Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio, kuris vyks š. m. kovo 26 d. (ketvirtadienį) 10 val.,D A R B O T V A R K Ė1. Dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 metų veiklos ataskaitos.                                                                                                                              Pranešėjas Arūnas Vaidogas2. Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos.                                                                                                                              Pranešėja Violeta Gaidienė3. Dėl pavedimo administracijos direktoriui vykdyti dalį Savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtų įgaliojimų.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė4. Dėl priemokų Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojams.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė5. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos nario Algirdo Kederio delegavimo.                                                                                                                               Pranešėja Vytautė Draugelytė6. Dėl darbo sutarties nutraukimo su Daiva Vencloviene.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė7. Dėl drausminės nuobaudos skyrimo.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė8. Dėl Prienų rajono savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko kasmetinių atostogų.                                                                                                                              Pranešėja Vytautė Draugelytė9. Dėl mokinių atleidimo nuo mokesčio už neformalųjį švietimą tvarkos aprašo patvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas10. Dėl klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2009-2010 m. Prienų rajono savivaldybės mokyklose patvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas11. Dėl minimalaus mokinių skaičiaus suaugusiųjų klasėse nustatymo.                                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas12. Dėl Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro sporto salės ir transporto nuomos įkainių nustatymo.                                                                                                                              Pranešėjas Rimvydas Zailskas13. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr T3-127 patvirtintų Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų tipinių pareigybių etatų normatyvų 42, 43 punktų pripažinimo netekusiais galios.                                                                                                                               Pranešėjas Rimvydas Zailskas14. Dėl pritarimo projektui „Prienų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių infrastruktūros objektų plėtros antrasis etapas”.                                                                                                                              Pranešėjas Andrius Cechanavičius15. Dėl pritarimo Prienų rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitai.                                                                                                                              Pranešėjas Virginijus Slauta16. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros 2009–2013 metų strategijos patvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėjas Virginijus Slauta17. Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų programos patvirtinimo.                                                                                                                              Pranešėjas Virginijus Slauta18. Dėl nuomos sutarties nutraukimo ir pastato perdavimo patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti.                                                                                                                               Parnešėja Zita Mažeikienė19. Dėl sutikimo statyti priestatą.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė20. Dėl tikslinės naudojimo paskirties pakeitimo.                                                                                                                               Pranešėja Zita Mažeikienė21. Dėl leidimo panaudos pagrindais perduoti patalpas, esančias Naujosios Ūtos seniūnijos pastate.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė22. Dėl prekybos patalpų nuomos sutarties pratęsimo.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė23. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimo Nr. T3-220 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo Lietuvos neįgaliųjų draugijos Prienų skyriui  panaudos pagrindais“ pakeitimo.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė24. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos Prienų sveikos gyvensenos klubui „Jėga“ ir klubo buveinės adreso pakeitimo.                                                                                                                                Pranešėja Zita Mažeikienė25. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T3-47 „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pratęsimo“ pakeitimo.                                                                                                                                 Pranešėja Zita Mažeikienė26. Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą ir jos perdavimo Prienų rajono savivaldybės Jiezno gimnazijai.                                                                                                                                 Pranešėja Zita Mažeikienė27. Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą ir jos perdavimo Prienų rajono savivaldybės mokykloms.                                                                                                                                 Pranešėja Zita Mažeikienė28. Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su valstybės įmone Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centru.                                                                                                                                 Pranešėjas Donatas Šimukonis29. Dėl atliekų turėtojų, kuriems nėra galimybės teikti atliekų tvarkymo paslaugų, sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                                  Pranešėja Ilona Ramanauskienė30. Dėl asmenų, valdančių, tačiau nenaudojamčių gyvenamosios paskirties pastatų, atleidžiamų nuo vietinės rinkliavos mokesčio, sąrašo patvirtinimo.                                                                                                                                   Pranešėja Ilona Ramanauskienė 31. Dėl Prienų rajono savivaldybės 2009 m. viešųjų darbų programos pakeitimo.                                                                                                                                  Pranešėjas Antanas Bartusevičius 32. Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartis.                                                                                                                                  Pranešėjas Antanas Bartusevičius33. Dėl Prienų rajono savivaldybės daugiabučių namų modernizavimo programos ir Prienų rajono savivaldybės paramos daugiabučiams namas modernizuoti teikimo taisyklių patvirtinimo.                                                                                                                                  Pranešėjas Valentas Ražanskas34. Dėl pritarimo pasiūlymui pasirašyti sutartį su UAB „Prienų vandenys“.                                                                                                                                  Pranešėjas Valentas Ražanskas35. Dėl Prienų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T3-86 „Dėl Prienų miesto gatvių asfaltavimo eiliškumo ir šaligatvių įrengimo eiliškumo sąrašų patvirtinimo“ 1.2 punkto pakeitimo.                                                                                                                                   Pranešėjas Valentas Ražanskas36. Dėl detaliojo plano Vytauto g. 11 Prienuose rengimo.                                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė37. Dėl detaliojo plano Naujųjų Vangų k., Ašmintos sen., Prienų r. sav. rengimo.                                                                                                                                   Pranešėja Dalia Joneliūnienė38. Dėl detaliųjų planų patvirtinimo.                                                                                                                                   Pranešėja Dalia JoneliūnienėSavivaldybės meras                                                                  Alvydas VaicekauskasSprnedimų projektai ir kita medžiaga čia.