Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio 2011–2019 m. strateginio plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-21-014), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.     Šiuo metu jau parengta Prienų rajono savivaldybės trumpalaikio strateginio veiklos plano 2011-2013 m. esamos būklės ir stiprybių/silpnybių analizė. Su strateginių planų rengimo procesu galite susipažinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriuje, taip pat savo nuomonę pareikšti el. paštu [email protected].