Keletas faktų iš švietimiečių  gyvenimo            Paskutiniu metu laikraščiuose jau kelintą kartą išsakoma gerb. R. Juocevičienės nuomonė įvairiais švietimo klausimais. Tokie straipsniai paskatino paaiškinti laikraščio skaitytojams faktus, kuriuos interpretuojant reikia kompetencijos būtent švietimo srityje. Nuoširdžiai tikiuosi, kad mano pateikiama informacija padės jiems  nesuklysti vertinant kai kuriuos švietimietiško gyvenimo reiškinius.            Pavyzdžiui, kad ir mokyklų vadovų atestaciją. Gerb. R. Juocevičienės nuomone, kvalifikacinę kategoriją lemia užimamos pareigos, t.y. direktoriaus pavaduotojui „nedera“ įgyti aukštesnę kategoriją už savo vadovo. Noriu paaiškinti, kad vadovų atestacija vykdoma vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais nuostatais. Jie nurodo, kad atestacijos metu vertinamas asmeninės vadybinės veiklos profesionalumas ir veiksmingumas. Kaip žinia, mokyklos vadovai tarpusavyje pasidalina veiklos sritis ir prisiima atsakomybę būtent už tų konkrečių sričių kokybę. Tad pasvarstykime – turi mokyklos direktoriaus pavaduotojas galimybes veiksmingai atlikti jam pavestus darbus ir atsižvelgiant į tai būti atestuotas atitinkamai kategorijai, ar vadybinė kvalifikacinė kategorija suteikiama tik pagal užimamą postą, ir pavaduotojui pralenkti direktorių jokiu būdu nevalia?  Noriu atkreipti dėmesį, kad būtent mokyklų vadovų atestacijos nuostatai įteisina tokią tvarką: mokyklų vadovams (tiek direktoriams, tiek ir jų pavaduotojams) kategorijos suteikiamos pagal jų veiklos profesionalumą ir veiksmingumą, o ne pagal „pagal kėdę“. Reikėtų paminėti, kad direktoriai turi ir pamokų, t.y. dalį savo darbo laiko dirba kaip mokytojai, todėl gali atestuotis ir pagal mokytojams skirtus atestacijos nuostatus. Dalis jų turi vyr. mokytojų, dalis – mokytojų metodininkų kategorijas. Tačiau nei vienas – mokytojo eksperto. O kai kurie mokytojai tokią kategoriją jau turi, nes tam tikrose savo veiklos srityse jie tikrai yra pralenkę savo vadovus. Kaip turėtume vertinti tokias situacijas? Ar ir vėl nevalia „pranokti“ vadovą?            Norėtųsi išsamiau paaiškinti ir situaciją dėl ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojų skyrimo tvarkos. 2007 m. kovo 21 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 301, kuriuo nustatė priėmimo į biudžetinių įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir vyr. finansininkų pareigas tvarką – konkurso būdu. Manau, nereikia net aiškinti, jog vadovai privalo savo darbe vadovautis mūsų šalyje galiojančiais teisės aktais. Neabejotinai tai žino ir ilgametę vadybinio darbo patirtį sukaupusi gerb. R. Juocevičienė. Tenka pripažinti, kad kurį laiką minėtas nutarimas mūsų savivaldybės ugdymo įstaigose nebuvo taikomas. Dėl to nemažą dalį atsakomybės turėtų prisiimti pati R. Juocevičienė: kai buvo priimtas minėtas nutarimas, ji buvo Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja, taigi, ji ir turėjo supažindinti su nauja tvarka bei pareikalauti, kad mokyklų vadovai šios tvarkos laikytųsi.            Pretekstas atkreipti į tai dėmesį  buvo LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos komisijos atliktas patikrinimas Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje. Šio patikrinimo ataskaitoje buvo įrašytas pažeidimas – direktorės pavaduotojos ugdymui priėmimas nesilaikant LR Vyriausybės nustatytos tvarkos. Todėl  2009 m. balandžio 27 dieną ugdymo įstaigų vadovų pasitarime su minėtuoju LR Vyriausybės nutarimu supažindinau visus savivaldybės švietimo įstaigų direktorius. Netiesa, kad vadovai ir dabar nesivadovauja šia tvarka. Nuo to laiko nei vienas direktoriaus pavaduotojas nebuvo priimtas pažeidžiant Vyriausybės nustatytą tvarką. Balbieriškio pagrindinės mokyklos atvejis – pirmasis.  Mokyklos direktorius pripažino savo klaidą ir pasistengė ją ištaisyti atleisdamas iš pareigų neteisėtai priimtą direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Belieka tik apgailestauti, kad tai buvo gerb. R. Juocevičienė. Tai tiesiog atsitiktinumas, bet ne „išskirtinis dėmesys“ jos asmeniui.              Kita vertus, niekas nedraudžia jai dalyvauti konkurse, kuris turėtų būti skelbiamas į minėtas pareigas. Tačiau, būdama garbinga, ji turėtų pasakyti ir tai, kad po 1 mėnesio darbo atleidžiama iš Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos pareigų gerb. R. Juocevičienė gavo ne tik atlyginimą, bet ir „nepasikuklino“ paimti 4 mėnesių atlyginimo dydžio išeitinę kompensaciją…     Rimvydas Zailskas    Prienų r. savivaldybės administracijos    Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas