2010 m. lapkričio 22 d. Prienų rajono savivaldybės administracija pasirašė sutartį su UAB „Lyderio akademija“ dėl Prienų rajono savivaldybės 2011–2019 m. strateginio plėtros plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano parengimo. Šia sutartimi Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio 2011–2019 m. strateginio plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-21-014), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.     Įgyvendinant šią sutartį jau parengtas ir Prienų rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Strateginio veiklos plano rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašas, suformuluoti strateginiai tikslai bei veiklos plano programų pavadinimai. Su strateginių planų rengimo procesu galite susipažinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriuje, taip pat savo nuomonę pareikšti el. paštu [email protected].  Vytautas GriauslysInvesticijų skyriaus vedėjas