Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Rašytojų klubas ir savaitraštis „Literatūra ir menas“ skelbia anoniminio eilėraščio, skirto 600-sioms Žalgirio mūšio metinėms, konkursą. Nugalėtojų laukia premijos: pirmoji – 1500 Lt, dvi antrosios po 1000 Lt ir trys trečiosios po 500 Lt. Ne ilgesnius kaip 40 eilučių  eilėraščius iki 2010 m. gegužės 31 d. (galioja pašto antspaudo data) siųsti adresu „Literatūra ir menas“, Mėsinių g. 4, LT-01133 Vilnius. Kūrinys turi būti nepasirašytas, tame pačiame voke turi būti įdėtas atskiras užklijuotas vokas su autoriaus pavarde, pašto bei el. pašto adresais ir telefonais. Šių reikalavimų nesilaikančių siuntėjų kūriniai nebus vertinami. Linkime įkvėpimo. Lietuvos Respublikos kultūros mininsterija