą su priedais ir 3 kopijas.      Paraiškos turi būti įdėtos į voką, ant kurio užrašyta – „Kultūros veiklos programų (projektų) konkursui“ taip pat pavadinimas, teikėjai.     Paraiškos gali būti siunčiamos adresu: Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, kab. 228, Laisvės a. 12, 59126 Prienai.
     PRIORITETAI TEIKIAMI:     1. Lietuvos vardo tūkstantmečiui skirtiems projektams, skatinantiems nacionalinio pasididžiavimo jausmą, kultūrinį ir          pilietinį gyventojų aktyvumą, kultūros plėtrą, bendruomenės aktyvumą.     2. Valstybinėms šventėms, įžymioms datoms bei svarbiausiems rajono ir seniūnijų renginiams, skatinantiems meninę         ir kultūrinę veiklą, suburiantiems keletą seniūnijų, bendruomenių ar rajonų.     3. Vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir užimtumo projektams, skatinantiems tautiškumą, pilietiškumą, kūrybiškumą,          tarptautinių ryšių plėtojimą.     4. Kultūros paveldo ir unikalių objektų tyrimams, etninės kultūros tradicijų kaupimui ir sklaidai.
     VERTINIMO KRITERIJAI:     • Idėjos ir renginio formos originalumas bei netradicinės kultūrinės erdvės panaudojimas.     • Tradicijų tęstinumas, masiškumas.     • Kultūrinis bendradarbiavimas ir partnerystė, rėmėjų pritraukimas.     KONKURSO NUOSTATAI         KONKURSO PARAIŠKOS FORMA     SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIS