Patiksliname Prienų rajono savivaldybės skelbimą apie konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pareigoms.Prienų rajono savivaldybė skelbia konkursą švietimo įstaigos vadovo – Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos direktoriaus pareigoms.Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;atitikti bent vieną iš šių reikalavimų: 1)turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą; 2) turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą; 3) turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 (Žin., 2010, Nr. 56-2761), patirtį, o Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, 5 punktu nustatytų vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų lygio vidurkis turi būti ne žemesnis kaip pakankamas;turėti Aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;mokėti naudotis informacinėmis technologijomis; gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003,  Nr.123-5618), reikalavimus; ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną užsienio kalbą.  Pretendentai pateikia šiuos dokumentus: prašymą dalyvauti konkurse;asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Aprašo 1 priedą;vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194, nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, kopiją;darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.Dokumentus pretendentai pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki š. m. rugpjūčio 25 d. įskaitytinai (ankstesniame skelbime buvo nurodyta iki š. m. rugpjūčio 12 d. įskaitytinai), adresu: 125,  126 kab., Laisvės a.12, Prienai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.Atranka vyks š. m. rugsėjo 5 d. (ankstesniame skelbime buvo nurodyta š. m. rugpjūčio 24 d.). Iki atrankos likus ne mažiau kaip 4 darbo dienoms, pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė. Informacija teikiama: tel.  (8  319) 61 107, (8 319) 61181, [email protected][email protected]