Prienų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio 2011–2019 m. strateginio plano ir 2011–2013 m. strateginio veiklos plano parengimas“ (projekto Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-21-014), kuris finansuojamas ES fondų, LR valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.      Įgyvendinant šį projektą, parengtas ir 2011 m. kovo 31 d. vykusio Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu patvirtintas Prienų rajono savivaldybės 2011–2013 metų strateginis veiklos planas, kuris detalizuoja ir papildo strateginį plėtros planą šiuo laikotarpiu. Šis strateginis planas parengtas laikantis apibrėžtų tikslų bei atsižvelgiant į aplinkos ir vidaus pokyčius.      Su parengtu strateginiu veiklos planu galite susipažinti Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriuje, taip pat savo nuomonę pareikšti el. paštu [email protected] Investicijų skyriaus informacija