Viešieji užrašai – bet kokia rašytinė informacija, pateikta visiems matomoje vietoje pastatų ir patalpų išorėje (įskaitant iškabas) ar kitoje viešoje erdvėje. Viešieji užrašai turi atitikti bendrinės lietuvių kalbos normas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus.     Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba (Valstybinės kalbos įstatymo 17 str.). Valstybinė kalba privaloma visuose viešuosiuose išoriniuose ir vidiniuose prekybos ir paslaugų teikimo vietų užrašuose, įskaitant prekybos ir paslaugų teikimo vietų pavadinimus. Tam tikrais atvejais, jei informacija susijusi su užsieniečių aptarnavimu (viešbučiuose, paštuose, bankuose, viešojo maitinimo įstaigose ir kt.), tarptautiniu transportu, turizmu ar tarptautiniais renginiais, prie viešojo užrašo lietuvių kalba gali būti to užrašo vertimas į užsienio kalbą (kalbas). Užrašas lietuvių kalba turi būti didesnis už užrašą užsienio kalba. Viešieji užrašai vien kitomis kalbomis yra neleistini. Daugiausia informacijos apie viešuosius užrašus yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos parengtose Viešosios garsinės informacijos ir viešųjų užrašų laikinosiose taisyklėse (žr. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 66).     Prie viešųjų užrašų šliejasi prekių ženklai. Prekių ženklas – bet koks žymuo, kurio paskirtis – atskirti vieno asmens prekes arba paslaugas nuo kito asmens prekių arba paslaugų ir kurį galima pavaizduoti grafiškai (Prekių ženklų įstatymo 2 str. 1 d.).  Prekių ženklai gali būti sudaryti ne tik iš raidžių, skaitmenų, piešinių, emblemų, erdvinių formų, spalvos ar spalvų derinio, bet ir žodinių žymenų – žodžių, asmenų pavardžių, vardų, šūkių ir t. t. Žodiniai prekių ženklai į kitas kalbas (taip pat ir į lietuvių) neverčiami. Tiesa, iš prekių ženklų paimti žodžiai turi būti vartojami pagal bendrąsias taisykles. Prie prekių ženklo, kuriuo vietoj pavadinimo žymima prekybos ar paslaugos teikimo vieta, turi būti aiškiai matomas bendrinis tos vietos, parduodamų prekių ar teikiamos paslaugos pavadinimas lietuvių kalba. Papildoma informacija reikalinga ir prie nelietuviškų įmonių  pavadinimų.      Su viešaisiais užrašais susijusi ir reklama. Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ir naudotis paslaugomis <...> (Reklamos įstatymo 2 str. 7 d.). Viešieji užrašai apima ne visą, o tik rašytinę reklamą. Primintina, kad pagal Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T3-33 papildytas Išorinės reklamos įrengimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisykles išorinei reklamai (išorinė reklama – reklama, kurios pateikimo priemonės yra ne patalpose), įskaitant iškabą, įrengti, pakabinti, naudoti ir pan. savivaldybės teritorijoje reklaminės veiklos subjektas turi gauti Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus išduotą leidimą. Leidimui gauti, be kitų dokumentų, reikia pateikti išorinės reklamos projektą ir jo kopiją – projekto kalbos tekstas turi būti suderintas su Prienų rajono savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoju. Žinoma, išorinės reklamos derinimo procedūra turėtų prasidėti ne tada, kai reklamos įrenginys jau pagamintas, o gerokai anksčiau. Juk ne formalumas svarbiausias, o rezultatas – reklamos iškabos turi derėti prie aplinkos ir atitikti taisyklingos kalbos reikalavimus.      Viešieji užrašai daro didelį poveikį mums visiems, jie kuria miesto įvaizdį, todėl tai, kas ir kaip viešai užrašyta, nėra asmeninis kiekvieno žmogaus reikalas. Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi (Valstybinės kalbos įstatymo 23 str.). Viešųjų užrašų rengėjus kviečiu susipažinti su straipsnyje nurodytais Lietuvos Respublikos įstatymais, Išorinės reklamos įrengimo Prienų rajono savivaldybės teritorijoje taisyklėmis (žr. Savivaldybės interneto svetainėje https://www.prienai.lt), prireikus paskaityti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimus ir rekomendacijas (žr. Kalbos komisijos interneto svetainėje http://www.vlkk.lt). Abejotinus dalykus patariu pasitikrinti žodynuose, kalbos praktikos leidiniuose. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje veikia Konsultacijų bankas. Įvairiais kalbos vartojimo ir taisyklingumo klausimais taip pat galima kreiptis į Savivaldybės administracijos kalbos tvarkytoją (Laisvės a. 12, 102 kab., tel. 61 141).                                                                                                                                             Parengė Vaida Peleckienė