Prienų rajono savivaldybė skelbia atvirą konkursą biudžetinės įstaigos Prienų krašto muziejaus direktoriaus pareigoms. Atlyginimo koeficientas 18,6 BMA. Įstaigos buveinės adresas – F. Martišiaus g. 13, Prienų m., į. k. 188206823.Reikalavimai pretendentams:būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, ypač kiek tai susiję su muziejaus veiklos organizavimu ir muziejininkystės žinojimu, rajono savivaldybės institucijų priimtais sprendimais bei potvarkiais, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais; sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas;  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; išmanyti dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles; raštvedybos bei archyvavimo tvarką; turėti projektų ruošimo ir valdymo patirtį, mokėti anglų kalbą (pageidautini privalumai); mokėti dirbti kompiuteriu; būti pareigingam, darbščiam, komunikabiliam, sąžiningam ir iniciatyviam.Pagrindinės Prienų krašto muziejaus direktoriaus funkcijos: vadovauja Prienų krašto muziejaus darbui, įgyvendina muziejaus nuostatus, organizuoja visą muziejaus veiklą ir atsako už ją, yra muziejaus tarybos pirmininkas; kontroliuoja ir koordinuoja visų muziejaus padalinių veiklą; organizuoja su muziejaus veikla susijusius kultūros renginius; steigėjo leidimu steigia fondus; naudoja iš savivaldybės biudžeto gaunamas lėšas tik muziejaus statute numatytiems uždaviniams vykdyti ir tik pagal patvirtintas išlaidų sąmatas.Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.Pretendentai privalo asmeniškai pateikti arba registruotu paštu atsiųsti šiuos dokumentus: 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;4. gyvenimo aprašymą;5. pretendento anketą (galima pildyti vietoje).6. savo privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes;7. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.PASTABA. Siunčiant dokumentus registruotu paštu, pateikiamos notaro patvirtintos 2 ir 3 punktuose nurodytų dokumentų kopijos.Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai” dienos, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, adresu: Laisvės a. 12, 126 kab., Prienai.Išsamesnė informacija telefonu (8 319) 61 107, el. p. vytaute@prienai.ltSavivaldybės mero pavaduotojas                                    Kęstutis Palionis